EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0766

2011/766/EU: Doporučení Komise ze dne 22. listopadu 2011 o postupu uznávání školicích středisek a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES Text s významem pro EHP

OJ L 314, 29.11.2011, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/766/oj

29.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/41


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2011

o postupu uznávání školicích středisek a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

(Text s významem pro EHP)

(2011/766/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění náležité a srovnatelné úrovně školení a zkoušek strojvedoucích a uchazečů o práci strojvedoucího za účelem vydávání osvědčení ve všech členských státech se doporučuje používat na úrovni Unie společné podmínky a postupy, a to pokud jde o postupy uznávání školicích středisek i zkoušejících pro strojvedoucí a uchazeče o práci strojvedoucího a rovněž kvalitativní požadavky na zkoušku, které je třeba splnit.

(2)

Školení a zkoušky je nutno ve všech členských státech provádět vhodným způsobem a na přiměřené a srovnatelné úrovni kvality s cílem umožnit vzájemné uznávání zkoušek.

(3)

V potvrzení o uznání by měly být uvedeny oblasti způsobilosti, pro něž je školicí středisko uznáno za účelem poskytování školicích kurzů, a oblasti, pro něž je zkoušející uznán za účelem provádění zkoušek strojvedoucích. V mezích oblastí způsobilosti uvedených v potvrzení o uznání by mělo být uznané školicí středisko oprávněno poskytovat v celé Unii školicí kurzy a uznaný zkoušející by měl být oprávněn provádět zkoušky v celé Unii.

(4)

Pokud jde o všeobecné jazykové dovednosti strojvedoucích, příslušný orgán nemusí mít zvláštní zkušenosti a způsobilost, které jsou zapotřebí za účelem uznání školicích středisek a zkoušejících s ohledem na všeobecné jazykové dovednosti strojvedoucích. V těchto případech mohou členské státy přijmout osvědčení o způsobilosti vydaná školicími středisky v souladu s „evropským rámcem jazykových dovedností“, který stanovila Rada Evropy.

(5)

V některých členských státech již jsou či budou zřízena školicí střediska za účelem organizování zkoušek strojvedoucích. V tomto případě může členský stát svěřit v souladu se zvláštními vnitrostátními podmínkami zkušebnímu středisku úkol spočívající v uznávání zkoušejících,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Předmět

1.

V tomto doporučení jsou uvedeny doporučené praktiky a postupy pro uznávání školicích středisek, která poskytují odborné školení strojvedoucím a uchazečům o práci strojvedoucího, a pro uznávání zkoušejících pro strojvedoucí a uchazeče o práci strojvedoucího v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (1).

Žádost o uznání školicího střediska

2.

Školicí středisko by mělo písemnou žádost o uznání, jeho prodloužení nebo změnu podat příslušnému orgánu členského státu, v němž školicí středisko má nebo hodlá mít hlavní místo své činnosti, vyjma případu uvedeného v bodě 6.

3.

Sestává-li školicí středisko z více než jedné právnické osoby, měla by každá právnická osoba požádat o uznání zvlášť.

4.

Žádosti by měly obsahovat dokumenty, které dokládají splnění požadavků stanovených ve směrnici 2007/59/ES a v rozhodnutí Komise 765/2011 (2).

5.

V žádostech je nutno upřesnit úkoly v oblasti školení, s ohledem na něž žadatel žádá o uznání. Žádost se může vztahovat na úkoly v oblasti školení, které náleží do jedné či více oblastí způsobilosti. Žádost by měla být strukturována podle těchto oblastí způsobilosti:

a)

všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES;

b)

odborné znalosti týkající se kolejových vozidel v souladu s přílohou V směrnice 2007/59/ES;

c)

odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES;

d)

jazykové znalosti v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES (všeobecné jazykové znalosti a/nebo komunikace a terminologie, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy).

6.

Školicí středisko, které má hlavní místo své činnosti v jiném členském státě, než je členský stát, v němž se nachází infrastruktura, může být uznáno příslušným orgánem členského státu, v němž se nachází dotyčná infrastruktura.

