Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0035

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012 , kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků Text s významem pro EHP

OJ L 343, 14.12.2012, p. 78–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 127 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/35/oj

14.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/78


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/35/EU

ze dne 21. listopadu 2012,

kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků jsou upraveny úmluvou Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva STCW“), která vstoupila v platnost roku 1984 a v roce 1995 byla podstatným způsobem pozměněna.

(2)

Úmluva STCW byla do práva Unie poprvé začleněna směrnicí Rady 94/58/ES ze dne 22. listopadu 1994 o minimální úrovni výcviku námořníků (3). Později byla pravidla Unie týkající se výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků upravena s ohledem na následné změny úmluvy STCW a byl zřízen společný mechanismus Unie pro uznávání systémů výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků ve třetích zemích. Uvedená pravidla jsou, coby výsledek přepracování, obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES (4).

(3)

V roce 2010 byly na konferenci smluvních stran úmluvy STCW v Manile provedeny významné změny úmluvy STCW (dále jen „manilské změny“), konkrétně v oblasti prevence podvodů s průkazy způsobilosti, zdravotních požadavků, bezpečnostního výcviku, mimo jiné s ohledem na pirátství a ozbrojená přepadení, a výcviku v technologických záležitostech. Manilskými změnami byly rovněž stanoveny požadavky na námořníky první třídy a zavedeny nové profesní profily, například elektrodůstojníci.

(4)

Všechny členské státy jsou stranami úmluvy STCW a žádný z nich nevznesl námitky proti manilským změnám postupem stanoveným za tímto účelem. Členské státy by proto měly sjednotit své vnitrostátní předpisy s manilskými změnami. Je třeba předejít rozporu mezi mezinárodními závazky členských států a jejich závazky na úrovni Unie. Kromě toho by vzhledem k celosvětové povaze námořní dopravy měla být pravidla Unie upravující výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků v souladu s mezinárodními pravidly. Několik ustanovení směrnice 2008/106/ES je proto třeba změnit tak, aby zohledňovala manilské změny.

(5)

Zlepšení výcviku námořníků by se mělo vztahovat na řádný teoretický i praktický výcvik, aby bylo zajištěno, že námořníci budou mít kvalifikace odpovídající normám bezpečnosti a bezpečnostní ochrany a že budou schopni reagovat na nebezpečí a nouzové situace.

(6)

Normy kvality a systémy norem kvality by v příslušných případech měly být vypracovány a uplatňovány s přihlédnutím k doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (5) a k souvisejícím opatřením přijatým členskými státy.

(7)

Evropští sociální partneři se dohodli na minimální době odpočinku pro námořníky a k provedení uvedené dohody byla přijata směrnice 1999/63/ES (6). Zmíněná směrnice rovněž umožňuje povolit výjimky z minimální doby odpočinku pro námořníky. Možnost povolovat výjimky by však měla být omezena, pokud jde o maximální dobu trvání, četnost a rozsah. Účelem manilských změn bylo mimo jiné stanovit objektivní omezení výjimek z minimální doby odpočinku pro členy strážní služby a námořníky, jimž byly přiděleny úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění, s cílem předcházet únavě. Manilské změny by měly být začleněny do směrnice 2008/106/ES způsobem, který zajistí soulad se směrnicí 1999/63/ES ve znění směrnice 2009/13/ES (7).

(8)

Směrnice 2009/13/ES, v níž se dále uznává, že je důležité stanovit minimální požadavky na životní a pracovní podmínky všech námořníků, podle svých ustanovení vstoupí v platnost dnem vstupu Úmluvy o práci na moři z roku 2006 v platnost.

(9)

Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje mechanismus pro uznávání systémů výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků třetích zemí. Toto uznání uděluje Komise postupem, ve kterém jsou jí nápomocny Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (8), a Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (9). Zkušenosti získané při uplatňování tohoto postupu naznačují, že by měl být změněn, konkrétně s ohledem na lhůtu pro rozhodnutí Komise. Jelikož pro uznání je nutné, aby agentura provedla inspekci, kterou je třeba naplánovat a uskutečnit, a ve většině případů je rovněž třeba, aby dotčená třetí země provedla i významné změny za účelem dosažení souladu s požadavky úmluvy STCW, nelze celý proces dokončit do tří měsíců. Na základě zkušeností se v této souvislosti jako realističtější jeví časový rámec osmnácti měsíců. Lhůta pro rozhodnutí Komise by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, přičemž možnost žádajícího členského státu dočasně uznat systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků třetí země by měla být v zájmu udržení flexibility zachována. Mimoto se ustanovení o uznávání odborných kvalifikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (10) nevztahují na uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2008/106/ES.

(10)

Dostupné statistiky o námořnících v Unii jsou neúplné a často nepřesné, což tvorbu politik v tomto odvětví dále ztěžuje. Podrobné údaje o vydávání průkazů způsobilosti námořníků nemohou tento problém zcela vyřešit, nepochybně by však jeho řešení napomohly. Podle úmluvy STCW jsou strany povinny vést rejstříky všech průkazů způsobilosti a potvrzení průkazů způsobilosti i příslušných prodloužení platnosti průkazů způsobilosti nebo jiných opatření, která se jich týkají. Členské státy jsou povinny vést rejstřík vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení průkazů způsobilosti. Aby měla Komise co nejúplnější informace o situaci v oblasti zaměstnanosti v Evropě, a výhradně v zájmu usnadnění tvorby politik členských států a Komise, měly by být členské státy povinny zasílat jí vybrané informace, které jsou již obsaženy v jejich rejstřících průkazů kompetence námořníků. Tyto informace by měly být sdělovány výhradně za účelem statistické analýzy a nemají být použity pro správní či právní účely ani pro účely ověření. Uvedené informace musí být v souladu s požadavky Unie na ochranu údajů, a proto by do směrnice 2008/106/ES mělo být zařazeno příslušné ustanovení.

(11)

Výsledky analýzy těchto informací by se měly použít k předvídání vývoje trhu práce s cílem zlepšit možnosti námořníků při plánování své kariéry a využít dostupné příležitosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Tyto výsledky by rovněž měly přispět ke zlepšování odborného vzdělávání a přípravy.

(12)

Za účelem shromažďování údajů o námořnické profesi v souladu s jejím vývojem a vývojem technologie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení přílohy V směrnice 2008/106/ES. Použití těchto aktů v přenesené pravomoci by mělo být omezeno na případy, kdy změny úmluvy a předpisu STCW vyžadují změny uvedené přílohy. Navíc by těmito akty v přenesené pravomoci neměla být měněna ustanovení uvedené přílohy o anonymizaci údajů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(13)

Sektor lodní dopravy Unie má vysokou odbornou úroveň námořníků, jež přispívá k jeho konkurenceschopnosti. Kvalitní výcvik námořníků je důležitý pro konkurenceschopnost tohoto odvětví a pro motivaci občanů Unie, zejména mladých lidí, aby si zvolili námořnické profese.

(14)

V zájmu podpory dodržování norem kvality výcviku námořníků je třeba zlepšit opatření pro předcházení podvodným praktikám v oblasti průkazů kompetence nebo odborné způsobilosti.

(15)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2008/106/ES byly Komisi svěřeny prováděcí pravomoci v oblasti výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků. Ze stejného důvodu by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi rovněž ve vztahu k předávání statistických údajů o námořnících členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (11).

(16)

Přezkumný postup by měl být použit pro přijímání technických požadavků nezbytných k zajištění náležitého nakládání se statistickými informacemi uvedenými v příloze V směrnice 2008/106/ES a pro přijetí prováděcích rozhodnutí o uznání a odnětí uznání systémů STCW třetích zemí.

(17)

Manilské změny vstoupily v platnost dne 1. ledna 2012, ale až do 1. ledna 2017 mohou být uplatňována přechodná ustanovení. V zájmu bezproblémového přechodu k novým pravidlům by tato směrnice měla stanovit stejná přechodná ustanovení jako ta, jež jsou obsažena v manilských změnách.

