EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/19


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. července 2012

o TARGET2-Securities

(přepracované znění)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V obecných zásadách ECB/2010/2 ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (1) se provádí řada změn. V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti je třeba tyto obecné zásady přepracovat.

(2)

Dne 6. července 2006 Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o tom, že ve spolupráci s centrálními depozitáři cenných papírů a ostatními účastníky trhu prozkoumá možnost zřízení nové služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky, jež se má nazývat TARGET2-Securities („T2S“). Cílem T2S v rámci plnění úkolů Eurosystému podle článků 17, 18 a 22 statutu ESCB je umožnit sjednocení poobchodních postupů tím, že nabídne základní a nestranné celoevropské vypořádání hotovosti a cenných papírů v penězích centrální banky bez ohledu na hranice, aby centrální depozitáře cenných papírů mohly svým klientům poskytovat harmonizované a standardizované služby vypořádání obchodů formou dodání proti zaplacení v integrovaném technickém prostředí s přeshraničními možnostmi. Vzhledem k tomu, že poskytování peněz centrální banky je základním úkolem Eurosystému, má T2S povahu veřejné služby. Národní centrální banky eurozóny budou v rámci T2S poskytovat služby v oblasti správy zajištění a vypořádání v penězích centrální banky.

(3)

Článek 22 statutu ESCB zmocňuje Eurosystém k tomu, aby zajistil „účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie“. Vypořádání v penězích centrální banky kromě toho eliminuje riziko likvidity, a je tedy zásadní jak pro spolehlivost poobchodních operací s cennými papíry, tak i pro finanční trh obecně.

(4)

Dne 17. července 2008 rozhodla Rada guvernérů o zahájení projektu T2S a o poskytnutí nezbytných zdrojů až do ukončení tohoto projektu. Na základě nabídky ze strany Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (dále jen „4CB“) rozhodla Rada guvernérů rovněž o tom, že T2S bude vyvinut a provozován těmito 4CB.

(5)

Rada guvernérů přijala rozhodnutí ECB/2012/6 ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6 (2). Rada T2S je operativním řídícím orgánem v rámci Eurosystému, který bude připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy. Mandát Rady T2S, který je upraven v příloze I rozhodnutí ECB/2012/6, představuje jeden ze základních prvků řízení T2S. Centrální banky Eurosystému zároveň pověřily Radu T2S výkonem některých úkolů v oblasti implementace, aby tato rada byla plně funkční a mohla jednat jménem celého Eurosystému.

(6)

Tyto obecné zásady upravují zejména základy T2S ve fázích specifikace, vývoje a provozu. S dalším vývojem T2S jsou tyto obecné zásady doplňovány dalšími právními akty a smluvními ujednáními, za něž nese konečnou odpovědnost Rada guvernérů.

Vnitřní řízení T2S má tři úrovně. Na první úrovni řízení je konečné rozhodování v souvislosti s T2S svěřeno Radě guvernérů, která nese celkovou odpovědnost za T2S a která je podle článku 8 statutu ESCB rozhodovacím orgánem celého Eurosystému. Na druhé úrovni řízení byla zřízena Rada T2S s cílem napomáhat rozhodovacím orgánům ECB při zajišťování úspěšného a včasného dokončení programu T2S. Třetí úroveň řízení zajišťují 4CB.

(7)

Protože služby T2S jsou nabízeny centrálním depozitářům cenných papírů, národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám na základě smluvních ujednání, je důležité udržovat strukturovaný vztah k těmto subjektům po celou dobu vývoje T2S, přechodu na T2S a následného provozování T2S. Za tímto účelem byla zřízena řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů a řídící skupina měn, které nejsou eurem. Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů. Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S.

(8)

T2S není podnikatelským subjektem a jeho cílem není konkurovat centrálním depozitářům cenných papírů ani jiným účastníkům trhu. To znamená, že i když finanční režim T2S sleduje plnou náhradu nákladů, služby T2S nejsou poskytovány za účelem dosažení zisku. O celkové výši investice Eurosystému do T2S bylo rozhodnuto interním rozhodnutím, přičemž rozhodnutí o cenách za poskytování služeb T2S sleduje plné pokrytí nákladů. Navíc by měl Eurosystém přísně uplatňovat zásadu nediskriminace ve vztahu k centrálním depozitářům cenných papírů a zaměřit se na vytvoření rovných podmínek pro všechny centrální depozitáře cenných papírů, kteří budou k vypořádání využívat T2S.

(9)

T2S představuje technické zařízení, které bude možné využívat nejen pro vypořádání v eurech; bude přístupné rovněž národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám, které budou mít zájem jej využívat a dají svou měnu k dispozici pro vypořádání v penězích centrální banky v rámci T2S, jak upravují tyto obecné zásady,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   T2S se opírá o jednotnou technickou platformu propojenou se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase. Jedná se o službu poskytovanou Eurosystémem centrálním depozitářům cenných papírů, která umožňuje základní a nestranné vypořádání obchodů s cennými papíry bez ohledu na hranice formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky.

