Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací Text s významem pro EHP

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 59/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 213/2011

ze dne 3. března 2011,

kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 druhý pododstavec a na čl. 26 druhý pododstavec,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rakousko požádalo, aby do přílohy II směrnice 2005/36/ES bylo zařazeno deset programů odborné přípravy v oblasti zdravotní péče. Tyto programy odborné přípravy spadají do působnosti vyhlášky o speciální zdravotní a ošetřovatelské péči (GuK-SV BGBl II No 452/2005) a vyhlášky o odborné přípravě pedagogických a řídících pracovníků v oblasti zdravotní a ošetřovatelské péče (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).

(2)

Protože tyto rakouské programy svou úrovní odpovídají úrovni přípravy uvedené v čl. 11 písm. c) bodě i) směrnice 2005/36/ES, poskytují srovnatelnou odbornou úroveň a připravují uchazeče o vzdělání na povinnosti a funkce srovnatelné úrovně, jejich zařazení do přílohy II směrnice 2005/36/ES na základě čl. 11 písm. c) bodu ii) je odůvodněné.

(3)

Portugalsko podalo odůvodněnou žádost, aby do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES byla zařazena specializovaná lékařská odborná příprava v oboru klinické onkologie.

(4)

Posláním klinické onkologie je poskytovat systémovou léčbu rakoviny. Díky vědeckému pokroku prošla léčba onkologických pacientů v posledním desetiletí velkými změnami. Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru klinické onkologie není v bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES uvedena. Protože se však klinická onkologie ve více než dvou pětinách členských států rozvinula do samostatného a zvláštního oboru specializované lékařské odborné přípravy, je její zařazení do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES odůvodněné.

(5)

Aby byla zajištěna dostatečně vysoká úroveň specializované lékařské odborné přípravy, měla by odborná příprava lékařského oboru klinické onkologie pro účely automatického uznání trvat minimálně 5 let.

(6)

Francie podala odůvodněnou žádost, aby do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES byla zařazena specializovaná lékařská odborná příprava v oboru lékařské genetiky.

(7)

Lékařská genetika je obor, který reaguje na rychlý rozvoj znalostí v oblasti genetiky a jejich pronikání do mnoha specializovaných oblastí, jako jsou onkologie, fetální medicína, dětské lékařství a chronická onemocnění. Lékařská genetika hraje stále větší roli ve vyhledávání a prevenci mnoha onemocnění. Specializovaná lékařská odborná příprava v oboru lékařské genetiky není v bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES uvedena. Protože se však ve více než dvou pětinách členských států rozvinula do samostatného a zvláštního oboru specializované lékařské odborné přípravy, je její zařazení do bodu 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES odůvodněné.

(8)

Aby byla zajištěna dostatečně vysoká úroveň specializované lékařské odborné přípravy, měla by odborná příprava lékařského oboru lékařské genetiky pro účely automatického uznání trvat minimálně 4 roky.

(9)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a V směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.


PŘÍLOHA

Přílohy II a V směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1.

V bodě 1 se pod nadpisem „v Rakousku“ doplňuje tento text:

„—

speciální odborná příprava pro péči o děti a mládež („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),

speciální odborná příprava pro psychiatrickou zdravotní péči a ošetřovatelství („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“),

speciální odborná příprava pro intenzivní péči („Sonderausbildung in der Intensivpflege“),

speciální odborná příprava pro intenzivní péči o děti („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege“),

speciální odborná příprava pro ošetřovatelství související s anestezií („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege“),

speciální odborná příprava pro ošetřovatelství v oblasti léčby v souvislosti s náhradou funkce ledvin („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie“),

speciální odborná příprava pro ošetřovatelství na operačním oddělení („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich“),

speciální odborná příprava pro nemocniční hygienu („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene“),

speciální odborná pedagogická příprava pro zdravotní péči a ošetřovatelství („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),

speciální odborná příprava pro řídící pracovníky v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství (“Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege”),

což představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkové době trvání od nejméně třinácti let a šesti měsíců do čtrnácti let a zahrnuje minimálně deset let všeobecného školního vzdělání, další tři roky základní odborné přípravy na vyšším stupni veřejných služeb v oblasti zdravotní péče a ošetřovatelství a šest až dvanáct měsíců speciální odborné přípravy pro odborné, pedagogické a řídící pracovníky.“

2.

V bodu 5.1.3 přílohy V se doplňuje tato tabulka:

„Země

Klinická onkologie

Minimální délka oboru odborné přípravy 5 let

Lékařská genetika

Minimální délka oboru odborné přípravy 4 roky

Název

Název

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics“


Top