Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/684/SZBP ze dne 13. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; Zrušeno 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/33


ROZHODNUTÍ RADY 2011/684/SZBP

ze dne 13. října 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1).

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by měl omezujícím opatřením stanoveným v rozhodnutí 2011/273/SZBP podléhat další subjekt s cílem zabránit tomu, aby tento subjekt používal finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v současné době jím vlastněné, držené nebo kontrolované k poskytování finanční podpory syrskému režimu a zároveň dočasně umožnit, aby zmrazené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje následně tímto subjektem obdržené byly použity v souvislosti s financováním obchodu s neurčenými osobami a subjekty.

(3)

Rozhodnutí 2011/273/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/273/SZBP se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

i)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, osobám, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a osobám s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, zabránily ve vstupu na svá území nebo jejich průjezdu přes ně.“

ii)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 5, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze I vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.“

2)

Článek 4 se mění takto:

i)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, osobám a subjektům, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a osobám a subjektům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v přílohách I a II, nebo které jsou těmito osobami nebo subjekty vlastněny, drženy či kontrolovány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I a II, a to přímo ani nepřímo ani v jejich prospěch.“

ii)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v přílohách I a II a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,“

iii)

v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby či subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 zařazeny na seznamy v přílohách I a II, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem,“

iv)

v odstavci 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby či subjektu uvedeného v přílohách I a II; a“.

v)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5a.   Odstavec 1 nebrání určenému subjektu uvedenému v příloze II, aby po dobu dvou měsíců ode dne svého určení provedl platbu s využitím zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů obdržených tímto subjektem po dni svého určení, pokud má být tato platba provedena na základě smlouvy v souvislosti s financováním obchodu, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavci 1.“

3)

Článek 4a se nahrazuje tímto:

„Článek 4a

Osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I a II ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu v Sýrii, včetně syrské vlády, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, ani jakékoli osobě nebo subjektu, které vznesou nárok prostřednictvím této osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace, náhrada škody nebo jiný nárok tohoto druhu, jako jsou nároky na započtení pohledávek, pokuty nebo nároky v rámci záruky, nároky na prodloužení platnosti nebo vyplacení dluhopisu, finanční záruky, včetně nároků vyplývajících z akreditivů a podobných nástrojů v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření uložených tímto rozhodnutím.“

4)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sestavuje a mění seznamy obsažené v přílohách I a II.“

5)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   V přílohách I a II jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených osob a subjektů na seznam.

2.   V přílohách I a II jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.“

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2011/273/SZBP se označuje jako příloha I.

Článek 3

K rozhodnutí 2011/273/SZBP se doplňuje příloha II ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. října 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam subjektů podle čl. 4 odst. 1

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

(Syrská obchodní banka)

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD]

Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

general managment: dir.cbs@mail.sy

Banka vlastněná státem poskytující finanční podporu režimu.

13.10.2011“


Top