EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1368

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína

OJ L 341, 22.12.2011, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 216 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Implicitně zrušeno 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1368/oj

22.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 142 písm. c), l) a n),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě zkušeností získaných při provádění nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 (2) a nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 (3) a zejména vylepšení podpůrných systémů využívaných orgány státní správy při provádění uvedených nařízení je vhodné tato dvě nařízení zlepšit a zjednodušit, pokud jde o správu přímých plateb a související kontroly.

(2)

V souladu s čl. 16 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1122/2009 mohou členské státy používat informace dostupné v počítačové databázi systému identifikace a evidence skotu pro účely žádosti o podporu pro chovatele skotu. Je vhodné vyjasnit počátek retenčního období platného v souladu s článkem 61 nařízení (ES) č. 1121/2009 pro případy, kdy členské státy této možnosti využijí. Dále by tyto členské státy měly za účelem zjednodušení mít možnost místo podání žádosti podle článku 62 uvedeného nařízení předložit prohlášení o účasti. Nařízení (ES) č. 1121/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Je třeba aktualizovat některé definice stanovené v nařízení (ES) č. 1122/2009. Dále bude od roku 2012 zavedena oddělená platba za bobuloviny podle článku 129 nařízení (ES) č. 73/2009. Proto by měla být podle toho změněna definice režimů podpory souvisejících s touto oblastí a měl by být stanoven vhodný postup pro podávání žádostí.

(4)

V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 členské státy stanoví nejzazší termín pro podání jednotné žádosti. Po podání jednotné žádosti mají zemědělci možnost v žádosti provést změny ve lhůtách stanovených v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009. Administrativní kontroly a kontroly na místě se uplatní na přijaté konečné verze žádostí podaných členskými státy. Členské státy, které se rozhodnou stanovit nejzazší termín pro podání žádostí na dřívější datum, než jaké je stanoveno v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009, by měly být rovněž schopny kontroly zahájit a dokončit dříve. Tyto členské státy by proto měly mít povoleno stanovit nejzazší termín pro změny jednotné žádosti na dřívější datum, než jaké stanoví čl. 14 odst. 2. Aby však měli zemědělci dostatek času pro oznámení případných změn, mělo by toto datum být stanoveno nejdříve 15 dní po nejzazším termínu stanoveném členskými státy pro podání jednotné žádosti.

(5)

V důsledku zavedení podpory „na plochu“ oddělené od výroby se kontroly na místě v řadě případů omezují na ověřování rozlohy a způsobilosti dotčené plochy. Tyto kontroly se do velké míry provádějí formou dálkového průzkumu. Souběžně s tím členské státy pravidelně aktualizují svůj identifikační systém zemědělských pozemků. Metodika, která se pro tyto aktualizace používá, může být podobná provádění kontrol na místě pomocí dálkového průzkumu. V duchu zjednodušení a za účelem snížení administrativních nákladů je tudíž vhodné povolit členským státům, které provádějí systematické aktualizace identifikačních systémů zemědělských pozemků, používat výsledky těchto aktualizací místo tradiční kontroly na místě. Aby se zamezilo vzniku dalšího rizika neoprávněných plateb, je zapotřebí stanovit kritéria, která musejí splňovat systémy řízení a kontroly v členských státech, jež si tuto možnost zvolí. Tato kritéria by měla zejména stanovit intervaly a rozsah aktualizace, podrobnosti týkající se používaných ortosnímků, požadovanou kvalitu identifikačního systému zemědělských pozemků a maximální roční chybovost.

(6)

Požadavek, aby skot v zemědělském podniku splňoval ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (4), se kontroluje prostřednictvím kontrol na místě prováděných v rámci podmíněnosti. Aktuálně existuje povinnost v rámci kontrol způsobilosti přímých plateb kontrolovat také zvířata, na něž není žádána žádná podpora. Tato doplňková kontrola se použije pouze v členských státech, které se rozhodly zachovat vázané přímé platby pro skot. Za účelem zajištění stejné kontrolní zátěže ve všech členských státech a zjednodušení kontrol na místě pro zemědělce a vnitrostátní orgány je však vhodné zrušit kontrolu zvířat, na něž není požadována žádná podpora, v rámci kontrol způsobilosti, pokud členské státy nevyužijí možnosti uvedené v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1122/2009.

