EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0504

2012/504/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2012 o Eurostatu

OJ L 251, 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 282 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. září 2012

o Eurostatu

(2012/504/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (1) stanoví základní právní rámec pro evropskou statistiku. Zmíněné nařízení odkazuje na Komisi (Eurostat) jako na statistický úřad Unie, který je odpovědný za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

(2)

Eurostat by měl vyvíjet, vypracovávat a šířit evropskou statistiku v souladu se statistickými zásadami stanovenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie a v nařízení (ES) č. 223/2009 a dále rozpracovanými v Kodexu evropské statistiky, který byl přezkoumán a aktualizován Výborem pro Evropský statistický systém dne 28. září 2011.

(3)

Nařízení (ES) č. 223/2009 rovněž stanoví ochranu důvěrných údajů, které by měly být používány výhradně pro statistické účely.

(4)

Komise usiluje o posílení statistické správy a řízení v Unii a o dodržování výše zmíněných statistických zásad (2). Tento závazek byl potvrzen a dále rozvinut ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. dubna 2011„Robustnější řízení kvality evropské statistiky“ (3). Současné rozhodnutí by mělo být považováno za obnovený závazek Komise, pokud jde o důvěru v evropskou statistiku, kterou vyvíjí, vytváří a šíří Eurostat.

(5)

Nedávný vývoj v souvislosti s rámcem Unie pro správu ekonomických záležitostí měl dopad na statistickou oblast a měl by být vzat v úvahu. Jedná se především o statistickou nezávislost stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (4).

(6)

V této souvislosti by pravomoci Komise jakožto orgánu oprávněného ke jmenování, pokud jde o přijímání, převádění a odvolávání generálního ředitele Eurostatu, měly být v souladu se služebním řádem vykonávány s patřičným ohledem na potřebu zajistit nezávislost, objektivitu a účinnost při výkonu povinností generálního ředitele; měly by být vykonávány transparentním postupem založeným výlučně na profesionálních kritériích.

(7)

Dále byl Eurostat pověřen specifickými úkoly nařízením Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (5).

(8)

Kromě toho, jak je uvedeno ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „o metodě tvorby statistiky EU: vize pro příští desetiletí“ (6), Eurostat by měl poskytovat vysoce kvalitní statistické služby, čehož lze dosáhnout také upevňováním vztahů s institucemi Unie, a to za účelem anticipace statistických potřeb a podpory využívání stávajících statistik. To zahrnuje také vybudování užších vztahů s ostatními útvary Komise.

(9)

Statistika by měla být definována s odkazem na nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely tohoto rozhodnutí je třeba také rozlišovat mezi evropskou statistikou a jinými statistikami.

(10)

Stanovení cílů politik a určování, které informace jsou pro jejich dosažení nezbytné, je záležitostí tvůrců politik. Tyto činnosti by proto měly spadat do mandátu a povinností dotčených útvarů Komise, zatímco Eurostat by měl zajistit programování činností týkajících se evropské statistiky, přičemž se zohlední potřeby uživatelů, vývoj relevantních politik a omezení zdrojů.

(11)

Činnosti Komise týkající se jiných statistik by měly být předmětem procesu plánování a koordinace s cílem zajistit konsolidované informace o těchto činnostech. Tento proces by měl řídit Eurostat a jeho rozsah by měl být omezen na témata, na kterých se příslušné útvary Komise a Eurostat vzájemně dohodnou.

(12)

Evropská statistika je určena v evropském statistickém programu a v odpovídajícím ročním pracovním programu.

(13)

Za účelem zajištění důvěry veřejnosti v evropskou statistiku a na podporu vysoce kvalitní statistiky vyvíjené, vytvářené a šířené Eurostatem by měl být vypracován a používán postup pro označování evropské statistiky.

(14)

Na vývoj, tvorbu a šíření vysoce kvalitní evropské statistiky by měl dohlížet generální ředitel Eurostatu, který je hlavním statistikem. Jeho úkolem by kromě toho měla být i koordinace statistických činností Komise s cílem zajistit jejich kvalitu a minimalizovat zátěž související s vykazovací činností. Proto by měl být hlavní statistik také konzultován ohledně vývoje a tvorby jiných statistik.

(15)

Úzká spolupráce mezi Eurostatem a ostatními útvary Komise při statistických činnostech a vhodná koordinace těchto činností hlavním statistikem by měla zajistit soudržnost a srovnatelnost evropské statistiky a umožnit lépe reagovat na budoucí úkoly, zejména na nutnost minimalizace zpravodajské zátěže a administrativní zátěže. Za stejným účelem by měl být Eurostatu umožněn přístup ke zdrojům administrativních údajů v rámci Komise, a to v míře nezbytné a nákladově efektivní pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

(16)

Na zpracovávání osobních údajů Eurostatem se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7). Kromě toho by evropská statistika vypracovaná na základě osobních údajů měla být v případě potřeby diferencována podle pohlaví.