2.   Tyto obecné zásady stanoví pravidla pro vnitřní řízení T2S. Rovněž stanoví hlavní rysy T2S, vymezuje roli a odpovědnost Rady T2S a 4CB a jejich vzájemný vztah ve fázích specifikace, vývoje a provozu T2S. Vymezují rovněž hlavní rozhodnutí, která mají být v souvislosti s T2S přijata Radou guvernérů. Navíc tyto obecné zásady vymezují ve vztahu k T2S základní zásady týkající se: a) finančního režimu, práv a záruk; b) způsobu vymezení přístupu centrálních depozitářů cenných papírů k T2S a smluvních vztahů s těmito depozitáři; c) podmínek, za kterých bude umožněno používání jiných měn než eura v T2S a d) vývoje T2S.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

(1)

„centrálním depozitářem cenných papírů“ subjekt, který: a) umožňuje vytvoření a vypořádání cenných papírů v zaknihované podobě a/nebo vede a spravuje cenné papíry jménem jiných poskytováním či vedením účtů cenných papírů; b) provozuje nebo zajišťuje systém vypořádání obchodů s cennými papíry v souladu s čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (3) nebo, v případě subjektů, které nemají sídlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, které jsou rovnocenné směrnici 98/26/ES, a/nebo podléhá regulaci centrální banky; a c) je uznán jako centrální depozitář cenných papírů vnitrostátními předpisy a/nebo má povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře nebo je jako takový regulován ze strany příslušného orgánu;

(2)

„dodáním proti zaplacení“ mechanismus vypořádání obchodů s cennými papíry, který propojuje převod cenných papírů a převod peněžních prostředků způsobem, jenž zajišťuje, že k dodání dojde jen tehdy, pokud byla uskutečněna odpovídající platba;

(3)

„národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

(4)

„centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka eurozóny, případně ECB;

(5)

„rámcovou smlouvou“ smluvní rámec uzavíraný mezi centrálním depozitářem cenných papírů a Eurosystémem pro fázi vývoje a provozu;

(6)

„obecnými funkčními specifikacemi“ obecný funkční popis obchodní aplikace T2S, která má být vyvinuta ke splnění požadavků uživatelů T2S. Bude zahrnovat prvky, jako je funkční architektura (domény, moduly a interakce), koncepční modely, datový model a postup datových toků;

(7)

„dohodou mezi druhou a třetí úrovní řízení“ dohoda o dodávce a provozování dojednaná mezi Radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérů a následně podepsaná centrálními bankami Eurosystému a 4CB, ve znění případných pozdějších změn. Obsahuje další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Rady T2S a centrálních bank Eurosystému;

(8)

„národní centrální bankou mimo eurozónu“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou není euro;

(9)

„provozní fází“ časové období, které začíná okamžikem přechodu prvního centrálního depozitáře cenných papírů na T2S;

(10)

„jinou centrální bankou“ centrální banka země mimo Unii;

(11)

„platebním kalendářem“ kalendář, který ukazuje sled splátek náhrady, která náleží 4CB;

(12)

„dohodou o úrovni služeb“ jak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež mají v souvislosti s T2S 4CB poskytovat Eurosystému, tak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež má v této souvislosti Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů;

(13)

„fází specifikace a vývoje“ časové období, které počíná okamžikem schválení požadavků uživatelů Radou guvernérů a končí zahájením provozní fáze;

(14)

„obchodní aplikací T2S“ software vyvinutý a provozovaný 4CB jménem Eurosystému, který umožňuje Eurosystému poskytovat služby T2S na platformě T2S;

(15)

„postupem řízení změn T2S“ soubor pravidel a postupů, jež se použijí, kdykoli je navržena změna služeb T2S;

(16)

„platformou T2S“ hardware a všechny softwarové komponenty (tj. veškerý použitý software s výjimkou obchodní aplikace T2S) potřebné k provozování obchodní aplikace T2S;

(17)

„programem T2S“ soubor souvisejících činností a dodávek, které jsou nutné pro vývoj T2S do doby úplného přechodu všech centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu, všech centrálních bank Eurosystému, národních centrálních bank mimo eurozónu a ostatních centrálních bank, na T2S;

(18)

„Radou T2S“ řídící orgán Eurosystému zřízený na základě rozhodnutí ECB/2012/6, jehož úkolem je připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy ve vztahu k T2S;

(19)

„účtem projektu T2S“ účet T2S, který slouží k inkasu a rozdělování splátek, náhrad a poplatků. Může mít podúčty za účelem rozlišení různých druhů peněžních toků. Nemá rozpočtový charakter;

(20)

„službami T2S“ služby, které má Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám na základě smluvních ujednání uzavřených mezi Eurosystémem a centrálními depozitáři cenných papírů, národními centrálními bankami mimo eurozónu nebo ostatními centrálními bankami;

(21)

„uživateli T2S“ účastníci centrálního depozitáře cenných papírů, právnické nebo fyzické osoby, které uzavřely s centrálním depozitářem cenných papírů smlouvu o provádění činností spojených s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S, nebo členové centrální banky, jejíž měna je k dispozici pro operace spojené s vypořádáním v T2S, kteří s touto centrální bankou uzavřeli smlouvu o provádění činností zpracování hotovosti spojených s cennými papíry v T2S;

(22)

„podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ podrobný popis funkcí, které řídí externí datové toky T2S (z aplikace do aplikace). Bude obsahovat informace, které uživatelé potřebují pro to, aby mohli přizpůsobit nebo vyvinout svůj interní informační systém s cílem připojit ho k T2S;

(23)

„uživatelskou příručkou“ dokument, který popisuje způsob, jakým mohou uživatelé T2S využívat celé řady softwarových funkcí T2S, jež jsou dostupné v režimu „uživatel do aplikace“ (prostřednictvím koncového terminálu);

(24)

„požadavky uživatelů“ dokument, který obsahuje požadavky uživatelů na T2S, jak byly zveřejněny ECB dne 3. července 2008 a následně změněny postupem řízení změn T2S.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ T2S

Článek 3

Úrovně vnitřního řízení

Vnitřní řízení T2S má tři úrovně. Na první úrovni řízení stojí Rada guvernérů, na druhé úrovni Rada T2S a na třetí úrovni 4CB.

Článek 4

Rada guvernérů

1.   Rada guvernérů odpovídá za řízení, celkovou správu a kontrolu T2S. Nese rovněž odpovědnost za konečné rozhodování ve vztahu k T2S a rozhoduje o přidělování úkolů, které nejsou přímo svěřeny druhé nebo třetí úrovni řízení.