(7)

V souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 je zemědělec povinen uvědomit příslušný orgán, pokud je zvíře během retenčního období přemístěno jinam. Aby se zamezilo riziku nepřiměřeného snížení platby, je nutné v případě zvířat stanovených jako způsobilá pro poskytnutí platby určit pravidla pro případy, kdy nebylo oznámení o přesunu zvířat podáno, ale kdy je možné příslušná zvířata v hospodářství dotčeného zemědělce bezprostředně identifikovat při kontrole na místě.

(8)

Pravidla systému identifikace a evidence zvířat by měla zejména zajistit vysledovatelnost zvířat. Ztráta obou ušních značek v případě skotu a jakékoli ušní značky v případě ovcí a koz způsobí, že zvíře již není způsobilé k získání plateb a zároveň způsobí snížení v souladu s články 65 a 66 nařízení (ES) č. 1122/2009. Existují nicméně situace, kdy tato zvířata lze identifikovat jiným způsobem, a kde je tak vysledovatelnost příslušných zvířat zajištěna.

(9)

V souladu s čl. 63 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud skot ohlášený pro platbu ztratí jednu ze dvou ušních značek a je možné ho jednoznačně identifikovat ostatními prostředky systému pro identifikaci a evidenci skotu, je toto zvíře stále zahrnuto v počtu zjištěných zvířat, a tudíž je způsobilé pro získání platby. Systém pro identifikaci a evidenci skotu je navíc obecně dobře zaveden. A proto v případech, kdy skot ztratí obě ušní značky a lze ho jednoznačně identifikovat, měl by být zahrnut v počtu zjištěných zvířat, a tudíž způsobilý pro získání platby. To by však mělo platit pouze v případě, že zemědělec přijal opatření pro nápravu situace před oznámením kontroly na místě. Aby se zamezilo riziku neoprávněných plateb, mělo by být uplatnění tohoto pravidla omezeno na jedno zvíře.

(10)

Nařízením Rady č. 21/2004 ze dne 17. prosince o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (5) byl zaveden nový systém pro identifikaci ovcí a koz, a proto je vhodné zavést podobné ustanovení pro ovce a kozy vykazované k platbě.

(11)

Členské státy, jež využijí možnosti uvedené v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1122/2009, by měly mít povoleno stanovit, že oznámení zemědělce v případě nahrazení zvířete během retenčního období lze nahradit oznámením v počítačové databázi pro identifikaci a evidenci skotu. Tato možnost by měla být dána k dispozici všem členským státům.

(12)

Kromě toho jsou některá ustanovení nařízení (ES) č. 1122/2009 zastaralá a měla by být zrušena.

(13)

Nařízení (ES) č. 1122/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Řídicí výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů a řídicí výbor pro přímé platby nezaujaly stanovisko ve lhůtě stanovené jejich předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1121/2009 se mění takto:

1)

V článku 61 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud však členský stát využije možnosti uvedené v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1122/2009, stanoví datum, kterým počíná období uvedené v prvním odstavci tohoto článku.“

2)

V článku 62 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud členský stát využije možnosti uvedené v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1122/2009, může mít žádost o prémii na krávy bez tržní produkce mléka podobu prohlášení o účasti, jímž se rovněž splní požadavky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) tohoto článku. Členský stát může rozhodnout, jestli prohlášení o účasti předložené za daný rok platí pro jeden nebo více následujících roků, pokud informace uvedené v prohlášení o účasti zůstávají přesné.“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1122/2009 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

Bod 12 se nahrazuje tímto:

„(12)

