EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1233

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

OJ L 326, 8.12.2011, p. 45–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 208 - 275

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj

8.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/45


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1233/2011

ze dne 16. listopadu 2011

o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Exportní úvěrové agentury přispívají k rozvoji světového obchodu, neboť podporují vývoz a investice společností, a to způsobem, který je doplňkem k poskytování financí a pojištění ze strany soukromého sektoru. Unie je stranou Ujednání Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen „ujednání“). Ujednání, jak bylo účastníky uzavřeno, upravuje finanční podmínky, jež mohou exportní úvěrové agentury nabízet s cílem vytvořit v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů rovné podmínky pro všechny.

(2)

Na základě rozhodnutí Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (2), a rozhodnutí Rady 2001/77/ES ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (3) se v Unii používají pravidla uvedená v ujednání a zvláštní pravidla financování projektů.

(3)

Prostřednictvím činnosti exportních úvěrových agentur ujednání nepřímo podporuje svobodný a spravedlivý obchod a investice společností, které by jinak měly obtížnější přístup k úvěrovým prostředkům poskytovaným soukromým sektorem.

(4)

Členské státy by se měly při vytváření, rozvíjení a uplatňování svých vnitrostátních systémů vývozních úvěrů a při výkonu dohledu nad činností v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů řídit obecnými ustanoveními týkajícími se vnější činnosti Unie, jako je upevňování demokracie, dodržování lidských práv, soudržnost politik ve prospěch rozvoje a boj proti změně klimatu.

(5)

Účastníci ujednání jsou zapojeni do nepřetržitého procesu, jehož cílem je minimalizovat narušení trhu a vytvořit rovné podmínky, za kterých bude pojistné účtované exportními úvěrovými agenturami založeno na riziku, bude přiměřené s ohledem na pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a ztrát a bude v souladu se závazky Světové obchodní organizace. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, fungují systémy vývozních úvěrů transparentním způsobem a agentury v souladu s tím předkládají zprávy OECD.

(6)

Správně zaměřené vývozní úvěry poskytované exportními úvěrovými agenturami mohou zlepšit možnosti přístupu společností Unie na trh, včetně malých a středných podniků.

(7)

Účastníci ujednání a členské státy Unie se v souladu s pravidly transparentnosti OECD a Unie dohodli na zveřejňování určitých informací o vývozních úvěrech, aby byly pro účastníky ujednání a členské státy vytvořeny rovné podmínky.

(8)

Unie uplatňuje opatření týkající se transparentnosti a podávání zpráv, která jsou uvedena v příloze I.

(9)

S ohledem na silnější konkurenci na světových trzích a za účelem předcházení konkurenčnímu znevýhodnění společností Unie by Komise vzhledem ke zmocnění k jednání, které jí udělily členské státy, měla podpořit snahu OECD o oslovení stran, které se ujednání neúčastní. Komise by měla využít dvoustranných a vícestranných jednání k tomu, aby stanovila celosvětové normy pro státem podporované vývozní úvěry. Celosvětové normy v této oblasti jsou předpokladem rovných podmínek pro všechny účastníky světového obchodu.

(10)

Země OECD se sice ujednáním řídí, nečlenské země OECD však nejsou účastníky ujednání, což by mohlo vést ke konkurenční výhodě pro vývozce z těchto zemí. Tyto země se proto vyzývají, aby ujednání uplatňovaly, a zajistily tak rovné podmínky pro všechny i na celosvětové úrovni.

(11)

S ohledem na politiku zdokonalování tvorby právních předpisů Unie, jejímž účelem je zjednodušit a zlepšit stávající předpisy, se Komise a členské státy při budoucích revizích ujednání soustředí na případné snížení administrativní zátěže podniků a vnitrostátních správních orgánů, včetně exportních úvěrových agentur.

(12)

Účastníci ujednání se rozhodli ujednání upravit a racionalizovat. Změny, na kterých se dohodli, se týkají lepší praktické použitelnosti, větší konzistentnosti příslušných mezinárodních závazků a dosažení větší transparentnosti, zejména vůči státům, které nejsou účastníky ujednání. Účastníci ujednání se navíc dohodli, že do textu ujednání začlení pravidla financování projektů zavedená rozhodnutím 2001/77/ES a pravidla vývozních úvěrů pro lodě zavedená rozhodnutím Rady 2002/634/ES (4), kterým se mění rozhodnutí 2001/76/ES.

(13)

Rozhodnutí 2001/76/ES v pozměněném znění by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením, přičemž konsolidovaný a revidovaný text ujednání by měl být připojen k tomuto nařízení jako příloha, a rozhodnutí 2001/77/ES by mělo být zrušeno.

(14)

Za účelem bezproblémového a rychlého zapracování změn pravidel stanovených v ujednání, na nichž se dohodli účastníci ujednání, do právních předpisů Unie by Komise měla v případě potřeby přijmout ke změně přílohy II akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha II. Na Komisi by proto měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny pravidel dojednané účastníky ujednání. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Použití ujednání

V Unii se použijí pravidla uvedená v Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech („dále jen ujednání“). Znění ujednání je uvedeno v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Přenesení pravomoci

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 3, kterými se mění příloha II, pokud je to nezbytné v důsledku změn pravidel, které dojednali účastníci ujednání.

Ve zvláště závažných naléhavých případech se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto článku, kterými se mění příloha II v důsledku změn pravidel, které dojednali účastníci ujednání, použije postup uvedený v článku 4.

Článek 3

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 9. prosincem 2011.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 4

Postup pro naléhavé případy

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení o aktu v přenesené pravomoci poskytnutém Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 3 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 5

Transparentnosti a podávání zpráv

Opatření uplatňovaná v Unii, která se týkají transparentnosti a podávání zpráv, jsou uvedena v příloze I.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 2001/76/ES a 2001/77/ES se zrušují.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011.

(2)  Úř. věst. L 32, 2.2.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 32, 2.2.2001, s. 55.

(4)  Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 16.


PŘÍLOHA I

1.

Aniž jsou dotčeny výsady orgánů členských států vykonávajících dohled nad vnitrostátními programy vývozních úvěrů, poskytne každý členský stát Komisi výroční zprávu o činnosti, aby se tak zvýšila transparentnosti na úrovni Unie. Členské státy podávají v souladu se svým vnitrostátním právním rámcem zprávy o aktivech a pasivech, vyplacených pojistných plněních a navrácených částkách, nových závazcích, obchodních rizicích a pojistných sazbách. V případě, že by činnost v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů mohla vést ke vzniku podmíněných závazků, uvede se tato činnost ve výroční zprávě o činnosti.

2.

Ve výroční zprávě o činnosti členské státy popíší, jak jsou při činnosti jejich exportních úvěrových agentur v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů zohledněna ekologická rizika, jež s sebou mohou nést další významná rizika.

3.

Na základě těchto informací vypracuje Komise pro Evropský parlament roční přehled, v němž mj. zhodnotí, nakolik exportní úvěrové agentury plní cíle a závazky Unie.

4.

V souladu se svými pravomocemi předkládá Komise Evropskému parlamentu výroční zprávu o uskutečněných jednáních týkajících se stanovení celosvětových norem v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů, ke kterým byla Komise zmocněna v rámci různých fór mezinárodní spolupráce.

Prvním obdobím, o němž se podává zpráva v rámci tohoto nařízení, je rok 2011.


PŘÍLOHA II

UJEDNÁNÍ O STÁTEM PODPOROVANÝCH VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH

OBSAH

KAPITOLA I:

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

ÚČEL

2.

PRÁVNÍ STATUT

3.

ÚČASTNÍCI

4.

INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ

5.

OBLAST PŮSOBNOSTI

6.

ODVĚTVOVÉ DOHODY

7.

PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

8.

ODSTOUPENÍ

9.

MONITOROVÁNÍ

KAPITOLA II:

FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

10.

PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ STÁTNÍ PODPORA A MÍSTNÍ NÁKLADY

11.

KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI

12.

MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI

13.

LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY

14.

SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ

15.

ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY

16.

DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

17.

OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI

18.

DOROVNÁNÍ

19.

MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY

20.

STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

21.

PLATNOST ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

22.

POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR

23.

POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO

24.

MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO ZEMĚ A SUVERÉNNÍHO DLUŽNÍKA

25.

KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ

26.

KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ

27.

PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ

28.

VYLOUČENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ RIZIKA ZEMĚ A TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ

29.

PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO ZEMĚ A SUVERÉNNÍHO DLUŽNÍKA

KAPITOLA III:

USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI

30.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

31.

FORMY VÁZANÉ POMOCI

32.

SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ

33.

ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI

34.

ZPŮSOBILOST PROJEKTU

35.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ

36.

VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI

37.

VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI

38.

DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC

39.

DOROVNÁNÍ

KAPITOLA IV:

POSTUPY

ODDÍL 1:

SPOLEČNÉ POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY A POMOC SPOJENOU S OBCHODEM

40.

OZNÁMENÍ

41.

INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE

42.

POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ

43.

ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE

ODDÍL 2:

POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

44.

OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ

45.

OZNÁMENÍ PŘEDEM BEZ DISKUSE

ODDÍL 3:

POSTUPY PRO POMOC SPOJENOU S OBCHODEM

46.

OZNÁMENÍ PŘEDEM

47.

OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ

ODDÍL 4:

KONZULTAČNÍ POSTUPY PRO VÁZANOU POMOC

48.

ÚČEL KONZULTACÍ

49.

ROZSAH KONZULATCÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC

50.

VÝSLEDEK KONZULTACÍ

ODDÍL 5:

VÝMĚNA INFORMACÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI SOUVISEJÍCÍ S OBCHODEM

51.

KONTAKTNÍ MÍSTA

52.

ROZSAH DOTAZŮ

53.

ROZSAH ODPOVĚDÍ

54.

OSOBNÍ KONZULTACE

55.

POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

56.

ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

57.

PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

58.

NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH

59.

NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU

60.

DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ

ODDÍL 6:

PROVOZNÍ USTANOVENÍ O SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (CIRR)

61.

SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

62.

ROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB

63.

OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB

ODDÍL 7:

PŘEZKOUMÁNÍ

64.

PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ

65.

PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

66.

PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

PŘÍLOHA I:

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ

PŘÍLOHA II:

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

PŘÍLOHA III:

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA

PŘÍLOHA IV:

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH, PROJEKTECH V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, PLATNÁ NA ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ DO 30. ČERVNA 2007

PŘÍLOHA V:

INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ

PŘÍLOHA VI:

VÝPOČET MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

PŘÍLOHA VII:

KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ ZOHLEDŇUJÍCÍ ZÁRUKU TŘETÍ ZEMĚ ČI MULTILATERÁLNÍ NEBO REGIONÁLNÍ INSTITUCE

PŘÍLOHA VIII:

KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽITÍ OMEZENÍ/VYLOUČENÍ RIZIKA ZEMĚ PŘI VÝPOČTU MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

PŘÍLOHA IX:

KRITÉRIA PRO KVALITU ROZVOJE

PŘÍLOHA X:

PODMÍNKY PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

PŘÍLOHA XI:

SEZNAM DEFINIC

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Účel

a)

Hlavním účelem tohoto ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, (dále jen „ujednání“) je poskytnout rámec pro řádné používání státem podporovaných vývozních úvěrů.

b)

Cílem tohoto ujednání je vytvořit v oblasti státem poskytované podpory rovné podmínky pro všechny v souladu s čl. 5 písm. a) za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě jakosti a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.

2.   Právní statut

Ujednání, které bylo vypracováno v rámci OECD, původně vstoupilo v platnost v dubnu 1978 a bylo uzavřeno na dobu neurčitou. Ujednání je „gentlemanskou dohodou“ mezi účastníky; nejedná se o akt OECD (1), ačkoli je mu poskytována administrativní podpora sekretariátu OECD (dále jen „sekretariát“).

3.   Účastníci

Účastníky ujednání jsou v současné době Austrálie, Evropská unie, Japonsko, Kanada, Korea, Norsko, Nový Zéland, Spojené státy a Švýcarsko. Stávající účastníci mohou vyzvat i jiné země, které jsou členy OECD, i země, které jejími členy nejsou, aby se staly účastníky ujednání.

4.   Informace dostupné státům, které nejsou účastníky ujednání

a)

Účastníci se zavazují sdílet se státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, informace týkající se oznámení o státem poskytované podpoře v souladu s čl. 5 písm. a).

b)

Účastníci budou na základě reciprocity odpovídat na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.

5.   Oblast působnosti

Toto ujednání se vztahuje na veškerou státem nebo v zastoupení státu poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb včetně finančního leasingu se lhůtou splatnosti alespoň dva roky.

a)

Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:

1)

Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).

2)

Státem poskytovaná finanční podpora:

přímé úvěry/financování a refinancování nebo

podpora úrokových sazeb.

3)

Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.

b)

Toto ujednání se vztahuje na vázanou pomoc; postupy uvedené v kapitole IV se vztahují rovněž na nevázanou pomoc týkající se obchodu.

c)

Toto ujednání se nevztahuje na vývoz vojenského zařízení a zemědělských produktů.

d)

Státem poskytovaná podpora nesmí být poskytnuta, je-li jasně prokázáno, že smlouva byla uzavřena s kupujícím ze země, která není konečným příjemcem zboží, primárně za účelem získání výhodnějších podmínek splácení.

6.   Odvětvové dohody

a)

Součástí tohoto ujednání jsou následující odvětvové dohody:

Lodě (příloha I)

Jaderné elektrárny (příloha II)

Civilní letadla (příloha III)

Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodního hospodářství (příloha IV)

b)

Účastník odvětvové dohody může uplatnit její ustanovení na státem poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb, na kterou se příslušná odvětvová dohoda vztahuje. V případě, že odvětvová dohoda neobsahuje ustanovení odpovídající příslušnému ustanovení tohoto ujednání, uplatní účastník odvětvové dohody příslušné ustanovení tohoto ujednání.

7.   Projektové financování

a)

Účastníci mohou uplatnit podmínky vymezené v příloze X na vývoz zboží nebo služeb u transakcí, které splňují kritéria uvedená v dodatku 1 k příloze X.

b)

Písmeno a) se nevztahuje na vývoz zboží a služeb, upravený v odvětvové dohodě týkající se civilních letadel.

8.   Odstoupení

Účastník může odstoupit od tohoto ujednání tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí on-line informačního systému OECD (OLIS). Odstoupení nabývá účinku sto osmdesát kalendářních dní poté, co sekretariát obdrží toto oznámení.

9.   Monitorování

Sekretariát monitoruje provádění tohoto ujednání.

KAPITOLA II

FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY

Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech.

Toto ujednání omezuje podmínky vývozních úvěrů, na které může být poskytnuta podpora státu. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že se na určitá obchodní nebo průmyslová odvětví tradičně vztahují více omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání. Účastníci budou i nadále respektovat tyto zvyklostní finanční podmínky, zejména zásadu, podle které lhůta splatnosti nepřekročí životnost předmětného zboží.

10.   Platba předem, maximální výše státní podpory a místní náklady

a)

Účastníci vyžadují od kupujících zboží a služeb, na které je státem poskytována podpora, aby zaplatili platby předem alespoň 15 % hodnoty vývozního kontraktu na počátku úvěru ve smyslu přílohy XI nebo před ním. Pro hodnocení plateb předem může být hodnota vývozního kontraktu úměrně snížena, pokud operace zahrnuje zboží a služby ze třetí země, jejichž vývoz není státem podporován. Financování/pojištění 100 % pojistného je přípustné. Pojistné může nebo nemusí být zahrnuto do hodnoty vývozního kontraktu. Platby zádržného provedené po počátku úvěru nejsou v této souvislosti považovány za platy předem.

b)

Státem poskytovaná podpora na tyto platby předem může mít pouze formu pojištění nebo záruk kryjících obvyklá předúvěrová rizika.

c)

S výjimkou případů uvedených v písmenech b) a d) neposkytnou účastníci státní podporu přesahující 85 % hodnoty vývozního kontraktu včetně zboží a služeb dodávaných třetími zeměmi, ale bez místních nákladů.

d)

Účastníci mohou poskytnout podporu na místní náklady za předpokladu, že:

1)

Celkový součet státem poskytované podpory podle písmen c) a d) nepřekročí 100 % hodnoty vývozního kontraktu. Výše místních nákladů, které jsou předmětem podpory, proto nesmí překročit výši platby předem.

2)

Tato podpora nesmí být poskytnuta za příznivějších nebo méně omezujících podmínek, než jaké jsou dohodnuty pro související vývozy.

3)

U zemí kategorie I, vymezených v čl. 11 písm. a), se tato podpora omezuje na čisté pojištění.

11.   Klasifikace zemí pro maximální lhůty splatnosti

a)

Do kategorie zemí I patří země, které jsou na seznamu zemí, jimž Světová banka neposkytuje úvěry (2). Všechny ostatní země jsou v kategorii II. Práh, od kterého Světová banka neposkytuje úvěry, je každoročně přepočítáván. Země je přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

b)

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1)

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace zemí přijímajících úvěry podle Světové banky.

2)

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je požádána o odhad, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Příslušná země pak bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3)

Pokud je země přeřazena podle čl. 11 písm. a), nabývá přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům.

4)

Pokud Světová banka své údaje reviduje, k těmto změnám se ve vztahu k tomuto ujednání nepřihlíží. Klasifikaci země však lze změnit prostřednictvím společného postupu a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

12.   Maximální lhůty splatnosti

Aniž je dotčen článek 13, liší se maximální lhůta splatnosti podle klasifikace země určení, která je stanovena podle kritérií v článku 11.

a)

Pro země kategorie I je maximální lhůta splatnosti pět let; tuto lhůtu lze, je-li dodržen postup pro oznámení předem podle článku 45, zvýšit na osm a půl roku.

b)

Pro země kategorie II je maximální lhůta splatnosti deset let.

c)

V případě smlouvy zahrnující více než jednu zemi určení by účastníci měli usilovat o vytvoření společného postupu v souladu s postupy uvedenými v článcích 55 až 60, aby dosáhli dohody o vhodných podmínkách.

13.   Lhůty splatnosti pro nejaderné elektrárny

a)

Maximální lhůta splatnosti pro nejaderné elektrárny je dvanáct let. Pokud má účastník v úmyslu podporovat lhůtu splatnosti delší, než je lhůta stanovená v článku 12, oznámí to předem postupem podle článku 45.

b)

Nejaderné elektrárny jsou plnohodnotné elektrárny nepoháněné jadernou energií nebo jejich části; zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby,včetně školení zaměstnanců, které jsou přímo nezbytné pro stavbu těchto jiných než jaderných elektráren a jejich uvedení do provozu. To nezahrnuje položky, které obvykle hradí kupující, například náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie a vody a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího, s výjimkou toho, že:

1)

v případech, kdy je kupující rozvodů energie totožný s kupujícím elektrárny, bude maximální lhůta splatnosti původních rozvodů energie stejná jako u jiné než jaderné elektrárny (tj. 12 let) a

2)

maximální lhůta splatnosti rozvoden, transformátorů a přenosových vedení s minimálním napěťovým prahem 100 kV bude stejná jako u jiné než jaderné elektrárny.

14.   Splácení jistiny a platba úroků

a)

Jistina vývozního úvěru je splácena stejnými splátkami.

b)

Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c)

U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit i stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.

d)

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze podporu na vývozní úvěry poskytnout i za jiných podmínek než těch, které jsou uvedeny výše v písmenech a) až c). Uvedená podpora bude poskytnuta v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a bude v souladu s následujícími kritérii:

1)

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 procent výše jistiny daného úvěru.

2)

Jistina bude splácena alespoň každých 12 měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději 12 měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena 12 měsíců po počátku úvěru.

3)

Úrok je placen alespoň každých 12 měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

4)

Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne:

U transakcí se suverénními kupujícími (nebo se suverénní zárukou za zaplacení) čtyři a půl roku u transakcí v zemích kategorie I a pět a čtvrt roku u zemí kategorie II.

U transakcí s jinými než suverénními kupujícími (a bez suverénní záruky za zaplacení) pět let u zemí kategorie I a šest let u zemí kategorie II.

Bez ohledu na ustanovení dvou předchozích odrážek u transakcí zahrnujících podporu nejaderných elektráren v souladu s článkem 13 šest a čtvrt roku.

5)

Účastník podá oznámení předem v souladu s článkem 45, ve kterém uvede důvod, proč neposkytl podporu v souladu s písmeny a) až c).

e)

Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.