(18)

Výbor pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace (IMO) na svém 89. zasedání konstatoval, že je nutné poskytnout určitá vysvětlení s ohledem na provádění manilských změn, přičemž je třeba zohlednit přechodná ustanovení v nich stanovená i usnesení č. 4 konference STCW, v němž se uznává, že plného souladu se změnami je potřeba dosáhnout do 1. ledna 2017. Toto vysvětlení bylo poskytnuto v STCW.7/Circ.16 a STCW.7/Circ.17. Konkrétně v oběžníku STCW.7/Circ.16 se uvádí, že v případě námořníků, kterým byl vydán průkaz způsobilosti v souladu s ustanoveními úmluvy STCW, jež platila bezprostředně před 1. lednem 2012, a kteří nesplňují požadavky manilských změn, a v případě námořníků, kteří zahájili výkon schválené námořní služby, schválený vzdělávací a výcvikový program nebo schválený výcvikový kurz před 1. červencem 2013, by veškeré průkazy způsobilosti s prodlouženou platností neměly platit déle než do 1. ledna 2017.

(19)

Je třeba zabránit dalším zpožděním při začleňování manilských změn do práva Unie, aby se zachovala konkurenceschopnost evropských námořníků a zajistila bezpečnost na lodích prostřednictvím aktualizovaného výcviku posádek.

(20)

V zájmu jednotného provedení manilských změn v rámci Unie se členským státům doporučuje, aby při provádění této směrnice ve vnitrostátním právu zohlednily pokyny uvedené v oběžnících IMO STCW.7/Circ.16 a STCW.7/Circ.17.

(21)

Jelikož cíle této směrnice, totiž přizpůsobení stávajících pravidel Unie mezinárodním pravidlům o výcviku námořníků a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků této akce lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(22)

Směrnice 2008/106/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/106/ES

Směrnice 2008/106/ES se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

body 18 a 19 se nahrazují tímto:

„18)

„radiotelekomunikačním řádem“ radiotelekomunikační předpisy, které tvoří přílohu nebo jsou považovány za přílohu Mezinárodní úmluvy o telekomunikacích v platném znění;

19)

„osobní lodí“ loď podle definice uvedené v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (úmluva SOLAS 74) v platném znění;“;

b)

bod 24 se nahrazuje tímto:

„24)

„předpisem STCW“ předpis o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW), přijatý usnesením č. 2 na zasedání konference v roce 1995, v platném znění;“;

c)

bod 27 se zrušuje;

d)

bod 28 se nahrazuje tímto:

„28)

„námořní službou“ služba na lodi, která je určující pro vydání či prodloužení platnosti průkazu kompetence, průkazu odborné způsobilosti nebo jiné kvalifikace;“;

e)

doplňují se nové body, které znějí:

„32)

„operátorem GMDSS“ osoba kvalifikovaná v souladu s kapitolou IV přílohy I;

33)

„předpisem ISPS“ Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení, přijatý dne 12. prosince 2002 usnesením č. 2 konference vlád smluvních stran úmluvy SOLAS 74 v platném znění;

34)

„lodním bezpečnostním důstojníkem“ osoba na palubě lodi odpovědná veliteli lodě, určená společností jako osoba odpovědná za bezpečnostní ochranu lodě, včetně provádění a správy bezpečnostního plánu lodě, a za styk s bezpečnostním referentem společnosti a s bezpečnostními techniky přístavních zařízení;

35)

„bezpečnostními funkcemi“ všechny úkoly a povinnosti spojené s bezpečnostní ochranou na palubě lodí podle definice v kapitole XI/2 úmluvy SOLAS 74 v platném znění a v předpise ISPS;

36)

„průkazem kompetence“ průkaz způsobilosti vydaný a schválený pro velitele, důstojníky a operátory globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) v souladu s kapitolou II, III, IV nebo VII přílohy I, který oprávněného držitele opravňuje, aby zastával služební postavení a vykonával funkce, které vyžadují úroveň odpovědnosti blíže určenou v průkazu;

37)

„průkazem odborné způsobilosti“ průkaz způsobilosti vydaný námořníkovi jiný než průkaz kompetence, který uvádí, že příslušné požadavky na výcvik, kompetence nebo námořní službu stanovené v této směrnici byly splněny;

38)

„doklady“ dokumenty jiné než průkaz kompetence či průkaz odborné způsobilosti, jimiž se dokládá, že byly splněny příslušné požadavky této směrnice;

39)

„elektrodůstojníkem“ důstojník kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

40)

„námořníkem první třídy“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou II přílohy I;

41)

„motorářem první třídy“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

42)

„elektrotechnikem“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I.“

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby námořníci sloužící na lodích uvedených v článku 2 obdrželi výcvik minimálně v souladu s požadavky úmluvy STCW stanovenými v příloze I této směrnice a byli držiteli průkazů způsobilosti ve smyslu čl. 1 bodů 36 a 37 a/nebo dokladů ve smyslu čl. 1 bodu 38.“

3)

Článek 4 se zrušuje.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Průkazy kompetence, průkazy odborné způsobilosti a potvrzení průkazů způsobilosti“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí, aby průkazy kompetence a průkazy odborné způsobilosti byly vydávány jen uchazečům, kteří vyhovují požadavkům tohoto článku.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Průkazy kompetence a průkazy odborné způsobilosti jsou vydávány podle pravidla I/2 odst. 3 přílohy úmluvy STCW.“;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Průkazy kompetence vydávají pouze členské státy po ověření pravosti a platnosti veškerých nezbytných dokladů a v souladu s tímto článkem.“;

e)

v odstavci 5 se doplňuje nová věta, která zní:

„Potvrzení o vydání průkazu kompetence a potvrzení o průkazu odborné způsobilosti vydaném veliteli nebo důstojníku v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I se vydávají, pouze pokud byly splněny všechny požadavky úmluvy STCW a této směrnice.“;

f)

odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

„6.   Členský stát, který uzná průkaz kompetence nebo průkaz odborné způsobilosti vydaný velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy úmluvy STCW postupem stanoveným v čl. 19 odst. 2 této směrnice, uvedený průkaz potvrdí na důkaz jeho uznání až poté, co ověří jeho pravost a platnost. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

7.   Potvrzení uvedená v odstavcích 5 a 6:

a)

mohou být vydána jako samostatné doklady;

b)

vydávají pouze členské státy;

c)

mají každé vlastní číslo, s výjimkou potvrzení o vydání průkazu kompetence, která mohou mít stejné číslo jako dotyčný průkaz kompetence, pokud je uvedené číslo jedinečné, a

d)

pozbývají platnosti, jakmile skončí platnost potvrzeného průkazu kompetence nebo potvrzeného průkazu odborné způsobilosti vydaných velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy úmluvy STCW nebo jakmile vydávající členský stát nebo vydávající třetí země uvedený průkaz odebere, pozastaví nebo zruší, a v každém případě do pěti let ode dne vydání.“;

g)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„11.   Uchazeči o průkaz způsobilosti musí uspokojivě prokázat:

a)

svou totožnost;

b)

že jejich věk není nižší než věk stanovený v příslušných pravidlech pro získání požadovaného průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti obsažených v příloze I;

c)

že vyhovují požadavkům na zdravotní způsobilost stanoveným v oddíle A-I/9 předpisu STCW;

d)

že vykonali námořní službu a ukončili veškerý související povinný výcvik stanovený pravidly pro získání požadovaného průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti obsaženými v příloze I a

e)

že splňují požadavky na způsobilost stanovené v pravidlech obsažených v příloze I pro služební postavení, funkce a úrovně, které mají být uvedeny v potvrzení průkazu kompetence.

Tento odstavec se nevztahuje na uznávání potvrzení podle pravidla I/10 úmluvy STCW.

12.   Každý členský stát se zavazuje, že

a)

povede rejstřík nebo rejstříky všech průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti a potvrzení pro velitele a důstojníky a případně pro mužstvo, které jsou vydány, jejichž platnost skončila nebo byla prodloužena nebo pozastavena, nebo které byly zrušeny nebo oznámeny jako ztracené nebo zničené, a všech povolených výjimek;

b)

zpřístupní informace o statusu průkazů kompetence, potvrzení a výjimek ostatním členským státům nebo ostatním smluvním stranám úmluvy STCW a společnostem, které požadují ověření pravosti a platnosti průkazů kompetence nebo průkazů vydaných velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I, které jim námořníci předložili za účelem jejich uznání podle pravidla I/10 úmluvy STCW nebo za účelem získání zaměstnání na lodi.