2.   Do působnosti Rady guvernérů patří zejména následující:

a)

odpovídá za řízení T2S prostřednictvím všech dále uvedených činností:

i)

rozhoduje o všech otázkách týkajících se řízení T2S, přebírá odpovědnost za T2S jako celek, a tudíž i plní úlohu poslední instance při rozhodování sporů,

ii)

přijímá rozhodnutí ad hoc ohledně úkolů svěřených Radě T2S nebo 4CB,

iii)

přiděluje následné nebo dodatečné konkrétní úkoly související s T2S Radě T2S a/nebo 4CB, přičemž stanoví, která rozhodnutí, jež s plněním těchto úkolů souvisejí, přijme sama,

iv)

přijímá veškerá rozhodnutí týkající se organizace Rady T2S;

b)

vyřizuje žádosti členů poradní skupiny T2S, řídící skupiny měn, které nejsou eurem, nebo řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů, předložené v souladu s pravidly příslušné skupiny;

c)

rozhoduje o základním finančním režimu T2S, a to konkrétně o:

i)

cenové politice, pokud jde o služby T2S,

ii)

metodice nákladů T2S,

iii)

finančním ujednání podle článku 12;

d)

určuje kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů;

e)

ověřuje a přijímá souhrnný plán T2S; sleduje postup programu T2S a rozhoduje o opatřeních, která mají být přijata k minimalizaci případných prodlev při jeho realizaci;

f)

rozhoduje o základních provozních aspektech T2S, a to konkrétně o:

i)

provozním rámci T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení,

ii)

bezpečnostním rámci pro ochranu informací v T2S,

iii)

postupu řízení změn T2S,

iv)

strategii testování T2S,

v)

strategii přechodu na T2S,

vi)

rámci pro řízení rizik v T2S;

g)

schvaluje základní smluvní rámec, a to konkrétně:

i)

dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení,

ii)

dohody o úrovni služeb, které budou sjednány mezi Radou T2S, centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami Eurosystému, jakož i se 4CB,

iii)

smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů, které budou sjednány Radou T2S společně s centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů,

iv)

smlouvy s národními centrálními bankami mimo eurozónu, jinými centrálními bankami anebo jinými příslušnými měnovými orgány včetně příslušných dohod o úrovni služeb;

h)

odpovídá za přijímání opatření vhodných k prosazování pravidel a zásad dohledu;

i)

rozhoduje, od kterého data bude zahájen první přechod centrálních depozitářů cenných papírů na T2S.

Článek 5

Rada T2S

Složení a mandát Rady T2S upravuje rozhodnutí ECB/2012/6. Radě T2S jsou svěřeny úkoly náležející druhé úrovni řízení v rámci všeobecného rámce vymezeného Radou guvernérů.

Článek 6

4CB

1.   4CB vyvíjejí a provozují T2S a poskytují informace o svém vnitřním uspořádání a o rozdělení práce Radě T2S.

4CB plní zejména tyto úkoly:

a)

na základě požadavků uživatelů a pod vedením Rady T2S připravují obecné funkční specifikace, podrobné funkční specifikace pro uživatele a uživatelské příručky v souladu se souhrnným plánem T2S;

b)

vyvíjejí a budují T2S jménem Eurosystému a poskytují technické komponenty T2S v souladu se souhrnným plánem T2S a požadavky uživatelů, obecnými funkčními specifikacemi a podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele a dalšími specifikacemi a úrovněmi služeb;

c)

zpřístupňují T2S Radě T2S v souladu se schváleným časovým plánem, specifikacemi a úrovněmi služeb;

d)

pro účely finančního ujednání podle článku 12 předloží Radě T2S:

i)

odhad nákladů, které jim vzniknou při vývoji a provozování T2S, a to v podobě umožňující posouzení tohoto odhadu ze strany příslušného výboru Evropského systému centrálních bank (ESCB) nebo Eurosystému a/nebo jeho audit ze strany externího auditora,

ii)

finanční nabídku včetně určení druhu nabídky, platebního kalendáře a období, na které se vztahuje;

e)

opatří si veškerá povolení potřebná k vybudování a provozování T2S a k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů;

f)

provádějí změny T2S v souladu s postupem řízení změn T2S;

g)

odpovídají v oblasti své působnosti na žádosti Rady guvernérů nebo Rady T2S;

h)

uskutečňují školení a poskytují technickou a provozní podporu pro testování a přechod na T2S, jež koordinuje Rada T2S;

i)

vyjednávají veškeré změny dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení s Radou T2S.

2.   4CB mají vůči Eurosystému společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění svých úkolů. Jejich odpovědnost zahrnuje podvod, úmyslné protiprávní jednání a hrubou nedbalost. Režim odpovědnosti je podrobněji upraven v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

3.   Delegování uvedených úkolů (outsourcing) či zadání těchto úkolů externím dodavatelům na základě subdodavatelské smlouvy ze strany 4CB nemá vliv na odpovědnost 4CB vůči Eurosystému a dalším zúčastněným stranám a musí být pro Radu T2S průhledné.

Článek 7

Vztahy s externími zúčastněnými stranami

1.   Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S. Poradní skupina T2S poskytuje poradenství Radě T2S a ve výjimečných případech může o některých záležitostech uvědomit Radu guvernérů.

2.   Poradní skupině T2S předsedá předseda Rady T2S. Složení a mandát Poradní skupiny T2S vymezuje příloha.

3.   Poradní skupina T2S vykonává svou funkci v souladu s jednacím řádem, který připravuje Poradní skupina T2S a který schvaluje Rada T2S.

4.   Řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů je řídícím orgánem T2S, jenž činí rozhodnutí a přijímá stanoviska jménem centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu, pokud se týká souboru otázek vymezených v rámcové smlouvě. Mandát řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů je přílohou rámcové smlouvy.