15.   Úrokové sazby, pojistné sazby a jiné poplatky

a)

Úroky nezahrnují:

1)

platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně;

2)

jiné platby ve formě bankovních poplatků nebo provizí vztahujících se k vývozním úvěrům, s výjimkou ročních nebo pololetních bankovních poplatků, které jsou splatné po celou dobu splácení, ani

3)

daně vybírané dovážející zemí srážkou u zdroje.

b)

Je-li státem poskytnuta podpora pomocí přímých úvěrů, přímého financování nebo refinancování, může být pojistné buď připočteno k nominální hodnotě úrokové sazby, nebo může být účtováno samostatně; obě složky se účastníkům oznamují samostatně.

16.   Doba platnosti pro vývozní úvěry

Finanční podmínky pro individuální vývozní úvěr nebo úvěrovou linku s výjimkou doby platnosti úrokových sazeb CIRR podle článku 21 se nestanoví na období delší než šest měsíců do data finálního závazku.

17.   Opatření k předcházení ztrát nebo k jejich minimalizaci

Toto ujednání nebrání orgánům příslušným k pojišťování vývozních úvěrů ani finančním institucím dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání, jestliže tak učiní po uzavření smlouvy, pokud smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat.

18.   Dorovnání

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 42 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání. Finanční podmínky poskytnuté v souladu s tímto článkem jsou považovány za odpovídající ustanovením kapitol I a II a v případě potřeby i příloh I, II, III, IV a X.

19.   Minimální pevné úrokové sazby podle státní finanční podpory

a)

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, použijí odpovídající komerční úrokové referenční sazby (úrokové sazby CIRR) jako minimální úrokové sazby. CIRR jsou úrokové sazby stanovené podle těchto zásad:

1)

úrokové sazby CIRR by měly představovat konečné komerční úrokové sazby úvěrů na domácím trhu dané měny;

2)

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě pro prvotřídní domácí dlužníky;

3)

úrokové sazby CIRR by měly být založeny na nákladech financování s pevnou úrokovou sazbou;

4)

úrokové sazby CIRR by neměly narušovat podmínky domácí hospodářské soutěže a

5)

úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě, která je k dispozici pro prvotřídní zahraniční dlužníky.

b)

Poskytnutí státní finanční podpory nesmí zčásti ani zcela vyrovnávat ani kompenzovat příslušné pojistné úvěrové riziko účtované za riziko nesplacení podle článku 23.

20.   Stanovení úrokových sazeb CIRR

a)

Každý účastník, který má v úmyslu stanovit úrokovou sazbu CIRR, si na počátku vybere jeden z těchto dvou systémů základních sazeb pro svou národní měnu:

1)

výnos tříletých vládních dluhopisů pro splatnosti do pěti let včetně, výnos pětiletých vládních dluhopisů pro splatnosti delší než pět let do osmi a půl roku včetně a výnos sedmiletých vládních dluhopisů pro splatnosti delší než osm a půl roku nebo

2)

výnos pětiletých vládních dluhopisů pro všechny splatnosti.

Výjimky ze systému základní sazby musí účastníci odsouhlasit.

b)

Úrokové sazby CIRR budou stanoveny přidáním fixní marže 100 bazických bodů nad základní sazby jednotlivých účastníků, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

c)

Ostatní účastníci použijí úrokovou sazbu CIRR stanovenou pro určitou měnu v případě, že se rozhodnou pro financování v této měně.

d)

Účastník může změnit svůj systém základní sazby, pokud to oznámí šest měsíců předem a po konzultaci s účastníky.

e)

Účastníci i státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, mohou požádat o stanovení úrokové sazby CVIRR v měně státu, který není účastníkem tohoto ujednání. Účastník nebo sekretariát mohou po konzultaci se zúčastněným státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v zastoupení tohoto státu v rámci postupu pro přijetí společného postupu podle článků 55 až 60 předložit návrh na stanovení úrokové sazby CIRR v dané měně.

21.   Platnost úrokových sazeb CIRR

Úroková sazba použitá pro transakci se nestanoví na období delší než 120 dnů. K úrokové sazbě CIRR se přidává marže 20 bazických bodů, pokud jsou podmínky státem poskytované finanční podpory pevně stanoveny přede dnem podepsání smlouvy.

22.   Použití úrokových sazeb CIRR

a)

Je-li státem poskytovaná finanční podpora poskytnuta pro úvěry s pohyblivou sazbou, nesmějí banky a další finanční instituce po celou dobu trvání úvěru nabízet možnost zvolit si nižší sazbu mezi úrokovou sazbou CIRR (v době uzavření původní smlouvy) a krátkodobou tržní sazbou.

b)

V případě dobrovolného předčasného splacení úvěru nebo jeho části nahradí dlužník státní instituci, která mu poskytla státní finanční podporu, veškeré náklady a ztráty, které této státní instituci v důsledku tohoto předčasného splacení vznikly, včetně nákladů, které jí vznikly v souvislosti s náhradou části toku příjmů vyplývajících z pevné sazby, přerušeného v důsledku tohoto předčasného splacení.

23.   Pojistné za úvěrové riziko

Účastníci budou vedle úrokového zatížení účtovat i pojistné sazby s cílem pokrýt riziko návratnosti vývozních úvěrů. Pojistné sazby účtované účastníky musí být založeny na rizicích, musí konvergovat a nesmí být nepřiměřené s ohledem na pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a škod.

24.   Minimální pojistné sazby pro úvěrové riziko země a suverénního dlužníka

Účastníci nesmějí používat menší, než jsou minimální platné pojistné sazby (MPR) pro úvěrové riziko suverénního dlužníka a úvěrové riziko země, bez ohledu na to, je-li kupující/dlužník soukromou nebo veřejnou osobou.

a)

Minimální platné pojistné sazby se stanoví podle následujících faktorů:

z platné klasifikace rizika země podle článku 25,

zda je státem podpořené krytí vývozních úvěrů striktně limitováno jen na riziko země podle článku 25 písm. a),

z doby rizika (tj. horizont rizika neboli HOR),

z procenta krytí a kvality produktu státem podpořeného vývozního úvěru, poskytovaného podle článku 27 a

z jakákoli techniky omezení nebo vyloučení rizika země uplatněná podle článku 28.

b)

Minimální pojistné sazby se vyjadřují v procentech hodnoty jistiny úvěru, jako by bylo stanovené pojistné vybráno v plném rozsahu v v den prvního čerpání úvěru. Vysvětlení výpočtu minimálních pojistných sazeb, včetně matematického vzorce použitého k výpočtu minimálních pojistných sazeb je uvedeno v příloze VI.

c)

Pro země zařazené do kategorie 0 jak jsou uvedeny v článku 25 nebyly stanoveny žádné minimální pojistné sazby, ale účastníci nebudou účtovat pojistné sazby, které by se podbízely cenám platným na soukromém trhu.

d)

Země s „nejvyšším rizikem“ kategorie 7 zpravidla podléhají přirážkám k minimálním pojistným sazbám, které jsou stanoveny pro tuto kategorii; tyto přirážky stanoví účastník, který poskytuje podporu.

e)

Při výpočtu minimální pojistné sazby určité transakce bude použita klasifikace rizika dané země podle klasifikace země kupujícího s výjimkou následujících případů:

zajištění ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné, na požádání splatné, právně závazné a vymahatelné záruky, která je obligací na celkovou splátku dluhu po celou dobu úvěrování je poskytováno subjektem ve třetích zemích důvěryhodným s ohledem na rozsah zajišťovaného dluhu; v takovém případě zajištění třetí stranou může být účastníky použito klasifikace rizika zemí, v níž sídlí ručitel, nebo

multilaterální nebo regionální instituce podle článku 26 je buď dlužníkem nebo ručitelem dané transakce; v tomto případě může být použito klasifikace rizika zemí, v níž sídlí příslušná multilaterální nebo regionální instituce.

f)

Kritéria a podmínky vztahující se k použití klasifikace rizika zemí podle situací popsaných v čl. 24 písm. e) první a druhé odrážce jsou uvedeny v příloze VII.

g)

Pokud je státem poskytovaná podpora striktně omezena na riziko země v souladu s definicí uvedenou v čl. 25 písm. a), tj. pokud je krytí rizika kupujícího/dlužníka zcela vyloučeno, sníží se minimální pojistná sazba o 10 % podle příslušného matematického vzorce výpočtu minimální pojistné sazby uvedeného v příloze VI.

h)

Zásada horizontu rizika užitá pro výpočet minimální pojistné sazby vychází ze součtu poloviny doby čerpání a celé doby splácení a předpokládá pravidelný postup splátek vývozního úvěru, tj. splácení ve stejných pololetních splátkách jistiny a naběhlých úroků, počínající šest měsíců po počátku úvěru. Pro vývozní úvěry s nestandardními profily splácení se vypočte ekvivalentní doba splácení (vyjádřená ve stejných pololetních splátkách) podle následujícího vzorce: ekvivalentní doba splácení = (vážený průměr doby splácení –0,25)/0,5.

i)

Účastník, který uplatní minimální pojistné sazby podle písm. e) první odrážky výše, což povede k tomu, že pojistná sazba bude nižší než minimální pojistná sazba platná pro zemi kupujícího, podá oznámení předem v souladu s čl. 44 písm. a). Účastník, který uplatní minimální pojistné sazby podle čl. 24 písm. e) druhé odrážky nebo podle čl. 24 písm. g), podá oznámení předem v souladu s čl. 45 písm. a).

25.   Klasifikace rizika země

Země se klasifikují podle pravděpodobnosti, že dostojí svým vnějším dluhům (tj. podle úvěrového rizika země).

a)

Úvěrové riziko země se skládá z těchto pěti složek:

všeobecné moratorium na splátky prohlášené vládou kupujícího/dlužníka/ručitele nebo institucí státu, jejímž prostřednictvím je splátka prováděna,

politické události nebo hospodářské obtíže vzniklé mimo zemi oznamujícího účastníka nebo legislativní/správní opatření, která jsou přijata mimo zemi oznamujícího účastníka, jež zabraňují nebo oddalují převod fondů vyplácených ve vztahu k úvěru,

právní předpisy přijaté v zemi kupujícího/dlužníka, prohlašující splátky v místní měně za platné umoření dluhu, bez ohledu na skutečnost, že v důsledku kolísání směnných kurzů by tyto splátky po převedení do měny poskytnutého úvěru již nepokryly částku dluhu k datu převodu finančních prostředků,

jakákoli jiná opatření nebo rozhodnutí vlády cizí země, která zabraňují splacení úvěru podle stanovených podmínek, a

případy vyšší moci, k nimiž došlo mimo zemi oznamujícího účastníka, tj. válka (včetně občanské války), vyvlastnění, revoluce, nepokoje, občanské nepokoje, smršti, povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy, přílivové vlny a jaderné havárie.

b)

Země jsou zařazeny do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7). Pro kategorie 1 až 7 byly stanoveny minimální pojistné sazby, pro kategorii 0 však nikoli vzhledem k tomu, že pro země zařazené do této kategorie je úroveň rizika země považována za zanedbatelnou.

c)

Země OECD s vysokým příjmem, které každoročně vymezuje Světová banka podle HND na obyvatele, jsou zařazeny do kategorie 0.

Pro účely minimálních pojistných sazeb budou všechny země OECD zařazené do kategorie 0 z důvodu vysokých příjmů do této kategorie zařazeny tak dlouho, dokud jejich HND neklesne pod práh vysokých příjmů po dva po sobě následující roky; v takovém případě bude klasifikace země přezkoumána v souladu s čl. 25 písm. d) až f).

Země OECD, které překročí práh vysokých příjmů po dva po sobě následující roky, budou na základě této skutečnosti zařazeny do kategorie 0. Tato klasifikace nabývá účinnosti bezprostředně poté, co sekretariát na základě údajů od Světové banky sdělí tento nový status země.

Do kategorie 0 lze zařadit i jiné země považované za země s obdobnou úrovní rizika.

d)

Všechny země kromě zemí OECD s vysokým příjmem (3) jsou klasifikovány podle metodiky klasifikace rizika země, která se skládá z následujících kritérií:

Model pro hodnocení rizika země (dále jen „model“), na jehož základě se provádí kvantitativní hodnocení úvěrového rizika země, je u každé jednotlivé země založen na třech skupinách indikátorů rizika: na zkušenostech účastníků s platební schopností země, na finanční situaci a na hospodářské situaci. Metodika tohoto model se skládá z různých kroků, které zahrnují vyhodnocení těchto tří skupin indikátorů rizika a kombinaci a pružné ohodnocení skupin rizikových indikátorů.

Kvalitativní hodnocení výsledků model, zvažované jednotlivě pro každou zemi, jehož cílem je integrovat politické riziko nebo jiné rizikové faktory, ke kterým model nepřihlíží buď vůbec, nebo k nim přihlíží jen zčásti. Případně může být kvantitativní hodnocení modelu upraveno tak, aby odráželo konečné hodnocení úvěrového rizika země.

e)

Klasifikace rizika země bude průběžně monitorována a alespoň jednou ročně přezkoumána a změny vyplývající z metodiky klasifikace rizika země budou neprodleně oznámeny sekretariátem. V případě, že je země zařazena do nižší nebo do vyšší kategorie rizika země, musejí účastníci nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co sekretariát tuto změnu klasifikace oznámí, účtovat pojistné sazby ve výši minimálních pojistných sazeb nebo vyšší v souladu s novou kategorií rizika země.

f)

Platnou klasifikaci rizika země zveřejňuje sekretariát.

26.   Klasifikace multilaterálních a regionálních institucí

Multilaterální a regionální instituce budou odpovídajícím způsobem klasifikovány a jejich klasifikace bude odpovídajícím způsobem přezkoumávána; příslušné platné klasifikace zveřejňuje sekretariát.

27.   Procento krytí a kvalita státem podpořeného pojištění vývozních úvěrů

Minimální pojistné sazby se rozlišují tak, aby zohlednily rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento krytí poskytované účastníky podle přílohy VI. Toto rozlišení vychází z hlediska vývozce (tj. ze záměru vyrovnat vliv rozdílné kvality produktů nabízených vývozci/finanční instituci na hospodářskou soutěž).

a)

Kvalita produktů vývozních úvěrů se stanoví v závislosti na tom, zda se jedná o produkt v oblasti pojištění, záruk nebo přímých úvěrů či přímého financování, a u pojistných produktů na tom, zda je krytí úroku během čekací lhůty (tj. v období mezi dnem splatnosti ze strany kupujícího/dlužníka a dnem, kdy vzniká povinnost pojistitele/ručitele odškodnit vývozce/finanční instituci) poskytováno bez příplatku.

b)

Všechny stávající produkty vývozních úvěrů nabízené účastníky se zařadí do jedné ze tří následujících kategorií produktů:

podstandardní produkt, tj. pojištění bez krytí úroku během čekací lhůty a pojištění s krytím úroku během čekací lhůty s přiměřenou přirážkou k pojistné sazbě,

standardní produkt, tj. pojištění s krytím úroku během čekací lhůty nároku bez přiměřené přirážky k pojistné sazbě a přímé úvěry nebo přímé financování, a

nadstandardní produkt, tj. záruky.

28.   Vyloučení vybraných prvků rizika země a techniky omezení rizika země

Účastníci mohou v souladu s konkrétními kritérii a podmínkami uvedenými v příloze VIII vyloučit některé prvky rizika země nebo užít definované techniky omezení rizika země uvedené v čl. 28 písm. b), což povede ke snížení platných minimálních pojistných sazeb dosazením faktoru omezení nebo vyloučení rizika země (MEF) do vzorce pro výpočet minimálních pojistných sazeb. MEF se stanoví následujícím způsobem:

a)

S ohledem na vyloučení vybraných prvků úvěrového rizika země ze oficiálně podpořeného krytí vývozních úvěrů:

V situacích, kdy jsou z krytí zcela vyloučeny pouze první tři prvky úvěrového rizika země podle čl. 25 písm. a), lze aplikovat 0,5 násobek MEF.

V situacích, kdy je z krytí zcela vyloučen pouze čtvrtý a pátý prvek úvěrového rizika země podle čl. 25 písm. a), lze aplikovat 0,2 násobek MEF.

b)

U následujících technik omezení rizika země jsou platné minimální pojistné sazby a kritéria a podmínky, za nichž lze MEF uplatnit, uvedeny v příloze VIII:

Struktura zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran

Zajištění zahraniční valutou

Zajištění na základě zahraničních aktiv

Financování zajištěné zahraničními aktivy a na základě aktiv

Spolufinancování mezinárodní finanční institucí (MFI)

Financování v místní měně

Pojištění ve třetích zemích nebo podmíněná záruka

Dlužník představující nižší riziko než riziko suverénního dlužníka

c)

Použití více než jedné techniky omezení rizika země popsané v čl. 28 písm. b) nebude mít přímý kumulativní vliv na platný MEF. Výběr vhodného MEF zohledňujícího kombinaci technik omezení rizika země bude mít na zřeteli možné překrývání dopadu dvou nebo více technik na totéž úvěrové riziko země. V případě takového překrývání bude za obvyklých okolností pro stanovení vhodného a platného MEF užita pouze nejkvalitnější záruka.

d)

Účastník uplatňující minimální pojistné sazby v případech uvedených v čl. 28 písm. a) až c) podá oznámení předem v souladu s čl. 44 písm. a).

e)

Seznam technik omezení rizika země uvedený v čl. 28 písm. b) není zamýšlen jako uzavřený seznam; v souladu s článkem 66 budou účastníci monitorovat a revidovat soubor zkušeností s využitím těchto technik včetně platných kritérií, podmínek, okolností a MEF uvedených v příloze VIII.

29.   Přezkum platnosti minimálních pojistných sazeb úvěrového rizika země a rizika suverénního dlužníka

a)

Aby bylo možné zhodnotit přiměřenost minimálních pojistných sazeb a aby bylo v případě potřeby možné provést úpravy směrem nahoru nebo dolů, použijí se za účelem monitorování a úpravy minimálních pojistných sazeb souběžně tři nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách.

b)

Nástroj zpětné vazby o pojistných sazbách pro hotovostní toky a akruální nástroj zpětné vazby o pojistných sazbách jsou účetní postupy, které hodnotí platnost minimálních pojistných sazeb na agregovaném základě kategorie rizika země a horizontu rizika podle skutečných výsledků účastníků z hlediska rizika země a rizika suverénního dlužníka souvisejícího s vývozními úvěry podléhajícími minimálním pojistným sazbám.

c)

Třetí nástroj zpětné vazby se skládá ze čtyř skupin indikátorů soukromého trhu (4), které poskytují informace o tržním hodnocení rizika země a rizika suverénního dlužníka.

KAPITOLA III

USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI

30.   Všeobecné zásady

a)

Účastníci se dohodli na sladění strategie pro vývozní úvěry a strategie pro vázanou pomoc. Strategie pro vývozní úvěry by měla být založena na otevřené hospodářské soutěži a volném působení tržních sil. Strategie pro vázanou pomoc by měla poskytovat potřebné vnější zdroje zemím, odvětvím nebo projektům, které mají malý nebo nemají žádný přístup k tržnímu financování. Strategie pro vázanou pomoc by měly zajistit nejlepší rentabilitu, minimalizovat narušení obchodu a přispívat k účinnému využití těchto zdrojů z hlediska rozvoje.

b)

Ustanovení tohoto ujednání o vázané pomoci se nevztahují na programy pomoci multilaterálních nebo regionálních institucí.

c)

Tyto zásady nepředjímají názory Výboru pro rozvojovou pomoc o obsahu pojmů vázaná pomoc a nevázaná pomoc.

d)

Účastník může požadovat dodatečné informace o stupni vázání jakékoli formy pomoci. Pokud existuje nejistota o tom, zda se na určitou praxi financování vztahuje definice vázané pomoci podle přílohy XI, musí dárcovská země prokázat, že pomoc je ve skutečnosti „nevázaná“ v souladu s definicí uvedenou v příloze XI.

31.   Formy vázané pomoci

Vázaná pomoc může být ve formě:

a)

úvěrů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“;

b)

darů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu „Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)“;

c)

jiných státem poskytovaných toků, které zahrnují dary a půjčky, ale vylučují státem podporované vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním, nebo

d)

smíšené formy, tj. právní nebo faktické spojení, řízené dárcem, věřitelem nebo dlužníkem, které zahrnuje alespoň dvě z výše uvedených nebo následujících finančních složek:

1)

vývozní úvěr, který je státem podporován ve formě přímých úvěrů, přímého financování, refinancování, podpory úrokových sazeb, záruky nebo pojištění podle tohoto ujednání, a

2)

jiné finanční prostředky v tržních podmínkách nebo blízké tržním podmínkám nebo platby předem ze strany kupujícího.