13.   Od 1. ledna 2017 se informace, které se mají zpřístupnit v souladu s odst. 12 písm. b), zpřístupňují v elektronické podobě.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a

Informování Komise

Každý členský stát zpřístupní každoročně Komisi, a to pouze pro účely statistické analýzy a výhradně pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik, informace uvedené v příloze V, které se týkají průkazů kompetence a potvrzení o uznání průkazů kompetence, a na základě dobrovolnosti jí rovněž zpřístupní informace o průkazech odborné způsobilosti vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW.“

6)

Článek 7 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   U lodí, kterým jsou poskytnuty výhody uvedené v ustanoveních úmluvy STCW o příbřežní plavbě, což zahrnuje i plavbu u pobřeží jiných členských států nebo smluvních stran úmluvy STCW v mezích jejich definice příbřežní plavby, uzavře členský stát dohodu s dotyčnými členskými státy nebo smluvními stranami, v níž uvede podrobnosti o dotčených obchodních oblastech i jiné relevantní předpisy.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a.   Průkazy kompetence námořníků vydané členským státem nebo smluvní stranou úmluvy STCW pro jimi definované meze příbřežní plavby mohou jiné členské státy akceptovat pro služby v jimi definovaných mezích příbřežní plavby za předpokladu, že dotyčné členské státy nebo smluvní strany uzavřou dohodu, v níž stanoví podrobnosti o dotčených obchodních oblastech i jiné související relevantní podmínky.

3b.   Členské státy, které v souladu s požadavky tohoto článku definují příbřežní plavbu, musí:

a)

splnit zásady pro příbřežní plavbu stanovené v oddíle A-I/3 předpisu STCW;

b)

začlenit hranice oblasti příbřežní plavby do potvrzení vydaných podle článku 5.“

7)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou a prosazují vhodná opatření k předcházení podvodům a jiným protiprávním praktikám týkajícím se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení a stanoví sankce, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.“

8)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Členské státy zavedou postupy a řízení pro nestranné vyšetřování každé ohlášené nezpůsobilosti, jednání, opomenutí nebo ohrožení bezpečnosti, které se dopustí držitelé průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti nebo potvrzení vydaných daným členským státem při plnění úkolů podle jejich průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti a která by mohla představovat přímé ohrožení bezpečnosti lidského života nebo majetku na moři nebo ohrožení mořského prostředí, a pro odnětí, pozastavení a zrušení těchto průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti z těchto důvodů a pro zabránění podvodu.

2.   Členské státy přijmou a prosazují vhodná opatření k předcházení podvodům a jiným protiprávním praktikám týkajícím se vydaných průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti a potvrzení.“;

b)

v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Tresty nebo disciplinární opatření se stanoví a použijí, pokud:“.

9)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

veškeré činnosti spojené s výcvikem, posuzováním způsobilosti, vydáváním průkazů způsobilosti, včetně průkazů zdravotní způsobilosti, potvrzováním a prodlužováním platnosti prováděné nevládními organizacemi nebo subjekty v rámci jejich pravomoci byly trvale sledovány pomocí systémů norem kvality s cílem zaručit dosahování definovaných cílů včetně těch, které se týkají kvalifikace a zkušeností vyučujících a zkoušejících, v souladu s oddílem A-I/8 předpisu STCW;“;

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

byl k dispozici systém norem kvality v souladu s oddílem A-I/8 předpisu STCW, jestliže tyto činnosti provádějí vládní orgány nebo subjekty;“;

iii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

cíle v oblasti vzdělávání a výcviku a související kvalitativní požadavky na způsobilost, které je třeba splnit, byly jasně definovány a byly určeny úrovně znalostí, porozumění a dovedností odpovídající zkouškám a hodnocením požadovaným podle úmluvy STCW;“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

na všechna použitelná ustanovení úmluvy STCW a předpisu STCW, včetně změn, se vztahují systémy norem kvality. Členské státy mohou do tohoto systému zahrnout také ostatní použitelná ustanovení této směrnice.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Zprávu o každém hodnocení provedeném podle odstavce 2 zašle dotyčný členský stát Komisi v souladu s formátem podle oddílu A-I/7 předpisu STCW do šesti měsíců ode dne hodnocení.“

10)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Zdravotní požadavky

1.   Každý členský stát stanoví normy zdravotní způsobilosti námořníků a postupy pro vydávání průkazů zdravotní způsobilosti v souladu s tímto článkem a oddílem A-I/9 předpisu STCW, případně se zohledněním oddílu B-I/9 předpisu STCW.

2.   Každý členský stát zajistí, aby za posuzování zdravotní způsobilosti námořníků odpovídali lékaři, které tento členský stát uznal pro účely lékařských prohlídek námořníků, v souladu s oddílem A-I/9 předpisu STCW.

3.   Každý námořník, který je držitelem průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti vydaného podle úmluvy STCW a slouží na moři, musí být rovněž držitelem platného průkazu zdravotní způsobilosti vydaného v souladu s tímto článkem a oddílem A-I/9 předpisu STCW.

4.   Uchazeči o průkaz zdravotní způsobilosti musí:

a)

dosáhnout věku nejméně 16 let;

b)

předložit uspokojivý důkaz své totožnosti a

c)

splňovat příslušné normy zdravotní způsobilosti stanovené dotyčným členským státem.

5.   Průkaz zdravotní způsobilosti platí nejdéle po dobu dvou let, avšak je-li námořník mladší 18 let, činí maximální doba platnosti jeden rok.

6.   Pokud platnost průkazu zdravotní způsobilosti skončí v průběhu plavby, použije se pravidlo I/9 přílohy úmluvy STCW.

7.   V naléhavých případech může členský stát povolit námořníkovi pracovat bez platného průkazu zdravotní způsobilosti. V takových případech se použije pravidlo I/9 přílohy úmluvy STCW.“

11)

Článek 12 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Prodloužení platnosti průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   K tomu, aby mohl pokračovat v námořní službě na palubě tankerů, musí každý velitel a důstojník splňovat požadavky odstavce 1 tohoto článku a nejméně každých pět let prokázat zachování své odborné způsobilosti pro tankery v souladu s oddílem A-I/11 odst. 3 předpisu STCW.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které jsou vyžadovány od uchazečů o průkazy kompetence vydané do 1. ledna 2017, s těmi, které jsou pro získání odpovídajícího průkazu kompetence blíže určeny v části A předpisu STCW, a určí, zda je nezbytné požadovat na držitelích těchto průkazů kompetence, aby absolvovali opakovací a aktualizační výcvik nebo hodnocení způsobilosti.“;

d)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   K aktualizaci znalostí velitelů, důstojníků a radistů zajistí každý členský stát, aby lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou bylo dáno k dispozici znění posledních změn vnitrostátních a mezinárodních předpisů o bezpečnosti lidského života na moři, bezpečnostní ochraně a ochraně mořského prostředí, při dodržení čl. 14 odst. 3 písm. b) a článku 18.“

12)

V článku 13 se zrušuje odstavec 2.

13)

Článek 14 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„f)

námořníci přidělení na jakoukoli její loď absolvovali opakovací a aktualizační výcvik, jak vyžaduje úmluva STCW;

g)

na palubě jejích lodí vždy existuje účinné ústní dorozumívání v souladu s kapitolou V předpisem 14 odst. 3 a 4 úmluvy SOLAS 74 v platném znění.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Společnosti zajistí, aby velitelé, důstojníci a ostatní posádka, kterým jsou přiděleny specifické úkoly a odpovědnosti na palubě jejích osobních lodí typu ro-ro, měli ukončen úvodní výcvik a získali schopnosti, které jsou přiměřené služebnímu postavení, jež má být obsazeno, a úkolům a povinnostem, které je třeba splnit, s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-I/14 předpisu STCW.“

14)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Způsobilost k službě

1.   Aby se předešlo únavě, členské státy:

a)

zavedou a prosazují doby odpočinku pro členy strážní služby a pro osoby, jimž byly přiděleny úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění v souladu s odstavci 3 až 13;

b)

vyžadují takové uspořádání strážního systému, při kterém výkonnost členů strážní služby není snížena únavou, a služby jsou organizovány tak, aby členové první strážní služby na začátku plavby a následujících střídajících strážních služeb byli dostatečně odpočinuti a i jinak způsobilí ke službě.

2.   Členské státy zajistí, aby v souladu s tímto článkem byla zavedena odpovídající opatření k prevenci zneužívání drog a alkoholu.

3.   Členské státy přihlédnou k nebezpečí, které představuje únava námořníků, zejména těch, jejichž funkce zahrnují bezpečný provoz lodi a její bezpečnostní ochranu.