5.   Řídící skupina měn, které nejsou eurem, je řídícím orgánem T2S, jenž činí rozhodnutí a přijímá stanoviska jménem národních centrálních bank mimo eurozónu a jiných centrálních bank, které podepsaly dohodu o účasti měny, pokud se týká souboru otázek vymezených v dohodě o účasti měny. Mandát řídící skupiny měn, které nejsou eurem, je přílohou dohody o účasti měny.

6.   Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů, jehož cílem je podpořit vývoj a realizaci T2S a hodnotit dopad T2S na národní trhy. Národním skupinám uživatelů zpravidla předsedá příslušná národní centrální banka. Složení a mandát národních skupin uživatelů vymezuje příloha.

Článek 8

Řádná správa

1.   V zájmu zamezení střetu zájmů mezi poskytováním služeb T2S ze strany Eurosystému a regulatorními funkcemi Eurosystému zajistí centrální banky Eurosystému, aby:

a)

se členové Rady T2S přímo neúčastnili dohledu nad T2S nebo nad centrálními depozitáři cenných papírů, kteří provádění vypořádacích operací externě zadávají T2S. Nesmějí být součástí žádného výboru Eurosystému/ESCB, který vykonává některou z těchto povinností v oblasti dohledu. Nesmějí být součástí Řídícího výboru Eurosystému pro IT, ani Výboru interních auditorů; a

b)

byly dohledové a provozní činnosti T2S odděleny.

2.   Rada T2S podléhá informační povinnosti, kontrole a auditu, jak jsou vymezeny v těchto obecných zásadách. Audity týkající se vývoje, provozování a nákladů T2S jsou zahajovány a prováděny v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů, ve znění platném v době, kdy příslušný audit probíhá.

Článek 9

Spolupráce a výměna informací

1.   4CB a Rada T2S vzájemně spolupracují, vyměňují si informace a poskytují si technickou a jinou podporu v průběhu vývoje a provozování programu T2S.

2.   4CB, ostatní centrální banky Eurosystému a Rada T2S se navzájem neprodleně informují o všech záležitostech, které by mohly mít podstatný vliv na vývoj nebo budování a provozování T2S, a usilují o minimalizaci souvisejících rizik.

3.   Rada T2S pravidelně podává zprávy o vývoji programu T2S a o provozování T2S Radě guvernérů. Tyto zprávy se zasílají Řídícímu výboru Eurosystému pro IT, který může poskytovat poradenství rozhodovacím orgánům ECB. Tyto zprávy se pro informaci zasílají Výboru pro platební a zúčtovací systémy.

4.   Rada T2S dává k dispozici program, závěry a relevantní dokumentaci ze svých zasedání členům Výboru pro platební a zúčtovací systémy, aby k nim mohli v případě potřeby poskytnout své připomínky.

5.   Rada T2S může v případě potřeby konzultovat jakýkoli příslušný výbor ESCB nebo může být takovým výborem konzultována.

6.   4CB podávají Radě T2S pravidelné zprávy o programu T2S a o provozování T2S.

7.   Obsah a postupy plnění informačních povinností Rady T2S a 4CB jsou podrobně popsány v dohodě mezi první a druhou úrovní řízení.

ODDÍL III

FINANČNÍ REŽIM

Článek 10

Cenová politika

Cenová politika T2S se řídí základními zásadami neziskovosti, plné náhrady nákladů a nediskriminace vůči centrálním depozitářům cenných papírů.

Článek 11

Metodika nákladů a účtování

1.   Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, platí pro T2S společná metodika Eurosystému v oblasti nákladů a obecné zásady ECB/2010/20 ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (4).

2.   Rada T2S ve velmi rané fázi zapojí příslušné výbory ESCB/Eurosystému do posuzování řádného provádění:

a)

společné metodiky Eurosystému v oblasti nákladů v souvislosti s odhadem nákladů T2S a výpočtem ročních nákladů T2S a

b)

obecných zásad ECB/2010/20 ze strany ECB a 4CB v souvislosti se zachycením nákladů a aktiv T2S.

Článek 12

Finanční ujednání

1.   Rada T2S předkládá Radě guvernérů návrhy úprav finančního režimu T2S, který zahrnuje náklady T2S, tj. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a provoz T2S.

2.   Uvedený návrh zahrnuje také:

a)

druh nabídky;

b)

platební kalendář;

c)

období, na které se vztahuje;

d)

mechanismus sdílení nákladů;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančním režimu T2S rozhoduje Rada guvernérů.

Článek 13

Platby

1.   ECB vede jménem Eurosystému účet projektu T2S. Účet projektu T2S nemá rozpočtový charakter, ale slouží k inkasu a rozdělování veškerých s náklady T2S souvisejících plateb předem, splátek a náhrad, jakož i poplatků spojených s užíváním T2S.

2.   Rada T2S spravuje účet projektu T2S jménem Eurosystému. Dojde-li k ověření a přijetí dodávek 4CB, schválí Rada T2S výplatu splátek ve prospěch 4CB v souladu se sjednaným platebním kalendářem, který schválila Rada guvernérů a který je vymezen v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

Článek 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkem obchodní aplikace T2S je Eurosystém.

2.   4CB za tímto účelem udělí Eurosystému licence týkající se práv duševního vlastnictví nezbytné k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat v plném rozsahu služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů podle příslušných pravidel, na stejné úrovni služeb a rovném základě. 4CB odškodní Eurosystém v případě, že dojde k uplatnění nároků z porušení práv ze strany třetích osob ve vztahu k těmto právům duševního vlastnictví.

3.   Podrobnosti týkající se práv Eurosystému k T2S budou dohodnuty mezi 4CB a Radou T2S v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení. Práva orgánů, které podepsaly dohodu o účasti měny ve smyslu článku 18, budou vymezena v takové dohodě.