7.

Pokud již byl žadatel žádající o uznání úkolů v oblasti školení, které souvisejí se znalostí infrastruktury, uznán v souladu s tímto doporučením a rozhodnutím 765/2011 příslušným orgánem některého členského státu, měly by příslušné orgány ostatních členských států omezit své posouzení na požadavky, jež jsou specifické pro školení týkající se dotyčné infrastruktury, a měly by upustit od posuzování aspektů, které již byly posouzeny v průběhu předchozího uznání.

Vydání potvrzení o uznání školicího střediska

8.

Příslušný orgán by měl potvrzení o uznání vydat nejpozději do dvou měsíců od obdržení veškerých potřebných dokumentů.

9.

Příslušný orgán by měl o žádosti rozhodnout na základě schopnosti žadatele prokázat, jak je zajištěna nezávislost, způsobilost a nestrannost.

10.

Potvrzení o uznání by mělo obsahovat tyto údaje:

a)

název a adresa příslušného orgánu;

b)

název a adresa školicího střediska;

c)

úkoly v oblasti školení, s ohledem na něž je školicí středisko oprávněno poskytovat školicí kurzy v souladu s bodem 5;

d)

identifikační číslo školicího střediska uvedené v souladu s bodem 15;

e)

datum skončení platnosti potvrzení o uznání.

Platnost, změna a obnovení potvrzení o uznání školicího střediska

11.

Potvrzení o uznání školicího střediska by mělo platit po dobu pěti let. Příslušný orgán může v odůvodněných případech dobu platnosti zkrátit s ohledem na veškeré úkoly v oblasti školení uvedené v potvrzení o uznání či jejich část.

12.

Školicí středisko, které je držitelem platného potvrzení o uznání, může kdykoli požádat o rozšíření rozsahu úkolů v oblasti školení. Změněné potvrzení o uznání by mělo být vydáno na základě příslušných doplňujících podkladů, které poskytne žadatel. V tomto případě by nemělo být dotčeno datum skončení platnosti změněného potvrzení o uznání.

13.

Nejsou-li již splněny požadavky týkající se jednoho či více úkolů v oblasti školení, které jsou uvedeny v potvrzení o uznání, mělo by uznané školicí středisko neprodleně ukončit poskytování školení s ohledem na dotyčné úkoly a vyrozumět písemně příslušný orgán, který vydal potvrzení o uznání. Příslušný orgán by měl dotyčné informace posoudit a vydat změněné prohlášení o uznání. V tomto případě by nemělo být dotčeno datum skončení platnosti potvrzení o uznání.

14.

Prohlášení o uznání by mělo být na žádost školicího střediska obnoveno a nové prohlášení by mělo být vydáno za stejných podmínek jako původní prohlášení o uznání. Příslušný orgán může zavést zjednodušený postup, pokud se podmínky pro uznání nezmění. Měly by být předloženy záznamy o školicích činnostech vykonávaných v předchozích dvou letech. Pokud bylo v souladu s bodem 11 předchozí období platnosti zkráceno na méně než dva roky, je nutno poskytnout záznamy pro celé období.

Rejstřík školicích středisek

15.

V rejstříku uvedeném v čl. 20 odst. 3 směrnice 2007/59/ES by mělo být každé uznané školicí středisko identifikováno individuálním identifikačním číslem. Identifikační číslo by mělo být založeno na vnitrostátních předpisech, mělo by však obsahovat zkratku členského státu, v němž je školicí středisko uznáno.

16.

Rejstřík by měl obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název a adresa uznaného školicího střediska;

b)

úkoly v oblasti školení, s ohledem na něž je školicí středisko uznáno za účelem poskytování školicích kurzů, s odkazem na příslušné přílohy směrnice 2007/59/ES;

c)

identifikační číslo;

d)

datum skončení platnosti potvrzení o uznání;

e)

kontaktní údaje.

17.

