Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Nařízení Komise (EU) č. 850/2010 ze dne 27. září 2010 , kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“ , nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 850/2010

ze dne 27. září 2010,

kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST O PŘEZKUM

(1)

Komise obdržela žádost o přezkum pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost TRL China Ltd (dále jen „žadatel“), který je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice (dále jen „dotčená země“).

B.   VÝROBEK

(2)

Přezkoumávaným výrobkem jsou chemicky vázané, nepálené magnezitové cihly, jejichž hořčíková složka obsahuje alespoň 80 % MgO, též obsahující magnezit, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódů TARIC 6815910010, 6815991020 a 6815999020).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1659/2005 (2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie, včetně dotčeného výrobku vyrobeného žadatelem, konečnému antidumpingovému clu ve výši 39,9 %, s výjimkou několika zvláště uvedených společností, jež podléhají individuálním sazbám cla.

D.   DŮVODY PRO PŘEZKUM

(4)

Žadatel tvrdí, že působí v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, případně že splňuje kritéria individuálního zacházení v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Dále tvrdí, že nevyvážel dotčený výrobek do Unie v období šetření, na němž se antidumpingová opatření zakládala, tj. v období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen „období původního šetření“), a že není ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.

(5)

Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Unie vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.

E.   POSTUP

(6)

Výrobci v Unii, o nichž je známo, že se jich záležitost týká, byli o výše uvedené žádosti informováni a dostali příležitost k podání připomínek.

(7)

Po posouzení dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po obdržení žádosti uvedené níže v 13. bodě odůvodnění bude stanoveno, zda žadatel působí v podmínkách tržního hospodářství, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. odst. 7 písm. c) základního nařízení, případně zda splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Pokud tomu tak je, vypočte se pro žadatele individuální dumpingové rozpětí a v případě zjištění dumpingu se stanoví výše cla, kterému by měl podléhat dovoz dotčeného výrobku do Unie.

(8)

Bude-li stanoveno, že žadatel splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla, může být nezbytné změnit celní sazbu, která se v současnosti uplatňuje na dovoz dotčeného výrobku společnostmi, které nejsou jednotlivě uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1659/2005.

a)   Dotazníky

(9)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise žadateli dotazník.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(10)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.

(11)

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení.

(12)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se strany přihlásí ve lhůtě stanovené tímto nařízením.

c)   Tržní zacházení / individuální zacházení

(13)

V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom, že působí v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, určí se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musí být ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení předloženy řádně odůvodněné žádosti. Komise zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové republiky. Tento formulář žádosti může žadatel použít rovněž pro žádost o individuální zacházení, tzn. že splňuje kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

d)   Výběr země s tržním hospodářstvím

(14)

V případě, že žadateli není přiznáno tržní zacházení, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty, pokud jde o Čínskou lidovou republiku, v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit Spojené státy americké, které již byly použity v průběhu šetření, jež vedlo k uložení opatření na dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.

(15)

V případě, že je žadateli přiznáno tržní zacházení, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jež jsou zapotřebí ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise zamýšlí použít Spojené státy americké rovněž k tomuto účelu.

F.   ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZU

(16)

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovoz dotčeného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Unie. Zároveň by takový dovoz měl podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby se zajistilo, že antidumpingové clo může být uloženo se zpětnou platností od data zahájení přezkumu, pokud bude jeho výsledkem zjištění existence dumpingu u žadatele. Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.

G.   LHŮTY

(17)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník zmíněný v 8. bodě odůvodnění písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení,

mohou zúčastněné strany vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Spojených států amerických, které budou v případě, že žadateli nebude přiznáno tržního zacházení, zvoleny za zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou,

by měl žadatel předložit řádně odůvodněnou žádost o status tržního hospodářství.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(18)

Pokud některá ze zúčastněných stran odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění z dostupných údajů.

(19)

Pokud se zjistí, že zúčastněná stana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle článku 18 základního nařízení se může vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

I.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(20)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze den 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

J.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(21)

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro obchod. Úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčastněným stranám k dispozici na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce generálního ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade),

PŘIJAL TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 1659/2005 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy chemicky vázaných, nepálených magnezitových cihel, jejichž hořčíková složka obsahuje alespoň 80 % MgO, též obsahující magnezit, v současnosti kódů KN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódů TARIC 6815910010, 6815991020 a 6815999020), pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných a prodávaných na vývoz do Společenství společností TRL China Ltd (doplňkový kód TARIC A985), podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením (ES) č. 1659/2005.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1659/2005 se zrušuje, pokud jde o dovoz uvedený v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celní orgány se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

1.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se strany přihlásit Komisi, písemně předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v 8. bodě odůvodnění písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak.

Zúčastněné strany rovněž mohou Komisi v téže lhůtě 37 dnů písemně požádat o slyšení.

2.   Strany účastnící se šetření, které chtějí vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Spojených států amerických, jež budou pravděpodobně použity jako země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou, musí své připomínky předložit do 10 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Komise musí obdržet řádně odůvodněnou žádost o status tržního hospodářství do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (4) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Veškeré informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22956505

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 1225/2009 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


Top