ODDÍL IV

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘE CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 15

Kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů

1.   Centrální depozitáře cenných papírů mají přístup ke službám T2S za podmínky, že:

a)

ohledně nich bylo učiněno oznámení v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES anebo, v případě centrálních depozitářů cenných papírů ze zemí mimo EHP, vykonávají svou činnost na základě právního a regulatorního rámce, který je rovnocenný rámci platnému v Unii;

b)

jsou kladně hodnoceni příslušnými orgány z hlediska naplňování doporučení CESR/ESCB pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry;

c)

na žádost zpřístupní v T2S každý cenný papír/ISIN, jehož jsou emitenty (nebo technickými emitenty), ostatním centrálním depozitářům cenných papírů;

d)

se zaváží nabídnout ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S základní služby úschovy a správy při dodržení zásady rovného zacházení;

e)

se vůči ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S zaváží provádět vypořádání v penězích centrální banky v T2S, jestliže je daná měna v T2S použitelná.

2.   Pravidla vztahující se k přístupovým kritériím platným pro centrální depozitáře cenných papírů jsou vymezena v rozhodnutí ECB/2011/20 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (5), a jsou provedena v dohodách mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   ECB vede na svých internetových stránkách seznam centrálních depozitářů cenných papírů, kteří mohou provádět vypořádání v T2S.

Článek 16

Smluvní vztahy s centrálními depozitáři cenných papírů

1.   Smlouvy mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů, včetně dohod o úrovni služeb, jsou plně harmonizovány.

2.   Rada T2S společně s centrálními bankami Eurosystému vyjednává změny smluv s centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   Smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů a změny těchto smluv schvaluje Rada guvernérů a následně je podepisuje centrální banka Eurosystému země, v níž má příslušný centrální depozitář své sídlo, anebo ECB v případě centrálních depozitářů nacházejících se mimo eurozónu, a to v obou případech jménem všech centrálních bank Eurosystému. Pokud jde o Irsko, bude smlouva podepsána centrální bankou Eurosystému toho členského státu, který oznámil systém vypořádání obchodů s cennými papíry v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES.

Článek 17

Dodržování regulatorních požadavků

1.   Cílem Rady T2S je podporovat trvalé dodržování příslušných právních, regulatorních a dohledových požadavků ze strany centrálních depozitářů cenných papírů.

2.   Rada T2S zváží, zda by nebylo vhodné, aby ECB vydala doporučení k provedení legislativních úprav, které by zajistily rovná přístupová práva centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S, a předloží v této souvislosti příslušné návrhy Radě guvernérů.

ODDÍL V

JINÉ MĚNY NEŽ EURO

Článek 18

Podmínky způsobilosti pro zahrnutí do T2S

1.   Měna země EHP jiná než euro je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že příslušná národní centrální banka mimo eurozónu, jiná centrální banka nebo jiný orgán odpovědný za takovou měnu uzavře s Eurosystémem dohodu o účasti měny a že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů.

2.   Měna jiná než měna země EHP je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů, pokud:

a)

právní, regulatorní a dohledový rámec, který se uplatňuje na vypořádání v takové měně, zajišťuje v zásadě stejný nebo vyšší stupeň právní jistoty v porovnání s rámcem platným v Unii;

b)

zahrnutí takové měny do T2S by mělo pozitivní vliv na příspěvek T2S k fungování trhu vypořádání obchodů s cennými papíry v Unii;

c)

taková jiná centrální banka či jiný orgán odpovědný za tuto měnu uzavře s Eurosystémem oboustranně uspokojivou dohodu o účasti měny.

3.   V souladu s mandátem Rady T2S mohou být národní centrální banky mimo eurozónu i ostatní centrální banky zastoupeny v Radě T2S.

ODDÍL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článek 19

Souhrnný plán T2S

1.   Na základě návrhů předložených Radou T2S Rada guvernérů posuzuje, ověřuje a přijímá změny souhrnného plánu T2S.

2.   Na základě souhrnného plánu T2S sestaví Rada T2S provozní plán. Provozní plán a jeho aktualizace se zveřejní a oznámí všem dotčeným stranám zúčastněným na T2S.

3.   V případě vážného rizika, že nebude možné dosáhnout některý z mezníků uvedených v souhrnném plánu T2S, Rada T2S o této skutečnosti ihned informuje Radu guvernérů a navrhne opatření k minimalizaci prodlev při provádění T2S.

ODDÍL VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení

1.   V souladu s těmito obecnými zásadami upravuje dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Rady T2S a centrálních bank Eurosystému.

2.   Návrh dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení a návrhy změn této dohody se předkládají ke schválení Radě guvernérů a poté je podepisují Eurosystém a 4CB.

Článek 21

Řešení sporů

1.   Nepodaří-li se spor vzniklý v záležitosti, kterou upravují tyto obecné zásady, vyřešit dohodou dotčených stran, může kterákoli z dotčených stran záležitost předložit k rozhodnutí Radě guvernérů.

2.   Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení stanoví, že Rada T2S nebo 4CB mohou předložit spor, který z této dohody vznikne, Radě guvernérů.

Článek 22

Zrušení

1.   Obecné zásady ECB/2010/2 se zrušují.

2.   Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady.

Článek 23

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po přijetí.

Článek 24

Určení a prováděcí opatření

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. července 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 117, 1.5.2012, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 117.


PŘÍLOHA

PORADNÍ SKUPINA T2S

MANDÁT

1.   Právní východiska a cíle

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky chce Eurosystém nabízet služby TARGET2-Securities (T2S) centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám v Evropě. Služby T2S umožňují provádění základních a nestranných transakcí vypořádání obchodů s cennými papíry formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky bez ohledu na hranice. K tomu dochází prostřednictvím jednotné technické platformy, která je propojena se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase pro všechny zúčastněné měny.