Za účelem aktualizace rejstříku by uznaná školicí střediska měla příslušný orgán, který vydal potvrzení o uznání, informovat o veškerých změnách údajů zveřejněných v rejstříku. Vnitrostátní předpisy mohou vyžadovat uchovávání dodatečných údajů v rejstříku a informování o změnách těchto údajů.

Pozastavení a odebrání potvrzení o uznání

18.

Pokud činnosti v oblasti hodnocení nebo dohledu vykonávané příslušným orgánem nebo členským státem v souladu s články 26, 27 nebo 29 směrnice 2007/59/ES poskytnou důkazy, že školicí středisko nesplňuje požadavky pro uznání, měl by příslušný orgán příslušné potvrzení o uznání odejmout nebo pozastavit.

19.

Pokud příslušný orgán zjistí, že školicí středisko uznané příslušným orgánem jiného členského státu neplní povinnosti stanovené ve směrnici 2007/59/ES a rozhodnutí 765/2011, měl by vyrozumět příslušný orgán v členském státě, který vydal potvrzení o uznání. Příslušný orgán, který vydal potvrzení o uznání, by měl do 4 týdnů tyto informace ověřit a dožadujícímu příslušnému orgánu sdělit výsledky svých kontrol a svá rozhodnutí.

20.

Pokud příslušný orgán zjistí, že školicí středisko již nesplňuje požadavky pro uznání, měl by příslušný orgán potvrzení o uznání odejmout nebo pozastavit.

Odvolací řízení

21.

Příslušný orgán by měl školicí středisko neprodleně písemně informovat o důvodech svých rozhodnutí.

22.

V případě pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání by měl příslušný orgán školicí středisko jednoznačně informovat o požadavcích, které již nejsou splněny. Před tím, než pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání nabude účinnosti, může příslušný orgán stanovit lhůtu, během níž může školicí středisko přizpůsobit své postupy tak, aby splňovalo požadavky pro uznání. Příslušný orgán by měl školicí středisko informovat o odvolacím řízení, které dotyčnému školicímu středisku umožňuje požádat o přezkum rozhodnutí.

23.

Příslušný orgán by měl zajistit, aby bylo zavedeno správní odvolací řízení, které dotyčnému školicímu středisku umožňuje požádat o přezkum sporných rozhodnutí.

Školicí střediska poskytující jazykové vzdělávání

24.

Co se týká vzdělávání v oblasti všeobecných jazykových dovedností, členský stát může žadatele uznat jako školicí středisko na základě osvědčení, které potvrzuje způsobilost žadatele poskytovat vzdělávání v oblasti všeobecných jazykových znalostí. Tato způsobilost by měla být v souladu se zásadami a metodikou „evropského rámce jazykových dovedností“, který stanovila Rada Evropy (3). Členský stát může zavést doplňující předpisy s cílem upřesnit využívání této možnosti s přihlédnutím k vnitrostátní praxi, pokud jde o vydávání osvědčení všem školicím střediskům poskytujícím jazykové vzdělávání.

25.

Pokud jde o vzdělávání v oblasti komunikace a terminologie, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy, je nutno požadovat uznání v souladu s ustanoveními tohoto doporučení. Žádosti o uznání jako školicího střediska poskytujícího vzdělávání v oblasti komunikace a terminologie, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy, by měla být podána příslušnému orgánu členského státu, v němž se nachází infrastruktura, jíž se tato komunikace a terminologie týká.

Žádost o uznání jako zkoušejícího

26.

Žadatel žádající o uznání jako zkoušejícího by měl písemnou žádost podat příslušnému orgánu dotčeného členského státu.

27.

Pokud se žádost týká uznání jako zkoušejícího pro znalosti infrastruktury, včetně znalosti trasy a provozních předpisů, odpovídá za uznání příslušný orgán členského státu, v němž se nachází dotyčná infrastruktura.

28.

Žádost může jménem žadatele podat rovněž jeho zaměstnavatel.

29.