32.   Sdružené financování

a)

Sdružené financování může mít různé formy, například smíšené úvěry, smíšené financování, společné financování, souběžné financování nebo jednotlivé integrované transakce. Jejich hlavními charakteristikami je, že:

mezi složkou se zvýhodněním a složkou bez zvýhodnění existuje právní nebo faktické spojení,

jedna jejich část nebo celý balíček financování je fakticky vázanou pomocí, a

finanční prostředky se zvýhodněním jsou poskytnuty pouze v případě, že příjemce přijme s tím spojenou složku bez zvýhodnění.

b)

Sdružené financování nebo faktické spojení se určuje na základě například těchto faktorů:

existence neformálních ujednání mezi úřady příjemce a dárce,

záměr dárce usnadnit přijatelnost balíčku financování použitím státem poskytované rozvojové pomoci,

faktické vázání balíčku financování na obstarání v dárcovské zemi,

stupeň vázanosti státem poskytované rozvojové pomoci a způsob nabídkového řízení nebo uzavření smlouvy o každé finanční transakci, nebo

jakákoli jiná praxe určená Výborem pro rozvojovou pomoc nebo účastníky, v níž existuje faktické spojení mezi dvěma nebo více složkami financování.

c)

Následující postupy nevylučují určení sdruženého financování nebo faktického spojení:

rozdělení smlouvy pomocí odděleného oznámení složek smlouvy,

rozdělení smluv financovaných ve více etapách,

neoznámení vzájemně závislých částí smlouvy nebo

neoznámení z důvodu, že část balíčku financování není vázaná.

33.   Způsobilost země k vázané pomoci

a)

Vázaná pomoc se neposkytuje zemím, jejichž HND na obyvatele je činí nezpůsobilými pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let. Světová banka každoročně přepočítává statistickou mez pro tuto kategorii (5). Země bude přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.

b)

Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:

1)

Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace Světové banky zemí přijímajících úvěry; tuto klasifikaci zveřejňuje sekretariát.

2)

Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.

3)

Pokud se způsobilost země k přijetí vázané pomoci změní v souladu s čl. 33 písm. a), nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům. Přede dnem účinnosti změny klasifikace nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro nově způsobilou zemi; po tomto dni nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro zemi nově zařazenou do vyšší kategorie, s výjimkou jednotlivých transakcí v rámci dříve stanovené úvěrové linky, které mohou být oznamovány až do uplynutí doby platnosti úvěrové linky (nejdéle jeden rok po nabytí účinnosti změny kategorie).

4)

Pokud Světová banka reviduje údaje, nepřihlíží se k těmto změnám ve vztahu k tomuto ujednání. Nicméně klasifikace země může být změněna prostřednictvím společného postupu v souladu s příslušnými postupy podle článků 55 až 60 a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v témž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.

5)

Bez ohledu na klasifikaci zemí, které jsou či nejsou způsobilé k přijetí vázané pomoci, by se účastníci měli vyvarovat poskytování vázaných úvěrů jiných než ve formě přímých darů, potravinové pomoci a humanitární pomoci a rovněž pomoci určené ke zmírnění dopadů nebo k předcházení jaderných nebo závažných průmyslových havárií ve prospěch Běloruska, Bulharska, Rumunska, Ruské federace a Ukrajiny. Pokud HND na obyvatele v kterékoli z těchto zemí přesáhne po tři po sobě následující roky statistickou mez Světové banky určující nezpůsobilost pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let, bude se způsobilost dané země pro tyto úvěry řídit článkem 33 písm. a) a b) bodem 1 až 4 výše a rovněž veškerými ostatními ustanoveními tohoto ujednání pro vázanou pomoc (6).

34.   Způsobilost projektu

a)

Vázaná pomoc se neposkytuje na veřejné ani soukromé projekty, které by obvykle měly být hospodářsky životaschopné, kdyby byly financovány podle podmínek trhu nebo dohody.

b)

Klíčovými kritérii pro způsobilost k využití pomoci jsou tyto skutečnosti:

zda projekt není finančně životaschopný, tj. při přiměřených cenách určených podle tržních zásad není schopen vytvářet dostatečný peněžní tok pro pokrytí provozních nákladů projektu a použitého kapitálu; to je první klíčové kritérium, nebo

zda lze na základě konzultací s ostatními účastníky považovat za nepravděpodobné, že by projekt mohl být financován podle podmínek trhu nebo dohody; to je druhé klíčové kritérium Při posuzování odůvodněnosti pomoci u projektů přesahujících 50 milionů zvláštních práv čerpání (dále jen „SDR“) bude věnována zvláštní pozornost očekávané dostupnosti financování v tržních podmínkách nebo v podmínkách dohody.

c)

Klíčová kritéria podle písmene b) by měla ukázat, jak by při hodnocení projektu mělo být stanoveno, zda má být financován takovou pomocí nebo vývozními úvěry podle podmínek trhu nebo dohody. Očekává se, že v průběhu konzultací podle článků 48 až 50 vznikne postupně soubor zkušeností, který exportním úvěrovým agenturám i subjektům poskytujícím pomoc vymezí přesnější kritéria k rozlišení obou kategorií projektů předem.

35.   Minimální úroveň zvýhodnění

Účastníci neposkytnou vázanou pomoc, která má úroveň zvýhodnění nižší než 35 %, případně 50 %, pokud země příjemce patří mezi nejméně rozvinuté země, s výjimkou níže uvedených případů, na které se rovněž nevztahují oznamovací postupy vymezené v čl. 47 písm. a):

a)

Technická pomoc: vázaná pomoc, u které se státem poskytovaná část rozvojové pomoci skládá výlučně z technické spolupráce, která činí buď méně než 3 % celkové hodnoty transakce, nebo méně než jeden milion SDR, podle toho, která hodnota je nižší, a

b)

malé projekty: investiční projekty v hodnotě menší než jeden milion SDR, které jsou financovány výlučně z darů rozvojové pomoci.

36.   Výjimky ze způsobilosti země nebo projektu k vázané pomoci

a)

Články 33 a 34 se nevztahují na vázanou pomoc, u níž je úroveň zvýhodnění nejméně 80 %, kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 32.

b)

Článek 34 se nevztahuje na vázanou pomoc v hodnotě nižší než dva miliony SDR kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 32.

c)

Články 33 a 34 se nevztahují na vázanou pomoc pro nejméně rozvinuté země, jak je definuje Organizace spojených národů.

d)

Bez ohledu na články 33 a 34 může účastník výjimečně poskytnout podporu jedním z následujících prostředků:

postupem pro stanovení společného postupu podle přílohy XI a článků 55 až 60, nebo

odůvodněním na základě pomoci, jestliže má podporu podstatné části účastníků podle článků 48 a 49, nebo

přípisem generálnímu tajemníkovi OECD v souladu s postupem podle článku 50. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

37.   Výpočet úrovně zvýhodnění u vázané pomoci

Úroveň zvýhodnění u vázané pomoci se vypočte stejnou metodou, jakou používá Výbor pro rozvojovou pomoc pro výpočet darovacího prvku, s těmito odchylkami:

a)

Diskontní sazba použitá pro výpočet úrovně zvýhodnění úvěru v dané měně, tj. diferencovaná diskontní sazba (DDR), se 15. ledna každého roku vypočte nově takto:

Průměr úrokových sazeb CIRR + marže

Marže (M) závisí na lhůtách splatnosti (R) takto:

R

M

méně než 15 let

0,75

od 15 do 20 let (kromě 20 let)

1,00

od 20 do 30 let (kromě 30 let)

1,15

30 let a více

1,25

Pro všechny měny se průměr úrokových sazeb CIRR vypočítá tak, že se použije průměr měsíčních úrokových sazeb CIRR platných v průběhu šesti měsíců od 15. srpna předchozího roku do 14. února stávajícího roku. Vypočtená sazba včetně marže se zaokrouhlí na nejbližších 10 bazických bodů. Existuje-li pro danou měnu více než jedna úroková sazba CIRR, použije se pro tento výpočet úroková sazba CIRR s nejdelší dobou splatnosti ve smyslu čl. 20 písm. a).

b)

Referenčním datem pro výpočet úrovně zvýhodnění je počátek úvěru ve smyslu přílohy XI.

c)

Pro účely výpočtu celkové úrovně zvýhodnění u balíčku sdruženého financování se úrovně zvýhodnění následujících úvěrů, finančních prostředků a plateb považují za nulové:

vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním,

jiné finanční prostředky poskytnuté v tržních sazbách nebo blízko tržním sazbám,

jiné státní finanční prostředky s úrovní zvýhodnění nižší než minimum povolené podle článku 35, kromě případů dorovnání, a

platba předem od kupujícího.

Do výpočtu úrovně zvýhodnění se zahrnou platby při počátku úvěru nebo před ním, které se nepovažují za platby předem.

d)

Diskontní sazba pří dorovnání: pří dorovnání podmínek pomoci se „identickým dorovnáním“ rozumí dorovnání do totožné úrovně zvýhodnění, která je znovu vypočítána s diskontní sazbou platnou v okamžik dorovnání.

e)

Místní náklady a nákupy z třetích zemí se do výpočtu úrovně zvýhodnění zahrnou pouze v případě, že je financuje dárcovská země.

f)

Celková úroveň zvýhodnění balíčku financování je určena vynásobením jmenovité hodnoty každé složky balíčku financování odpovídající úrovní zvýhodnění každé složky, sečtením výsledků a vydělením tohoto součtu souhrnnou jmenovitou hodnotou složek.

g)

Diskontní sazba pro daný úvěr představující pomoc je sazba platná v okamžik oznámení. Avšak v případě okamžitého oznámení je diskontní sazba sazbou platnou v okamžik, kdy byly stanoveny podmínky úvěru představujícího pomoc. Změna diskontní sazby během doby trvání úvěru nemá vliv na její úroveň zvýhodnění.

h)

Pokud před uzavřením smlouvy dojde ke změně měny, je oznámení třeba změnit. Pro výpočet úrovně zvýhodnění se použije diskontní sazba platná v den změny. Změna není nutná, pokud jsou alternativní měna a veškeré nezbytné informace pro výpočet úrovně zvýhodnění uvedeny v původním oznámení.

i)

Bez ohledu na písmeno g) se pro výpočet úrovně zvýhodnění jednotlivých transakcí provedených podle úvěrové linky pomoci použije diskontní sazba, která byla původně oznámena pro úvěrovou linku.

38.   Doba platnosti pro vázanou pomoc

a)

Účastníci nemají pevně stanovit na více než dva roky podmínky pro vázanou pomoc bez ohledu na to, zda se týká financování jednotlivých transakcí nebo protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody. V případě protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody začíná doba platnosti dnem podpisu, který musí být oznámen v souladu s článkem 47; prodloužení platnosti úvěrové linky musí být oznámeno tak, jako by šlo o novou transakci, s poznámkou vysvětlující, že se jedná o prodloužení platnosti a že je provedeno za podmínek povolených v době oznámení prodloužení platnosti. V případě jednotlivých transakcí, včetně transakcí oznámených podle protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody, začíná doba platnosti dnem oznámení příslibu v souladu s článkem 46 nebo 47.

b)

Stane-li se země poprvé nezpůsobilou pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let, je platnost stávajících a nových oznámených protokolů o vázané pomoci a úvěrových linek omezena na jeden rok po dni případné změny klasifikace postupem podle čl. 33 písm. b).

c)

Prodloužení platnosti těchto protokolů a úvěrových linek je možné pouze za podmínek, které jsou v souladu s články 33 a 34 tohoto ujednání, po

změně klasifikace zemí a

změně ustanovení tohoto ujednání.

Za těchto okolností mohou být stávající podmínky zachovány bez ohledu na změnu diskontní sazby podle článku 37.

39.   Dorovnání

Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 42 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání.

KAPITOLA IV

POSTUPY

Oddíl 1:   Společné postupy pro vývozní úvěry a pomoc spojenou s obchodem

40.   Oznámení

Oznámení vyžadovaná postupy uvedenými v tomto ujednání budou provedena v souladu s informacemi obsaženými v příloze V a budou v kopii zasílána sekretariátu.

41.   Informace o státní podpoře

a)

Jakmile účastník přislíbí státní podporu, kterou oznámil postupy podle článků 44 až 47, uvědomí o tom ostatní účastníky, přičemž uvede jednací číslo oznámení na tiskopise 1C systému hlášení věřitelů (CRS).

b)

Při výměně informací podle článků 52 až 54 uvědomí účastník ostatní účastníky o úvěrových podmínkách, jimiž hodlá podpořit určitou konkrétní transakci, a může požadovat obdobné informace od ostatních účastníků.

42.   Postupy pro dorovnání

a)

Před dorovnáním finančních podmínek, jež jsou údajně nabízeny účastníkem tohoto ujednání nebo státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v souladu s články 18 a 39, vynaloží účastník veškeré rozumné úsilí včetně osobních konzultací podle článku 54, aby ověřil, že tyto podmínky jsou státem podporovány, a musí dodržet následující ustanovení:

1)

Účastník uvědomí všechny ostatní účastníky o podmínkách, které hodlá podporovat, podle stejného oznamovacího postupu požadovaného pro dorovnávané podmínky. V případě dorovnání podmínek státu, který není účastníkem tohoto ujednání, se bude vyrovnávající účastník řídit stejným oznamovacím postupem, jaký by byl vyžadován v případě, že by dorovnání podmínek navrhl účastník tohoto ujednání.

2)

Bez ohledu na bod 1 výše je stanoveno, že pokud by podle platného postupu pro oznamování byl vyrovnávající účastník povinen pozdržet vydání příslibu do doby po uplynutí konce lhůty ke konečnému podávání nabídek, oznámí vyrovnávající účastník svůj záměr provést vyrovnání co nejdříve.

3)

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

b)

Účastník, který má v úmyslu nabídnout finanční podmínky totožné s podmínkami oznámenými v souladu s články 44 a 45, tak může učinit po uplynutí čekací lhůty, která je v nich stanovena. Tento účastník oznámí svůj záměr co nejdříve.

43.   Zvláštní konzultace

a)

Účastník, který má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (účastníkem, který postup zahájil) jsou příznivější než podmínky stanovené v tomto ujednání, bude o této skutečnosti informovat sekretariát a sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní.

b)

Účastník, který postup zahájil, objasní finanční podmínky své nabídky do dvou pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.

c)

Po objasnění ze strany účastníka, který postup zahájil, může kterýkoli účastník požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal zvláštní konzultační schůzku účastníků za účelem projednání této otázky.

d)

Finanční podmínky, na které je státem poskytována podpora, nenabudou účinnosti, dokud nebude znám výsledek této zvláštní konzultační schůzky účastníků.

Oddíl 2:   Postupy pro vývozní úvěry

44.   Oznámení předem s diskusí

a)

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu, zda byla stanovena minimální pojistná sazba podle čl. 24 písm. e) první odrážky nebo článku 28 v souladu s přílohou V tohoto ujednání. Pokud v této lhůtě kterýkoli jiný účastník požádá o projednání, vyčká účastník, který postup zahájil, dalších deset kalendářních dnů. Pokud je platná minimální pojistná sazba po omezení/vyloučení rizika nižší nebo rovna 75 % minimální pojistné sazby, která by vyplynula z klasifikace rizika země kupujícího bez jakéhokoli omezení/vyloučení rizika, oznámí to oznamující účastník všem ostatním účastníkům nejméně 20 kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu.

b)

Účastník bude informovat všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností v souladu s článkem 66. Účastníci povedou záznamy o svých zkušenostech s ohledem na pojistné sazby oznámené v souladu s písmenem a) výše.

45.   Oznámení předem bez diskuse

a)

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu podle přílohy V ujednání, jestliže hodlá

1)

podporovat dobu splatnosti delší než pět let, ale nepřekračující osm a půl roku pro země kategorie I;

2)

poskytnout podporu na jinou než jadernou elektrárnu s dobou splatnosti delší než maximální doba splatnosti uvedená v článku 12, ale nepřekračující dvanáct let uvedených v čl. 13 písm. a);

3)

poskytnout podporu podle čl. 14 písm. d);

4)

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 24 písm. e) druhou odrážkou;

5)

uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 24 písm. g).

b)

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat uvedenou transakci zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

Oddíl 3:   Postupy pro pomoc spojenou s obchodem

46.   Oznámení předem

a)

Účastník podá oznámení předem, pokud hodlá poskytnout státní podporu na

nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %,

nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a darovacím prvkem,jak jej definuje Výbor pro rozvojovou pomoc, nižším než 50 %,

vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %, nebo

vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 35 písm. a) a b).

b)

Oznámení předem se podává nejpozději třicet pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu, podle toho, co nastane dříve.

c)

Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.

d)

Tento článek se vztahuje na vázanou pomoc, která tvoří součást balíčku sdruženého financování popsaného v článku 32.

47.   Okamžité oznámení

a)

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům okamžitě, tj. do dvou pracovních dnů ode dne příslibu, že poskytuje státní podporu na vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě buď:

nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 80 %, nebo

nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 35 písm. a) a b).

b)

Účastník také okamžitě oznámí všem ostatním účastníkům, že byl podepsán protokol o pomoci, úvěrová linka nebo jakákoli podobná dohoda.

c)

Oznámení předem nemusí být provedeno, pokud účastník hodlá dorovnat finanční podmínky, kterých se týkalo okamžité oznámení.

Oddíl 4:   Konzultační postupy pro vázanou pomoc

48.   Účel konzultací

a)

Účastník, který usiluje o objasnění možné obchodní motivace vázané pomoci, může požadovat, aby bylo dodáno úplné kvalitativní hodnocení pomoci (podrobně viz příloha IX).

b)

Dále může účastník požadovat konzultace s ostatními účastníky na základě článku 49. Ty zahrnují i osobní konzultace podle článku 54 k projednání

především toho, zda je nabídka pomoci v souladu s požadavky článků 33 a 34, a

případně též, zda je nabídka pomoci odůvodněna i tehdy, nejsou-li splněny požadavky článků 33 a 34.

49.   Rozsah konzultací a jejich časový rámec

a)

V rámci konzultací může každý účastník kromě jiného požadovat tyto informace:

výsledky podrobné studie proveditelnosti/hodnocení projektu,

zda existuje konkurenční nabídka s financováním bez zvýhodnění nebo financováním pomoci,

očekávaný příjem nebo úspora cizí měny v rámci projektu,

zda existuje spolupráce s vícestrannými organizacemi, například se Světovou bankou,

zda byla provedena mezinárodní veřejná soutěž, zejména zda dodavatel dárcovské země podal nejvýhodnější nabídku,

jaké jsou dopady na životní prostředí,

jaká je účast soukromého sektoru a

kdy byly oznámeny úvěry se zvýhodněním nebo pomocí (například šest měsíců před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu).

b)

Konzultace musí být dokončeny a závěry o obou otázkách podle článku 48 oznámeny sekretariátem všem účastníkům nejméně deset pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu podle toho, co nastane dříve. Nedospějí-li strany účastnící se konzultací k dohodě, vyzve sekretariát ostatní účastníky, aby zaujali stanovisko do pěti pracovních dnů. Sdělí tato stanoviska oznamujícímu účastníkovi, který by měl znovu zvážit další postup, pokud se jeví, že pro nabídku pomoci není žádná podstatná podpora.

50.   Výsledek konzultací

a)

Hodlá-li dárce uskutečnit projekt navzdory nedostatku podstatné podpory, oznámí to ostatním účastníkům předem nejpozději šedesát kalendářních dnů po ukončení konzultací, tj. přijetí závěru předsedy. Dárce také zašle generálnímu tajemníkovi OECD přípis s nastíněním výsledků konzultací a vysvětlením převládajících národních zájmů, které se netýkají obchodu, jež činí toto opatření nezbytným. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.

b)

Dárce neprodleně vyrozumí účastníky, že zaslal přípis generálnímu tajemníkovi OECD, a jeho opis přiloží k oznámení. Dárce ani žádný jiný účastník neučiní příslib vázané pomoci do deseti pracovních dnů po podání tohoto oznámení účastníkům. U projektů, u nichž byly během konzultací zjištěny konkurenční obchodní nabídky, se uvedená lhůta deseti pracovních dnů prodlužuje na patnáct dnů.

c)

Sekretariát sleduje průběh a výsledky konzultací.

Oddíl 5:   Výměna informací o vývozních úvěrech a pomoci související s obchodem

51.   Kontaktní místa

Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí OLIS, a je považován za důvěrný.

52.   Rozsah dotazů

a)

Účastník se může dotázat jiného účastníka na jeho postoj vůči třetí zemi, instituci v třetí zemi nebo k určité obchodní metodě.

b)

Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, se může dotázat jiného účastníka s uvedením nejpříznivějších úvěrových podmínek, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.

c)

Je-li dotaz vznesen na více než jednoho účastníka, musí obsahovat seznam adresátů.

d)

Kopie všech dotazů se zasílají sekretariátu.