S ohledem na poskytování služeb T2S zřídily Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB), jakožto nejvyšší rozhodovací orgán Eurosystému, Poradní skupinu T2S (dále jen „poradní skupina“) s cílem zajistit, že T2S bude i nadále splňovat potřeby trhu. Poradní skupina má i nadále úlohu poradního orgánu Eurosystému ve všech otázkách souvisejících s T2S. Může rovněž poskytovat poradenství řídící skupině centrálních depozitářů s cennými papíry a řídící skupině měn, které nejsou eurem.

2.   Povinnosti a úkoly

Poradní skupina plní tyto úkoly:

pomáhá zajišťovat soulad souboru dokumentů, které vymezují oblast působnosti T2S, zejména jejich plný soulad s požadavky uživatelů,

poskytuje podporu při přezkumu a stanovení pořadí žádostí o změnu souboru dokumentů, které vymezují oblast působnosti T2S, ze strany Eurosystému v souladu s příslušnými postupy vymezenými v přílohách rámcové smlouvy, jež se týkají „řízení“ a „řízení změn“,

podporuje Eurosystém při realizaci jakýchkoli změn cenového rámce,

nadále podporuje práce směřující k harmonizaci v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry spojeného s T2S a podporuje prováděcí opatření na trhu,

poskytuje poradenství ohledně rozhodnutí, jež má učinit Rada guvernérů, Rada T2S, řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů a řídící skupina měn, které nejsou eurem, jež mají podle názoru Rady T2S dopad na uživatele T2S,

poskytuje poradenství k postupům a politikám, jež přispívají k účinnému a nákladově efektivnímu provedení T2S v poobchodním prostředí T2S,

poskytuje poradenství k provozním otázkám,

poskytuje poradenství, dojde-li ke sporům mezi Eurosystémem a jedním či více centrálními depozitáři cenných papírů a/nebo mezi Eurosystémem a jednou či více národními centrálními bankami mimo eurozónu, v souladu s postupy pro řešení sporů, které jsou obsaženy v rámcové smlouvě a v dohodě o účasti měny.

Každý řádný člen poradní skupiny může:

předkládat stanoviska k otázkám souvisejícím s T2S,

dát podnět k žádosti o změnu v souladu s přílohou rámcové smlouvy, která se týká řízení změn.

3.   Složení a funkční období

Poradní skupina se skládá z předsedy, tajemníka, řádných členů a pozorovatelů.

Poradní skupině předsedá předseda Rady T2S. Tajemníkem poradní skupiny je vysoce zkušený zaměstnanec ECB, jehož jmenuje předseda poradní skupiny. ECB poskytuje tajemníkovi poradní skupiny provozní podporu a podporu sekretariátu. Předseda poradní skupiny může určit náhradníka, který tajemníka poradní skupiny ve výjimečných případech nahradí.

Zástupce kterékoli z níže uvedených skupin může být řádným členem poradní skupiny:

a)

Centrální banky

ECB a každá národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro, jsou zastoupeny jedním řádným členem. Jakmile členský stát přijme euro, jeho národní centrální banka se ode dne přijetí eura účastní poradní skupiny jako řádný člen. Centrální banka mimo eurozónu, která podepsala dohodu o účasti měny a s okamžitou účinností se účastní T2S, bude ode dne podpisu rovněž zastoupena jedním řádným členem. Zástupce centrální banky bude jmenován guvernérem či prezidentem dotčené centrální banky v souladu s příslušným statutem centrální banky.

b)

Centrální depozitáře cenných papírů:

Všichni řádní členové řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů jsou řádnými členy poradní skupiny. S ohledem na své podíly na objemu vypořádání se skupina Euroclear výjimečně účastní čtyřmi členy, skupina Clearstream čtyřmi členy a Monte Titoli dvěma členy (1). Toto složení zůstane nezměněno po dobu jednoho roku od zahájení provozu T2S a poté Rada guvernérů přehodnotí účast těchto dalších členů s ohledem na aktuální objem vypořádání v T2S;

c)

Uživatelé:

Skupina uživatelů – zúčastněných stran a skupina depozitářů cenných papírů budou mít stejný počet členů v poradní skupině, aby byly skupiny stran zúčastněných v T2S rovnocenně zastoupeny. Rada guvernérů jmenuje zástupce uživatelů na základě návrhu Rady T2S. Návrh Rady T2S vychází ze žádostí zaslaných Evropskou bankovní federací, Evropskou skupinou spořitelen, Evropskou asociací družstevních bank, Asociací finančních trhů v Evropě a Evropskou asociací zúčtovacích středisek s cílem nalézt rovnováhu mezi zájmy jednotlivých uživatelů T2S včetně malých a velkých institucí a trhů, tuzemských a mezinárodních účastníků a mezi různým rozsahem služeb, jež uživatelé poskytují, se zaměřením na uživatele, kteří mají v T2S významný podíl obchodů s cennými papíry v euru či jiných měnách, které jsou způsobilé k vypořádání v T2S bez ohledu na místo vzniku těchto subjektů. Z každé z těchto institucí bude vybrán alespoň jeden uchazeč. Kromě toho se uplatňují tyto parametry:

i)

nejméně jedenáct řádných členů zastupuje velké obchodní banky,

ii)

nejméně dva řádní členové zastupují mezinárodní investiční banky,

iii)

nejméně dva řádní členové zastupují banky, jež vykonávají činnost v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry s cílem poskytovat služby svým klientům,

iv)

nejméně jeden řádný člen zastupuje centrální protistranu.

Vedoucí každé této instituce a organizace má právo jmenovat jednoho pozorovatele poradní skupiny:

Asociace finančních trhů v Evropě,

Evropská asociace družstevních bank,

Evropská bankovní federace,

Evropská asociace zúčtovacích středisek,

Evropská skupina spořitelen,

Evropská federace burz cenných papírů;

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

Evropská komise,

funkce dohledu v rámci Eurosystému,

jeden zástupce každé 4CB (tito zástupci zaujímají v poradní skupině jednotné stanovisko).