(17)

Proto je nezbytné dále vymezit a vyjasnit úlohu a povinnosti Eurostatu v rámci Komise.

(18)

Rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství (8) by mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí vymezuje úlohu a povinnosti Eurostatu v rámci vnitřní organizace Komise, pokud jde o vývoj, tvorbu a šíření statistiky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„Statistikou“ se rozumí statistika podle definice v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Jedná se buď o evropskou statistiku nebo jiné statistiky.

2)

„Evropskou statistikou“ se rozumí statistika vymezená v článku 1 nařízení (ES) č. 223/2009 a určená v ročním pracovním programu pro evropskou statistiku.

3)

„Jinými statistikami“ se rozumí statistiky, které nejsou evropskou statistikou a které jsou určeny v rámci procesu plánování a koordinace uvedeném v čl. 5 odst. 2.

Článek 3

Eurostat

Eurostat je statistickým úřadem Unie podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Jedná se o útvar Komise řízený generálním ředitelem.

Článek 4

Statistické zásady

Eurostat vyvíjí, vytváří a šíří evropskou statistiku v souladu se statistickými zásadami profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009 a dále rozpracovány v Kodexu evropské statistiky.

Článek 5

Plánování a programování

1.   Činnosti týkající se evropské statistiky jsou určeny v evropském statistickém programu uvedeném v článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 a v ročním pracovním programu Eurostatu uvedeném v článku 17 zmíněného nařízení.

2.   Činnosti související s jinými statistikami jsou předmětem ročního plánování a koordinace a jsou v rámci tohoto procesu, který řídí Eurostat, určovány. Rozsah uvedeného procesu se omezí na témata, na kterých se příslušné útvary Komise a Eurostat vzájemně dohodnou.

3.   Pro účely těchto činností, a to včetně činností souvisejících s administrativními záznamy, mohou být mezi Eurostatem a ostatními útvary Komise sjednány specifické dohody.

Článek 6

Úloha Eurostatu

1.   Eurostat odpovídá za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

Za tímto účelem Eurostat zejména:

a)

shromažďuje a agreguje statistické informace, které jsou třeba k sestavení evropské statistiky;

b)

vyvíjí a podporuje statistické standardy, metody a postupy;

c)

řídí Evropský statistický systém, posiluje spolupráci mezi partnery a zajišťuje vedoucí pozici v oblasti oficiálních statistik na celosvětové úrovni;

d)

spolupracuje s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem podpořit srovnatelnost evropské statistiky se statistikami vytvářenými v jiných statistických systémech a podle potřeby pomáhá třetím zemím při zdokonalování jejich statistických systémů.

2.   Eurostat zajistí, aby v souladu se statistickými zásadami, a zejména se zásadami profesionální nezávislosti, nestrannosti a statistické důvěrnosti, byl všem uživatelům umožněn přístup k evropské statistice.

V této souvislosti Eurostat poskytne technické vysvětlivky a podporu nezbytné pro využívání evropské statistiky a může používat příslušné komunikační kanály pro účely statistických tiskových zpráv.

3.   Eurostat zajistí spolupráci a pravidelný konstruktivní dialog s ostatními útvary Komise a případně s poskytovateli údajů s cílem zohlednit potřeby uživatelů, vývoj relevantních politik a další iniciativy. Za tímto účelem jsou útvary Komise, které jsou potenciálními uživateli konkrétní evropské statistiky, informovány a zapojeny od samého počátku do vývoje nových nebo změněných statistik, mimo jiné proto, aby chápaly možné politické důsledky nových nebo změněných statistických metod, standardů a definicí.

4.   Eurostat koordinuje vývoj a tvorbu jiných statistik. Za tímto účelem Eurostat:

a)

optimalizuje využívání stávajících informací, jež mohou být použity pro statistické účely, aby byla zajištěna kvalita a minimalizováno zatížení respondentů; Eurostat přizve jakýkoliv příslušný útvar Komise, jenž může přispět k tomuto účelu;

b)

je informován všemi útvary Komise o rozsahu a znacích jakosti statistik, které tyto útvary vytvářejí, o větších změnách v oblasti metodiky tvorby statistik a o plánovaném novém sběru údajů;

c)

poskytuje ostatním útvarům Komise pokyny, příslušné školení a odborné služby nezbytné pro vývoj a tvorbu jiných statistik podle dostupných zdrojů.

Článek 7

Generální ředitel Eurostatu

1.   Pokud jde o evropskou statistiku, má generální ředitel Eurostatu výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejnění statistik, v souladu s evropským statistickým programem a ročním pracovním programem. Při provádění těchto statistických úkolů rozhoduje generální ředitel Eurostatu nezávisle; nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od orgánů či institucí Unie, od žádné vlády členského státu nebo od jakékoli jiného orgánu, instituce, úřadu nebo subjektu.