53.   Rozsah odpovědí

a)

Účastník, jemuž je adresován dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, doplní svou odpověď co nejdříve. Kopie zašle i ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

b)

Pokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:

byla obdržena, změněna nebo stažena žádost nebo

jsou zvažovány jiné podmínky,

je neprodleně zaslána nová odpověď a její kopie se zašle ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.

54.   Osobní konzultace

a)

Účastníci souhlasí, že do deseti pracovních dnů příznivě odpovědí na žádosti o osobní konzultace.

b)

Každá žádost osobní konzultace je sdělena všem účastníkům i zemím, které účastníky nejsou. Jednání se koná co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.

c)

Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti, například na společném postupu. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní.

55.   Postupy a forma společných postupů

a)

Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. Ten je zašle všem účastníkům a jedná-li se o vázanou pomoc, i všem kontaktním místům Výboru pro rozvojovou pomoc. V rejstříku společných postupů na nástěnce OLIS se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání nebo členovi Výboru pro rozvojovou pomoc. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.

b)

Návrh společného postupu je datován a má tento formát:

číslo jednací, po němž následují slova „Common Line“ („společný postup“),

název dovážející země a kupujícího,

co nejpřesnější název nebo popis projektu pro jeho jednoznačnou identifikaci,

podmínky, které předpokládá navrhující země,

návrh společného postupu,

státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek,

konec lhůty k podávání obchodních a finančních nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo,

další související informace, například důvody pro navržení společného postupu, dostupnost projektových studií nebo zvláštní okolnosti.

c)

Návrh společného postupu formulovaný v souladu s čl. 33 písm. b) bodem 4 se zasílá sekretariátu a jeho opisy se zasílají ostatním účastníkům. Účastník, který předkládá návrh společného postupu, poskytne úplné vysvětlení důvodů, pro které se domnívá, že by se klasifikace země měla určit jinak než postupem podle čl. 33 písm. b).

d)

Sekretariát schválené společné postupu veřejně zpřístupní.

56.   Odpovědi na návrhy společných postupů

a)

Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.

b)

Odpovědí může být žádost o dodatečné informace, přijetí, odmítnutí, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.

c)

Pokud účastník sdělí, že nemá žádné stanovisko, protože se na něj ve věci pomoci projektu neobrátil ani vývozce, ani orgány přijímající země, považuje se to za přijetí návrhu společného postupu.

57.   Přijetí společných postupů

a)

Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.

b)

Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.

c)

Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu. Rozumí se, že toto částečné přijetí může vést ostatní účastníky ke změně stanovisek k navrženému společnému postupu. Všichni účastníci mohou volně nabídnout nebo vyrovnávat podmínky, na které se nevztahuje žádný společný postup.

d)

Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 55 a 56. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.

58.   Nedohoda o společných postupech

Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.

59.   Nabytí účinnosti společného postupu

Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení. Sekretariát vede v OLIS průběžně aktualizovaný seznam všech společných postupů, které byly přijaty nebo o nichž ještě nebylo rozhodnuto.

60.   Doba platnosti společných postupů

a)

Schválený společný postup je v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že toto stanovisko zastávají všichni účastníci. Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti. Společný postup schválený podle čl. 33 písm. b) bodu 4 zůstává v platnosti, dokud nejsou k dispozici údaje Světové banky pro následující rok.

b)

Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace údržbou seznamu „Stav platných společných postupů“ (The Status of Valid Common Lines) vedeným v OLIS. Sekretariát přitom mimo jiné:

přidává nové společné postupy, jakmile je účastníci přijmou,

aktualizuje den uplynutí doby platnosti, pokud účastník požádá o její prodloužení,

odstraňuje společné postupy, jejichž doba platnosti uplynula,

každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.

Oddíl 6:   Provozní ustanovení o sdělování minimálních úrokových sazeb (CIRR)

61.   Sdělování minimálních úrokových sazeb

a)

Úrokové sazby CIRR pro měny určené podle článku 20 se zasílají sekretariátu prostřednictvím komunikace v reálném čase nejméně jednou za měsíc, aby mohly být předány všem účastníkům.

b)

Sekretariát musí obdržet toto oznámení nejpozději pět dnů po konci každého měsíce, k němuž se oznámení vztahuje. Sekretariát poté okamžitě sdělí platné sazby všem účastníkům a veřejně je zpřístupní.

62.   Rozhodné datum pro užití úrokových sazeb

Veškeré změny úrokových sazeb CIRR nabývají účinnosti patnáctým dnem po konci každého měsíce.

63.   Okamžité změny úrokových sazeb

Pokud vývoj na trhu vyžaduje oznámení o změně úrokové sazby CIRR v průběhu měsíce, nabývá pozměněná sazba účinnosti deset dnů poté, co sekretariát obdrží oznámení o této změně.

Oddíl 7:   Přezkoumání

64.   Pravidelné přezkoumání ujednání

a)

Účastníci budou provádět pravidelné přezkoumání fungování tohoto ujednání. Při tomto přezkoumání účastníci prověří mimo jiné oznamovací postupy, zavádění a provoz systému diferencované diskontní sazby, pravidla a postupy pro vázanou pomoc, otázky vyrovnávání, předchozí přísliby a možnosti přistoupení dalších států k tomuto ujednání.

b)

Toto přezkoumání se zakládá na informacích o zkušenostech účastníků a jejich námětech na zdokonalení fungování a účinnosti tohoto ujednání. Účastníci přihlížejí k cílům tohoto ujednání a ke stávající hospodářské a měnové situaci. Informace a náměty, které chtějí účastníci při tomto přezkoumání předložit, musí být sekretariátu doručeny nejpozději čtyřicet pět kalendářních dnů přede dnem přezkoumání.

65.   Přezkoumání minimálních úrokových sazeb

a)

Účastníci budou pravidelně přezkoumávat systém stanovování úrokových sazeb CIRR, aby bylo zajištěno, že oznámené sazby odrážejí stávající podmínky na trhu a splňují cíle, jež jsou stanovením platných sazeb sledovány. Přezkoumání se týká také marže, která má být připočtena při použití těchto sazeb.

b)

Účastník může předsedovi účastníků předložit odůvodněnou žádost o mimořádné přezkoumání pokud se domnívá, že úroková sazba CIRR jedné nebo více měn již neodráží stávající podmínky na trhu.

66.   Přezkoumání minimálních pojistných sazeb a související otázky

Účastníci pravidelně sledují a přezkoumávají všechny aspekty pravidel a postupů pro pojistné sazby. To zahrnuje:

a)

metodiku vzoru pro hodnocení rizika země, jejíž účelnost má být přezkoumána na základě zkušeností;

b)

minimální pojistné sazby rizika země a rizika suverénního dlužníka s cílem je v průběhu času upravovat tak, aby zůstaly přesným měřítkem rizika, přičemž se berou v úvahu tři nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách: přístupy hotovostního toku a přírůstku a případně indikátory soukromého trhu;

c)

odlišení minimálních pojistných sazeb, která zohledňují rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento poskytovaného krytí, a

d)

soubor zkušeností týkající se uplatnění techniky omezení nebo vyloučení rizika podle článku 28 a zachování platnosti a vhodnosti konkrétních platných faktorů omezení/vyloučení rizika. Sekretariát poskytne zprávy o všech oznámeních, aby byl při přezkumu nápomocen.


(1)  Ve smyslu článku 5 úmluvy OECD.

(2)  Na základě ročního přezkumu Světové banky, které se týká zařazení zemí podle rizika, bude pro účely zařazení zemí do kategorií užito statistického prahu hodnot hrubého národního důchodu (HND); tento statistický práh je k dispozici na internetových stránkách OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Některé země, kterým zpravidla nejsou poskytovány státem podporované vývozní úvěry, se z administrativních důvodů neklasifikují.

(4)  Indikátory soukromého trhu jsou následující: státní dluhopisy, srovnávací metoda, forfeitingový trh a syndikované úvěry.

(5)  Na základě ročního přezkoumávání zařazení dané země podle Světové banky touto bankou bude pro účely způsobilosti k přijetí vázané pomoci užita statistická mez hrubého národního důchodu (HND); tato statistická mez je přístupná na stránkách OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Pro účely článku 33 písm. b) bodu 5) lze na vyřazení jaderné elektrárny z provozu pohlížet jako na humanitární pomoc. V případě jaderné nebo závažné průmyslové havárie, která způsobí závažné přeshraniční znečištění, může kterýkoli z účastníků, kterého se toto znečištění týká, poskytnout vázanou pomoc na vyloučení nebo zmírnění jeho dopadů. V případě významného rizika takové havárie podá kterýkoli z účastníků, kterých se tato havárie potenciálně týká a který má v úmyslu poskytnout pomoc vedoucí k jejímu odvrácení, předchozí oznámení v souladu s článkem 46. Ostatní účastníci příznivě zváží urychlení postupů vázané pomoci podle konkrétních okolností.

PŘÍLOHA I

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ

KAPITOLA I

ROZSAH ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   Účastníci

Účastníky odvětvové dohody jsou v současné době Austrálie, Evropská unie, Japonsko, Korea a Norsko.

2.   Oblast působnosti

Odvětvová dohoda, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se vývozních smluv na:

a)

Nová námořní plavidla o prostornosti 100 BRT a větší, používaná pro přepravu zboží nebo osob nebo pro výkon specializovaných služeb (například rybářská plavidla, plavidla k průmyslovému zpracování ryb, ledoborce a plovoucí bagry, které vzhledem ke svému stálému pohonu a řízení mají všechny vlastnosti vlastní způsobilosti k plavbě na volném moři), remorkéry o výkonu 365 kW a více, jakož i na nedokončené, ale plavby schopné a pojízdné trupy lodí. Odvětvová dohoda se nevztahuje na vojenská plavidla. Plovoucí doky a mobilní mořská zařízení nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty; pokud by však měly v souvislosti s vývozními úvěry pro taková zařízení nastat problémy, mohou účastníci odvětvové dohody (dále jen „účastníci“) po posouzení odůvodněných žádostí kteréhokoli účastníka rozhodnout, že se odvětvová dohoda na tato zařízení uplatní.

b)

Jakoukoli přestavbu lodi. Přestavbou lodě se rozumí jakákoli přestavba námořního plavidla o prostornosti více než 1 000 BRT, pokud přestavba znamená radikální změny nákladového prostoru, trupu nebo pohonného systému.

c)

1)

Ačkoli vznášedlové lodě nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty, mohou účastníci poskytovat vývozní úvěry na vznášedlové lodě za podmínek rovnajících se těm, které jsou v odvětvové dohodě stanoveny. Účastníci se zavazují používat tuto možnost umírněně a neposkytovat takové úvěrové podmínky na vznášedlové lodě v případech, kdy je zjištěno, že neexistuje soutěž podle podmínek odvětvové dohody.

2)

V odvětvové dohodě je pojem „vznášedlová loď“ vymezen takto: obojživelné vozidlo nejméně 100 tunové, zkonstruované tak, aby bylo neseno pouze vzduchem vyháněným z vozidla, který vytváří přetlak v pohyblivém plášti kolem obvodu vozidla a země nebo povrchu vody pod vozidlem a schopné být poháněno a řízeno vzduchovými šrouby nebo vzduchem proudícím z dmychadel nebo podobných zařízení.

3)

Rozumí se, že poskytování vývozních úvěrů za podmínek rovnajících se těm, které jsou stanoveny v této odvětvové dohodě, se omezí na vznášedla používaná na námořních cestách a ne na pozemních cestách, s výjimkou cest k dosažení zařízení terminálů vzdálených nejvýše 1 kilometr od vody.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY A VÁZANOU POMOC

3.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti bez ohledu na klasifikaci země je 12 let po dodávce.

4.   Platby předem

Účastníci požadují při dodávce platbu předem, jejíž výše činí minimálně 20 % smluvní ceny.

5.   Splácení jistiny

Jistina vývozního úvěru se splácí ve stejných splátkách a pravidelných rozmezích, obvykle šestiměsíčních a maximálně dvanáctiměsíčních.

6.   Minimální pojistné sazby

Ustanovení tohoto ujednání o referenčních sazbách pro minimální pojistné sazby se neuplatní, dokud taková ustanovení nebudou dále přezkoumána účastníky této odvětvové dohody.

7.   Podpora

Každý účastník, který chce poskytnout podporu, musí kromě dodržování ustanovení ujednání potvrdit, že loď není provozována pod otevřeným rejstříkem během doby splatnosti úvěru, že obdržel příslušné ujištění, že konečný vlastník sídlí v zemi příjemce a není nefunkční dceřinou společností zahraniční organizace a že se zavázal, že loď nebude prodána bez souhlasu vlády.

KAPITOLA III

POSTUPY

8.   Oznamování

Za účelem transparentnosti musí každý účastník kromě ustanovení ujednání a ohlašovacího systému věřitelů Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj/Bernského svazu/Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) každoročně podávat informace o svém systému státem poskytovaných podpor a o způsobech provádění této odvětvové dohody, včetně platných ustanovení.

9.   Přezkoumání

a)

Odvětvová dohoda se přezkoumává každý rok nebo na žádost kteréhokoli účastníka v rámci pracovní skupiny OECD pro stavbu lodí a zpráva o tom se podává účastníkům ujednání.

b)

Pro usnadnění soudržnosti a spojitosti mezi ujednáním a touto odvětvovou dohodou a se zřetelem k charakteru průmyslu stavby lodí účastníci této odvětvové dohody a ujednání navzájem konzultují a popřípadě srovnávají svá stanoviska.

c)

Pokud se účastníci ujednání rozhodnou ujednání změnit, přezkoumají takové rozhodnutí účastníci této odvětvové dohody (dále jen „účastníci“) a posoudí jeho závažnost pro tuto odvětvovou dohodu. Až do tohoto posouzení se změny ujednání na odvětvovou dohodu neuplatní. Pokud účastníci mohou přijmout změny ujednání, oznámí to písemně účastníkům ujednání. Pokud účastníci nemohou přijmout změny ujednání s ohledem na uplatnění těchto změn na stavbu lodí, sdělí účastníkům ujednání své námitky a zahájí s nimi jednání s cílem nalézt řešení předmětných problémů. V případě, že mezi těmito dvěma skupinami není možné dosáhnout dohody, má s ohledem na uplatnění změn na stavbu lodí přednost hledisko účastníků.

d)

Vstupem „Dohody o zachování běžných podmínek hospodářské soutěže v průmyslu stavby a oprav obchodních námořních lodí“ v platnost pozbývá tato odvětvová dohoda platnosti pro ty účastníky, kteří jsou právně vázáni uplatňovat dohodu o vývozních úvěrech pro lodě z roku 1994 [C/WP6(94)6]. Tito účastníci provedou bezodkladné přezkoumání, aby bylo dosaženo souladu dohody z roku 1994 s touto odvětvovou dohodou.

Doplněk

ZÁVAZKY PRO BUDOUCÍ PRÁCE

Kromě používání ustanovení kapitoly „Budoucí práce“ ujednání se účastníci této odvětvové dohody dohodli:

a)

vypracovat ilustrativní seznam typů lodí, které jsou obecně považovány za obchodně neživotaschopné, se zřetelem k ustanovením o vázané pomoci stanoveným v ujednání;

b)

přezkoumat ustanovení ujednání, která se týkají referenčních sazeb minimálního pojistného, se zřetelem k jejich začlenění do této odvětvové dohody;

c)

na základě vývoje v příslušných mezinárodních jednáních jednat o zahrnutí jiných ustanovení o minimálních úrokových sazbách včetně zvláštních sazeb CIRR a pohyblivých úrokových sazeb;

d)

jednat o použitelnosti ročních splátek na splacení jistiny.

PŘÍLOHA II

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

KAPITOLA I

ROZSAH ODVĚTVOVÉ DOHODY

1.   Oblast působnosti

a)

Tato odvětvová dohoda, která doplňuje ujednání

stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry, které se týkají smluv na vývoz úplných jaderných elektráren nebo jejich částí, jež zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců), které jsou přímo potřebné pro stavbu a uvedení těchto jaderných elektráren do provozu. Stanoví také podmínky, které platí pro podporu na jaderné palivo.

se nevztahuje na položky, které obvykle hradí kupující, zejména náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie a vody, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího, s výjimkou:

případů, kdy kupující rozvodů energie je totožný s kupujícím elektrárny a kdy byla uzavřena smlouva ve vztahu k původním rozvodům energie dané elektrárny; v takovém případě budou maximální období splatnosti a minimální úrokové sazby u původních rozvodů energie totožné jako u příslušné jaderné elektrárny (tj. 15 let a zvláštní sazby CIRR).

se nevztahuje na rozvodny, transformátory a přenosová vedení.

b)

Tato odvětvová dohoda se vztahuje rovněž na modernizaci stávajících jaderných elektráren v případech, kdy celková hodnota modernizace činí nejméně 80 milionů SDR (kategorie X) a zároveň ekonomická životnost elektrárny bude pravděpodobně prodloužena alespoň o 15 let. Pokud není splněno kterékoli z těchto kritérií, platí podmínky ujednání.

c)

Na státní podporu poskytnutou pro likvidaci jaderné elektrárny se vztahují podmínky ujednání a nikoli podmínky této odvětvové dohody. Likvidací se rozumí uzavření nebo demontáž jaderné elektrárny. Procedury pro společné postupy stanovené v článcích 55 až 60 ujednání stanoví možnost zkrátit nebo prodloužit lhůty splatnosti.

2.   Přezkoumání

Účastníci budou pravidelně přezkoumávat ustanovení této odvětvové dohody.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY A VÁZANOU POMOC

3.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti bez ohledu na klasifikaci země je patnáct let.

4.   Splácení jistiny a platby úroků

a)

Jistina vývozního úvěru je splácena stejnými splátkami.

b)

Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c)

U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit i stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.

5.   Minimální úrokové sazby

a)

Účastník, který poskytuje státní finanční podporu prostřednictvím přímého financování, refinancování nebo podpory úrokových sazeb, použije minimální úrokové sazby; účastník použije odpovídající zvláštní sazbu CIRR. Pokud je závazek pevné zvláštní sazby CIRR původně omezen na maximální období, které nepřekračuje patnáct let ode dne uzavření smlouvy, musí být jakákoli státem poskytovaná podpora pro zbývající dobu trvání úvěru také omezena na záruky nebo podporu úrokových sazeb v dané zvláštní sazbě CIRR platné v okamžiku nového stanovení úrokové sazby.

b)

Je-li státem poskytována finanční podpora na zařízení pro částečnou dodávku do jaderné elektrárny, u níž dodavatel není odpovědný za uvedení do provozu, je minimální úrokovou sazbou zvláštní sazba CIRR podle článku 6 této odvětvové dohody. Alternativně může účastník nabídnout odpovídající úrokovou sazbu CIRR podle článku 20 ujednání, avšak pouze za předpokladu, že maximální doba ode dne uzavření smlouvy do dne konečného splacení nepřekročí deset let.

6.   Stanovení zvláštních sazeb CIRR

Zvláštní sazby CIRR se stanoví s pevnou marží 75 bazických bodů nad úrokovou sazbou CIRR pro dotyčnou měnu, s výjimkou japonského jenu, kde marže činí 40 bazických bodů. Pro měny, které mají více než jednu úrokovou sazbu CIRR, se pro stanovení zvláštní sazby CIRR použije úroková sazba CIRR s nejdelší lhůtou splatnosti podle čl. 20 písm. a) první odrážky ujednání.

7.   Místní náklady a kapitalizace úroků

Ustanovení čl. 10 písm. d) ujednání se nepoužijí, je-li státní finanční podpora poskytnuta na základě zvláštní sazby CIRR. Státní finanční podpora v jiných sazbách než ve zvláštní sazbě CIRR pro místní náklady i pro kapitalizaci běžného úroku před počátkem úvěru dohromady může být poskytnuta pouze na částku nepřesahující 15 % hodnoty vývozu.

8.   Státem poskytovaná podpora na jaderné palivo

a)

Maximální lhůta splatnosti pro počáteční zavážku paliva nepřekročí čtyři roky od dodávky. Účastník poskytující státní finanční podporu na počáteční zavážku paliva použije minimální úrokové sazby; účastník použije odpovídající úrokovou sazbu CIRR. Počáteční zavážka paliva se omezuje na původně instalované nukleární jádro a dvě následné zavážky, které společně tvoří nejvýše dvě třetiny nukleárního jádra.

b)

Maximální lhůta splatnosti pro následné zavážky jaderného paliva je šest měsíců. Pokud jsou ve výjimečných případech považovány za vhodné delší lhůty, v žádném případě však delší než dva roky, použije se postup podle článku 44 ujednání.. Účastník, který poskytuje státní finanční podporu na následné zavážky jaderného paliva, použije minimální úrokové sazby; účastník použije odpovídající úrokovou sazbu CIRR.

c)

Státní podpora na samostatné poskytnutí služeb obohacení uranu nesmí být poskytnuta za příznivějších podmínek, než které platí pro jaderné palivo.

d)

Za opětné zpracování a správu použitého paliva (včetně zneškodňování odpadu) se platí v hotovosti.

e)

Účastníci neposkytnou jaderné palivo ani služby bezplatně.