Kromě toho jsou na zasedání poradní skupiny jako pozorovatelé zváni členové Rady T2S.

Každý jmenovaný kandidát má odpovídající služební postavení a relevantní odborné technické znalosti. Subjekty, které jmenují kandidáty, zajistí, aby jmenovaný kandidát měl dostatečný čas na to, aby se aktivně věnoval práci poradní skupiny.

S cílem omezit velikost poradní skupiny se poradní skupiny mohou zároveň účastnit nejvýše dva řádní členové či pozorovatelé za jednu centrální banku. V zájmu umožnění dostatečné úrovně nezávislosti toto pravidlo neplatí pro předsedu poradní skupiny.

Funkční období řádných členů a pozorovatelů je dvouleté; mohou být jmenováni opakovaně. Vzdá-li se člen–uživatel své funkce v průběhu běžného funkčního období, může Rada T2S jmenovat jeho náhradníka na základě žádostí zaslaných příslušnými organizacemi uživatelů. Mandát poradní skupiny počne v červenci 2012 a nahrazuje mandát a jednací řád poradní skupiny, který byl navržen pro fázi specifikace a prodloužen do doby, než vstoupí v platnost rámcová smlouva. Platnost nového mandátu bude ukončena, jakmile bude rámcová smlouva či dohoda o účasti měny nahrazena novou smlouvou a/nebo pokud dojde k ukončení rámcové smlouvy a dohody o účasti měny ze strany jejich signatářů.

4.   Hierarchické vztahy

Poradní skupina poskytuje poradenství Radě T2S. Poradní skupina může rovněž poskytnout poradenství řídící skupině centrálních depozitářů s cennými papíry a řídící skupině měn, které nejsou eurem, pokud o to požádají. Má-li poradní skupina za to, že jsou ohroženy obecné zásady T2S nebo jiné základní prvky T2S, může poradní skupina ve výjimečných případech poskytnout poradní stanovisko přímo Radě guvernérů.

Rada guvernérů a Rada T2S (v otázkách, kterými Radu T2S pověřila Rada guvernérů) může poradní skupině z vlastní iniciativy nebo na žádost udílet obecné pokyny.

5.   Pracovní postupy

Řádní členové mají právo podílet se na rozhodování poradní skupiny. Pozorovatelé mají právo účastnit se zasedání poradní skupiny, avšak neúčastní se jejího rozhodování.

Rozhodnutí poradní skupiny mají formu poradního stanoviska nebo usnesení, jež se týkají organizace práce poradní skupiny nebo práce podskupin. Stanoviska poradní skupiny se zasílají přímo Radě T2S, Radě guvernérů, řídící skupině centrálních depozitářů cenných papírů či případně řídící skupině měn, které nejsou eurem. Stanoviska a usnesení poradní skupiny se přijímají na základě shody. Nelze-li dosáhnout shody, může předseda poradní skupiny rozhodnout, že zjistí míru podpory pro konkrétní rozhodnutí; v takovém případě se stanovisko či usnesení přijímá prostou většinou hlasů řádných členů poradní skupiny. Předseda poradní skupiny ani tajemník nejsou oprávněni účastnit se přijímání stanovisek či usnesení.

Má-li za to, že je to nezbytné, může poradní skupina zřídit dílčí složky, které podporují její činnost. Provádí koordinaci s Radou T2S, která organizuje práci, tak aby byly zúčastněny všechny příslušné rozhodovací orgány, aniž by docházelo ke zdvojení dílčí složek ve vztahu k podobným tématům.

Poradní skupina se zpravidla schází alespoň dvakrát ročně. Předseda může svolat další zasedání, přičemž data konání se poradní skupině oznámí s dostatečným předstihem. Zasedání se konají zásadně v prostorách ECB. Předseda poradní skupiny může kromě toho poradní skupinu vyzvat, aby své poradní stanovisko poskytla jinou cestou, například formou písemného řízení.

Poradní skupina pracuje otevřeným a transparentním způsobem, přičemž dokumenty AG se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Podrobné pracovní postupy budou upraveny v jednacím řádu, který připraví poradní skupina a schválí Rada T2S.

NÁRODNÍ SKUPINA UŽIVATELŮ

MANDÁT

1.   Cíle

Národní skupina uživatelů spojuje dohromady poskytovatele a uživatele služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci daného národního trhu s cílem podpořit vývoj a realizaci TARGET2-Securities (T2S). Je fórem, které slouží k tomu, aby se účastníci národního trhu mohli podílet na práci poradní skupiny T2S („poradní skupina“) a představuje formální propojení mezi poradní skupinou a národním trhem. Vytváří zpětnou vazbu na kancelář programu T2S a přispívá svými názory poradní skupině ve všech otázkách, kterými se poradní skupina zabývá. Jako taková může rovněž navrhovat otázky, kterými by se poradní skupina mohla zabývat.

Národní skupiny uživatelů se mohou účastnit procesu řízení změny požadavků uživatelů a mohou hrát významnou roli při posuzování takových požadavků v kontextu fungování národního trhu. Národní skupiny uživatelů by měly respektovat zásadu T2S spočívající ve snaze vyhnout se zohledňování národních specifik v T2S a měly by aktivně prosazovat harmonizaci.

2.   Povinnosti a úkoly

Národní skupiny uživatelů na trzích zúčastněných v T2S plní tyto úkoly:

posuzují dopad funkčnosti T2S a zejména veškerých změn v požadavcích uživatelů T2S na národní trh; přitom patřičným způsobem zohledňují koncept „štíhlé T2S“, jehož cílem je zabránit národním specifikům a prosazovat harmonizaci,

přispívají k monitorování a provádění úkolů spojených s harmonizační činností T2S, již podporuje poradní skupina,

předkládají poradní skupině záležitosti, které vzbuzují podstatné obavy z hlediska národního trhu,

zvyšují povědomí všech složek národního sektoru cenných papírů o T2S,

podporují ty členy poradní skupiny, kteří zastupují příslušný národní sektor.