2.   Generální ředitel Eurostatu je schvalující osobou pro provádění prostředků přidělených Eurostatu.

Článek 8

Hlavní statistik

1.   Za hlavního statistika se považuje generální ředitel Eurostatu.

2.   Hlavní statistik:

a)

odpovídá za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky v rámci Komise;

b)

odpovídá za koordinaci vývoje a tvorby jiných statistik, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 4;

c)

zastupuje Komisi na mezinárodních statistických fórech, zejména za účelem koordinace statistických činností orgánů a institucí Unie, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009;

d)

předsedá Výboru pro Evropský statistický systém uvedenému v článku 7 nařízení (ES) č. 223/2009;

e)

připravuje programy uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto rozhodnutí v úzké spolupráci s ostatními útvary Komise, přičemž bere v co největší míře v úvahu potřeby uživatelů a jiné příslušné vývojové trendy;

f)

zprostředkovává kontakt mezi Evropským statistickým systémem (ESS) a Evropskou poradní komisí pro dohled nad statistikou ve všech záležitostech, které se týkají provádění Kodexu evropské statistiky v rámci ESS jako celku.

3.   Jakýkoliv útvar, který hodlá provádět činnosti zahrnující tvorbu statistik, konzultuje hlavního statistika v rané fázi přípravy dotčených činností. Hlavní statistik může v této souvislosti vydávat doporučení. Iniciativy, které nesouvisí s vývojem, tvorbou a šířením evropské statistiky, zejména v případě specifických meziútvarových dohod, spadají zcela do odpovědnosti příslušného útvaru.

Článek 9

Přístup k administrativním záznamům

1.   Aby se snížilo zatížení respondentů, má Eurostat právo na přístup k administrativním údajům v rámci útvarů Komise, na které se vztahují pravidla důvěrnosti stanovená v právních předpisech Unie, a právo použít tyto administrativních údaje ve statistikách do té míry, v jaké jsou tyto údaje relevantní pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

2.   Eurostat je konzultován a může být zapojen do koncepce, následného rozvoje a ukončení administrativních registrů a databází zřizovaných a udržovaných jinými útvary Komise, aby se usnadnilo další použití údajů obsažených v těchto registrech a databázích pro účely evropské statistiky. Za tímto účelem má Eurostat právo navrhovat normalizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou relevantní pro tvorbu evropské statistiky.

3.   Pro zvýšení účinnosti ustanovení tohoto článku každý útvar Komise zajistí, aby byl Eurostatu na žádost umožněn přístup k administrativním údajům v míře nezbytné pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky, a to v souladu s pravidly důvěrnosti stanovenými v právních předpisech Unie.

Článek 10

Kodex evropské statistiky

1.   V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 223/2009 Eurostat evropskou statistiku vyvíjí, vypracovává a šíří v souladu s Kodexem evropské statistiky, který byl přezkoumán a aktualizován Výborem pro Evropský statistický systém.

2.   Do všech činností týkajících se Kodexu evropské statistiky Eurostat zapojí Evropskou poradní komisi pro dohled nad statistikou v souladu s mandátem této komise.

3.   Eurostat monitoruje účinné provádění Kodexu evropské statistiky národními statistickými úřady.

Článek 11

Zajištění kvality a označování

1.   Eurostat zajistí řízení kvality evropské statistiky. Za tímto účelem a na základě stanovených kritérií kvality Eurostat při uspokojování potřeb uživatelů ohledně statistiky s různými profily kvality:

a)

sleduje a posuzuje kvalitu údajů, které shromažďuje nebo obdrží, a podává zprávy o kvalitě evropské statistiky, kterou šíří;

b)

podporuje a používá postup označování evropské statistiky;

c)

ověřuje údaje, za které je odpovědný v souvislosti s posílenou správou ekonomických záležitostí Unie, a použije veškeré pravomoci, které mu byly v příslušných postupech specificky přiděleny.

2.   Eurostat stanoví rámec pro zajišťování kvality, přičemž zohlední existující opatření nebo opatření, která mají být přijata, s cílem zajistit řádné provádění Kodexu evropské statistiky.

Článek 12

Použití důvěrných údajů

1.   Generální ředitel Eurostatu přijme veškerá nezbytná opatření, jež zajistí dodržování důvěrnosti statistických údajů.

2.   Údaje, které jsou považovány za důvěrné podle čl. 3 odst. 7 nařízení (ES) č. 223/2009, jsou podle ustanovení kapitoly V uvedeného nařízení přístupné pouze úředníkům a ostatním zaměstnancům Eurostatu a dalším fyzickým osobám pracujícím pro Eurostat na smluvním základě, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro tvorbu evropské statistiky a v rámci jejich příslušného pracovního oboru.

3.   Generální ředitel Eurostatu kromě toho přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy Unie nebo zájmy členského státu, ke kterému se tyto údaje vztahují.

Článek 13

Zrušení

Rozhodnutí 97/281/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

V Bruselu dne 17. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství, KOM(2005) 217 v konečném znění.

(3)  KOM(2011) 211 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(6)  KOM(2009) 404 v konečném znění.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 112, 29.4.1997, s. 56.


Top