EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0384

2012/384/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2009/11/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2012) 4711)

OJ L 186, 14.7.2012, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/384/oj

14.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 186/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. července 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2009/11/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Španělsku

(oznámeno pod číslem C(2012) 4711)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2012/384/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. m) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/11/ES (2) bylo povoleno používání čtyř metod třídění jatečně upravených těl prasat ve Španělsku.

(2)

Španělsko uvedlo, že vzhledem k novému technologickému rozvoji a k vývoji nových verzí dvou přístrojů povolených ve Španělsku je nezbytné tyto nové přístroje kalibrovat, a získat tak nové vzorce pro jejich použití ve Španělsku.

(3)

U velké většiny jatek ve Španělsku nepřesahuje průměrný počet porážek za rok 500 prasat týdně. Je proto zapotřebí metoda pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat odpovídající kapacitě těchto jatek.

(4)

Španělsko požádalo Komisi, aby povolila na jeho území tři nové metody třídění jatečně upravených těl prasat, a předložilo podrobný popis pokusné disekce, s uvedením zásad, na nichž jsou uvedené metody založeny, výsledků pokusné disekce a rovnic použitých pro vyhodnocení procentního podílu libového masa v protokolu stanoveném v čl. 23 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (3).

(5)

Z vyhodnocení uvedené žádosti vyplývá, že podmínky pro povolení dotyčných metod třídění jsou splněny. Uvedené metody třídění by proto měly být ve Španělsku povoleny.

(6)

Rozhodnutí 2009/11/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Změny přístroje nebo metod třídění by neměly být povoleny, ledaže jsou výslovně schváleny prováděcím rozhodnutím Komise.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2009/11/ES se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Pro třídění jatečně upravených těl prasat podle přílohy V části B oddílu IV bodu 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) se ve Španělsku povolují tyto metody:

a)

přístroj zvaný „Fat-O-Meat’er (FOM)“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 1 přílohy;

b)

přístroj zvaný „Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 2 přílohy;

c)

přístroj zvaný „UltraFom 300“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 3 přílohy;

d)

přístroj zvaný „Automatic vision system (VCS2000)“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 4 přílohy;

e)

přístroj zvaný „Fat-O-Meat’er II (FOM II)“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 5 přílohy;

f)

přístroj zvaný „AutoFOM III“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 6 přílohy;

g)

manuální metoda (ZP) prováděná pravítkem a s ní související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části 7 přílohy.

Manuální metoda ZP prováděná pravítkem, která je uvedena v prvním pododstavci písm. g), je povolena pouze pro jatka:

a)

kde průměrný počet porážek za rok nepřesáhne 500 prasat za týden a

b)

jejichž porážková linka má kapacitu ke zpracování maximálně 40 prasat za hodinu.

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 12. července 2012.

Za Komisi

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 6, 10.1.2009, s. 79.

(3)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2009/11/ES se doplňují části 5, 6 a 7, které znějí:

Část 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „Fat-O- Meat’er (FOM II)“.

2.

Přístroj je novou verzí měřicího systému Fat-O-Meat’er. Přístroj FOM II se skládá z optické sondy s nožem, hloubkového měřiče s operační vzdáleností mezi 0 a 125 mm a zařízení pro sběr a rozbor údajů – počítače Carometec Touch Panel i15 (Ingress Protection IP69K). Naměřené výsledky se převádějí na odhadovaný obsah libového masa prostřednictvím samotného přístroje FOM II.

3.

Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

kde

Ŷ

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

X1

=

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřená kolmo na zadní část jatečně upraveného těla mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem 6 cm od půlícího řezu,

X2

=

tloušťka hřbetního svalu v milimetrech měřená ve stejné době, na stejném místě a stejným způsobem jako X1.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 60 a 120 kilogramy (hmotnost za tepla).

Část 6

AUTOFOM III

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „AutoFOM III“.

2.

Přístroj je vybaven šestnácti ultrazvukovými snímači o frekvenci 2 MHz (Carometec A/S), přičemž operační vzdálenost mezi jednotlivými snímači je 25 mm. Ultrazvukové údaje zahrnují výsledky měření tloušťky hřbetního sádla, tloušťky svaloviny a souvisejících parametrů. Výsledky měření se přepočtou na odhadovaný procentní podíl libového masa pomocí počítače.

3.

Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

kde

Ŷ

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

R2P10, R2P15, R2P16, R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 a R4P10 jsou proměnné měřené přístrojem AutoFOM III.

4.

Body měření popisuje část II protokolu, jenž Španělsko zaslalo Komisi v souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 (1).

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 60 a 120 kilogramy (hmotnost za tepla).

Část 7

MANUÁLNÍ METODA (ZP)

1.

Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí manuální metody (ZP) měření pravítkem.

2.

Tato metoda je prováděna pomocí pravítka, jehož rozměry se určují na základě predikční rovnice. Její princip je založen na ručním měření tloušťky tuku a tloušťky svalu na řezu podél osy jatečně upraveného těla.

3.

Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

kde

Ŷ

=

odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,

F

=

minimální tloušťka tuku (včetně kůže) v milimetrech viditelná na řezu podél osy jatečně upraveného těla, která pokrývá sval M. gluteus medius,

M

=

tloušťka bederního svalu v milimetrech viditelná na řezu podél osy jatečně upraveného těla jakožto nejkratší vzdálenost mezi přední (lebeční) částí svalu M. gluteus medius a horním (hřbetním) okrajem páteřního kanálu.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 60 a 120 kilogramy (hmotnost za tepla).


(1)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3.“


Top