9.   Pomoc

Účastníci poskytují pomoc pouze ve formě nevázaného daru.

KAPITOLA III

POSTUPY

10.   Konzultace předem

Uznávajíce výhody, které mohou pro jaderné elektrárny plynout z dosažení společných postupů, se účastníci dohodli, že se zúčastní konzultací předem ve všech případech, kdy hodlají poskytnout státní podporu.

11.   Oznámení předem

a)

Účastník, který vyvolá konzultaci předem, oznámí všem ostatním účastníkům alespoň deset pracovních dnů před konečným rozhodnutím podmínky, které hodlá podpořit podle přílohy V ujednání.

b)

Ostatní účastníci neučiní konečné rozhodnutí o podmínkách, které podpoří, během desetidenního období uvedeného v písmenu a) výše, ale během pěti dnů si vymění se všemi ostatními účastníky konzultací informace o vhodných úvěrových podmínkách pro transakci s cílem dosáhnout společného postupu ve vztahu k těmto podmínkám.

c)

Pokud nebude pomocí těchto prostředků dosaženo společného postupu v desetidenním období po obdržení původního oznámení, bude konečné rozhodnutí každého účastníka konzultací odloženo o dalších deset pracovních dnů, během nichž bude vynaloženo další úsilí na dosažení společného postupu při osobních konzultacích.

PŘÍLOHA III

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA

ČÁST 1

NOVÁ VELKÁ LETADLA A MOTORY PRO TATO LETADLA

KAPITOLA I

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1.   Forma úpravy a oblast působnosti

a)

Část 1 této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se prodeje nebo leasingu nových velkých civilních letadel, jejichž seznam je uveden v dodatku I, a motorů vestavěných v těchto letadlech. Nové letadlo je letadlo ve vlastnictví výrobce, tj. letadlo, které nebylo dodáno ani dříve použito pro zamýšlený účel, kterým je doprava platících cestujících nebo přeprava nákladů. Tato ustanovení předem nevylučují možnost, aby účastník podporoval podmínky odpovídající novému letadlu v případech, kdy byla s předchozím vědomím daného účastníka uzavřena prozatímní obchodní finanční ujednání z důvodu zpoždění státní podpory. V takových případech bude lhůta splatnosti včetně „počátku úvěru“ a „data konečného splacení“ totožná, jako by tomu bylo v případě, že by prodej nebo leasing daného letadla získal státní podporu ode dne původní dodávky letadla.

b)

Podmínky uvedené v kapitole 1 se vztahují i na motory a náhradní díly, jsou-li považovány za součást původní objednávky letadla v souladu s ustanoveními části 3 článku 33 této odvětvové dohody. Nevztahuje se na letové simulátory, na něž se vztahují ustanovení ujednání.

2.   Cíl

Cílem této části této odvětvové dohody je nastolit vyváženou rovnováhu, která na všech trzích:

vyrovná mezi účastníky podmínky hospodářské soutěže týkající se financování,

neutralizuje podmínky financování mezi účastníky jako faktor při výběru mezi konkurenčními letadly a

předejde narušením hospodářské soutěže.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI

3.   Platby předem

a)

Účastníci požadují minimální platbu předem ve výši 15 % z celkové ceny letadla, která zahrnuje cenu draku letadla a vestavěných motorů včetně náhradních motorů a náhradních dílů v mezích stanovených v části 3 článku 33 této odvětvové dohody.

b)

Státem poskytovaná podpora na tyto platby předem může mít pouze formu pojištění nebo záruk, tj. čistého pojištění před obvyklými předúvěrovými riziky.

4.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti je dvanáct let.

5.   Přípustné měny

Měnami, které jsou přípustné pro státem poskytovanou finanční podporu, jsou americký dolar, euro a britská libra.

6.   Splácení jistiny

a)

Jistina vývozního úvěru se obvykle splácí stejnými a pravidelnými splátkami alespoň každých šest měsíců a první splátka se provádí nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V případě leasingů může být tento postup splátek použit buď pouze na jistinu, nebo na spojenou částku jistiny i úroku.

b)

Účastník, který hodlá poskytnout podporu na splácení jistiny za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenu a), tak učiní v souladu s následujícími podmínkami:

1)

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny splatné za dobu splácení.

2)

Účastník to předem oznámí.

7.   Platba úroků

a)

Úroky nejsou obvykle v průběhu splácení kapitalizovány.

b)

Úroky jsou splatné alespoň každých šest měsíců a první splátka se provádí nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c)

Účastník, který hodlá poskytnout podporu na splácení jistiny za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenu a) a b), to předem oznámí.

8.   Minimální úrokové sazby

a)

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu, jež nepřekročí 85 % celkové ceny letadla ve smyslu čl. 3 písm. a) této odvětvové dohody, použijí minimální úrokové sazby do maximální výše 62,5 % celkové ceny letadla takto:

při lhůtě splatnosti do deseti let včetně – TB10 + 120 bazických bodů,

při lhůtě splatnosti od deseti do dvanácti let – TB10 + 175 bazických bodů,

kde TB10 znamená průměr výnosu desetiletého vládního dluhopisu pro danou měnu (s výjimkou eura) s konstantní splatností za předchozí dva kalendářní týdny. V případě eura znamená TB10 průměr výnosu při desetileté splatnosti podle křivky výnosů vypočtené Eurostatem pro účely stanovení úrokové sazby CIRR eura s konstantní splatností za předchozí dva kalendářní týdny. Pro všechny měny se použije marže uvedená výše.

b)

Maximální procento celkové ceny letadla, které smí být financováno s pevnými minimálními úrokovými sazbami uvedenými v písmenu a), je omezeno na 62,5 %, je-li splácení úvěru rozloženo na celou dobu financování, a na 42,5 %, je-li splácení úvěru rozloženo na pozdější splatnosti. Účastníci mohou libovolně používat kterýkoli způsob splácení s výhradou limitu, který platí pro daný vzor. Účastník, který nabízí tuto tranši financování, oznámí ostatním účastníkům částku, úrokovou sazbu, datum stanovení úrokové sazby, dobu platnosti úrokové sazby a splátkový kalendář. Účastníci přezkoumají oba limity při každé revizi podle článku 17 tohoto odvětvového ujednání, aby prověřili, zda jeden limit neposkytuje větší výhody než druhý, s možností úpravy výhodnějšího limitu, aby bylo dosaženo větší rovnováhy.

c)

S výhradou limitu 85 % uvedeného v písmenu a) výše:

1)

mohou účastníci dále poskytnout státní finanční podporu způsobem, který je srovnatelný s podporou poskytnutou Soukromou společností pro financování vývozu (PEFCO). Ostatní účastníci pravidelně jednou za 14 dní obdrží informace o výpůjčních nákladech PEFCO a jejích platných sazbách pro úvěry, bez poplatků na státem poskytované záruky, pro financování s pevnou sazbou za okamžité úhrady během série termínů, pro nabídky smluv a pro nabídky veřejné soutěže. Účastník, který tuto tranši nabízí, oznámí ostatním účastníkům její částku, úrokovou sazbu, datum stanovení úrokové sazby, dobu platnosti úrokové sazby a splátkový kalendář. Každý účastník, který vyrovnává takové financování nabízené jiným účastníkem, vyrovná všechny dané podmínky kromě doby platnosti nabídek příslibů, jak jsou stanoveny v článku 8 této odvětvové dohody.

2)

takto oznámené sazby používají všichni účastníci, dokud úroková sazba plateb za dvacet čtyři měsíců nepřekročí 225 bazických bodů nad TB10. V případě, že sazba za dvacet čtyři měsíců překročí 225 bazických bodů, mohou účastníci použít sazbu 225 bazických bodů pro platby za dvacet čtyři měsíců a veškeré odpovídající sazby a okamžitě zahájí konzultace, aby bylo nalezeno trvalé řešení.

d)

Minimální úrokové sazby zahrnují pojistné úvěru a poplatky za záruky. Avšak poplatky za příslib a za správu nejsou do úrokové sazby zahrnuty.

9.   Úpravy úrokové sazby

Minimální úrokové sazby stanovené podle článku 8 této odvětvové dohody se přezkoumávají každé dva týdny. Pokud se průměr výnosu vládního dluhopisu pro danou měnu se stálou splatností liší alespoň o deset bazických bodů na konci každého dvoutýdenního období, upraví se tyto minimální úrokové sazby o týž rozdíl bazických bodů uvedený výše a přepočítaná sazba se zaokrouhlí na nejbližších pět bazických bodů.

10.   Doba platnosti vývozních úvěrů / nabídek úrokových sazeb

Doba trvání nabídek minimální úrokové sazby stanovené podle článku 8 této odvětvové dohody nepřekročí tři měsíce.

11.   Stanovení nabídek úrokových sazeb a výběr úrokových sazeb

a)

Účastníci mohou poskytovat státní finanční podporu v souladu s články 8 a 9 této odvětvové dohody v úrokové sazbě platné v den, kdy je učiněna nabídka úrokové sazby pro příslušné letadlo, jestliže je nabídka přijata během doby platnosti v souladu s článkem 10 této odvětvové dohody. Není-li nabídka úrokové sazby přijata v této lhůtě, mohou být činěny další nabídky úrokové sazby, nejdéle však do dne dodání příslušného letadla.

b)

Nabídka úrokové sazby může být přijata a úroková sazba vybrána kdykoli mezi podpisem smlouvy a dnem dodání dotyčného letadla. Sazba vybraná příjemcem úvěru je neodvolatelná.

12.   Podpora ve formě čistého pojištění

Účastníci mohou poskytovat státní podporu pouze ve formě záruk nebo pojištění (tzv. čistého pojištění), do výše limitu 85 % stanoveného v čl. 8 písm. a) této odvětvové dohody. Každý účastník, který poskytuje tuto podporu, oznámí ostatním účastníkům její částku, podmínky, měnu, splátkový kalendář a úrokové sazby.

13.   Referenční bod pro hospodářskou soutěž

V případě státem podporované konkurence mohou letadla, která jsou uvedena na seznamu velkých civilních letadel v dodatku I této odvětvové dohody a která jsou v hospodářské soutěži s jinými letadly, těžit ze stejných úvěrových podmínek.

14.   Jistota na riziko splacení

Účastníci mohou rozhodnout o jistotě, kterou považují za přijatelnou pro zajištění rizika splacení, bez konzultací s ostatními účastníky. Dohodli se však, že informace o takové jistotě poskytnou, pokud o to ostatní účastníci požádají nebo pokud to budou sami považovat za vhodné.

15.   Změny vzoru

Účastníci se dohodli, že když byla učiněna nebo přijata nabídka pevné úrokové sazby pro jeden typ letadel, nemohou být podmínky obsažené v této nabídce převedeny na jiný typ, který má jiné modelové značení.

16.   Leasing

Účastníci mohou při dodržení ostatních podmínek stanovených v části 1 této odvětvové dohody poskytnout podporu na finanční leasing za stejných podmínek jako na kupní smlouvu.

17.   Pomoc

Účastníci poskytují pomoc pouze ve formě nevázaného daru. Účastníci však příznivě posoudí veškeré žádosti o společný postup k vázané pomoci pro humanitární účely.

KAPITOLA III

POSTUPY

18.   Oznámení předem, dorovnání a výměna informací

Postupy pro oznámení předem, dorovnání a výměnu informací stanovené v ujednání se vztahují i na tuto část této odvětvové dohody. Dále mohou účastníci požádat o konzultace, mají-li jakýkoli důvod se domnívat, že jiný účastník nabízí státem podporovaný úvěr za podmínek, jež nejsou v souladu s touto odvětvovou dohodou. Konzultace se uskuteční do deseti dnů, jinak se použije postup podle článku 54 ujednání.

19.   Přezkoumání

Účastníci pravidelně přezkoumávají postupy a ustanovení této odvětvové dohody, aby je přiblížili tržním podmínkám. Pokud se však tržní podmínky nebo zvyklosti ve financování výrazně změní, lze o přezkoumání požádat kdykoli.

ČÁST 2

VEŠKERÁ NOVÁ LETADLA KROMĚ VELKÝCH LETADEL

KAPITOLA IV

ROZSAH PŮSOBNOSTI

20.   Forma úpravy a oblast působnosti

Část 2 této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se prodeje nebo leasingu nových letadel, na která se nevztahuje část 1 této odvětvové dohody. Nevztahuje se na vznášedla ani letové simulátory, na něž se vztahují ustanovení ujednání.

21.   Nejvyšší úsilí

Ustanovení této kapitoly představují nejpříznivější podmínky, které účastníci mohou nabídnout při poskytování podpory. Účastníci však i nadále zachovávají zvykové tržní podmínky pro různé typy letadel a udělají vše, co je v jejich moci, aby je zachovali.

22.   Kategorie letadel

Účastníci se dohodli na rozlišování těchto kategorií letadel:

—   Kategorie A: letadla s turbopohonem včetně vrtulníků (například proudová letadla, turbovrtulová letadla a letadla s turbodmychadlem) zpravidla s třiceti až sedmdesáti místy k sezení.

—   Kategorie B: jiná letadla s turbopohonem včetně vrtulníků.

—   Kategorie C: jiná letadla včetně vrtulníků.

Ilustrativní seznam letadel kategorií A a B je uveden v dodatku I.

KAPITOLA V

USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI

23.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti se liší podle kategorie letadel stanovených podle kritérií uvedených v článku 22 této odvětvové dohody.

a)

Pro letadla kategorie A činí maximální lhůta splatnosti deset let.

b)

Pro letadla kategorie B činí maximální lhůta splatnosti sedm let.

c)

Pro letadla kategorie C činí maximální lhůta splatnosti pět let.

24.   Splácení jistiny

a)

Jistina vývozního úvěru je obvykle splácena stejnými a pravidelnými splátkami alespoň každých šest měsíců a první splátka je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V případě leasingů může být tento postup splátek použit buď pouze na jistinu, nebo na spojenou částku jistiny i úroku.

b)

Účastník, který hodlá poskytnout podporu splátky jistiny za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenu a), tak učiní v souladu s následujícími podmínkami:

1)

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny splatné za dobu splácení.

2)

Účastník to předem oznámí.

25.   Platba úroků

a)

Úroky nejsou obvykle v průběhu splácení kapitalizovány.

b)

Úroky jsou splatné alespoň každých šest měsíců a první splátka je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c)

Účastník, který hodlá poskytnout podporu splátky jistiny za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v odstavci a) a b), ji předem oznámí.

d)

Úroky nezahrnují:

1)

platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně. Je-li státem poskytnuta podpora pomocí přímých úvěrů, přímého financování nebo refinancování, může být pojistné buď připočteno k nominální hodnotě úrokové sazby, nebo může být účtováno samostatně; obě složky se účastníkům oznamují samostatně.

2)

jakékoli jiné platby ve formě bankovních poplatků nebo provizí týkajících se vývozních úvěrů, s výjimkou ročních nebo pololetních bankovních poplatků, které jsou splatné po celou dobu splácení, ani

3)

daně vybírané dovážející zemí srážkou u zdroje,

26.   Minimální úrokové sazby

Účastníci, kteří poskytují finanční podporu, používají minimální úrokové sazby; účastníci použijí odpovídající úrokovou sazbu CIRR podle článku 20 ujednání.

27.   Pojistné a poplatky za záruku

Účastníci neposkytnou částečné ani plné osvobození od pojistného ani od poplatků za záruku.

28.   Pomoc

Účastníci poskytují pomoc pouze ve formě nevázaného daru. Účastníci však příznivě posoudí veškeré žádosti o společný postup k vázané pomoci pro humanitární účely.

KAPITOLA VI

POSTUPY

29.   Oznámení předem, dorovnání a výměna informací

V případě státem podporované konkurence pro prodej nebo leasing by se na letadla, která si konkurují s letadly jiné kategorie nebo s těmi, na která se vztahují jiné části této odvětvové dohody, v jednotlivých případech konkrétního prodeje nebo leasingu měly vztahovat stejné podmínky jako na tato jiná letadla. Postupy pro oznámení předem, vyrovnání a výměnu informací stanovené v ujednání se vztahují i na tuto část této odvětvové dohody. Dále mohou účastníci požádat o zahájení konzultace, mají-li jakýkoli důvod se domnívat, že jiný účastník nabízí státem podporovaný úvěr za podmínek, jež nejsou v souladu s touto odvětvovou dohodou. Konzultace se uskuteční do deseti dnů, jinak se použije postup podle článku 54 ujednání.

30.   Přezkoumání

Účastníci pravidelně přezkoumávají postupy a ustanovení této odvětvové dohody, aby je přiblížili tržním podmínkám. Pokud se však tržní podmínky nebo zvyklosti ve financování výrazně změní, lze o přezkoumání požádat kdykoli.

ČÁST 3

POUŽITÁ LETADLA, NÁHRADNÍ MOTORY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY

KAPITOLA VII

ROZSAH PŮSOBNOSTI

31.   Forma úpravy a oblast působnosti

Část 3 této odvětvové dohody, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se prodeje nebo leasingu použitých letadel a náhradních motorů, náhradních dílů, údržby a servisních smluv ve spojitosti s novými i použitými letadly. Nevztahuje se na vznášedla ani letové simulátory, na něž se vztahují ustanovení ujednání. Použijí se odpovídající ustanovení částí 1 a 2 této odvětvové dohody kromě níže uvedených výjimek.

32.   Použitá letadla

Účastníci nepodpoří příznivější úvěrové podmínky, než jsou podmínky stanovené v této odvětvové dohodě pro nová letadla. Na použitá letadla se zvlášť vztahují tato pravidla:

a)

Stáří letadel (v letech)

Maximální obvyklé lhůty splatnosti

 

Velká letadla

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5–10

6

6

5

4

více než 10

5

5

4

3

Tyto podmínky budou přezkoumány, pokud se změní maximální lhůty splatnosti pro nová letadla.

b)

Účastníci použijí články 24 a 25 této odvětvové dohody.

c)

Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu, používají minimální úrokové sazby; účastníci použijí odpovídající úrokovou sazbu CIRR podle článku 20 ujednání.

33.   Náhradní motory a náhradní díly

a)

Je-li pořízení tohoto vybavení zamýšleno jako součást původní objednávky letadla, může být jejich financování poskytnuto za stejných podmínek, jaké platí pro letadlo. V tomto případě však účastníci vezmou v úvahu také velikost letového parku každého typu letadla, včetně nakupovaných letadel, letadel, která jsou předmětem pevné objednávky, a letadel již pořízených na tomto základě:

pro prvních pět letadel daného typu v letovém parku: 15 % z ceny letadla, tj. ceny draku letadla a vestavěných motorů, a

pro šesté a další letadla daného typu v letovém parku: 10 % z ceny letadla, tj. ceny draku letadla a vestavěných motorů.

b)

Pokud není toto vybavení objednáno spolu s letadlem, činí maximální lhůty splatnosti pět let pro nové náhradní motory a dva roky pro ostatní náhradní díly.

c)

Bez ohledu na písmeno b) výše mohou účastníci překročit maximální lhůtu splatnosti pěti let pro nové náhradní motory pro velká letadla až o tři roky,

má-li transakce minimální smluvní hodnotu více než 20 milionů USD, nebo

zahrnuje-li minimálně čtyři nové náhradní motory.

Smluvní hodnota se přezkoumá každé dva roky a přiměřeně upraví podle nárůstu cen.

d)

Účastníci si vyhrazují právo změnit svou praxi a vyrovnávat postupy soutěžících účastníků týkající se data první splátky jistiny, pokud jde o náhradní motory a náhradní díly.

34.   Smlouvy o údržbě a servisu

Pro smlouvy o údržbě a servisu mohou účastníci nabízet státní finanční podporu s lhůtou splatnosti do dvou let.

KAPITOLA VIII

POSTUPY

35.   Oznámení předem, dorovnání a výměna informací

Postupy pro oznámení předem, dorovnání a výměnu informací stanovené v ujednání se vztahují i na tuto část této odvětvové dohody. Dále mohou účastníci požádat o konzultace, mají-li jakýkoli důvod se domnívat, že jiný účastník nabízí státem podporovaný úvěr za podmínek, jež nejsou v souladu s touto odvětvovou dohodou. Konzultace se uskuteční do deseti dnů, jinak se použije postup podle článku 54 ujednání.

36.   Přezkoumání

Účastníci pravidelně přezkoumávají postupy a ustanovení této odvětvové dohody, aby je přiblížili tržním podmínkám. Pokud se však tržní podmínky nebo zvyklosti ve financování výrazně změní, lze o přezkoumání požádat kdykoli.