Při plnění svých povinností dodržují národní skupiny uživatelů vysoké standardy transparentnosti, které jsou klíčovým prvkem T2S.

Ačkoli je tento mandát zaměřen na trhy zúčastněné v T2S, mohou i trhy, které se T2S dosud neúčastní, zřizovat národní skupiny uživatelů. Pokud se trh rozhodne zřídit národní skupinu uživatelů, řídí se podobným mandátem, aby svůj trh připravil na účast v T2S.

3.   Složení a funkční období

Národní skupinu uživatelů tvoří předseda, tajemník a členové.

Předsedou národní skupiny uživatelů by měl být přednostně řádný člen anebo pozorovatel v poradní skupině. Typicky by tuto úlohu měl zastávat člen vyššího vedení příslušné národní centrální banky. V případě, kdy příslušná národní centrální banka nedá k dispozici nebo neurčí předsedu národní skupiny uživatelů, bude předseda jmenován předsedou poradní skupiny, který v této otázce bude hledat shodu mezi hlavními účastníky příslušného trhu. Pokud předseda není členem poradní skupiny, zajistí koordinaci mezi poradní skupinou a předsedou národní skupiny uživatelů člen poradní skupiny, aby bylo zajištěno úzké propojení mezi poradní skupinou a národní skupinou uživatelů. Není-li žádný člen národní skupiny uživatelů zastoupen v poradní skupině, bude národní skupina uživatelů úzce spolupracovat s tajemníkem poradní skupiny, aby získala informace o vývoji v T2S.

Tajemník národní skupiny uživatelů je vyslán příslušnou národní centrální bankou v zemích eurozóny; v ostatních zemích ho jmenuje předseda národní skupiny uživatelů a v ideálním případě by měl být vyslán příslušnou národní centrální bankou. Očekává se, že se tajemník bude účastnit pravidelných informačních schůzek pořádaných pro tajemníky národních skupin uživatelů kanceláří programu T2S prostřednictvím sítě odborníků z národních skupin uživatelů. Tajemníci národních skupiny uživatelů pocházející z trhů, které se T2S neúčastní, se mohou v síti odborníků z národních skupin uživatelů účastnit jako hosté.

Členy národní skupiny uživatelů jsou příslušní členové a pozorovatelé poradní skupiny (nebo jejich pověření vedoucí pracovníci přijatelní pro předsedu národní skupiny uživatelů) a další osoby, které mají takové znalosti a postavení, aby mohli reprezentovat všechny kategorie uživatelů a poskytovatelů na národním trhu včetně odborníků pro otázky související s hotovostí. Mohou tak mezi nimi být centrální depozitáře cenných papírů, makléři, banky, investiční banky, uschovatelé, emitenti a/nebo jejich zprostředkovatelé, centrální protistrany, burzy a mnohostranné systémy obchodování, příslušné národní centrální banky, regulatorní orgány a příslušné bankovní asociace.

Platnost mandátu skupiny národních uživatelů skončí, jakmile skončí platnost mandátu poradní skupiny, tj. v okamžiku nahrazení rámcové smlouvy a dohody o účasti měny novou smlouvou a/nebo ukončením rámcové smlouvy a dohody o účasti měny všemi centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami mimo eurozónu, jež jsou signatáři těchto dokumentů.

4.   Pracovní postupy

Národní skupiny uživatelů se zabývají pouze otázkami, které se týkají T2S. Mohou aktivně získávat informace od kanceláře programu T2S v souvislosti s aktuálními otázkami a včas předkládat stanoviska své země v záležitostech, kde k tomu byly vyzvány tajemníkem poradní skupiny T2S nebo k otázkám, které byly vzneseny tou kterou národní skupinou uživatelů. Kancelář programu T2S pravidelně poskytuje informace národním skupinám uživatelů o trzích, které se účastní v T2S, a prostřednictvím sítě odborníku z národních skupin uživatelů pořádá schůzky pro tajemníky těchto národních skupin uživatelů s cílem podporovat součinnost mezi národními skupinami uživatelů a kanceláří programu T2S.

Národní skupina uživatelů by se měla pravidelně scházet v termínech, které se shodují s termíny zasedání poradní skupiny, aby tak mohla členům poradní skupiny pocházejícím z dané země nabídnout svá doporučení. Takovými doporučeními však nejsou členové poradní skupiny vázáni. Národní skupina uživatelů může rovněž předkládat poradní skupině prostřednictvím tajemníka poradní skupiny písemná podání a požádat člena poradní skupiny, aby přednesl její stanovisko.

Tajemník národní skupiny uživatelů usiluje o to, aby byly program zasedání národní skupiny uživatelů a relevantní dokumenty, jež mají být projednávány, rozeslány nejpozději pět pracovních dnů přede dnem zasedání. Závěry zasedání národní skupiny uživatelů se zveřejní na internetových stránkách T2S a, považuje-li to národní skupina uživatelů za vhodné, rovněž na internetových stránkách příslušné národní centrální banky. Zveřejnění se provádí v angličtině a, pokud se tak vyžaduje, v příslušném národním jazyce ve lhůtě tří týdnů ode dne konání zasedání národní skupiny uživatelů.

Členové národních skupin uživatelů se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Národní skupiny uživatelů na internetových stránkách T2S rovněž zveřejní své kontaktní e-mailové adresy, tak aby účastníci národního trhu věděli, koho mohou kontaktovat, chtějí-li vyjádřit svůj názor.


(1)  Určení tohoto složení vychází z předpokladu, že skupina Euroclear je účastníkem T2S s Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France a Euroclear Nederland a že skupina Clearstream je účastníkem T2S s Clearstream Banking Frankfurt a LuxCSD.


Top