4.   Všem osobám vykonávajícím funkci důstojníka pověřeného strážní službou nebo člena mužstva tvořícího součást strážní služby a osobám vykonávajícím úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění, musí být poskytnuta doba odpočinku v rozsahu alespoň:

a)

10 hodin odpočinku za každých 24 hodin a

b)

77 hodin za každé sedmidenní období.

5.   Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna je dlouhá nejméně šest hodin, a interval mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin.

6.   Požadavky na doby odpočinku stanovené v odstavcích 4 a 5 nemusí být dodrženy v případě nouze nebo jiných naléhavých provozních podmínek. Cvičné poplachy, požární a člunová cvičení a cvičení předepsaná vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními akty musí být prováděny tak, aby co nejméně rušily doby odpočinku a nevyvolaly únavu.

7.   Členské státy vyžadují, aby rozpisy strážní služby byly vyvěšeny na snadno dostupném místě. Rozpisy musí být vypracovány ve standardizovaném formátu v pracovním jazyce nebo pracovních jazycích plavidla a v angličtině.

8.   Při pracovní pohotovosti, například není-li ve strojovně obsluha, má námořník nárok na přiměřenou náhradní dobu odpočinku, je-li základní doba odpočinku narušena povoláním do práce.

9.   Členské státy vyžadují, aby záznamy o denní době odpočinku námořníků byly vedeny ve standardizovaném formátu, v pracovním jazyce nebo pracovních jazycích plavidla a v angličtině, aby bylo možné sledovat a ověřovat dodržování tohoto článku. Námořníci obdrží jeden stejnopis záznamů, které se jich týkají, podepsaný velitelem nebo jím zmocněnou osobou a námořníky.

10.   Bez ohledu na pravidla stanovená v odstavcích 3 až 9 je velitel plavidla oprávněn požadovat od námořníka delší pracovní dobu nezbytnou pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě nebo nákladu nebo pro poskytnutí pomoci jiným plavidlům nebo osobám na moři v tísni. Velitel tedy může dočasně zrušit rozvrh hodin odpočinku a žádat, aby námořník pracoval po nezbytnou dobu, než dojde k obnovení normální situace. Jakmile to je po obnově normální situace možné, musí velitel zajistit, aby všichni námořníci, kteří během plánované doby odpočinku pracovali, čerpali odpovídající dobu odpočinku.

11.   S náležitým ohledem na obecné zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a v souladu se směrnicí 1999/63/ES mohou členské státy prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů nebo řízení u příslušného orgánu schvalovat nebo registrovat kolektivní smlouvy, které umožňují výjimky z požadované doby odpočinku podle odst. 4 písm. b) a odstavce 5 tohoto článku, za předpokladu, že doba odpočinku není kratší než 70 hodin za každé sedmidenní období a dodržuje omezení stanovená v odstavcích 12 a 13 tohoto článku. Tyto výjimky musí co nejvíce vycházet ze stanovených norem, ale mohou zohlednit častější nebo delší dobu dovolené nebo poskytnutí náhradní dovolené pro členy strážní služby nebo námořníky pracující na palubě lodí vykonávajících krátké plavby. Výjimky musí co nejvíce zohledňovat pokyny týkající se prevence únavy stanovené v oddíle B-VIII/1 předpisu STCW. Výjimky z minimální doby odpočinku stanovené v odst. 4 písm. a) tohoto článku nejsou povoleny.

12.   Výjimky uvedené v odstavci 11 pro týdenní dobu odpočinku stanovenou v odst. 4 písm. b) nelze povolit na dobu delší než dva po sobě následující týdny. Intervaly mezi dvěma dobami výjimek na palubě nesmějí být kratší, než je dvojnásobek doby trvání výjimky.

13.   V rámci možných výjimek z odstavce 5 uvedených v odstavci 11 lze minimální dobu odpočinku za každých 24 hodin stanovenou v odst. 4 písm. a) rozdělit do nejvýše tří období odpočinku, z nichž jedno trvá nejméně 6 hodin a žádné ze dvou ostatních období není kratší než jednu hodinu. Intervaly mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmějí překročit 14 hodin. Výjimky nesmějí přesahovat dva 24 hodinové úseky za každé sedmidenní období.

14.   Jako prevenci zneužívání alkoholu stanoví členské státy omezení, které nesmí přesáhnout 0,05 % množství alkoholu v krvi (BAC) nebo 0,25 mg/l alkoholu při dechových zkouškách nebo množství alkoholu vedoucí k takové koncentraci alkoholu u velitelů, důstojníků a dalších námořníků při plnění přidělených úkolů souvisejících s bezpečností, bezpečnostní ochranou a ochranou mořského prostředí.“

15)

V čl. 17 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

vydávají průkazy způsobilosti uvedené v článku 5;“.

16)

Článek 19 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Uznávání průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Námořníkům, kteří nejsou držiteli průkazů kompetence vydaných členskými státy nebo průkazů odborné způsobilosti vydaných členskými státy velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno sloužit na lodích plujících pod vlajkou členského státu, pokud bylo postupy uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku přijato rozhodnutí o uznání jejich průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti.“;

c)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Členský stát, který má v úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti podle odstavce 1, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi odůvodněnou žádost o uznání této třetí země.“;

d)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijímá rozhodnutí o uznání třetí země. Tyto implementační akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 do osmnácti měsíců ode dne podání žádosti o uznání. Členský stát podávající žádost může rozhodnout, že uzná třetí zemi jednostranně, dokud není přijato rozhodnutí podle tohoto odstavce.“

17)

V článku 20 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijímá rozhodnutí o odnětí uznání. Tyto implementační akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2. Dotčené členské státy přijmou vhodná opatření k provedení rozhodnutí.“

18)

V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   S výjimkou typů lodí uvedených v článku 2 podléhá každá loď nacházející se v přístavech členského státu, bez ohledu na vlajku, pod kterou pluje, státní přístavní inspekci prováděné inspektory řádně oprávněnými uvedeným členským státem k ověřování, zda všichni námořníci sloužící na lodi, kteří musí být držiteli průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti či dokladů podle úmluvy STCW, tento průkaz kompetence či platné povolení výjimky nebo průkaz odborné způsobilosti nebo doklady mají.“

19)

V čl. 23 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

ověření, zda každý námořník sloužící na lodi, který musí být držitelem průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti v souladu s úmluvou STCW, má tento průkaz kompetence nebo platné povolení výjimky či průkaz odborné způsobilosti nebo poskytne písemný důkaz o tom, že orgánům státu vlajky byla podána žádost o potvrzení o uznání průkazu kompetence;“.

20)

V článku 23 se odstavec 2 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„2.   V souladu s částí A předpisu STCW se schopnost námořníků sloužících na lodi dodržovat normy pro strážní službu a případně normy bezpečnostní ochrany stanovené úmluvou STCW přehodnotí, jestliže se lze z jednoznačných důvodů domnívat, že tyto normy nejsou dodržovány, protože se vyskytla některá z těchto skutečností:“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

loď je jinak provozována takovým způsobem, který představuje ohrožení osob, majetku či životního prostředí nebo bezpečnostní ohrožení;“.

21)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 25a

Informace pro statistické účely

1.   Členské státy sdělují Komisi informace uvedené v příloze V pouze pro účely statistické analýzy. Tyto informace nesmějí být využívány ke správním či právním účelům ani za účelem ověřování a jsou určeny výhradně pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik.

2.   Členské státy tyto informace Komisi zpřístupní každoročně v elektronické podobě a zahrnou informace zaznamenané do 31. prosince předchozího roku. Členské státy si podrží veškerá vlastnická práva vztahující se na informace v nezpracované podobě. Zpracované statistiky vypracované na základě těchto informací se zpřístupní veřejnosti v souladu s ustanoveními o transparentnosti a ochraně informací obsaženými v článku 4 nařízení (ES) č. 1406/2002.

3.   V zájmu ochrany osobních údajů členské státy anonymizují veškeré osobní informace podle přílohy V předtím, než je předají Komisi, za využití softwaru poskytnutého nebo akceptovaného Komisí. Komise využívá pouze tyto anonymizované informace.

4.   Členské státy a Komise zajistí, aby opatření pro shromažďování, předkládání, ukládání, analýzu a šíření tohoto druhu statistických informací byla navržena tak, aby umožňovala uvedenou statistickou analýzu.