Dodatek I

ILUSTRATIVNÍ SEZNAM

Tato odvětvová dohoda se vztahuje na všechna obdobná letadla, která budou uvedena na trh v budoucnosti; tato letadla budou do příslušného seznamu přidána v příhodném čase. Tyto seznamy nejsou vyčerpávající a slouží pouze k naznačení kategorií, do kterých mají být zahrnuty různé typy letadel tam, kde by mohlo dojít k pochybnostem.

VELKÁ CIVILNÍ LETADLA

Výrobce

Typové označení

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

série MD-80

McDonnell Douglas

série MD-90

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

LETADLA KATEGORIE A

Letadla s turbopohonem včetně vrtulníků (například proudová letadla, turbovrtulová letadla a letadla s turbodmychadlem) zpravidla s třiceti až sedmdesáti místy k sezení. V případě, že bude vyvinuto nové velké letadlo s turbopohonem, které bude mít více než sedmdesát míst k sezení, se na požádání okamžitě uskuteční konzultace, aby se s ohledem na situaci hospodářské soutěže dosáhlo ujednání o zařazení takového letadla do této kategorie nebo do části 1 této odvětvové dohody.

Výrobce

Typové označení

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8 - 100

De Havilland

Dash 8 - 200

De Havilland

Dash 8 - 300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (U.S.)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

LETADLA KATEGORIE B

Jiná letadla s turbopohonem včetně vrtulníků.

Výrobce

Typové označení

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

série Beechjet 400

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000 A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3 A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

série 441 Conquest III a Caravan 208

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV a V

IAI

Astra SP a SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

série 31 A, 35 A, 45 a 60

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30

PŘÍLOHA IV

ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH, PROJEKTECH V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, PLATNÁ NA ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ DO 30. ČERVNA 2007

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Oblast působnosti

Tato odvětvová dohoda, která doplňuje ujednání, stanoví finanční podmínky, které se mohou vztahovat na státem podporované vývozní úvěry týkající se smluv na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodního hospodářství; rozsah způsobilých odvětví je uveden v dodatku 1.

KAPITOLA II

FINANČNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ

2.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti bez ohledu na klasifikaci země ve smyslu čl. 11 ujednání je 15 let.

3.   Splácení jistiny a platby úroků

a)

Jistina vývozního úvěru se splácí stejnými splátkami.

b)

Jistina se splácí a úrok se platí alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku se provádí nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

c)

U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit i stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.

4.   Minimální pevné úrokové sazby, na které se vztahuje státní finanční podpora

Účastník, který poskytuje státní finanční podporu prostřednictvím přímého financování, refinancování nebo podpory úrokových sazeb, použije následující minimální úrokové sazby:

a)

Při lhůtě splatnosti do 12 let včetně použijí účastníci odpovídající úrokovou sazbu CIRR podle článku 20 ujednání.

b)

Při lhůtě splatnosti nad 12 let a do 14 let včetně se u všech měn použije příplatek dvaceti bazických bodů nad úrokovou sazbou CIRR.

c)

Při lhůtě splatnosti nad 14 let se u všech měn použije odpovídající zvláštní sazba CIRR podle článku 5 této odvětvové dohody.

5.   Stanovení zvláštních sazeb CIRR

Zvláštní sazby CIRR se stanoví s pevnou marží 75 bazických bodů nad úrokovou sazbou CIRR pro dotyčnou měnu, s výjimkou japonského jenu, kde marže činí 40 bazických bodů. Pro měny, které mají více než jednu úrokovou sazbu CIRR, se pro stanovení sazby CIRR použije úroková sazba CIRR s nejdelší lhůtou splatnosti podle čl. 20 písm. a) první odrážky ujednání.

KAPITOLA III

POSTUPY

6.   Oznámení předem bez diskusí

Účastník oznámí všem ostatním účastníkům vydání jakéhokoli příslibu spadajícího do rozsahu této odvětvové dohody nejméně deset kalendářních dnů předem v souladu s přílohou V ujednání.

KAPITOLA IV

PŘEZKOUMÁNÍ

7.   Zkušební období a monitorování

a)

Finanční podmínky stanovené v této odvětvové dohodě platí na zkušební období dvou let, tj. od 1. července 2005 do 30. června 2007. V průběhu tohoto dvouletého zkušebního období účastníci přezkoumávají fungování této odvětvové dohody s cílem posoudit získané zkušenosti.

b)

Tyto finanční podmínky se na konci zkušebního období zruší, pokud se účastníci nedohodnou na jedné z následujících možností:

prodloužení zkušebního období s případnými nutnými zlepšeními/změnami, nebo

na trvalém včlenění finančních podmínek ujednání s případnými nutnými zlepšeními/změnami do ujednání.

c)

Sekretariát informuje o zavádění těchto finančních podmínek.

Dodatek 1

ZPŮSOBILÁ ODVĚTVÍ

Pro finanční podmínky uvedené v této odvětvové dohodě jsou způsobilá následující odvětví obnovitelných zdrojů energie a vodního hospodářství za předpokladu, že se k jejich dopadům přistupuje v souladu s doporučením OECD z roku 2003 o společných přístupech k životnímu prostředí a státem podporovaných vývozních úvěrech (1) (ve znění následných změn provedených členy Pracovní skupiny OECD pro vývozní úvěry a úvěrové garance (ECG) a odsouhlasených Radou OECD) z 1. července 2005:

a)

Větrná energie

b)

Geotermální energie

c)

Přílivová energie

d)

Energie vln

e)

Sluneční fotovoltaická energie

f)

Solárně termální energie

g)

Energie tepla oceánů

h)

Bioenergie: veškerá zařízení na zpracování obnovitelných zdrojů energie, jako je biomasa, skládkový plyn, plyny čističek odpadních vod a bioplynů. „Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a obecního odpadu.

i)

Projekty týkající se dodávek vody pro lidskou spotřebu a zařízení na čištění odpadních vod:

Infrastruktura pro dodávku pitné vody do domácností, tj. čištění vody pro účely získávání pitné vody a rozvodná síť (včetně kontroly průsaků).

Zařízení na odvádění a čištění odpadních vod, tj. odvádění a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a splašků, včetně procesů opětovného použití nebo recyklace vody a zneškodňování kalů přímo související s těmito činnostmi.

j)

Vodní energie


(1)  Rozumí se, že doporučení OECD se vztahuje rovněž na projekty, které nejsou způsobilé pro tyto finanční podmínky.

PŘÍLOHA V

INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ

Informace uvedené níže v oddíle I budou poskytnuty v případě všech oznámení provedených podle ujednání (včetně příloh). Navíc budou podle konkrétního typu učiněného oznámení poskytnuty příslušné informace uvedené v oddíle II.

I.   INFORMACE, KTERÉ JE NUTNO POSKYTNOUT U VŠECH OZNÁMENÍ

a)   Základní informace

1.

Oznamující země

2.

Datum oznámení

3.

Název oznamujícího orgánu/agentury

4.

Jednací číslo

5.

Původní oznámení nebo revize oznámení předem (s příslušným číslem revize)

6.

Číslo tranše (je-li relevantní)

7.

Jednací číslo úvěrové linky (je-li relevantní)

8.

Článek (články) ujednání, podle kterých je oznámení činěno

9.

Jednací číslo dorovnávaného oznámení (je-li relevantní)

10.

Popis dorovnávané podpory (je-li relevantní)

b)   Informace o kupujícím/dlužníku/ručiteli

11.

Země kupujícího/dlužníka

12.

Název kupujícího/dlužníka

13.

Místo kupujícího/dlužníka

14.

Právní postavení kupujícího/dlužníka

15.

Země ručitele (je-li relevantní)

16.

Název ručitele (je-li relevantní)

17.

Místo ručitele (je-li relevantní)

18.

Právní postavení ručitele (je-li relevantní)

c)   Informace o vyváženém zboží nebo službách a o projektu

19.

Popis vyváženého zboží nebo služeb

20.

Popis projektu (je-li relevantní)

21.

Umístění projektu (je-li relevantní)

22.

Datum uzavření veřejné soutěže (je-li relevantní)

23.

Den ukončení doby platnosti úvěrové linky (je-li relevantní)

24.

Hodnota podporovaného kontraktu (kontraktů), buď skutečná hodnota (u všech úvěrových linek a transakcí projektového financování nebo dobrovolně u kterékoli jednotlivé transakce) nebo podle následující stupnice v miliónech SDR:

Kategorie

Od:

Komu:

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

25.

Smluvní měna

d)   Finanční podmínky státní podpory vývozních úvěrů

26.

Hodnota úvěru; skutečná hodnota pro oznámení zahrnující úvěrové linky a transakce projektového financování nebo dobrovolně u kterékoli jednotlivé transakce, nebo podle stupnice SDR

27.

Měna úvěru

28.

Platba předem (procento z celkové hodnoty podporovaných smluv)

29.

Místní náklady (procento z celkové hodnoty podporovaných smluv)

30.

Počátek úvěru a odkaz na příslušné písmeno článku 10

31.

Délka doby splácení

32.

Základ úrokové sazby

33.

Úroková sazba nebo marže

II.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ JE TŘEBA SDĚLIT PODLE POTŘEBY U OZNÁMENÍ UČINĚNÝCH VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍM

a)   Ujednání,čl. 14 písm. d) bod 5

1.

Profil splácení

2.

Frekvence splácení

3.

Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

4.

Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru

5.

Vážený průměr doby splácení

6.

Vysvětlení důvodu neposkytnutí podpory v souladu s čl. 14 písm. a) až c)

b)   Ujednání, články 24 a 28

1.

Klasifikace rizika země kupujícího/dlužníka nebo multilaterální/regionální instituce

2.

Délka doby čerpání

3.

Procento krytí rizika země

4.

Kvalita krytí (tj. podstandardní, standardní, nadstandardní)

5.

Minimální pojistná sazba na základě klasifikace rizika země kupujícího/dlužníka v případě, že neexistuje záruka třetí země, účast multilaterální/regionální instituce nebo omezení/vyloučení rizika.

6.

Platná minimální pojistná sazba

7.

Skutečně účtovaná pojistná sazba (vyjádřená ve formátu minimální pojistné sazby procentem z jistiny)

c)   Ujednání,čl. 24 písm. e) první odrážka

1.

Klasifikace země ručitele podle rizika země

2.

Potvrzení, že záruka kryje všech pět rizik země uvedených v čl. 25 písm. a) po celou dobu trvání úvěru

3.

Informace o tom, zda záruka kryje celou rizikovou částku (tj. jistinu i úrok)

4.

Potvrzení o důvěryhodnosti ručitele s ohledem na rozsah zajišťovaného úvěru

5.

Potvrzení, že záruka je právně platná a vymahatelná v jurisdikci třetí země

6.

Informace o tom, zda existuje finanční vztah mezi ručitelem a kupujícím/dlužníkem

7.

V případě, že mezi ručitelem a kupujícím/dlužníkem existuje vztah:

Typ tohoto vztahu (například mateřská společnost – dceřiná společnost, dceřiná společnost – mateřská společnost, společné vlastnictví).

Potvrzení, že ručitel je právně i finančně nezávislý a je schopen dostát povinnosti kupujícího/dlužníka platit.

Potvrzení, že ručitel nebude dotčen událostmi, předpisy nebo zásahem státu v zemi kupujícího/dlužníka.

d)   Ujednání, článek 28

1.

Užitá technika omezení/vyloučení rizika

2.

Užitý MEF

3.

Úplné vysvětlení, proč byla úvěrová rizika země v dané jednotlivé transakci buď externalizována/odstraněna, nebo omezena/vyloučena, a také vysvětlení toho, jak tato externalizace/odstranění nebo omezení/vyloučení úvěrových rizik země odůvodňuje použití dané minimální pojistné sazby.

e)   Ujednání, články 46 a 47

1.

Forma vázané pomoci (tj. rozvojová pomoc nebo předem smíšený úvěr nebo sdružené financování)

2.

Celková úroveň zvýhodnění u financování vázané a částečně nevázané pomoci vypočtená v souladu s článkem 37

3.

Diferencovaná diskontní sazba užitá pro výpočet zvýhodnění

4.

Zacházení s platbami předem při výpočtu úrovně zvýhodnění

5.

Omezení použití úvěrových linek

f)   Příloha II, článek 10

1.

Profil splácení

2.

Frekvence splácení

3.

Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

4.

Podpora místních nákladů: platební podmínky a povaha podpory

5.

Část projektu, která má být financována (se samostatnými informacemi o zavážce paliva, je-li to vhodné)

6.

Jakékoli jiné příslušné informace (včetně odkazů na související případy)

g)   Příloha IV, článek 6

1.

Podrobný popis projektu včetně konkrétního sektoru podle seznamu v dodatku 1 této odvětvové dohody o vývozních úvěrech, projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodního hospodářství (příloha IV).

2.

Kompletní vysvětlení nezbytnosti zvláštních finančních podmínek.

3.

V případě úrokové sazby informace o výši příplatku k úrokové sazbě CIRR podle čl. 4 písm. b) nebo c) přílohy IV této odvětvové dohody o vývozních úvěrech, projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodního hospodářství projektech.

h)   Příloha X, článek 5

1.

Vysvětlení důvodu, proč jsou poskytovány podmínky financování projektu

2.

Hodnota smluv ve vztahu k zakázkám na klíč, částem subdodávek apod.

3.

Podrobný popis projektu

4.

Typ krytí poskytnutého před počátkem úvěru

5.

Procento krytí politického rizika před počátkem úvěru

6.

Procento krytí obchodního rizika před počátkem úvěru

7.

Typ krytí poskytnutého po počátku úvěru

8.

Procento krytí politického rizika po počátku úvěru

9.

Procento krytí obchodního rizika po počátku úvěru

10.

Délka období výstavby (připadá-li v úvahu)

11.

Délka doby čerpání

12.

Vážený průměr doby splácení

13.

Profil splácení

14.

Frekvence splácení

15.

Prodleva mezi počátkem úvěru a první splátkou jistiny

16.

Procento jistiny splacené v polovině úvěrového období

17.

Výše úroků kapitalizovaných před počátkem úvěru

18.

Jiné poplatky, které obdrží exportní úvěrová agentura, například závazkové provize (nepovinné s výjimkou transakcí s kupujícími ze zemí OECD s vysokým příjmem)

19.

Pojistná sazba (nepovinná s výjimkou transakcí s kupujícími ze zemí OECD s vysokým příjmem)

20.

Potvrzení (a v případě potřeby i vysvětlení), že daná transakce zahrnuje/je charakterizována:

Financováním konkrétní hospodářské jednotky, u které může věřitel uspokojivě předpokládat, že úvěr bude splácen z peněžních toků a výdělků této hospodářské jednotky a že aktiva této hospodářské jednotky mohou sloužit jako záruka úvěru.

Financováním vývozních transakcí (právně a hospodářsky) nezávislou projektovou společností, například účelově vytvořenou společností, s ohledem na investiční projekty vytvářející vlastní výnosy.

Přiměřeným sdílením rizika partnery projektu, například soukromými nebo bonitními veřejnými akcionáři, vývozci, věřiteli a odběrateli včetně přiměřeného vlastního kapitálu.

Peněžním tokem projektu, který během celé doby splácení postačuje na pokrytí provozních nákladů a dluhové služby pro cizí kapitál.

Přednostním odečtením provozních nákladů a dluhové služby od výnosů projektu.

Jiným než suverénním kupujícím/dlužníkem bez suverénní záruky za zaplacení.

Majetkovými cennými papíry pro výnosy/aktiva projektu, například postoupení, zástavy, účty výnosů.

Omezeným nebo žádným postihem sponzorů akcionářů ze soukromého sektoru/sponzorů projektu po jeho ukončení.

i)   Příloha X, článek 5, pro projekty v zemích OECD s vysokým příjmem

1.

Celková částka syndikovaného úvěru v rámci daného projektu včetně státních a soukromých věřitelů

2.

Celková částka syndikovaného úvěru od soukromých věřitelů

3.

Procento syndikace úvěru poskytnuté účastníky

4.

Potvrzení o tom, že:

Pokud jde o účast na syndikaci úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, je účastník menšinovým partnerem se stejným postavením po celou dobu trvání úvěru.

Pojistná sazba podle položky 19 výše se nepodbízí financování dostupnému na soukromém trhu a odpovídá příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.


(1)  Uveďte, o kolik násobků 40 milionů SDR daná hodnota převyšuje 280 milionů SDR – například 410 milionů SDR bude oznámeno jako kategorie XV + 4.

PŘÍLOHA VI

VÝPOČET MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

Příslušná minimální pojistná sazba pro vývozní úvěr se vypočte podle následujícího vzorce:

minimální pojistná sazba = ((a * HOR) + b) * (PC/0,95) * QPF * PCF * (1- MEF) * BRF

kde:

a a b jsou koeficienty spojované s příslušnou kategorií rizika země

HOR je horizont rizika

PC je procento krytí

QPF je faktor kvality produktu

PCF je faktor procenta krytí

MEF je faktor omezení nebo vyloučení rizika země

BRF je faktor krytí rizika kupujícího

Hodnoty koeficientů a a b jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Kategorie rizika země

0

1

2

3

4

5

6

7

a

Nevztahuje se

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

b

Nevztahuje se

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

Horizont rizika (HOR) se vypočte následujícím způsobem:

 

U standardních profilů splácení (tj. stejné pololetní splátky jistiny):

HOR = (délka doby čerpání * 0,5) + délka doby splácení

 

U nestandardních profilů splácení se vypočte ekvivalentní doba splácení (vyjádřená ve stejných pololetních splátkách) podle následujícího vzorce

HOR = (vážený průměr doby splácení - 0,25)/0,5

Na výpočet nemá vliv to, zda jsou ve vzorci užity roky nebo měsíce, pokud je pro dobu čerpání i dobu splácení užita stejná jednotka.

Procento krytí (PC) vyjádřené desetinnou hodnotou (tj. 95 % je vyjádřeno jako 0,95)

Faktor kvality produktu (QPF) lze odvodit z následující tabulky:

 

Kategorie rizika země

Kvalita produktu

0

1

2

3

4

5

6

7

Podstandardní

Nevztahuje se

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Standardní

Nevztahuje se

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Nadstandardní

Nevztahuje se

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Faktor procenta krytí (PCF) se stanoví následujícím způsobem:

 

Pro PC <= 0,95, PCF = 1

 

Pro PC > 0,95, PCF = 1 + ((PC - 0,95)/0,05) * koeficient procenta krytí)

 

Kategorie rizika země

0

1

2

3

4

5

6

7

Koeficient procenta krytí

Nevztahuje se

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Faktor omezení nebo vyloučení rizika země (MEF) se stanoví následujícím způsobem:

 

U vývozních úvěrů, u nichž se neuplatňuje faktor omezení rizika země, se MEF = 0

 

U vývozních úvěrů, u nichž se faktor omezení rizika země uplatňuje, se MEF stanoví podle kritérií uvedených v příloze VIII.

Faktor krytí rizika kupujícího (BRF) se stanoví následujícím způsobem:

 

V případech, kdy je krytí rizika kupujícího zcela vyloučeno, se BRF = 0,90

 

V případech, kdy krytí rizika kupujícího není vyloučeno, se BRF = 1

PŘÍLOHA VII

KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ ZOHLEDŇUJÍCÍ ZÁRUKU TŘETÍ ZEMĚ ČI MULTILATERÁLNÍ NEBO REGIONÁLNÍ INSTITUCE

ÚČEL

Tato příloha stanoví kritéria a podmínky použití klasifikace rizika země zohledňující třetí zemi či multilaterální nebo regionální instituci v roli ručitele podle situací popsaných v čl. 24 písm. e) první a druhé odrážce ujednání.

POUŽITÍ

Klasifikace rizika země zohledňující třetí zemi v roli ručitele

Případ 1:   Záruka za celou rizikovou částku

V případech, kdy subjekt sídlící mimo zemi kupujícího/dlužníka poskytne jistotu ve formě záruky na celou rizikovou částku (tj. jistinu i úrok), může být jako platná klasifikace rizika země užita klasifikace země, ve které sídlí ručitel, jsou-li splněna následující kritéria:

Záruka kryje celou délku úvěru.

Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.

Záruka je právně platná a vymahatelná v jurisdikci země ručitele.

Záruka kryje všech pět úvěrových rizik země vztahujících se k zemi kupujícího/dlužníka.

Ručitel je s ohledem na rozsah zajišťovaného úvěru důvěryhodný.

Na ručitele se vztahují předpisy v oblasti měnové regulace a převodů platným v zemi, kde sídlí.

