Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1386

Nařízení Rady (EU) č. 1386/2011 ze dne 19. prosince 2011 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

OJ L 345, 29.12.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 10 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1386/oj

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1386/2011

ze dne 19. prosince 2011

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 704/2002 ze dne 25. března 2002 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků a o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (3) má dne 31. prosince 2011 skončit platnost pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé investiční prostředky určené pro obchodní a průmyslové využití.

(2)

V září roku 2010 požádala vláda Španělska jménem vlády Kanárských ostrovů v souladu s článkem 349 Smlouvy o prodloužení platnosti pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro řadu výrobků. Svou žádost odůvodnila tím, že hospodářské subjekty čelí v důsledku odlehlé polohy ostrovů značným hospodářským a obchodním nevýhodám, které mají negativní dopad na demografické tendence, zaměstnanost a sociální a hospodářský vývoj.

(3)

Průmyslové odvětví a stavebnictví Kanárských ostrovů značně utrpěly nedávnou hospodářskou krizí. Propad ve stavebnictví s sebou stáhl veškerá podpůrná odvětví, jež na něm závisejí. Nepříznivé finanční podmínky měly vážný dopad na mnoho oblastí podnikání. Prudký nárůst nezaměstnanosti ve Španělsku kromě toho prohloubil propad domácí poptávky, včetně poptávky po průmyslových výrobcích.

(4)

V posledních deseti letech překračovala nezaměstnanost na Kanárských ostrovech soustavně vnitrostátní průměr Španělska a od roku 2009 zaznamenávají Kanárské ostrovy nejvyšší úroveň nezaměstnanosti v zemi (Eurostat: Regionální statistika – míra nezaměstnanosti podle regionů NUTS 2, 1999–2009). Kromě toho se více než polovina průmyslové výroby Kanárských ostrovů spotřebovává na ostrovech, což je zvláště závažná skutečnost, neboť poptávka zde byla zasažena ještě více.

(5)

S cílem poskytnout investorům dlouhodobou perspektivu a umožnit hospodářským subjektům dosažení úrovně průmyslové a obchodní činnosti, která povede ke stabilizaci hospodářského a sociálního prostředí na Kanárských ostrovech, je proto vhodné na dobu deseti let plně prodloužit pozastavení cel společného celního sazebníku pro určité zboží uvedené v příloze II a příloze III nařízení (ES) č. 704/2002.

(6)

Kromě toho španělské orgány v téže souvislosti požádaly o pozastavení cel společného celního sazebníku pro tři nové výrobky spadající do kódů KN 3902 10, 3903 11 a 3906 10. Tato žádost byla přijata, neboť tato pozastavení posílí hospodářství Kanárských ostrovů.

(7)

Aby bylo zajištěno, že výhod uvedených celních opatření budou využívat pouze hospodářské subjekty nacházející se na území Kanárských ostrovů, mělo by být pozastavení podmíněno konečným použitím výrobků v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), a s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5).

(8)

V případě odklonu obchodu a za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní pozastavení cel dočasně zrušit. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (6).

(9)

Změny v kombinované nomenklatuře nesmějí způsobit podstatné změny, které by se týkaly povahy pozastavení cel. Za účelem provedení nezbytných změn a technických úprav v seznamu zboží, na které se pozastavení cel vztahuje, by proto měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány včas a vhodným způsobem Radě.

(10)

Aby se zajistila návaznost na opatření stanovená nařízením (ES) č. 704/2002, je nezbytné používat opatření stanovené v tomto nařízení od 1. ledna 2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku použitelná na dovoz investičních prostředků pro obchodní a průmyslové využití, které spadají pod kódy KN uvedené v příloze I, na Kanárské ostrovy.

Uvedené zboží musí být využíváno v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EHS) č. 2913/92 a nařízení (EHS) č. 2454/93 po dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců poté, co je hospodářské subjekty nacházející se na Kanárských ostrovech propustí do volného oběhu.

Článek 2

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku použitelná na dovoz surovin, součástí a dílů, které spadají pod kódy KN uvedené v příloze II a které se na Kanárských ostrovech používají pro průmyslovou přeměnu a údržbu, na Kanárské ostrovy.

Článek 3

Pozastavení cel uvedené v článcích 1 a 2 je podmíněno konečným použitím podle článků 21 a 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a kontrolami podle článků 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

1.   Má-li Komise důvody domnívat se, že pozastavení cel zavedená tímto nařízením způsobila odklon obchodu s konkrétním výrobkem, může přijetím prováděcích aktů dočasně zrušit pozastavení cel na dobu nejvýše dvanácti měsíců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 8.

Dovozní cla u výrobků, pro něž bylo pozastavení cel dočasně zrušeno, se zajišťují jistotou a propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu na Kanárských ostrovech je podmíněno složením této jistoty.

2.   Pokud Rada podle postupu stanoveného Smlouvou v průběhu dvanáctiměsíční lhůty rozhodne, že pozastavení cel je třeba definitivně zrušit, vyberou se cla zajištěná jistotami s konečnou platností.

3.   Není-li během dvanáctiměsíční lhůty přijato žádné konečné rozhodnutí podle odstavce 2, jistoty se uvolní.

Článek 5

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6, pokud jde o změny a technické úpravy příloh I a II, které jsou nezbytné v důsledku změn kombinované nomenklatury.

Článek 6

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem 1. ledna 2012.

3.   Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví.

Článek 7

Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Článek 8

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle čl. 247a odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko ze dne 15. listopadu 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 22. září 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA I

Investiční prostředky pro obchodní a průmyslové využití spadající pod kódy KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).


PŘÍLOHA II

Suroviny, součásti a díly používané v zemědělství, pro průmyslovou přeměnu a údržbu a spadající pod kódy KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).


Top