Komise pro účely prvního pododstavce přijme podrobná opatření týkající se technických požadavků nezbytných k zajištění náležitého nakládání se statistickými údaji. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2.“

22)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Změna

Komisi je v souladu s článkem 27a svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha V této směrnice, pokud jde o specifický a příslušný obsah a podrobnosti informací, které jsou členské státy povinny oznámit, za podmínky, že tyto akty jsou omezeny na zohlednění pouze změn úmluvy STCW a předpisu STCW a respektují záruky ochrany údajů. Tyto akty v přenesené pravomoci nesmějí měnit ustanovení o anonymizaci údajů vyžadované čl. 25a odst. 3.“

23)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 27 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 3. ledna 2013.. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději do dne 4. dubna 2017. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

24)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (12). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (13).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

25)

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Sankce

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě článků 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a přílohy I a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

26)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Přechodná ustanovení

Pokud jde o námořníky, kteří zahájili schválenou námořní službu, program schváleného vzdělávání nebo výcviku nebo schválený výcvikový kurz před 1. červencem 2013, mohou členské státy až do 1. ledna 2017 i nadále vydávat, uznávat a potvrzovat průkazy kompetence v souladu s požadavky této směrnice v jejich znění platném před dnem 3. ledna 2013.

Až do 1. ledna 2017 mohou členské státy i nadále obnovovat průkazy kompetence a potvrzení a prodlužovat jejich platnost v souladu s požadavky této směrnice v jejich znění platném před dnem 3. ledna 2013.“

27)

Článek 33 se zrušuje.

28)

V čl. 1 bodech 14 až 17 se pojmy „síla pohonu“, „ropná tanková loď“, „chemická tanková loď“ a „tanková loď na zkapalněný plyn“ nahrazují v tomto pořadí pojmy „výkon pohonného zařízení“, „ropný tanker“, „tanker pro přepravu chemických látek“ a „tanker pro přepravu zkapalněného plynu“.

29)

Přílohy se mění takto:

a)

příloha I směrnice 2008/106/ES se nahrazuje přílohou I této směrnice;

b)

příloha II směrnice 2008/106/ES se mění v souladu s přílohou II této směrnice;

c)

text obsažený v příloze III této směrnice se připojuje ke směrnici 2008/106/ES jako příloha V.

Článek 2

Provedení

1.   Aniž je dotčen článek 30 směrnice 2008/106/ES ve znění čl. 1 bodu 26 této směrnice, uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 4. července 2014, a pokud jde o bod 5 této směrnice, do dne 4. ledna 2015. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 21. listopadu 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 69.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012.

(3)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.

(5)  Úř. věst. C 155, 8.7.2009, s. 1.

(6)  Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) – příloha: Evropská dohoda o úpravě pracovní doby námořníků (Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33).

(7)  Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30).

(8)  Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.

(11)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

POŽADAVKY ÚMLUVY STCW NA VÝCVIK, NA NĚŽ ODKAZUJE ČLÁNEK 3

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Pravidla uvedená v této příloze se doplňují povinnými ustanoveními obsaženými v části A předpisu STCW s výjimkou kapitoly VIII pravidla VIII/2.

Každý odkaz na požadavek v pravidle rovněž představuje odkaz na odpovídající oddíl části A předpisu STCW.

2.

Část A předpisu STCW obsahuje požadavky na způsobilost, které musí uchazeči splňovat, aby jim byly vydány průkazy kompetence nebo prodloužena jejich platnost podle úmluvy STCW. Za účelem upřesnění vazeb mezi ustanoveními kapitoly VII o vydávání jiných průkazů způsobilosti a ustanoveními kapitol II, III a IV o vydávání průkazů způsobilosti jsou schopnosti určené v požadavcích na způsobilost seskupeny podle těchto sedmi funkcí:

1)

navigační strážní služba a řízení lodi;

2)

manipulace s nákladem a jeho zajištění;

3)

řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi;

4)

strojní služba;

5)

elektrotechnika, elektronika a ovládání strojního zařízení;

6)

údržba a opravy;

7)

radiokomunikace;

a těchto úrovní odpovědnosti:

1)

řídící úroveň;

2)

provozní úroveň;

3)

pomocná úroveň.

Funkce a úrovně odpovědnosti jsou označeny podtitulkem v tabulkách o požadavcích na způsobilost uvedených v kapitolách II, III a IV části A předpisu STCW.

KAPITOLA II

VELITEL A PALUBNÍ ODDĚLENÍ

Pravidlo II/1

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší

1.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako součást schváleného výcvikového programu, který zahrnuje výcvik na lodi vyhovující požadavkům oddílu A-II/1 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo jinak prokázat námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců;

2.3

mít vykonánu nejméně šestiměsíční strážní službu na můstku pod dohledem velitele nebo kvalifikovaného důstojníka během požadované námořní služby;

2.4

případně splňovat použitelné požadavky pravidel kapitoly IV pro vykonávání radiotelekomunikační služby v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

2.5

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/1 předpisu STCW a

2.6

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1 až 3 předpisu STCW.

Pravidlo II/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší

Velitel a první palubní důstojník na lodích o hrubé prostornosti 3000 RT nebo větší

1.

Každý velitel a první palubní důstojník na námořní lodi o hrubé prostornosti 3 000 RT nebo větší musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu v délce:

2.1.1

nejméně dvanácti měsíců pro vydání průkazu způsobilosti prvního palubního důstojníka a

2.1.2

nejméně třiceti šesti měsíců pro vydání průkazu způsobilosti velitele; tato doba však může být zkrácena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako první palubní důstojník, a

2.2

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost, které jsou pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT nebo větší stanoveny v oddíle A-II/2 předpisu STCW.

Velitel a první palubní důstojník na lodích o hrubé prostornosti od 500 do 3000 RT

3.

Každý velitel a první palubní důstojník na námořní lodi o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT musí být držitelem průkazu kompetence.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

4.1

pro vydání průkazu způsobilosti prvního palubního důstojníka splňovat požadavky na důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší;

4.2

pro vydání průkazu způsobilosti velitele splňovat požadavky na důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců; tato doba však může být zkrácena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako první palubní důstojník, a

4.3

mít ukončen schválený výcvik a splňovat požadavky na způsobilost, které jsou pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT stanoveny v oddíle A-II/2 předpisu STCW.

Pravidlo II/3

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strážní navigační služby a pro velitele na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT

Lodě neprovozující příbřežní plavbu:

1.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT neprovozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu kompetence pro lodě o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší.

2.

Každý velitel na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT neprovozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu kompetence pro službu velitele lodí o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT.

Lodě provozující příbřežní plavbu

Důstojník strážní navigační služby

3.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT provozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu kompetence.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti důstojníka strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí:

4.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

4.2

mít:

4.2.1

ukončen zvláštní výcvik včetně dostatečné doby odpovídající námořní služby v souladu s požadavky členského státu nebo

4.2.2

vykonánu schválenou námořní službu v palubním oddělení v délce nejméně třiceti šesti měsíců;

4.3

případně splňovat použitelné požadavky pravidel v kapitole IV pro výkon určených radiotelekomunikačních služeb v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

4.4

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost důstojníků strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT provozujících příbřežní plavbu stanovené v oddíle A-II/3 předpisu STCW a

4.5

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1 až 3 předpisu STCW.

Velitel

5.

Každý velitel sloužící na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu kompetence.

6.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti velitele námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí:

6.1

dosáhnout věku nejméně 20 let;

6.2

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako důstojník strážní navigační služby;

6.3

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-II/3 předpisu STCW pro velitele na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozujících příbřežní plavbu a

6.4

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1 až 3 předpisu STCW.

Výjimky

7.

Pokud se správní orgány domnívají, že rozměr lodě a podmínky její plavby jsou takové, že umožňují považovat plné uplatňování požadavků tohoto pravidla a oddílu A-II/3 předpisu STCW za nepřiměřené nebo prakticky neproveditelné, mohou ve vhodné míře velitele a důstojníka strážní navigační služby na této lodi nebo na této třídě lodí osvobodit od některých těchto požadavků, přičemž musí brát v úvahu bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách.

Pravidlo II/4

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strážní navigační služby

1.