Pokud je ručitel dceřinou/mateřskou společností subjektu, za který ručí, určí účastníci případ od případu: 1) zda je dceřiná/mateřská společnost vzhledem ke vztahu mezi dceřinou/mateřskou společností a stupněm právního závazku mateřské společnosti právně a finančně nezávislá a je schopna dostát svým finančním závazkům; 2) zda by dceřiná/mateřská společnost mohla být dotčena lokálními událostmi, předpisy nebo zásahem státu v dané zemi, a 3) zda se v případě neplnění bude za dlužníka považovat ústředí společnosti.

Případ 2:   Záruka v omezené výši

V případech, kdy subjekt sídlící mimo zemi kupujícího/dlužníka poskytne jistotu ve formě záruky pouze na část rizikové částky (tj. jistiny i úroku), může být jako platná klasifikace rizika země pro danou část úvěru, které se záruka týká, použita klasifikace země, ve které sídlí ručitel. Vedle kritérií uvedených v případě 1 lze použít klasifikaci země ručitele pouze v případě, že částka, které se záruka týká (částka jistiny plus příslušný úrok), se rovná buď: 1) nejméně 10 % jistiny plus příslušný úrok; nebo 2) jistině v hodnotě pět milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota transakce přesáhne 50 milionů SDR.

U částky, které se záruka netýká, se platná klasifikace rizika země řídí podle země kupujícího.

Klasifikace rizika země zohledňující multilaterální nebo regionální instituci

Případ 1:   Záruka za celou rizikovou částku

V případech, kdy je jistota ve formě záruky od klasifikované multilaterální nebo regionální instituce poskytována na celou rizikovou částku (tj. jistinu i úrok), může být jako platná klasifikace rizika země použita klasifikace země, ve které daná multilaterální nebo regionální instituce sídlí, jsou-li splněna následující kritéria:

Záruka kryje celou délku úvěru.

Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.

Záruka kryje všech pět úvěrových rizik země vztahujících se k zemi kupujícího/dlužníka.

Ručitel přijal právní závazek za úvěr v plné výši.

Splátky se hradí přímo věřiteli.

Případ 2:   Záruka v omezené výši

V případech, kdy je jistota ve formě záruky od klasifikované multilaterální nebo regionální instituce poskytována na část rizikové částky (tj. jistiny i úroku), může být jako platná klasifikace rizika země pro danou část úvěru, které se záruka týká, použita klasifikace země, ve které sídlí daná multilaterální nebo regionální instituce. Vedle kritérií uvedených v případě 1 lze použít klasifikaci multilaterální nebo regionální instituce pouze v případě, že částka, které se záruka týká (částka jistiny plus příslušný úrok), se rovná buď: 1) nejméně 10 % jistiny plus příslušný úrok; nebo 2) jistině v hodnotě pět milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota transakce přesáhne 50 milionů SDR.

U částky, které se záruka netýká, se platná klasifikace rizika země řídí podle země kupujícího.

Případ 3:   Multilaterální nebo regionální instituce v roli dlužníka

V případě, že je dlužníkem klasifikovaná multilaterální nebo regionální instituce, se může platná klasifikace rizika země řídit podle této multilaterální nebo regionální instituce.

Klasifikace multilaterálních nebo regionálních institucí

Multilaterální a regionální instituce jsou způsobilé ke klasifikaci v případech, že daná instituce celkově nepodléhá předpisům v oblasti měnové regulace a převodů platným v zemi, kde sídlí. Tyto instituce budou zařazeny do kategorií rizika země 0 až 7 případ od případu podle zhodnocení příslušných rizik každé z nich a s přihlédnutím k tomu, zda:

je daná instituce právně a finančně nezávislá,

jsou veškerá aktiva dané instituce chráněna před znárodněním nebo konfiskací,

má tato instituce úplnou svobodu v oblasti převádění a směny finančních prostředků,

tato instituce nepodléhá zásahům vlády ve státě, kde sídlí,

má tato instituce daňovou imunitu a

jsou všechny členské státy této instituce povinny poskytnout další kapitál s cílem dostát závazkům této instituce.

Toto hodnocení by mělo zohlednit rovněž historii splácení v případech neplnění v důsledku úvěrového rizika země buď v zemi, kde daná instituce sídlí, nebo v zemi kupujícího/dlužníka, a veškeré ostatní faktory, které mohou být v procesu hodnocení považovány za relevantní.

Seznam klasifikovaných multilaterálních a regionálních institucí není uzavřený a kterýkoli účastník může navrhnout instituci k přezkoumání podle výše uvedených kritérií. Účastníci klasifikaci multilaterálních a regionálních institucí zveřejňují.

PŘÍLOHA VIII

KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽITÍ OMEZENÍ/VYLOUČENÍ RIZIKA ZEMĚ PŘI VÝPOČTU MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB

ÚČEL

Tato příloha uvádí podrobné informace o využití technik omezení/vyloučení úvěrového rizika země, jejichž seznam je uveden v čl. 28 písm. b) ujednání a které zahrnují kritéria, podmínky a konkrétní okolnosti vztahující se k jejich využití a rovněž platné MEF.

VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Pro všechny techniky omezení/vyloučení úvěrového rizika země, jejichž seznam je uveden v čl. 28 písm. b) ujednání, platí, že:

Na seznamu je uvedena maximální výše MEF, které by bylo možno dosáhnout za optimálních podmínek, a která by měla být odůvodněna případ od případu.

Účastníci by měli zjistit, zda jsou uvedená bezpečnostní opatření v jejich právním/soudním prostředí platně vymahatelná.

Minimální pojistné sazby vyplývající z užití technik omezení/vyloučení úvěrového rizika země nebudou nižší než ceny na soukromém trhu za obdobných podmínek.

V případě, že je určitá transakce souběžně financována jinými zdroji, je s jakoukoli jistotou zadrženou v souvislosti se státem poskytovaným vývozním úvěrem zacházeno alespoň stejně jako s obdobnou jistotou v držení těchto jiných zdrojů.

ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ

1.   Struktura zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran

Definice:

Písemný dokument, jako například listina o převodu, listina o vzdání se práva nebo ujednání o správě majetku, zapečetěný a doručený třetí straně, tj. osobě, která není stranou tohoto nástroje, k jehož účinnosti je nezbytné, aby ho tato třetí strana měla v držení až do splnění určitých podmínek a pak ho vydala druhé straně nástroje. Tato technika může při splnění následujících kritérií s přihlédnutím k ostatním vyjmenovaným faktorům snížit nebo vyloučit převodní rizika, zejména u zemí zařazených do kategorií s vyšším rizikem.

Kritéria:

Účet u třetích stran se vztahuje k projektům, z nichž plynou zisky v cizí měně, a toky na účet u třetích stran generuje projekt sám nebo jiné zahraniční vývozní pohledávky.

Účet u třetích stran je veden v zahraničí, tj. v jiné zemi než v zemi kupujícího/dlužníka, kde je jen velmi nízké převodní nebo jiné riziko země (tj. země zařazená do kategorie 0).

Účet u třetích stran je veden v renomované bance, která není přímo ani nepřímo ovládána zájmy kupujícího/dlužníka ani zemí kupujícího/dlužníka.

Financování účtu je zabezpečeno dlouhodobými nebo jinými vhodnými smlouvami.

Kombinace zdrojů příjmů (tj. generovaných projektem samotným nebo ostatními zdroji) kupujícího/dlužníka, které protékají přes účet, jsou denominovány ve valutách, lze se důvodně domnívat, že jejich souhrn bude dostačovat na pokrytí dluhové služby po celou dobu trvání úvěru, a pocházejí od jednoho nebo více důvěryhodných zahraničních zákazníků sídlících v zemi s nižším rizikem než je země kupujícího/dlužníka (tj. zpravidla země zařazené do kategorie 0).

Kupující/dlužník neodvolatelně instruuje zahraniční zákazníky, aby zasílali úhradu přímo na tento účet (tj. platby nejsou přeposílány přes účet ovládaný kupujícím/dlužníkem ani přes jeho zemi).

Na tomto účtu musí být vedeny prostředky, jejichž výše se rovná nejméně šesti měsícům dluhové služby. V případech, kdy jsou v rámci struktury financování projektu užity pružné podmínky splácení, je na tomto účtu nutno vést částku odpovídající skutečné šestiměsíční dluhové službě v souladu s těmito pružnými podmínkami, přičemž tato částka může v průběhu času kolísat v závislosti na profilu dluhové služby.

Kupující/dlužník má k tomuto účtu omezený přístup (tj. až poté, co je uhrazena dluhová služba vztahující se k danému úvěru).

Výnosy uložené na tomto účtu jsou po celou dobu trvání úvěru postupovány věřiteli jako přímému příjemci.

Na otevření tohoto účtu byla vydána všechna zákonem požadovaná povolení místních a veškerých ostatních příslušných orgánů.

Zahraniční účet u třetích stran ani smluvní ujednání nesmí být podmíněné nebo odvolatelné nebo s omezeným trváním.

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se užije s ohledem na posouzení výše uvedených charakteristik případ od případu a s ohledem mimo jiné na následující faktory:

zemi, kupujícího/dlužníka (tj. veřejný nebo soukromý subjekt), odvětví, zranitelnost ve vztahu k příslušným produktům nebo službám včetně jejich dostupnosti po celou dobu trvání úvěru, zákazníky,

právní struktury, například zda je příslušný mechanismus dostatečně imunní proti vlivu kupujícího/dlužníka nebo jeho země,

do jaké míry bude daná technika předmětem zásahů, obnov nebo zrušení ze strany státu,

zda bude účet dostatečně chráněn proti rizikům souvisejícím s projektem,

částku, která bude plynout na účet, a mechanismus pokračování odpovídajícího přísunu,

situaci ve vztahu k Pařížskému klubu (například možnost výjimky),

možný dopad jiných rizik země než převodního rizika,

ochranu před riziky země, v níž je účet veden,

smlouvy se zákazníky včetně jejich povahy a trvání a

celkovou částku předpokládaných zahraničních zisků ve vztahu k celkové výši úvěru.

Platné MEF

Maximální platný MEF činí 0,20 s výjimkou následujících případů:

 

Zvláštní případ 1: Pokud jsou splněna všechna následující doplňková kritéria, rovná se maximální platný MEF 0,40:

Věřitel má přednostní právo na daný zahraniční účet u třetích stran i na uzavřené dlouhodobé smlouvy.

Kupující/dlužník je soukromý subjekt ve více než 80 % soukromém vlastnictví.

Předpokládaný průměrný poměr úvěrového krytí (LLCR) v době splatnosti činí buď nejméně 2,5:1 nebo průměrný předpokládaný LLCR činí nejméně 2,0:1 a předpokládaný poměr ročního koeficientu krytí dluhové služby (ADSCR) po počátku úvěru nikdy neklesne pod 1,0 (1).

Na účtu u třetích stran jsou uloženy předfinancované prostředky pokrývající minimálně 12 měsíců dluhové služby, které budou doplňovány po každé výzvě k provedení úhrady z těchto předfinancovaných prostředků.

 

Zvláštní případ 2: Pokud jsou splněna všechna následující doplňková kritéria, rovná se maximální platný MEF 0,30:

Buď se průměrný LLCR rovná nejméně 1,75:1, nebo jsou na účtu u třetích stran uloženy předfinancované prostředky pokrývající minimálně 9 měsíců dluhové služby, které budou doplňovány po každé výzvě k provedení úhrady z těchto předfinancovaných prostředků.

2.   Zajištění zahraniční valutou

Definice:

Jistota ve formě zahraničních zástav se zástavním právem v prvním nebo druhém pořadí nebo postoupení cenných papírů držených v zahraničí akcionářem kupujícího/dlužníka nebo kupujícím/dlužníkem samotným, popřípadě hotovost ve formě vkladu na zahraničním účtu.

Kritéria:

Uvedené cenné papíry jsou definovány jako veřejně obchodovatelné akcie a obligace vydané subjekty, které sídlí mimo zemi kupujícího/dlužníka v zemi s nižším rizikem, a obchodované na burzách v zemích zařazených do kategorie 0.

Hotovost je definována jako vklady ve valutách platných v zemích zařazených do kategorie 0 nebo vládní dluhopisy v těchto valutách vydané zeměmi zařazenými do kategorie 0.

Jistota je nepodmíněná a neodvolatelná po celou dobu trvání úvěru.

Země, kde je jistota umístěna, je zařazena do kategorie s nižším rizikem než země kupujícího/dlužníka a za obvyklých okolností by byla zařazena do kategorie 0.

Jistota je mimo dosah a jurisdikci kupujícího/dlužníka.

Obezřetně zhodnocená předpokládaná tržní hodnota cenných papírů odpovídá po celou dobu splácení částce neuhrazené pohledávky kryté danou jistotou.

Hotovostní vklad ani obezřetnostní hodnota předmětných cenných papírů (která by měla pokrývat jistinu i úrok) bude za všech okolností rovna buď (1) nejméně 10 % výše jistiny plus příslušný úrok nebo (2) hodnotě jistiny ve výši pěti milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota dané transakce přesáhne 50 milionů SDR.

Jistotu lze legálně a bezpodmínečně realizovat v jakémkoli případě neplnění (tj. v důsledku úvěrového rizika země v zemi kupujícího/dlužníka).

Výnosy z cenných papírů nebo z hotovostních vkladů lze bez omezení převést na měnu úvěru nebo na jinou valutu.

V případě neplnění se cenné papíry převedou přímo na věřitele, nebo je hotovostní vklad v příslušné výši vyplacen přímo věřiteli.

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se zpravidla vztahuje na všechny země, kupující/dlužníky a odvětví v závislosti na posouzení výše uvedených charakteristik případ od případu a mimo jiných faktorů i s ohledem na:

Dopady vlastnictví (veřejný nebo soukromý subjekt) předmětných cenných papírů nebo hotovostního vkladu, například s ohledem na pravděpodobnost realizace této jistoty v případě, že dlužníkem je veřejný subjekt.

Potenciální hodnotu cenných papírů a pravděpodobnost jejich realizace ve vztahu k danému subjektu, odvětví a zemi, z níž pocházejí.

Právní prostředí.

Platné MEF

Konkrétní MEF, které budou použity:

budou odrážet stupeň potenciální externalizace, která bude mimo jiné závislá na zachování hodnoty daných aktiv a také na potenciálních nejistých faktorech z hlediska realizace této jistoty,

se stanoví případ od případu tak, aby odrážely mimo jiné hodnotu jistoty poskytnuté na hodnotu jistiny úvěru a příslušnou klasifikaci rizika země, ve které je jistota umístěna.

Hodnota hotovostní jistoty bude akceptována v maximální výši 80 % a hodnota akcií nebo obligací bude akceptována v maximální výši 35 % obezřetného ocenění.

3.   Zajištění na základě zahraničních aktiv

Definice:

Jistota ve formě přednostních hypoték na nemovitá aktiva držená v zahraničí.

Kritéria:

Jistota je nepodmíněná a neodvolatelná po celou dobu trvání úvěru.

Nemovitá aktiva mají obezřetně zhodnocenou předpokládanou tržní hodnotu a pro majitele představují podstatnou kapitálovou účast. Tato předpokládaná hodnota je v průběhu doby splácení v souladu s výší neuhrazené pohledávky kupujícího/dlužníka.

Jistotu lze legálně a bezpodmínečně realizovat v jakémkoli případě neplnění (tj. v důsledku úvěrového rizika země v zemi kupujícího/dlužníka).

Výnosy lze převést na měnu úvěru nebo na jinou valutu.

V případě neplnění je příslušný výnos uhrazen nebo postoupen přímo věřiteli.

Země, kde lze jistotu vymáhat, je zařazena do nižší kategorie rizika než země kupujícího/dlužníka, tj. za obvyklých okolností je zařazena do některé z kategorií s nejnižším rizikem.

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se zpravidla vztahuje na všechny země, kupující/dlužníky a odvětví v závislosti na posouzení výše uvedených charakteristik případ od případu a mimo jiných faktorů i s ohledem na:

Dopady vlastnictví nemovitých aktiv (zda je vlastníkem veřejný nebo soukromý subjekt), například s ohledem na pravděpodobnost realizace této jistoty v případě, že dlužníkem je veřejný subjekt.

Povaha daných nemovitých aktiv (například odvětví), která může ovlivnit kontinuitu jejich hodnoty a pravděpodobnost jejich realizace.

Právní prostředí.

Platné MEF

Konkrétní MEF, které budou použity:

budou odrážet stupeň potenciální externalizace, která bude závislá mimo jiné na zachování hodnoty daných aktiv a také na potenciálních nejistých faktorech z hlediska realizace této jistoty, a

se stanoví případ od případu tak, aby odrážely mimo jiné hodnotu jistoty poskytnuté na hodnotu jistiny úvěru a příslušnou klasifikaci rizika země, ve které je jistota umístěna.

Rozdíl mezi minimální pojistnou sazbou vyplývající z užití této techniky a minimální pojistnou sazbou, která by byla uplatněna v případě, že by nebylo možné provést omezení rizika, nepřesáhne 15 % rozdílu mezi minimální pojistnou sazbou, která by byla uplatněna v případě, že by nebylo možné provést omezení rizika, a minimální pojistnou sazbou, která by vyplynula z použití klasifikace rizika země, v níž je dané aktivum umístěno.

Za následujících podmínek se cenové důsledky uplatní na základě níže uvedených zásad:

Výše jistoty (která by měla pokrývat jistinu i úrok) je jednotně omezena po celou dobu trvání úvěru a bude se rovnat (1) nejméně 10 % výše jistiny plus příslušný úrok nebo (2) hodnotě jistiny ve výši pěti milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota dané transakce přesáhne 50 milionů SDR; v takovém případě se cenové důsledky uplatní poměrně na zaručenou jistinu/částku jistiny úroku.

Výše jistoty (která by měla pokrývat jistinu i úrok) je nejednotně omezena po celou dobu trvání úvěru a bude se rovnat (1) nejméně 10 % výše jistiny plus příslušný úrok nebo (2) hodnotě jistiny ve výši pěti milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota dané transakce přesáhne 50 milionů SDR. V takovém případě se cenové důsledky uplatní poměrně podle principu váženého průměru splácení.

4.   Financování zajištěné zahraničními aktivy a na základě aktiv

Definice:

Jistota ve formě zahraničního leasingu nebo přednostní zástavy movitých aktiv, která:

1)

není užita k zajištění přijatelnosti úvěrových rizik země (například u zemí zařazených do kategorií s vysokým rizikem) ani

2)

se nevztahuje především k rizikům kupujícího/dlužníka nebo pronajímatele.

Kritéria:

Tato aktiva jsou zpravidla v přímém vztahu k dané transakci.

Tato aktiva jsou identifikovatelná a pohyblivá nebo přenosná a věřitel, jeho zástupce nebo osoba jím pověřená mimo zemi kupujícího/dlužníka nebo nájemce je může fyzicky i právně opět převzít nebo zabavit.

Jistota je nepodmíněná a neodvolatelná po celou dobu trvání úvěru.

Daná aktiva mají obezřetně zhodnocenou předpokládanou tržní hodnotu, která po celou dobu splácení odpovídá částce neuhrazené pohledávky.

Tato jistota je registrována v přijatelné zahraniční jurisdikci.

Tato aktiva lze volně prodávat a lze je využít mimo zemi kupujícího/dlužníka nebo nájemce.

Příslušné výnosy lze převést na měnu úvěru nebo na jakoukoli jinou valutu.

V případě realizace jistoty je výnos uhrazen přímo věřiteli.

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se uplatní především v případě například letadel, lodí a ropných plošin, které jsou primárně určeny pro využití mimo zemi kupujícího/dlužníka nebo nájemce, lze ji však použít pro všechny země, kupující/dlužníky a odvětví, v závislosti na posouzení výše uvedených charakteristik případ od případu a mimo jiné s ohledem na:

Povahu aktiv, která může ovlivnit jejich úplnou pohyblivost, možnost jejich opětovného převzetí mimo zemi kupujícího/dlužníka nebo nájemce a jejich předpokládanou obchodní tržní hodnotu.

Náklady na zabavení, přepravu, renovaci a opětovný prodej těchto aktiv a rovněž úrokové náklady, které se navyšují až do doby opětovného prodeje.

Možnost zabavit aktiva v zemích s nejnižším rizikem, ve kterých existuje odpovídající právní prostředí.

Platné MEF

Konkrétní MEF, které budou použity:

budou odrážet stupeň potenciálního omezení úvěrového rizika země, které závisí mimo jiné na zachování hodnoty daných aktiv a také na potenciálních nejistých faktorech z hlediska jejich mezinárodní vymahatelnosti,

se stanoví případ od případu a

nepřesáhnou 0,10, nebo 0,20 v případě letadel.