„režimy podpory ‚na plochu‘“ se rozumí režim jednotné platby, platby „na plochu“ v rámci zvláštní podpory a všechny režimy podpory podle hlav IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, kromě režimů podpory podle oddílů 7, 10 a 11 uvedené hlavy IV, oddělené platby na cukr podle článku 126 uvedeného nařízení a oddělené platby na ovoce a zeleninu podle článku 127 uvedeného nařízení a kromě oddělené platby na bobuloviny podle článku 129 uvedeného nařízení.“

b)

Bod 21 se nahrazuje tímto:

„(21)

„retenčním obdobím“ se rozumí období, během něhož musí být zvíře, na které byla podána žádost o podporu, drženo v hospodářství, jak je uvedeno v čl. 35 odst. 3 a článku 61 nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 (6)

2)

Článek 13 se mění takto:

a)

Odstavce 2, 3 a 4 se zrušují;

b)

V odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6.   V případě žádosti o přechodné platby na ovoce a zeleninu podle hlavy IV kapitoly 1 oddílu 8 nařízení (ES) č. 73/2009 obsahuje jednotná žádost kopii smlouvy o zpracování nebo závazku k dodávce podle článku 32 nařízení (ES) č. 1121/2009.“

c)

V odstavci 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„8.   Způsoby využití plochy uvedené v čl. 6 odst. 2 a příloze VI nařízení (ES) č. 73/2003 nebo ploch ohlášených pro účely zvláštní podpory podle článku 68 nařízení (ES) č. 73/2009, pokud uvedené plochy nemusejí být ohlášeny v souladu s tímto článkem, se ohlašují pod samostatnou hlavičkou na formuláři jednotné žádosti.“

3)

V čl. 14 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy stanovit dřívější nejzazší termín pro oznámení změn. Toto datum však musí být minimálně 15 kalendářních dní po nejzazším termínu pro podání jednotné žádosti stanovené v souladu s čl. 11 odst. 2.“

4)

V části II hlavě II se název kapitoly IV nahrazuje tímto:

„Podpora pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny, oddělená platba na cukr a oddělená platba na ovoce a zeleninu a oddělená platba na bobuloviny“

5)

Článek 17 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Požadavky týkající se žádostí o podporu pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny, oddělenou platbu na cukr a oddělenou platbu na ovoce a zeleninu a oddělenou platbu na bobuloviny“

b)

V odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1.   Zemědělci, kteří žádají o podporu pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 1 oddílu 7 nařízení (ES) č. 73/2009, o oddělenou platbu na cukr podle článku 126 uvedeného nařízení nebo o oddělenou platbu na ovoce a zeleninu podle článku 127 nebo o oddělenou platbu na bobuloviny podle článku 129 uvedeného nařízení, předloží žádost o podporu, jež obsahuje veškeré informace, které jsou nezbytné pro stanovení způsobilosti pro podporu, a to zejména:“

6)

V čl. 28 odst. 1 se zrušuje písmeno f).

7)

Vkládá se nový článek 31a, který zní:

„Článek 31a

Kombinované kontroly na místě

1.   Odchylně od článku 31 a v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku mohou členské státy v případě režimu jednotné platby a režimu jednotné platby na plochu podle hlavy III a hlavy V kapitoly 2 nařízení (ES) č. 73/2009 rozhodnout o nahrazení kontrol kontrolního vzorku, které se stanoví na základě analýzy rizik uvedené v čl. 31 odst. 1 prvním pododstavci tohoto nařízení, kontrolami založenými na ortosnímcích používaných pro aktualizaci identifikačního systému zemědělských pozemků podle článku 6.

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci může být učiněno na národní nebo regionální úrovni. Region tvoří celá oblast, kterou pokrývá jeden nebo více autonomních identifikačních systémů zemědělských pozemků.

Členské státy identifikační systém zemědělských pozemků systematicky aktualizují a kontrolují všechny zemědělce v celé oblasti, na něž se vztahuje, maximálně po dobu tří let, přičemž ročně pokryjí minimálně 25 % způsobilých hektarů zaznamenaných v identifikačním systému zemědělských pozemků. Členský stát, který má v identifikačním systému zemědělských pozemků zaregistrováno méně než 150 000 hektarů způsobilých k podpoře, se může odchýlit od požadavku na minimální roční pokrytí.

