Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

Nařízení Komise (EU) č. 1228/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1228/2010

ze dne 15. prosince 2010,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena kombinovaná nomenklatura (dále jen „KN“), která splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

V případech, kdy není zdanění odůvodněné, se uplatňuje nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (2).

(3)

Za určitých okolností se s ohledem na zvláštní povahu některých pohybů zboží zmíněných v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 zdá být vhodné snížit administrativní zátěž při deklarování takových pohybů tím, že se jim přidělí zvláštní kód KN. Týká se to zejména případů, kdy by zařazení každého druhu zboží v pohybu za účelem vyhotovení celního prohlášení znamenalo pracovní zatížení a náklady, které nejsou úměrné příslušným zájmům.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010 (3), kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby, a nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004 (4), kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, povolují členským státům používat zjednodušený systém číselného označování některého zboží ve statistice obchodu mimo EU a uvnitř EU.

(5)

Uvedená nařízení stanoví specifické kódy zboží, které se mají používat za zvláštních podmínek. V zájmu transparentnosti, a pro informační účely by takové kódy měly být uvedeny v KN.

(6)

Z těchto důvodů je třeba do KN vložit novou kapitolu 99.

(7)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

1)

V obsahu části druhé třídě XXI kapitole 99 se věta „(Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené příslušnými orgány Společenství)“ nahrazuje tímto: „Zvláštní kódy kombinované nomenklatury“.

2)

V části druhé třídě XXI se mezi konec kapitoly 98 a „část třetí“ vkládá nová kapitola 99, která zní:

KAPITOLA 99

ZVLÁŠTNÍ KÓDY KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY

Podkapitola I

Kódy kombinované nomenklatury pro některé zvláštní pohyby zboží

(Dovoz nebo vývoz).

Doplňkové poznámky:

1.

Ustanovení této podkapitoly se vztahují pouze na pohyb zboží, na které odkazují.

Takové zboží se deklaruje v příslušné podpoložce, jsou-li splněny podmínky a požadavky uvedených ustanovení a všech dalších právních úprav, které se na toto zboží vztahují. Popis takového zboží musí být dostatečně přesný, aby bylo možno zboží identifikovat.

Členské státy se však mohou rozhodnout, že ustanovení této podkapitoly nepoužijí, jedná-li se v této souvislosti o dovozní cla či jiné poplatky.

2.

Ustanovení této podkapitoly se nevztahují na obchod se zbožím mezi členskými státy.

3.

Dovážené a vyvážené zboží, které je uvedeno v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 a jehož osvobození od dovozního nebo vývozního cla bylo zamítnuto, je z této podkapitoly vyloučeno.

Pohyby zahrnující zboží, které podléhá jakémukoli zákazu nebo omezení, jsou z této podkapitoly rovněž vyloučeny.

Kód KN

Popis zboží

Poznámka

1

2

3

 

Některé zboží stanovené v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (dovoz a vývoz):

 

9905 00 00

Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu

 (1)

9919 00 00

Následující zboží, jiné než výše uvedené:

 

Výbava a vybavení domácnosti osoby, která při příležitosti svého sňatku přenáší své obvyklé místo pobytu; osobní majetek nabytý děděním.

 (1)

Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů

 (1)

Rakve s tělesnými pozůstatky, urny s popelem zesnulých osob a smuteční ozdoby

 (1)

Zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům a zboží ve prospěch obětí katastrof

 (1)

Podkapitola II

Statistické kódy pro některé zvláštní pohyby zboží.

Doplňkové poznámky:

1.

Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (2), a nařízení (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (3), povolují členským státům používat zjednodušený systém číselného označování některého zboží ve statistice obchodu mimo EU a uvnitř EU.

2.

Na kódy uvedené v této podkapitole se vztahují podmínky stanovené nařízením (EU) č. 113/2010 a nařízením (ES) č. 1982/2004.

Kód KN

Popis zboží

1

2

9930

Zboží dodávané do lodí a letadel:

9930 24 00

zboží z kapitol KN 1 až 24

9930 27 00

zboží z kapitoly KN 27

9930 99 00

zboží zařazené jinde

9931

Zboží dodávané pro posádku zařízení na volném moři nebo pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení zařízení na volném moři:

9931 24 00

zboží z kapitol KN 1 až 24

9931 27 00

zboží z kapitoly KN 27

9931 99 00

zboží zařazené jinde

9950 00 00

Kód používaný pouze při obchodu se zbožím mezi členskými státy pro jednotlivé transakce, jejichž hodnota je nižší než 200 EUR, a v některých případech pro vykazování ostatních výrobků


(1)  Při dovozu se na zařazení do této podpoložky a osvobození od dovozních cel vztahují podmínky stanovené nařízením Rady (ES) č. 1186/2009.

(2)  Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3.


Top