Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

Rozhodnutí Rady č. 896/2011/EU ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/18


ROZHODNUTÍ RADY č. 896/2011/EU

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2007/659/ES ze dne 9. října 2007, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech (2), opravňuje Francii, aby na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech a prodávaný na území metropolitní Francie uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně, která může být nižší než minimální sazba spotřební daně z alkoholu stanovená směrnicí Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (3), avšak nesmí být nižší než 50 % běžné vnitrostátní sazby spotřební daně z alkoholu. „Tradiční“ rum, na který se vztahuje snížená sazba spotřební daně, je nyní definován v příloze II bodě 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (4). Snížená sazba spotřební daně je omezena roční kvótou ve výši 108 000 hektolitrů čistého alkoholu. Tato odchylka pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.

(2)

S cílem přizpůsobit ustanovení rozhodnutí 2007/659/ES článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a vzhledem k tomu, že „tradiční“ rum se vyrábí pouze na Guadeloupu, ve Francouzské Guayaně a na Martiniku a Réunionu, by v tomto pozměňovacím rozhodnutí měl být učiněn odkaz výlučně na tyto čtyři nejvzdálenější regiony.

(3)

Francouzské orgány předložily dne 29. června 2010 Komisi zprávu uvedenou v článku 4 rozhodnutí 2007/659/ES. Zpráva obsahuje dvě žádosti. Francouzské orgány zaprvé žádají, aby byla roční kvóta ve výši 108 000 hektolitrů zvýšena na 125 000 hektolitrů čistého alkoholu v souladu s trendy na trhu Unie s rumem. Zadruhé žádají, aby doba použitelnosti rozhodnutí 2007/659/ES byla prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2013, a byla tak uvedena v soulad s dobou použitelnosti rozhodnutí Komise ve věci státních podpor přijatého 27. června 2007, jež se týká stejné záležitosti (5) (dále jen „rozhodnutí o státních podporách“).

(4)

Z informací předložených francouzskými orgány vyplývá, že množství „tradičního“ rumu uvedeného na trh se sníženou sazbou spotřební daně se od přijetí rozhodnutí 2007/659/ES zvýšilo z 96 100 hektolitrů čistého alkoholu v roce 2007 na 105 700 hektolitrů v roce 2010, což odpovídá ročnímu nárůstu o 3,2 %. Pokud bude tento trend pokračovat, mělo by množství „tradičního“ rumu uvedeného na trh dosáhnout zhruba 109 100 hektolitrů čistého alkoholu v roce 2011, 112 600 hektolitrů v roce 2012 a 116 200 hektolitrů v roce 2013, čímž by byla překročena kvóta ve výši 108 000 hektolitrů stanovená rozhodnutím 2007/659/ES.

(5)

V 9. bodě odůvodnění rozhodnutí 2007/659/ES je zdůrazněno, že vzhledem k tomu, že je třeba podpořit konkurenceschopnost „tradičního“ rumu ze zámořských departementů na trhu území metropolitní Francie za účelem zachování činnosti odvětví cukrové třtiny–cukru–rumu těchto departementů, je třeba přezkoumat množství tradičního rumu ze zámořských departementů, na něž lze při uvolnění ke spotřebě na tomto trhu uplatnit sníženou sazbu spotřební daně. Roční kvóta ve výši 108 000 hektolitrů stanovená rozhodnutím 2007/659/ES by tudíž měla být zvýšena na 120 000 hektolitrů, a to již pro kvótu na rok 2011, aby byla zajištěna kontinuita s přihlédnutím k předpokládanému nárůstu pro tento rok. Toto zvýšení by umožnilo pokrýt roční nárůst o 4,3 %, tedy o něco více než je nárůst ve výši 3,2 % zjištěný v letech 2007–2010.

(6)

Je rovněž nezbytné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2007/659/ES o jeden rok tak, aby skončila ve stejnou dobu jako použitelnost rozhodnutí o státních podporách.

(7)

Rozhodnutí 2007/659/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/659/ES se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

2)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Odchylně od článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie se Francie opravňuje, aby na svém metropolitním území prodloužila uplatňování sazby spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně a na Martiniku a Réunionu, která je nižší než plná sazba daně z alkoholu stanovená v článku 3 směrnice 92/84/EHS.“;

3)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Odchylka uvedená v článku 1 je omezena na rum, jak je vymezen v příloze II bodě 1 písm. f) nařízení (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (6), vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně a na Martiniku a Réunionu z cukrové třtiny, která byla sklizena v místě výroby, jehož obsah jiných těkavých složek než ethanolu a methanolu činí nejméně 225 gramů na hektolitr čistého alkoholu a jehož skutečný obsah alkoholu činí nejméně 40 % objemových.

4)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Snížená sazba spotřební daně, která se použije na výrobek uvedený v článku 2, je omezena roční kvótou ve výši 108 000 hektolitrů čistého alkoholu na období do 31. prosince 2010. Pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 je tato sazba omezena roční kvótou ve výši 120 000 hektolitrů.“;

5)

v článku 5 se datum „31. prosince 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko ze dne 1. prosince 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  Úř. věst. C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.“;


Top