Před uplatněním tohoto článku členské státy provedou úplnou aktualizaci identifikačního systému zemědělských pozemků, na něž se vztahuje, za předchozí tři roky.

Ortosnímky použité k aktualizaci nesmějí být k datu jejich použití pro účely aktualizace identifikačního systému zemědělských pozemků, jak je uvedeno v prvním pododstavci, starší než 15 měsíců.

2.   Kvalita identifikačního systému zemědělských pozemků posuzovaná v souladu s čl. 6 odst. 2 za dva roky předcházející uplatnění tohoto článku musí být dostatečná, aby bylo zaručeno účinné ověření podmínek, za kterých se podpory udělují.

3.   Chybovost zjištěná v náhodně vybraném vzorku zkontrolovaném na místě nesmí překročit 2 % během dvou let předcházejících uplatnění tohoto článku. Chybovost navíc nesmí překročit 2 % během dvou po sobě jdoucích let při uplatňování tohoto článku.

Členský stát musí chybovost potvrdit v souladu s metodikou vypracovanou na úrovni Unie.

4.   Ustanovení čl. 35 odst. 1 se vztahují na kontroly prováděné v souladu s odstavci 1, 2 a 3.“

8)

První věta článku 33 prvního odstavce se nahrazuje tímto:

„Kontroly na místě zahrnují všechny zemědělské pozemky, pro které byla žádána podpora v rámci režimů podpor uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 73/2009.“

9)

Článek 37 se zrušuje.

10)

Článek 41 se nahrazuje tímto:

„Článek 41

Časové rozvržení kontrol na místě

1.   Na celé retenční období pro dotyčný režim podpory se rozloží alespoň 60 % minimální míry kontrol na místě stanovené v čl. 30 odst. 2 písm. b) druhém pododstavci. Zbývající procentní podíl kontrol na místě se rozloží na celý rok.

Pokud však retenční období začíná před podáním žádosti o podporu nebo nelze-li jej stanovit předem, kontroly na místě stanovené v čl. 30 odst. 2 písm. b) druhém pododstavci se rozloží na celý rok.

2.   Na celé retenční období se rozloží alespoň 50 % minimální míry kontrol na místě stanovené v čl. 30 odst. 2 písm. c). Avšak v těch členských státech, ve kterých není plně zaveden a používán systém stanovený nařízením (ES) č. 21/2004, pokud jde o kozy a ovce, zejména ve vztahu k identifikaci zvířat a řádnému vedení evidence, se v průběhu retenčního období provede a rozloží celková minimální míra kontrol na místě v plném rozsahu.“

11)

Článek 42 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Kontroly na místě ověří, jestli jsou splněny všechny podmínky způsobilosti a zahrnují všechna hospodářská zvířata, pro která byly podány žádosti o podporu, včetně zvířat nahrazených během retenčního období v souladu s článkem 64, která se stále nacházejí v hospodářství, v rámci režimů podpory podléhajících kontrole. V případě kontrol režimů podpory pro skot a v případech, kdy členské státy využijí možnosti uvedené v čl. 16 odst. 3, je nutné zkontrolovat také potenciálně způsobilý skot.

Kontroly na místě zahrnují zejména ověření, zda počet zvířat přítomných v hospodářství, pro která byly podány žádosti o podporu, a případně počet kusů skotu, které jsou potenciálně způsobilé, odpovídají počtu zvířat zapsaných v evidencích, a pokud jde o skot, počtu zvířat nahlášených do počítačové databáze skotu.“

b)

Odstavec 2 se mění takto:

a)

písmeno c) se zrušuje;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„(d)

je skot identifikován pomocí ušních značek a popřípadě doprovázen zvířecími pasy, zda je veden v evidenci a byl řádně nahlášen do počítačové databáze skotu.

Kontroly uvedené v písmenu d) mohou být provedeny na základě vzorku.“

12)

Články 43 a 44 se zrušují.

13)

V článku 45 se zrušují odstavce 2 a 3.