Žádost by měla obsahovat dokumenty, které dokládají splnění požadavků stanovených ve směrnici 2007/59/ES a v rozhodnutí Komise 765/2011.

30.

V žádostech je nutno upřesnit oblast nebo oblasti způsobilosti, s ohledem na něž se žádá o uznání jako zkoušejícího. Žádost se může vztahovat na jednu či více oblastí způsobilosti. Žádost by měla být strukturována podle těchto oblastí způsobilosti:

a)

všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES;

b)

odborné znalosti týkající se kolejových vozidel v souladu s přílohou V směrnice 2007/59/ES;

c)

odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES;

d)

jazykové znalosti v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES (všeobecné jazykové znalosti a/nebo komunikace a terminologie, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy).

Vydání potvrzení o uznání jako zkoušejícího

31.

Příslušný orgán by měl posoudit všechny dokumenty, které žadatel předloží. Jsou-li splněny všechny požadavky, měl by vydat potvrzení o uznání co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení veškerých potřebných dokumentů.

32.

Potvrzení o uznání by mělo obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název a adresa příslušného orgánu;

b)

jméno nebo jména, adresa a datum narození žadatele; místo narození žadatele může být v potvrzení o uznání uvedeno jako nepovinný údaj;

c)

oblast nebo oblasti způsobilosti, pro něž je zkoušející oprávněn provádět zkoušky;

d)

jazyky, ve kterých je zkoušející uznán k provádění zkoušek;

e)

identifikační číslo zkoušejícího uvedené v souladu s bodem 10 písm. d);

f)

datum skončení platnosti potvrzení o uznání.

Platnost, změna a obnovení potvrzení o uznání jako zkoušejícího

33.

Potvrzení o uznání zkoušejícího by mělo platit po dobu pěti let. Příslušný orgán může v odůvodněných případech dobu platnosti zkrátit s ohledem na veškeré oblasti způsobilosti uvedené v potvrzení o uznání či jejich část.

34.

Držitel platného potvrzení o uznání může kdykoli požádat o změnu za účelem přidání další oblasti či oblastí způsobilosti. Změněné potvrzení o uznání by mělo být vydáno na základě příslušných doplňujících podkladů, které poskytne žadatel. Datum skončení platnosti změněného potvrzení o uznání by nemělo být dotčeno.

35.

V případě vývoje, který vyžaduje změnu potvrzení o uznání, jelikož již nejsou splněny požadavky vztahující se na jednu nebo více oblastí způsobilosti uvedených v potvrzení o uznání, by uznaný zkoušející měl neprodleně ukončit provádění zkoušek v těchto oblastech způsobilosti a vyrozumět písemně příslušný orgán. Příslušný orgán by měl dotyčné informace posoudit a vydat změněné prohlášení o uznání. Datum skončení platnosti změněného potvrzení o uznání by nemělo být dotčeno.

36.

Potvrzení o uznání by mělo být na žádost zkoušejícího obnoveno a nové potvrzení by mělo být vydáno za stejných podmínek jako původní potvrzení o uznání. Příslušný orgán může zavést zjednodušený postup, pokud s ohledem na předchozí uznání nedošlo ke změně podmínek.Zkoušející, kteří žádají o obnovení potvrzení o uznání, by měli předložit záznamy o způsobilosti, kterou získali v předchozím období platnosti potvrzení o uznání, a o zkouškách provedených v posledních dvou letech. Pokud bylo předchozí období platnosti v souladu s bodem 33 zkráceno na méně než dva roky, je nutno poskytnout záznamy pro celé období.

Rejstřík zkoušejících

37.

V rejstříku uvedeném čl. 20 odst. 3 směrnice 2007/59/ES by měl být každý zkoušející identifikován pomocí individuálního identifikačního čísla. Identifikační číslo by mělo být založeno na vnitrostátních předpisech, mělo by však obsahovat zkratku členského státu, v němž je zkoušející uznán.

38.

