EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 9. května 2011,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky

(ECB/2011/6)

(2011/342/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.3 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (1), a zejména na článek 23 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie může Rada svěřit Evropské centrální bance (ECB) zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků. Rada tuto možnost uplatnila a v souladu s článkem 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (2), pověřila ECB úkolem zajišťovat sekretariát pro Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB) a poskytovat tak ESRB analytickou, statistickou, logistickou a správní podporu. V této souvislosti bude ECB rovněž vypracovávat nebo uchovávat dokumenty, které se týkají jejích činností, politik nebo rozhodnutí souvisejících s ESRB a které budou považovány za dokumenty ECB ve smyslu rozhodnutí ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (3).

(2)

I když podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1096/2010 sekretariát ESRB zajišťuje uplatňování rozhodnutí ECB/2004/3, které vymezuje podmínky a meze, za nichž je ESRB povinna umožnit přístup k dokumentům ESRB, ECB by měla rozhodnutí ECB/2004/3 upravit tak, aby odráželo skutečnost, že ECB bude vypracovávat nebo uchovávat dokumenty, které se týkají jejích činností, politik nebo rozhodnutí souvisejících s ESRB a které budou považovány za dokumenty ECB ve smyslu rozhodnutí ECB/2004/3.

(3)

Je třeba zajistit, aby ECB mohla odmítnout přístup k dokumentům, které vypracovala nebo uchovává a které se týkají jejích činností, politik či rozhodnutí podle čl. 127. odst. 5 a 6 Smlouvy v oblasti finanční stability, včetně dokumentů týkajících se její podpory ESRB, pokud by jejich zpřístupnění narušovalo ochranu veřejného zájmu, co se týče stability finančního systému v Unii.

(4)

V rozhodnutí ECB/2004/3 je rovněž třeba provést nezbytné změny, kterými se zohlední terminologické změny a přečíslování článků v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí ECB/2004/3 se mění takto:

1.

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu a) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

stabilitu finančního systému v Unii nebo v členském státě;“

b)

slovo „Společenství“ se nahrazuje slovem „Unie“.

2.

V článku 4 odstavci 4 se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud jde o žádosti o přístup k dokumentům Evropské rady pro systémová rizika, použije se rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/5 ze dne 3. června 2011 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské rady pro systémová rizika (4), přijaté na základě článku 7 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (5).

3.

V článku 8 se odkazy na článek 230 nahrazují odkazy na článek 263 a odkazy na článek 195 se nahrazují odkazy na článek 228 Smlouvy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. června 2011.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. května 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 42.

(4)  Úř. věst. C 176, 16.6.2011, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162.“


Top