V případě, že je výše jistoty (která by měla pokrývat jistinu i úrok) jednotně omezena po celou dobu trvání úroku, a bude rovna buď 1) nejméně 10 % výše jistiny plus příslušný úrok nebo 2) hodnotě jistiny ve výši pěti milionů SDR plus příslušný úrok v případě, že hodnota dané transakce přesáhne 50 milionů SDR, vypočítá se MEF na základě odrážejícím výši jistoty v porovnání se zajištěnou jistinou/výší jistiny daného úroku.

5.   Spolufinancování s mezinárodními finančními institucemi (MFI)

Definice:

Vývozní úvěr (tj. pojištění/záruka/úvěr) je spolufinancován pomocí MFI, kterou účastníci zařadili pro účely pojistného.

Kritéria:

MFI má status přednostního věřitele.

MFI vyhodnotila projekt, jeho technické, ekonomické a finanční aspekty a příslušné riziko země.

Má se za to, že MFI sleduje provedení a splácení projektu.

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se zpravidla vztahuje na všechny země/kupující/dlužníky a odvětví, do nichž může MFI zasáhnout v souladu se svým postavením a strategií v závislosti na posouzení výše uvedených charakteristik případ od případu a mimo jiné i s ohledem na to, zda ve vztahu k danému projektu:

účastník a MFI v průběhu procesu oceňování a zakládání projektu a jeho financování navázali úzkou spolupráci,

účastník získal od MFI stejné postavení a doložku o druhotné platební neschopnosti na celou částku a po celou dobu trvání úvěru,

uvedené doložky a spolupráce mezi účastníkem a MFI budou platit i v případě, že kalendář splatnosti obou úvěrů není souběžný, a

se stejná ujednání MFI vztahují na jakoukoli konkurenční nabídku účastníka.

Platné MEF

Maximální platný MEF nepřesáhne 0,05.

6.   Financování v místní měně

Definice:

Smlouva a financování dojednané ve směnitelných a dostupných místních měnách, které nejsou valutami, a financované lokálně s vyloučením nebo omezením převodního rizika. Primární dlužní závazek v místní měně by v zásadě neměl být dotčen prvními dvěma úvěrovými riziky země.

Kritéria:

Závazek exportní úvěrové agentury a pojistné plnění nebo platba přímému věřiteli se vyjadřují/provádějí v místní měně.

Exportní úvěrová agentura za obvyklých okolností nepodstupuje převodní riziko.

Za obvyklých okolností nebude požadováno převádění vkladů v místní měně na valuty.

Úhrada dlužníka v jeho vlastní měně a v jeho zemi je platným vypořádáním úvěrového závazku.

Pokud má dlužník příjem v místní měně, je chráněn před nepříznivými dopady směnných kursů.

Nařízení týkající se převodů v zemi dlužníka by neměla ovlivnit povinnost dlužníka uhradit dluh, který bude i nadále denominován v místní měně.

Následně po nesplnění závazku, které vyústí v úhradu pojistného plnění v místní měně, je hodnota tohoto plnění převedena na odpovídající valutovou částku, jak bylo výslovně stanoveno v úvěrové smlouvě. Pojistné plnění bude vymáháno v místní měně ve výši valutové hodnoty pojistného plnění v okamžiku jeho úhrady.

Odpovědnost za převod splátek pojistného plnění z místní měny kupujícím/dlužníkem ponese pojištěnec, který ponese rovněž devizové riziko znehodnocení nebo zhodnocení tržeb v místní měně. (Zatímco přímý věřitel je přímo vystaven měnovým výkyvům, tyto výkyvy se nevztahují na rizika země ani na rizika kupujícího/dlužníka.)

Další faktory, které je nutno zohlednit:

Tato technika se použije selektivně u směnitelných a převoditelných měn, pokud je hospodářství příslušného státu zdravé. Exportní úvěrová agentura účastníka by měla být schopna dostát svým závazkům z hlediska úhrady pojistného plnění vyjádřeného v jeho měně v případě, že se místní měna stane buď „nepřevoditelnou“, nebo „nesměnitelnou“ poté, co exportní úvěrová agentura daný závazek převezme. (Přímý věřitel by však uvedené riziko nesl.)

Převod nesplacené částky (nikoli hodnoty celého úvěru) na ekvivalentní valutovou částku nebude mít vliv na trvání závazku dlužníka v místní měně, navzdory jeho „nejisté“ hodnotě ve vztahu k odpovídající hodnotě nesplacené částky v příslušné valutě. Konečná úhrada nesplacených závazků dlužníka v místní měně musí odpovídat valutové hodnotě pojistného plnění v době úhrady pojistného plnění.

Platné MEF

Konkrétní MEF bude stanoven případ od případu; pokud však budou výslovně vyloučena první tři úvěrová rizika země, činí maximální MEF 0,50. Pokud bude riziko pouze zmírněno, tj. nikoli explicitně vyloučeno, činí maximální MEF 0,35.

7.   Pojištění ve třetích zemích nebo podmíněná záruka

8.   Dlužník představující nižší riziko než riziko suverénního dlužníka

Účastníci dosud jednají o použití technik 7 a 8 uvedených v této příloze.


(1)  LLCR a ADSCR se vypočítá v souladu se zvyklostmi obvykle uplatňovanými obezřetnými mezinárodními věřiteli s cílem uzavřít odsouhlasenou (centrální scénář) bankovní transakci v době finanční uzávěrky nebo blízko této doby, po dokončení úplné (technické a ekonomické) podrobné revize.

PŘÍLOHA IX

KRITÉRIA PRO KVALITU ROZVOJE

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z POMOCI Z HLEDISKA VÝZNAMU PRO POLITIKU ROZVOJE

V minulých letech vytvořil Výbor pro rozvojovou pomoc řadu kritérií s cílem zajistit, aby projekty v rozvojových zemích, financované zcela nebo zčásti ze státem poskytované rozvojové pomoci, přispívaly k rozvoji. Tato kritéria jsou v zásadě obsažena:

v Zásadách Výboru pro rozvojovou pomoc pro posuzování projektů, 1988,

ve Směrných zásadách Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987),

v Kodexu chování při zadávání veřejných zakázek pro státem poskytovanou rozvojovou pomoc, 1986.

SOULAD PROJEKTU S CELKOVÝMI INVESTIČNÍMI PRIORITAMI PŘIJÍMAJÍCÍ ZEMĚ (VOLBA PROJEKTŮ)

Je projekt součástí programů investic a veřejných výdajů, které již schválily ústřední orgány přijímající země pro financování a plánování?

(Uveďte úřední dokument, který projekt zmiňuje, například program veřejných investic přijímající země.)

Je projekt spolufinancován mezinárodní rozvojovou finanční institucí?

Existují doklady o tom, že byl projekt zvážen a odmítnut mezinárodní rozvojovou finanční institucí nebo jiným členem Výboru pro rozvojovou pomoc na základě nízké priority pro rozvoj?

Pokud jde o projekt soukromého sektoru, schválila jej vláda přijímající země?

Vztahuje se na projekt mezivládní dohoda, která poskytuje širší rozsah pro aktivity pomoci dárce v přijímající zemi?

PŘÍPRAVA A POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

Byl projekt připraven, navržen a posouzen podle soustavy norem a kritérií, které jsou v zásadě v souladu se Zásadami Výboru pro rozvojovou pomoc pro posuzování projektů? Prvky, k nimž se má přihlédnout, obsahují uvedené zásady v těchto odstavcích:

a)

ekonomické aspekty (body 30 až 38 Zásad pro posuzování projektů);

b)

technické aspekty (bod 22 Zásad pro posuzování projektů);

c)

finanční aspekty (bod 23 až 29 Zásad pro posuzování projektů);

V případě projektu vytvářejícího výnosy, zejména pokud z nich plyne výroba pro konkurenční trh, připadl prvek zvýhodnění obsažený ve finanční pomoci na konečného uživatele finančních prostředků? (bod 25 Zásad pro posuzování projektů)

a)

Institucionální vyhodnocení (body 40 až 44 Zásad pro posuzování projektů);

b)

sociální a distribuční analýza (bod 47 až 57 Zásad pro posuzování projektů);

c)

posuzování vlivů na životní prostředí (body 55 až 57 Zásad pro posuzování projektů).

POSTUPY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Který z následujících způsobů zadávání veřejných zakázek bude použit? (Definice lze nalézt v zásadách uvedených v Kodexu chování při zadávání veřejných zakázek pro státem poskytovanou rozvojovou pomoc.)

a)

Mezinárodní veřejná soutěž (zásada III a její příloha 2: Minimální podmínky pro účinné mezinárodní veřejné soutěže);

b)

vnitrostátní veřejná soutěž (zásada IV);

c)

neformální soutěž nebo přímá jednání (zásady V A nebo B).

Předpokládá se kontrola ceny a kvality dodávek (bod 63 Zásad pro posuzování projektů)?

PŘÍLOHA X

PODMÍNKY PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Oblast působnosti

a)

Tato příloha uvádí podmínky, které mohou účastníci užít pro transakce projektového financování, které splňují kritéria způsobilosti podle dodatku 1.

b)

Pokud tato příloha neobsahuje odpovídající ustanovení, platí podmínky ujednání.

KAPITOLA II

FINANČNÍ PODMÍNKY

2.   Maximální lhůta splatnosti

Maximální lhůta splatnosti je 14 let s výjimkou případů, kdy státní podpora vývozních úvěrů poskytnutá účastníky zahrnuje více než 35 % syndikace projektu země OECD s vysokým příjmem – v tomto případě činí maximální lhůta splatnosti deset let.

3.   Splácení jistiny a platby úroků

Jistinu vývozního úvěru lze splatit v nestejných splátkách a jistinu i úrok lze splácet v méně častých než pololetních splátkách, pokud budou splněny následující podmínky:

a)

Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.

b)

První splátka jistiny bude provedena nejpozději 24 měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena 24 měsíců po počátku úvěru.

c)

Úrok je placen alespoň každých 12 měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.

d)

Vážený průměr doby splácení nepřekročí sedm a čtvrt roku s výjimkou případů, kdy státní podpora vývozních úvěrů poskytnutá účastníky zahrnuje více než 35 % syndikace projektu země OECD s vysokým příjmem – v tomto případě vážený průměr doby splácení nepřekročí pět a čtvrt roku.

e)

Účastník provede oznámení předem v souladu s článkem 5 této přílohy.

4.   Minimální pevné úrokové sazby

V případě, že účastníci poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou:

a)

Při lhůtě splatnosti do 12 let včetně použijí účastníci odpovídající úrokové sazby CIRR stanovené podle článku 20 ujednání.

b)

Při lhůtách splatnosti nad 12 let se u všech měn použije příplatek dvaceti bazických bodů nad úrokovou sazbou CIRR.

KAPITOLA III

POSTUPY

5.   Oznámení předem pro transakce projektového financování

Účastník oznámí všem účastníkům svůj úmysl poskytnout podporu v souladu s podmínkami této přílohy nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu. Toto oznámení bude poskytnuto v souladu s přílohou V ujednání. Pokud kterýkoli účastník požaduje vysvětlení podmínek podporovaných v daném období, vyčká oznamující účastník před vydáním jakéhokoli příslibu dalších deset kalendářních dnů.

Dodatek 1

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

I.   Základní kritéria

Operace zahrnuje/je charakterizována:

a)

Financováním konkrétní hospodářské jednotky, u které může věřitel uspokojivě předpokládat, že úvěr bude splácen z peněžních toků a výdělků této hospodářské jednotky a že aktiva této hospodářské jednotky mohou sloužit jako záruka úvěru.

b)

Financováním vývozních transakcí (právně a hospodářsky) nezávislou projektovou společností, například účelově vytvořenou společností, s ohledem na investiční projekty vytvářející vlastní výnosy.

c)

Přiměřeným sdílením rizika partnery projektu, například soukromými nebo bonitními veřejnými akcionáři, vývozci, věřiteli a odběrateli včetně přiměřeného vlastního kapitálu.

d)

Dostatečným peněžním tokem projektu během celé doby splácení, který umožňuje pokrýt provozní náklady a dluhovou službu pro cizí kapitál.

e)

Přednostním odečtením provozních nákladů a dluhové služby od výnosů projektu.

f)

Jiným než suverénním kupujícím/dlužníkem bez suverénní záruky za zaplacení (kromě záruk za splnění smlouvy, například dohod o odběru zboží).

g)

Majetkovými cennými papíry pro výnosy/aktiva projektu, například postoupeními, zástavami, účty výnosů.

h)

Omezeným nebo žádným postihem sponzorů akcionářů ze soukromého sektoru/sponzorů projektu po jeho ukončení.

II.   Doplňková kritéria pro transakce projektového financování v zemích OECD s vysokým příjmem

Operace zahrnuje/je charakterizována:

a)

Účastí na syndikaci úvěru se soukromými finančními institucemi, které nevyužívají státní podporu vývozních úvěrů, přičemž:

1)

Účastník je menšinovým partnerem se stejným postavením po celou dobu trvání úvěru a

2)

státní podpora vývozních úvěrů poskytovaná účastníky zahrnuje méně než 50 % syndikace.

b)

Pojistnými sazbami jakékoli státní podpory, které se nepodbízejí financování dostupnému na soukromém trhu a které odpovídají příslušným sazbám účtovaným jinými soukromými finančními institucemi, které se účastní syndikace.

PŘÍLOHA XI

SEZNAM DEFINIC

Pro účely tohoto ujednání se použijí tyto definice:

a)

Příslib: jakékoli prohlášení v jakékoli formě, kterým je přijímající zemi, kupujícímu, příjemci úvěru, vývozci nebo finanční instituci sdělena ochota nebo záměr poskytnout státem poskytovanou podporu.

b)

Společný postup: ujednání mezi účastníky o schválení konkrétních finančních podmínek státem poskytované podpory pro určitou transakci nebo za určitých okolností. Pravidla schváleného společného postupu nahrazují pravidla tohoto ujednání pouze pro danou transakci nebo za okolností uvedených ve společném postupu.

c)

Úroveň zvýhodnění u vázané pomoci: u darů činí úroveň zvýhodnění 100 %. U úvěrů je úroveň zvýhodnění rovna rozdílu mezi jmenovitou hodnotou úvěru a eskontovanou současnou hodnotou budoucích plateb dluhové služby, které má dlužník zaplatit. Tento rozdíl se vyjadřuje v procentech jmenovité hodnoty úvěru.

d)

Hodnota vývozního kontraktu: celková částka, která má být zaplacena kupujícím nebo jeho jménem za vyvážené zboží nebo služby, tj. kromě místních nákladů definovaných níže. V případě leasingu se vylučuje část platby leasingu, která se rovná úrokům.

e)

Finální závazek: u transakce vývozního úvěru (buď ve formě jednotlivé transakce, nebo úvěrové linky) vzniká finální závazek v případě, že účastník přislíbí upřesnit a doplnit finanční podmínky buď vzájemnou dohodou, nebo jednostranným úkonem.

f)

Podpora úrokových sazeb: ujednání mezi státem a bankami nebo jinými finančními institucemi, které umožňuje financovat vývoz pevnými sazbami minimálně ve výši úrokových sazeb CIRR.

g)

Úvěrová linka: rámec, v jakékoli formě, pro vývozní úvěry, který se vztahuje na sérii operací, jež mohou, ale nemusí být spojeny s konkrétním projektem.

h)

Místní náklady: výdaje za zboží a služby v zemi kupujícího, které jsou nezbytné buď pro provedení smlouvy vývozce nebo pro dokončení projektu, jehož součástí je smlouva vývozce. Nezahrnují provizi pro obchodní zástupce vývozce v zemi kupujícího.

i)

Čisté pojištění: státní podpora poskytovaná státem nebo v zastoupení státu formou záruky za vývozní úvěr nebo pouze pojištění, tj. která nevyužívá státní podporu financování.

j)

Lhůta splatnosti: období, které začíná dnem počátku úvěru ve smyslu této přílohy a končí smluvním termínem poslední splátky jistiny.

k)

Počátek úvěru:

1)

Části nebo komponenty (meziprodukty) včetně souvisejících služeb: v případě částí nebo komponentů nenastává počátek úvěru později než skutečný den přijetí zboží nebo vážený průměrný den přijetí zboží (včetně služeb, připadá-li to v úvahu) kupujícím nebo v případě služeb den předložení faktur klientovi nebo přijetí služeb klientem.

2)

Zboží podobné investičnímu zboží včetně souvisejících služeb – strojů nebo vybavení obecně s relativně nízkou jednotkovou cenou, které má být využito pro průmyslový proces nebo pro výrobní nebo komerční účely: v případě zboží podobného investičnímu zboží nenastává počátek úvěru později než skutečný den přijetí zboží nebo vážený průměrný den přijetí zboží kupujícím nebo v případě, že vývozce má odpovědnost za uvedení do provozu, nebo u služeb den předložení faktur klientovi nebo přijetí služeb klientem. V případě smlouvy na dodání služeb, kde dodavatel má odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den uvedení do provozu.

3)

Investiční zboží a projektové služby – stroje nebo vybavení s vysokou hodnotou, které mají být využity pro průmyslový proces nebo pro výrobní nebo komerční účely:

V případě smlouvy o prodeji investičního zboží, které se skládá z jednotlivých položek použitelných samostatně, je nejzazším dnem počátku úvěru skutečný den, kdy kupující fyzicky převezme zboží, nebo vážený průměrný den, kdy kupující fyzicky převezme zboží.

V případě smlouvy o prodeji investičního zařízení pro úplné závody nebo továrny, kde dodavatel nemá odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den, kdy má kupující fyzicky převzít celé zařízení (kromě náhradních dílů) dodané podle smlouvy.

Pokud má odpovědnost za uvedení do provozu vývozce, je nejzazším dnem počátku úvěru den uvedení do provozu.

V případě služeb je nejzazším dnem počátku úvěru den předložení faktur klientovi nebo přijetí služeb klientem. V případě smlouvy na dodání služeb, kde dodavatel má odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den uvedení do provozu.

4)

Úplné závody nebo továrny – úplné výrobní jednotky s vysokou hodnotou, kde je nezbytné užití investičního zboží.

V případě smlouvy o prodeji investičního zařízení pro úplné závody nebo továrny, kde dodavatel nemá odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den, kdy kupující fyzicky převezme celé zařízení (kromě náhradních dílů) dodané podle smlouvy.

V případě smlouvy o stavbě, podle níž nemá smluvní strana odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den, kdy byla stavba dokončena.

V případě jakékoli smlouvy, kde má dodavatel nebo smluvní strana smluvní odpovědnost za uvedení závodu do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den, kdy dodavatel dokončil montáž nebo stavbu a předběžné testy, které zaručují připravenost závodu k provozu. To platí bez ohledu na to, zda je v této době montáž či stavba předána kupujícímu v souladu se smluvními podmínkami, a bez ohledu na jakékoli pokračující závazky, které dodavatel nebo smluvní strana mohou mít, například záruku za efektivní fungování nebo vyškolení místních zaměstnanců.

Pokud smlouva zahrnuje samostatné provedení jednotlivých částí projektu, je nejzazšího dnem počátku úvěru den počátku úvěru pro každou samostatnou část nebo průměrný den těchto počátků, nebo v případě, že dodavatel nemá smlouvu na celý projekt, nýbrž na jeho podstatnou část, může být počátkem úvěru ten den, který je vhodný pro projekt jako celek.

V případě služeb je nejzazším dnem počátku úvěru den předložení faktur klientovi nebo přijetí služeb klientem. V případě smlouvy na dodání služeb, kde dodavatel má odpovědnost za uvedení do provozu, je nejzazším dnem počátku úvěru den uvedení do provozu.

l)

Vázaná pomoc: pomoc, která je ve svém účinku (právně nebo fakticky) vázána na pořízení zboží nebo služeb od dárcovské země nebo omezeného počtu zemí; zahrnuje úvěry, dary nebo balíčky sdruženého financování s úrovní zvýhodnění vyšší než 0 %.

Tato definice platí bez ohledu na to, zda má „vázání“ podobu formální dohody nebo jakéhokoli neformálního ujednání mezi přijímající a dárcovskou zemí, nebo zda balíček financování obsahuje složky forem uvedených v článku 31 ujednání, které nejsou volně a plně dostupné pro financování pořízení zboží nebo služeb od přijímající země, od téměř všech ostatních rozvojových zemí a od účastníků, anebo zda zahrnuje postupy, které Výbor pro rozvojovou pomoc nebo účastníci považují za rovnocenné tomuto vázání.

m)

Nevázaná pomoc: pomoc skládající se z úvěrů nebo z darů, jejichž výnos je plně a volně dostupný pro financování pořízení zboží nebo služeb od jakékoli země.

n)

Vážený průměr doby splácení: doba splacení jedné poloviny jistiny úvěru. Vypočte se jako součet doby (v letech) mezi počátkem úvěru a každou splátkou jistiny váženou částí jistiny splacenou ke každému jednotlivému datu splátky.


Top