Rejstřík by měl obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

jméno, adresa a datum narození uznaného zkoušejícího;

b)

oblast nebo oblasti způsobilosti, pro něž je zkoušející uznán za účelem provádění zkoušek;

c)

jazyk nebo jazyky, ve kterých je zkoušející uznán k provádění zkoušek;

d)

identifikační číslo zkoušejícího uvedené v souladu s bodem 37;

e)

pokud o uznání žádá jménem zkoušejícího jeho zaměstnavatel v souladu s bodem 28, název a adresa zaměstnavatele (v ostatních případech mohou být název a adresa zaměstnavatele uvedeny jako nepovinné údaje);

f)

datum skončení platnosti potvrzení o uznání;

g)

kontaktní údaje.

39.

Za účelem aktualizace rejstříku by uznaný zkoušející nebo jeho zaměstnavatel měli příslušný orgán, který vydal potvrzení o uznání, informovat o veškerých změnách údajů obsažených v rejstříku. Vnitrostátní předpisy mohou stanovit uchovávání dalších údajů v rejstříku a požadovat informace o změnách těchto údajů.

40.

Údaje uvedené v bodě 38 písm. a), b) a c) by měly být veřejně přístupné. Ostatní údaje uvedené v bodě 38 by měly být zveřejněny v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů.

Pozastavení a odebrání potvrzení o uznání

41.

Pokud činnosti v oblasti hodnocení nebo dohledu vykonávané příslušným orgánem nebo členským státem v souladu s články 26, 27 nebo 29 směrnice 2007/59/ES poskytnou důkazy, že zkoušející nesplňuje požadavky pro uznání, měl by příslušný orgán příslušné potvrzení o uznání odejmout nebo pozastavit.

42.

Pokud příslušný orgán zjistí, že zkoušející uznaný příslušným orgánem jiného členského státu nesplňuje jeden či více požadavků stanovených ve směrnici 2007/59/ES a rozhodnutí 765/2011, měl by vyrozumět příslušný orgán v členském státě, který vydal potvrzení o uznání, a měl by jej požádat o provedení příslušných kontrol.

43.

Pokud příslušný orgán tohoto jiného členského státu zjistí, že zkoušející již nesplňuje požadavky, měl by potvrzení o uznání odejmout nebo pozastavit, bezodkladně zkoušejícímu sdělit písemně důvody svých rozhodnutí a oznámit rozhodnutí příslušnému orgánu, který jej informoval o neplnění požadavků.

Odvolací řízení

44.

Příslušný orgán by měl zkoušejícího neprodleně písemně informovat o důvodech svých rozhodnutí.

45.

V případě pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání by měl příslušný orgán poskytnout jednoznačné informace o požadavcích, které již nejsou splněny. Před tím, než pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání nabude účinnosti, může příslušný orgán stanovit lhůtu, během níž může zkoušející přizpůsobit své postupy tak, aby splňoval požadavky pro uznání.

46.

Příslušný orgán by měl zajistit, aby bylo zavedeno správní odvolací řízení, které žadatelům nebo zkoušejícím umožňuje požádat o přezkum sporných rozhodnutí.

Zkoušející, kteří hodnotí jazykové dovednosti

47.

S ohledem na zkoušky všeobecných jazykových dovedností a za účelem potvrzení žadatele jako zkoušejícího může členský stát žadatele uznat na základě osvědčení, které bylo vydáno v souladu s běžnou praxí v oblasti jazykového vzdělávání. Toto osvědčení by mělo potvrzovat způsobilost žadatele provádět zkoušky v souladu se zásadami a metodikou „evropského rámce jazykových dovedností“, který stanovila Rada Evropy. Členský stát může zavést doplňující předpisy s cílem upřesnit využívání této možnosti s přihlédnutím k vnitrostátní praxi, pokud jde o vydávání osvědčení o způsobilosti zkoušejících v oblasti jazykových dovedností.

48.