Každý člen mužstva strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší, s výjimkou členů mužstva v zácviku a členů mužstva, jejichž úkoly při výkonu strážní služby nevyžadují zkušenosti, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu těchto funkcí.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 16 let;

2.2

mít:

2.2.1

vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně šesti měsíců nebo

2.2.2

ukončen zvláštní výcvik buď na pevnině nebo na lodi zahrnující schválenou dobu námořní služby v délce nejméně dvou měsíců a

2.3

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/4 předpisu STCW.

3.

Námořní služba, výcvik a praxe požadované podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 musí být spojeny s funkcemi strážní navigační služby a zahrnovat výkon služby prováděné pod přímým dohledem velitele, důstojníka strážní navigační služby nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo II/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro námořníky první třídy

1.

Každý námořník první třídy sloužící na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

splňovat požadavky na vydání průkazů způsobilosti členu mužstva strážní navigační služby;

2.3

být kvalifikován ke službě ve strážní navigační službě a zároveň mít vykonánu schválenou námořní službu v palubním oddělení:

2.3.1

v délce nejméně osmnácti měsíců nebo

2.3.2

v délce nejméně dvanácti měsíců a mít ukončen schválený výcvik a

2.4

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/5 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro námořníky první třídy vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-II/5 předpisu STCW a určí, zda je případně třeba, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Až do 1. ledna 2017 může členský stát, který je také stranou Úmluvy Mezinárodní organizace práce o certifikaci námořníků první třídy z roku 1946 (č. 74), i nadále obnovovat průkazy způsobilosti a potvrzení a prodlužovat jejich platnost v souladu s uvedenou úmluvou.

5.

Členský stát může považovat požadavky tohoto pravidla za splněné u námořníků, kteří sloužili v příslušném služebním postavení v palubním oddělení po dobu nejméně dvanácti měsíců za posledních šedesát měsíců před vstupem této směrnice v platnost.

KAPITOLA III

STROJNÍ ODDĚLENÍ

Pravidlo III/1

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro strojní důstojníky určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý důstojník strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo strojní důstojník určený k službě ve strojovně bez trvalé strážní služby na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

mít ukončen kombinovaný dovednostní výcvik a vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako součást schváleného výcvikového programu, který zahrnuje výcvik na lodi, jenž splňuje požadavky oddílu A-III/1 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo mít ukončen kombinovaný dovednostní výcvik a vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců, z nichž nejméně třicet měsíců bude námořní služba ve strojním oddělení;

2.3

mít během požadované námořní služby vykonánu nejméně šestiměsíční strojní strážní službu pod dohledem prvního strojního důstojníka nebo kvalifikovaného strojního důstojníka;

2.4

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-III/1 předpisu STCW a

2.5

splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1 až 3 předpisu STCW.

Pravidlo III/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro první strojní důstojníky a druhé strojní důstojníky na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším

1.

Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strojní strážní služby na námořních lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu:

2.1.1

pro vydání průkazu způsobilosti druhého strojního důstojníka v délce nejméně dvanácti měsíců jako kvalifikovaný strojní důstojník a

2.1.2

pro vydání průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka v délce nejméně třiceti šesti měsíců, avšak tato délka může být snížena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako druhý strojní důstojník, a

2.2

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/2 předpisu STCW.

Pravidlo III/3

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro první strojní důstojníky a druhé strojní důstojníky na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení od 750 kW do 3 000 kW

1.

Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení od 750 kW do 3 000 kW musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strojní strážní služby a

2.1.1

k vydání průkazu způsobilosti druhého strojního důstojníka musí mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako strojní asistent nebo strojní důstojník a

2.1.2

k vydání průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka musí mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvaceti čtyř měsíců, z nichž nejméně dvanáct měsíců je služba s kvalifikací vyžadovanou pro výkon funkce druhého strojního důstojníka, a

2.2

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/3 předpisu STCW.

3.

Každý strojní důstojník, který je kvalifikovaný ke službě jako druhý strojní důstojník na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším, může sloužit jako první strojní důstojník na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení nižším než 3 000 kW za předpokladu, že průkaz způsobilosti je takto potvrzen.

Pravidlo III/4

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý člen mužstva tvořící součást strojní strážní služby nebo určený pro výkon služby ve strojovně bez trvalé strážní služby na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším, s výjimkou členů mužstva v zácviku a členů mužstva, jejichž služba nevyžaduje zkušenosti, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu těchto funkcí.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 16 let;

2.2

mít:

2.2.1

vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně šesti měsíců, nebo

2.2.2

ukončen zvláštní výcvik buď na pevnině nebo na lodi, zahrnující schválenou dobu námořní služby v délce nejméně dvou měsíců, a

2.3

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/4 předpisu STCW.

3.

Námořní služba, výcvik a praxe požadované podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 musí být spojeny s funkcemi strážní služby ve strojovně a zahrnovat výkon souvisejících povinností prováděných pod přímým dohledem kvalifikovaného strojního důstojníka nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo III/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro motoráře první třídy ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý motorář první třídy sloužící na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby;

2.3

být kvalifikován ke službě jako člen mužstva strojní strážní služby a zároveň mít vykonánu schválenou námořní službu ve strojním oddělení:

2.3.1

v délce trvání nejméně dvanácti měsíců nebo

2.3.2

v délce trvání nejméně šesti měsíců a mít ukončen schválený výcvik a

2.4

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/5 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro mužstvo ve strojním oddělení vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/5 předpisu STCW a určí, zda je případně třeba, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Členský stát může považovat požadavky tohoto pravidla za splněné u námořníků, kteří sloužili v příslušném služebním postavení ve strojním oddělení po dobu nejméně dvanácti měsíců za posledních šedesát měsíců před vstupem této směrnice v platnost.

Pravidlo III/6

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro elektrodůstojníky

1.

Každý elektrodůstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu kompetence.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

mít ukončeno nejméně dvanáct měsíců kombinovaného dovednostního výcviku a schválené námořní služby, z nichž nejméně šest měsíců je námořní služba jako součást schváleného výcvikového programu, který splňuje požadavky oddílu A-III/6 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo mít ukončeno nejméně třicet šest měsíců kombinovaného dovednostního výcviku a schválené námořní služby, z nichž nejméně třicet měsíců je námořní služba ve strojním oddělení;

2.3

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-III/6 předpisu STCW a

2.4

splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1 až 3 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro elektrodůstojníky vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/6 předpisu STCW a určí, zda je třeba, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Členský stát může považovat požadavky tohoto pravidla za splněné u námořníků, kteří sloužili v příslušném služebním postavení na palubě lodi po dobu nejméně dvanácti měsíců za posledních šedesát měsíců před vstupem této směrnice v platnost a splňují požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/6 předpisu STCW.

5.

Bez ohledu na výše uvedené požadavky odstavců 1 až 4 může být vhodně kvalifikovaná osoba považována členským státem za schopnou vykonávat určité funkce oddílu A-III/6.

Pravidlo III/7

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro elektrotechniky

1.

Každý elektrotechnik na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2

mít vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně dvanácti měsíců nebo

2.3

mít ukončen schválený výcvik, včetně schválené doby námořní služby v délce nejméně šesti měsíců nebo

2.4

mít kvalifikaci, která splňuje požadavky na technickou způsobilost v tabulce A-III/7 předpisu STCW, a vykonánu schválenou dobu námořní služby v délce nejméně tří měsíců a

2.5

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/7 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro elektrotechniky vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/7 předpisu STCW a určí, zda je případně třeba, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Členský stát může považovat požadavky tohoto pravidla za splněné u námořníků, kteří sloužili v příslušném služebním postavení na palubě lodi po dobu nejméně dvanácti měsíců za posledních šedesát měsíců před vstupem této směrnice v platnost a splňují požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/7 předpisu STCW.

5.

Bez ohledu na požadavky odstavců 1 až 4 může být vhodně kvalifikovaná osoba považována členským státem za schopnou vykonávat určité funkce oddílu A-III/7.

KAPITOLA IV

RADIOKOMUNIKACE A RADISTÉ

Vysvětlivka

Povinná ustanovení týkající se strážní radiotelekomunikační služby jsou uvedena v radiotelekomunikačním řádu a v úmluvě SOLAS 74 v platném znění. Ustanovení týkající se údržby radiokomunikačního zařízení jsou uvedena v úmluvě SOLAS 74 v platném znění a v pokynech přijatých Mezinárodní námořní organizací.