14)

Článek 57 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud se v případě žádostí o podporu v rámci režimů podpory na „plochu“, zjistí, že zjištěná plocha s určitou skupinou plodin je větší než plocha ohlášená v žádosti o podporu, použije se pro výpočet podpory ohlášená plocha.“

b)

V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Aniž jsou dotčena snížení a vyloučení podle článků 58 a 60, překročí-li plocha ohlášená v jednotné žádosti plochu zjištěnou pro určitou skupinu plodin v případě žádostí o podporu v rámci režimů podpory na „plochu“, vypočítá se podpora na základě plochy zjištěné pro tuto skupinu plodin.“

15)

V článku 58 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud plocha ve vztahu k určité skupině plodin vykazovaná pro účely jakéhokoli režimu podpory týkajícího se plochy přesahuje plochu zjištěnou v souladu s článkem 57 tohoto nařízení, vypočte se podpora na základě zjištěné plochy snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje buď 3 %, nebo dva hektary, ale ne více než 20 % zjištěné plochy.“

16)

Články 59 a 61 se zrušují.

17)

Článek 63 se mění takto:

a)

Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Jestliže zemědělec neuvědomí příslušné orgány, že zvířata byla v průběhu retenčního období přemístěna jinam, jak požaduje čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec, považují se dotčená zvířata za zjištěná, pokud byla provedena bezprostřední lokalizace zvířat v hospodářství v rámci kontroly na místě.“

b)

V odstavci 4 se vkládá písmeno (aa), které zní:

„(aa).

Pokud jeden kus skotu v hospodářství ztratil obě ušní značky, považuje se za zjištěný za předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle evidence, zvířecího pasu, databáze nebo jinými prostředky stanovenými v nařízení (ES) č. 1760/2000, a za předpokladu, že držitel může prokázat, že již přijal opatření na nápravu situace před oznámením kontroly na místě;“

c)

Doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Ovce nebo koza, která ztratila jednu ušní značku, se považuje za zjištěnou za předpokladu, že ji lze identifikovat prostřednictvím prvního identifikačního prostředku podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 21/2004 a za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní požadavky systému na identifikaci a evidenci ovcí a koz.“

18)

V čl. 64 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členský stát však může stanovit, že oznámení v počítačové databázi skotu o zvířatech, která opustila hospodářství, a jiných zvířatech, která dorazila do hospodářství ve lhůtách stanovených v prvním pododstavci, mohou nahradit informace, které je třeba zaslat příslušnému orgánu v souladu s prvním pododstavcem. V tomto případě, jestliže členský stát nevyužívá možnosti stanovené v čl. 16 odst. 3, zajistí jakýmkoli způsobem, že neexistují žádné pochybnosti ohledně toho, na která zvířata se žádosti zemědělců vztahují.“

19)

V čl. 65 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě použití čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce jsou zvířata, pro která lze potenciálně poskytnout podporu, která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému pro identifikaci a evidenci skotu, považována za zvířata, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti.“

20)

V článku 66 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud je v případě žádosti o podporu v rámci režimu podpory pro ovce/kozy zjištěn rozdíl mezi počtem ohlášených a zjištěných zvířat v souladu s čl. 63 odst. 3, 3a a 5, použije se přiměřeně čl. 65 odst. 2, 3 a 4 od prvního zvířete, u něhož byly nesrovnalosti zjištěny.“

21)

Článek 68 se zrušuje.

22)

V čl. 78 odst. 2 prvním pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„(d)

s ohledem na režimy podpory, pro něž je stanoven rozpočtový strop v souladu s čl. 51 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 123 odst. 1 a čl. 128 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 nebo se uplatňuje v souladu s čl. 126 odst. 2, čl. 127 odst. 2 a čl. 129 odst. 2 uvedeného nařízení, členské státy sečtou částky vyplývající z uplatnění písmen a), b) a c) tohoto odstavce.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o podporu, které se týkají hospodářských roků nebo prémiových období počínajících dnem 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s.1.

(5)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.“


Top