EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0802

Nařízení Komise (EU) č. 802/2010 ze dne 13. září 2010 , kterým se provádí čl. 10 odst. 3 a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkonnost společnosti Text s významem pro EHP

OJ L 241, 14.9.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 105 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/oj

14.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 802/2010

ze dne 13. září 2010,

kterým se provádí čl. 10 odst. 3 a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkonnost společnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 27 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výkonnost společnosti je jedním z obecných parametrů určujících rizikový profil lodě.

(2)

S cílem určit výkonnost společností ve smyslu směrnice 2009/16/ES je nutné, aby inspektoři při inspekci lodě zaznamenali číslo IMO přidělené společnosti.

(3)

Za účelem posouzení výkonnosti společnosti by se měl vzít v úvahu počet závad na všech lodích a míra zadržení všech lodí ve flotile společnosti, které byly předmětem inspekce v Unii a v regionu zahrnutém do Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci (dále jen „Pařížské memorandum“).

(4)

V metodice použité pro posouzení výkonnosti společnosti je nutné vycházet ze zkušeností nabytých při uplatňování Pařížského memoranda.

(5)

Komise by se při zveřejnění seznamu společností s nízkou nebo velmi nízkou výkonností na veřejných internetových stránkách měla opírat o Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (2).

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Identifikace společností

Členské státy zajistí, aby společnost ve smyslu čl. 2 bodu 18 směrnice 2009/16/ES byla identifikována číslem IMO, musí-li loď dodržet Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti (dále jenom „předpis ISM“) podle kapitoly IX Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (dále jen „Úmluva SOLAS“).

Článek 2

Kritéria pro posouzení výkonnosti společnosti

1.   Pro posouzení výkonnosti společnosti uvedené v části I bodě 1 písm. e) přílohy 1 směrnice 2009/16/ES se použijí kritéria stanovená v příloze tohoto nařízení.

2.   Úroveň výkonnosti společností se denně aktualizuje a vypočítává na základě 36 měsíců předcházejících posouzení. K tomuto účelu se výpočet provede na základě údajů získaných od 17. června 2009. Pokud od 17. června 2009 uplynulo méně než 36 měsíců, provede se výpočet na základě dostupných údajů.

3.   Společnosti se zařadí jako společnosti s velmi nízkou, nízkou, střední nebo vysokou výkonnost vyjmenované v bodě 3 přílohy.

Článek 3

Zveřejnění seznamu společností s nízkou a velmi nízkou výkonností

1.   Komisi je nápomocna Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) za účelem pravidelného zveřejňování informací o společnostech s nízkou a velmi nízkou výkonností na internetových stránkách v souladu s článkem 27 směrnice 2009/16/ES.

2.   EMSA denně zveřejňuje a aktualizuje na své veřejných internetových stránkách tyto informace:

a)

seznam společností, jejichž výkonnost během předcházejících 36 měsíců byla velmi nízká, a to nepřetržitě po dobu nejméně třech měsíců,

b)

seznam společností, jejichž výkonnost během předcházejících 36 měsíců byla nízká nebo velmi nízká, a to nepřetržitě po dobu nejméně třech měsíců,

c)

seznam společností, jejichž výkonnost během předcházejících 36 měsíců byla nízká, a to nepřetržitě po dobu nejméně šesti měsíců.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57.

(2)  Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

KRITÉRIA VÝKONNOSTI SPOLEČNOSTI

(uvedené v čl. 10 odst. 3 směrnice 2009/16/ES)

1.   Ukazatel zadržení

Ukazatel zadržení je poměr počtu zadržení všech lodí ve flotile společnosti k počtu inspekcí všech lodí ve flotile společnosti za předcházejících 36 měsíců ve srovnání s průměrným poměrem zadržení všech lodí podrobených inspekci v regionu zahrnutém do Pařížského memoranda za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel zadržení se považuje za průměrný, pokud se nachází v rozpětí dvou procentních bodů nad nebo pod průměrným procentním podílem zadržení v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel zadržení se považuje za nadprůměrný, pokud je vyšší než dva procentní body nad průměrným procentním podílem zadržení v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel zadržení se považuje za podprůměrný, pokud je nižší než dva procentní body pod průměrným procentním podílem zadržení v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel zadržení u společnosti se považuje za nadprůměrný bez ohledu na všechny ostatní výsledky inspekce, pokud byl za přecházejících 36 měsíců vydán některé lodi ve flotile dané společnosti příkaz k odepření přístupu v souladu se směrnicí 2009/16/ES.

2.   Ukazatel závad společnosti

Ukazatel závad je poměr celkových bodů za všechny závady na všech lodích ve flotile společnosti k počtu inspekcí všech lodí ve flotile společnosti za předcházejících 36 měsíců ve srovnání s průměrným poměrem závad na všech lodích podrobených inspekci v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Pro účely prvního pododstavce se závady související s předpisem ISM, hodnotí pěti body a ostatní závady jedním bodem. Průměrný poměr závad v regionu zahrnutém do Pařížského memoranda se hodnotí s přihlédnutím k průměrnému výskytu závad souvisejících s předpisem ISM nebo jakýchkoliv jiných závad na jednu inspekci.

Ukazatel závad se považuje za průměrný, pokud se nachází v rozpětí dvou procentních bodů nad nebo pod váženým průměrem závad v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel závad se považuje za nadprůměrný, pokud je vyšší než dva procentní body nad váženým průměrem závad v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

Ukazatel závad se považuje za průměrný, pokud je nižší než dva procentní body pod váženým průměrem závad v regionu, na nějž se vztahuje Pařížské memorandum, za předcházejících 36 měsíců.

3.   Matrice výkonnosti společnosti

Výkonnost společnosti se zařazuje takto:

Ukazatel zadržení

Ukazatel závad

Výkonnost společnosti

Nadprůměrný

Nadprůměrný

Velmi nízká

Nadprůměrný

Průměrný

Nízká

Nadprůměrný

Podprůměrný

Průměrný

Nadprůměrný

Podprůměrný

Nadprůměrný

Průměrný

Průměrný

Střední

Průměrný

Podprůměrný

Podprůměrný

Průměrný

Podprůměrný

Podprůměrný

Vysoká

Pokud však společnost nemá žádné předcházející záznamy o inspekcích provedených v její flotile nebo u ní není vyžadováno číslo IMO, považuje se za společnost se střední výkonností.


Top