Pravidlo IV/1

Použití

1.

S výhradou bodu 2 se tato kapitola vztahuje na radisty lodí vysílajících v globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS) v souladu s úmluvou SOLAS 74 v platném znění.

2.

Radisté na lodích, které nemusí vyhovovat ustanovením GMDSS uvedeným v kapitole IV úmluvy SOLAS 74, nejsou povinni splňovat tuto kapitolu. Radisté na těchto lodích jsou nicméně povinni dodržovat radiotelekomunikační řád. Členské státy zajistí, aby těmto radistům byly vydány nebo uznány odpovídající průkazy způsobilosti vyžadované radiotelekomunikačním řádem.

Pravidlo IV/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro operátory GMDSS

1.

Každá osoba pověřená nebo vykonávající radiotelekomunikační službu na lodi, která je povinna být zapojena do systému GMDSS, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti pro systém GMDSS vydaného nebo uznaného členským státem podle radiotelekomunikačního řádu.

2.

Navíc každý uchazeč o průkaz kompetence podle tohoto pravidla pro službu na lodi povinně vybavené rádiovým zařízením podle úmluvy SOLAS 74 v platném znění musí:

2.1

dosáhnout věku nejméně 18 let a

2.2

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-IV/2 předpisu STCW.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VÝCVIK ČLENŮ POSÁDKY NĚKTERÝCH TYPŮ LODÍ

Pravidlo V/1-1

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků a mužstva ropných tankerů a tankerů pro přepravu chemických látek

1.

Důstojníci a mužstvo, kterým jsou přiděleny zvláštní úkoly a odpovědnosti týkající se nákladu nebo zařízení pro manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemických látek, musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek musí mít ukončen základní výcvik v souladu s oddílem A-VI/1 předpisu STCW a musí mít:

2.1

vykonánu schválenou námořní službu na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemických látek v délce nejméně tří měsíců a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 1 předpisu STCW nebo

2.2

ukončen schválený základní výcvik v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na ropných tankerech musí být držiteli průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech musí:

4.1

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a

4.2

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a zároveň mít:

4.2.1

vykonánu schválenou námořní službu na ropných tankerech v délce nejméně tří měsíců nebo

4.2.2

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na ropných tankerech v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW, a

4.3

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na tankerech pro přepravu chemických látek musí být držiteli průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek.

6.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek musí:

6.1

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a

6.2

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a zároveň mít:

6.2.1

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu chemických látek v délce nejméně tří měsíců nebo

6.2.2

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na tankerech pro přepravu chemických látek v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW, a

6.3

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 3 předpisu STCW.

7.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s odstavcem 2, 4 nebo 6, byl vydán průkaz odborné způsobilosti nebo aby byl stávající průkaz kompetence či průkaz odborné způsobilosti náležitě potvrzen.

Pravidlo V/1-2

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků a mužstva tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

1.

Důstojníci a mužstvo, kterým jsou přiděleny zvláštní úkoly a odpovědnosti týkající se nákladu nebo zařízení pro manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu, musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí mít ukončen základní výcvik v souladu s oddílem A-VI/1 předpisu STCW a musí mít:

2.1

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v délce nejméně tří měsíců a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 1 předpisu STCW nebo

2.2

ukončen schválený základní výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí:

4.1

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a

4.2

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a zároveň mít:

4.2.1

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v délce nejméně tří měsíců nebo

4.2.2

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW, a

4.3

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s odstavcem 2 nebo 4, byl vydán průkaz odborné způsobilosti nebo aby byl stávající průkaz kompetence či průkaz odborné způsobilosti náležitě potvrzen.

Pravidlo V/2

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů mužstva a dalších členů posádky na osobních lodích

1.

Toto pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na osobních lodích provozujících mezinárodní plavbu. Členské státy rozhodnou, zda se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na osobních lodích provozujících vnitrostátní plavbu.

2.

Před přidělením do služby na palubě osobní lodi musí mít námořníci ukončen výcvik požadovaný v odstavcích 4 až 7, který odpovídá jejich služebnímu postavení, úkolům a odpovědnostem.

3.

Námořníci, u nichž je vyžadován výcvik podle odstavců 4, 6 a 7, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

4.

Velitelé, důstojníci a ostatní posádka, kteří jsou na poplachovém rozpisu určeni k tomu, aby na osobních lodích pomáhali cestujícím v nouzových situacích, musí mít ukončen výcvik v řízení velkého množství lidí stanovený v oddíle A-V/2 odst. 1 předpisu STCW.

5.

Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích musí mít ukončen bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/2 odst. 2 předpisu STCW.

6.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba na poplachovém rozpisu, jíž byla svěřena odpovědnost za bezpečnost cestujících v nouzových situacích na osobních lodích, musí mít ukončen schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí stanovený v oddíle A-V/2 odst. 3 předpisu STCW.

7.

Velitelé, první palubní důstojníci, první strojní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba, která přímo odpovídá za nastupování a vystupování cestujících, nakládku, vykládku a zabezpečování nákladů nebo uzavírání otvorů v lodním trupu na osobních lodích typu ro-ro, musí mít ukončen schválený výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících, bezpečnosti nákladu a neporušenosti lodního trupu stanovený v oddíle A-V/2 odst. 4 předpisu STCW.

8.

Členské státy zajistí, aby každé osobě, která byla shledána jako kvalifikovaná podle tohoto pravidla, byly vydány doklady o ukončeném výcviku.

KAPITOLA VI

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE NOUZOVÝCH SITUACÍ, BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY, ZDRAVOTNÍ PÉČE A OPATŘENÍ PRO PŘEŽITÍ

Pravidlo VI/1

Povinné minimální požadavky na úvodní bezpečnostní výcvik, základní výcvik a pokyny pro všechny námořníky

1.

Námořníci musí obdržet úvodní a základní výcvik nebo pokyny v souladu s oddílem A-V1/1 předpisu STCW a musí splnit příslušný požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud základní výcvik není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil základního výcviku.

Pravidlo VI/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů odborné způsobilosti pro záchranná plavidla, záchranářské čluny a rychlé záchranářské čluny

1.

Každý uchazeč o průkaz odborné způsobilosti pro záchranná plavidla a záchranářské čluny jiné než rychlé záchranářské čluny musí:

1.1

dosáhnout věku nejméně 18 let;

1.2

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců nebo mít ukončen schválený výcvikový kurz a mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně šesti měsíců a

1.3

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz odborné způsobilosti pro záchranná plavidla a záchranářské čluny podle oddílu A-VI/2 odst. 1 až 4 předpisu STCW.

2.

Každý uchazeč o průkaz odborné způsobilosti pro rychlé záchranářské čluny musí:

2.1

mít průkaz odborné způsobilosti pro záchranná plavidla a záchranářské čluny jiné než rychlé záchranářské čluny;

2.2

mít ukončen schválený výcvikový kurz a

2.3

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz odborné způsobilosti pro rychlé záchranářské čluny podle oddílu A-VI/2 odst. 7 až 10 předpisu STCW.

Pravidlo VI/3

Povinné minimální požadavky na pokročilý výcvik v boji proti požárům

1.

Námořníci určení pro řízení protipožárních činností musí mít úspěšně ukončen pokročilý výcvik v protipožárních technikách se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení v souladu s oddílem A-VI/3 odst. 1 až 4 předpisu STCW a musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud pokročilý výcvik v boji proti požárům není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil pokročilého výcviku v boji proti požárům.

Pravidlo VI/4

Povinné minimální požadavky v oblasti první pomoci a zdravotní péče

1.

Námořníci určení k poskytování první pomoci na lodích musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený pro poskytování první pomoci v oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

2.

Námořníci, kteří odpovídají za zdravotní péči na lodi, musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený pro zdravotní péči na palubě lodí v oddíle A-VI/4 odst. 4, 5 a 6 předpisu STCW.

3.

Jestliže výcvik v oblasti první pomoci nebo zdravotní péče není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti první pomoci nebo zdravotní péče.

Pravidlo VI/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů odborné způsobilosti pro lodní bezpečnostní důstojníky

1.

Každý uchazeč o průkaz odborné způsobilosti lodního bezpečnostního důstojníka musí:

1.1

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců nebo odpovídající námořní službu a znalost provozu lodi a

1.2

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz odborné způsobilosti lodního bezpečnostního důstojníka uvedený v oddíle A-VI/5 odst. 1 až 4 předpisu STCW.