Pokud jde o zkoušky způsobilosti v souvislosti s komunikací a terminologií, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy, je nutno požadovat uznání v souladu s ustanoveními tohoto doporučení. Žádosti o uznání jako zkoušejícího pro účely provádění zkoušek týkajících se komunikace a terminologie, která je specifická pro železniční provoz a bezpečnostní postupy, by měly být podány příslušnému orgánu členského státu, v němž se nachází infrastruktura, jíž se tato komunikace a terminologie týká.

Uznání zkušebních středisek

49.

Členský stát může rozhodnout, že bude požadovat uznání zkušebních středisek na základě písemné žádosti předložené příslušnému orgánu.

50.

Příslušný orgán by měl potvrzení o uznání zkušebního střediska poskytnout podle vnitrostátních předpisů a postupů a na základě kritérií nezávislosti, způsobilosti a nestrannosti. Na uznávání zkušebních středisek by se měly vztahovat body 26 až 48.

51.

Příslušný orgán může tato zkušební střediska pověřit rovněž uznáváním jejich vlastních zkoušejících, pokud splňují požadavky stanovené v bodě 53.

52.

Pro účely bodu 54 by zkušební středisko mělo vést aktualizovaný rejstřík všech zkoušejících, které uznalo. Tento rejstřík by měl obsahovat údaje uvedené v bodě 38.

53.

Zkušební středisko by mělo přijmout vhodná opatření k řízení svých zkoušejících a k zajištění toho, aby jeho zkoušející měli kvalifikaci v souladu se směrnicí 2007/59/ES a rozhodnutím 765/2011.

54.

Zkoušející by měli být oprávněni provádět zkoušky pouze v rámci činností zkušebního střediska, k němuž náležejí.

55.

Informace o uznaném zkušebním středisku by měly být v rejstříku uvedeném v bodě 38 veřejně přístupné, aniž by však byly uvedeny informace o jednotlivých zkoušejících, kteří náležejí ke zkušebnímu středisku. Místo identifikačního čísla uvedeného v bodě 37 by měl být uveden název zkušebního střediska.

56.

Příslušný orgán by měl zkušební středisko neprodleně písemně informovat o důvodech svých rozhodnutí.

57.

V případě pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání by měl příslušný orgán poskytnout jednoznačné informace o požadavcích, které nejsou splněny. Před tím, než pozastavení nebo odebrání potvrzení o uznání nabude účinnosti, může příslušný orgán stanovit lhůtu, během níž může zkušební středisko přizpůsobit své postupy tak, aby splňoval požadavky pro uznání.

58.

Příslušný orgán by měl zajistit, aby bylo zavedeno správní odvolací řízení, které žadatelům nebo zkušebním střediskům umožňuje požádat o přezkum sporných rozhodnutí.

Průhledná pravidla hodnocení

59.

Před zkouškami by měly být k dispozici informace o zásadách týkajících se hodnocení a přidělování bodů a o druhu výsledků.

60.

Strojvedoucí nebo uchazeči o práci strojvedoucího by měli mít možnost nahlédnout do hodnocení výsledků zkoušky a v případě odůvodněného záporného stanoviska ohledně zkoušek, které skládali, požádat o přezkum.

Kontroly kvality a dohled ze strany příslušného orgánu

61.

Za účelem plnění kontrolních činností v souladu s články 26, 27 nebo 29 směrnice 2007/59/ES může příslušný orgán požádat o:

a)

přístup ke všem dokumentům, které jsou důležité pro přípravu, provádění a hodnocení zkoušek;

b)

přijetí postupu pro podávání zpráv, který vyžaduje, aby byly pravidelně či na žádost poskytovány určité informace;

c)

sledování průběhu zkoušek zástupci příslušného orgánu.

V Bruselu dne 22. listopadu 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Viz strana 36 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (anglická verze: Cambridge University Press– ISBN 0-521-00531-0). (Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, 2001) (Pozn. překl.: v češtině publikaci vydala Univerzita Palackého, Olomouc – ISBN 80-244-1425-2 (brož.)). K dispozici je rovněž na internetových stránkách Rady Evropy: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


Top