2.

Členské státy zajistí, aby každé osobě, která byla shledána jako kvalifikovaná podle tohoto pravidla, byl vydán průkaz odborné způsobilosti.

Pravidlo VI/6

Povinné minimální požadavky na bezpečnostní výcvik a poučení pro všechny námořníky

1.

Námořníci musí být obeznámeni s otázkami bezpečnostní ochrany, absolvovat bezpečnostní výcvik nebo poučení o bezpečnostní ochraně v souladu s oddílem A-VI/6 odst. 1 až 4 předpisu STCW a splňovat příslušný požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud otázky bezpečnostní ochrany nejsou zahrnuty v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti bezpečnosti.

3.

Každý členský stát porovná bezpečnostní výcvik nebo poučení o bezpečnostní ochraně, které vyžaduje od námořníků, kteří mají nebo mohou prokázat kvalifikaci před vstupem této směrnice v platnost, s výcvikem či poučením uvedenými v oddíle A-VI/6 odst. 4 předpisu STCW a určí, zda si námořníci musí kvalifikaci aktualizovat.

Námořníci s přidělenými úkoly v oblasti bezpečnostní ochrany

4.

Námořníci s přidělenými úkoly v oblasti bezpečnostní ochrany musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/6 odst. 6 až 8 předpisu STCW.

5.

Pokud výcvik v přidělených úkolech bezpečnostní ochrany není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti přidělených úkolů bezpečnostní ochrany.

6.

Každý členský stát porovná požadavky na bezpečnostní výcvik, které platily pro námořníky s přidělenými úkoly bezpečnostní ochrany, kteří mají nebo mohou prokázat kvalifikaci, před vstupem této směrnice v platnost, s požadavky uvedenými v oddíle A-VI/6 odst. 8 předpisu STCW a určí, zda si námořníci musí kvalifikaci aktualizovat.

KAPITOLA VII

JINÉ PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

Pravidlo VII/1

Vydávání jiných průkazů způsobilosti

1.

Bez ohledu na požadavky na průkazy způsobilosti stanovené v kapitolách II a III této přílohy se mohou členské státy rozhodnout vydávat nebo povolit vydávání jiných průkazů způsobilosti než těch, které jsou uvedeny v pravidlech těchto kapitol, za těchto podmínek:

1.1

odpovídající funkce a úrovně odpovědnosti uvedené v průkazech způsobilosti a v potvrzeních musí být zvoleny z funkcí a úrovní odpovědnosti uvedených v oddílech A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 a A-IV/2 předpisu STCW a musí být totožné;

1.2

uchazeči musí mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v příslušných oddílech předpisu STCW, a jak je uvedeno v oddíle A-VII/1 uvedeného předpisu, pro funkce a úrovně uváděné v průkazech způsobilosti a potvrzeních;

1.3

uchazeči musí mít vykonánu schválenou námořní službu příslušnou pro výkon funkcí a úrovní uváděných v průkazu způsobilosti. Minimální délka námořní služby musí být rovnocenná délce námořní služby stanovené v kapitolách II a III této přílohy. Minimální délka námořní služby však nesmí být kratší než délka stanovená v oddíle A-VII/2 předpisu STCW;

1.4

uchazeči o průkaz způsobilosti, kteří mají na provozní úrovni funkci v rámci navigační strážní služby a řízení lodi, musí případně splňovat použitelné požadavky kapitoly IV pro výkon určených radiotelekomunikačních služeb v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

1.5

průkazy způsobilosti jsou vydávány v souladu s požadavky článku 5 této směrnice a s kapitolou VII předpisu STCW.

2.

Podle této kapitoly nesmějí být vydávány žádné průkazy způsobilosti, jestliže členský stát nesdělí Komisi údaje stanovené úmluvou STCW.

Pravidlo VII/2

Průkazy způsobilosti pro námořníky

Každý námořník vykonávající jakoukoli funkci nebo skupinu funkcí uvedených v tabulkách A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 nebo A-II/5 kapitoly II nebo v tabulkách A-III/1, A-III/2, A-III/3 nebo A-III/4 nebo A-III/5 kapitoly III nebo A-IV/2 kapitoly IV předpisu STCW musí být držitelem průkazu kompetence nebo průkazu odborné způsobilosti, podle toho, co je použitelné.

Pravidlo VII/3

Zásady vydávání jiných průkazů způsobilosti

1.

Členský stát, který se rozhodne vydávat nebo povolit vydávání jiných průkazů způsobilosti, zajistí dodržování těchto zásad:

1.1

nesmí být zaveden žádný jiný systém vydávání průkazů způsobilosti, ledaže zajišťuje stupeň bezpečnosti na moři a preventivní účinek s ohledem na znečišťování alespoň rovnocenný tomu, který je stanoven v ostatních kapitolách, a

1.2

každá úprava vydávání jiných průkazů způsobilosti na základě této kapitoly musí stanovit zaměnitelnost těchto průkazů způsobilosti s průkazy způsobilosti vydanými podle jiných kapitol.

2.

Zásada zaměnitelnosti podle bodu 1 musí zajistit, aby:

2.1

námořníci, kterým byly vydány průkazy způsobilosti podle kapitol II a/nebo III, a ti, kterým byly vydány průkazy způsobilosti podle kapitoly VII, mohli sloužit na lodích, na kterých je buď obvyklá, nebo jiná forma organizace lodního provozu, a

2.2

námořníci neobdrželi výcvik v konkrétním uspořádání na lodi, který by snižoval jejich schopnost uplatnit své dovednosti jinde.

3.

Při vydávání jakéhokoli průkazu způsobilosti podle této kapitoly je třeba vzít v úvahu tyto zásady:

3.1

vydávání jiných průkazů způsobilosti nesmí být využíváno samo o sobě ke:

3.1.1

snižování počtu členů posádky na lodi;

3.1.2

snižování jednotnosti povolání nebo odborné schopnosti námořníků nebo

3.1.3

přidělování kombinovaných služeb důstojníků strojní strážní služby a navigační strážní služby během jakékoli strážní služby jedinému držiteli průkazu způsobilosti a

3.2

osoba, která velí, musí být určena jako velitel a právní postavení a pravomoc velitele a ostatních nesmějí být nepříznivě ovlivněny zavedením jakékoli úpravy pro jiné průkazy způsobilosti.

4.

Zásady obsažené v bodech 1 a 2 zajistí zachování způsobilosti palubních a strojních důstojníků.“


PŘÍLOHA II

Bod 3 přílohy II se nahrazuje tímto:

„3.

Komise za pomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost a za případného zapojení dotčeného členského státu potvrdí prostřednictvím hodnocení uvedené strany, které může zahrnovat kontrolu zařízení a postupů, že jsou plně dodržovány úmluvou STCW stanovené požadavky na způsobilost, výcvik, vydávání průkazů způsobilosti a normy kvality.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

DRUH INFORMACÍ, KTERÉ JE TŘEBA SDĚLIT KOMISI PRO STATISTICKÉ ÚČELY

1.

Odkazuje-li se na tuto přílohu, poskytnou se následující informace stanovené v oddíle A-I/2 odst. 9 předpisu STCW pro všechny průkazy kompetence či potvrzení o jejich vydání a všechna potvrzení o uznání průkazů kompetence vydaných v jiných zemích; v případech označených symbolem * se tyto informace poskytnou v anonymizované podobě, jak vyžaduje čl. 25a odst. 3:

Průkazy kompetence/potvrzení o vydání průkazů kompetence:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici *;

jméno námořníka *;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

potvrzené číslo průkazu kompetence *;

číslo potvrzení o vydání průkazu kompetence *;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status průkazu;

omezení.

Potvrzení o uznání průkazů kompetence vydaných v jiných zemích:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici *;

jméno námořníka *;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

země, která vydala původní průkaz kompetence;

číslo původního průkazu kompetence *;

číslo potvrzení o uznání průkazů kompetence vydaných v jiných zemích *;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status potvrzení o uznání průkazů kompetence;

omezení.

2.

Členské státy mohou dobrovolně poskytnout informace o průkazech odborné způsobilosti vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW, jako je například:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici *;

jméno námořníka *;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

číslo průkazu odborné způsobilosti *;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status průkazu odborné způsobilosti.“


Top