Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0641

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 641/2010 ze dne 7. července 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

OJ L 194, 24.7.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; Zrušeno 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/641/oj

24.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/23


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 641/2010

ze dne 7. července 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (3) bylo možno po dobu čtyř let zaslat z Azor do zbývající části Unie cukr v množství překračujícím tradiční obchodní toky. Vzhledem k tomu, že by mohlo být výhodné, aby bylo azorské zemědělství diverzifikováno, a že by tedy měla být tato diverzifikace usnadněna, zejména s ohledem na postupné ukončení systému mléčných kvót, je nezbytné přijmout vhodná opatření na podporu restrukturalizace odvětví cukru v tomto regionu. Za tímto účelem a s cílem umožnit existenci životaschopného místního cukrovarnického průmyslu je vhodné umožnit, aby byl po omezenou dobu pěti let zasílán cukr v množství překračujícím objem tradičních toků, přičemž roční limity se budou postupně snižovat.

(2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví výjimku z dovozních cel pro dodávky cukru C na Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek a v období stanoveném v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (4). V důsledku reformy v odvětví cukru a začlenění odvětví cukru do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (5), by měla být ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 247/2006 upravena. Zejména Azory by měly mít možnost využít výjimky z dovozních cel na surový třtinový cukr v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek.

(3)

V článku 6 nařízení (ES) č. 247/2006 se zavádí přechodné období, během kterého mohou Kanárské ostrovy nadále přijímat dodávky stanoveného množství mléčných přípravků kódů KN 1901 90 99 a 2106 90 92 určených pro průmyslové zpracování. Toto přechodné období trvalo do 31. prosince 2009. Výrobky kódu KN 1901 90 99 – sušené odstředěné mléko s rostlinným tukem – se však staly pro místní spotřebitele, včetně nejchudších spotřebitelů, tradičním výrobkem. Jeho dodávky vytvářejí zvláštní místní průmyslové odvětví poskytující zaměstnání a přidanou hodnotu. Proto je vhodné zachovat dodávky tohoto specifického výrobku, který se používá výhradně pro místní spotřebu.

(4)

Ustanovení čl. 12 písm. f) nařízení (ES) č. 247/2006 odkazuje na ustanovení o kontrolách a sankcích v rámci podpůrných programů Společenství pro nejvzdálenější regiony, které předkládají členské státy Komisi ke schválení. Jak vyplývá ze zkušeností Komise, má-li být zajištěna efektivní a odpovídající realizace takových podpůrných programů, je nezbytné zrušit v čl. 12 písm. f) uvedeného nařízení odkaz na kontroly a sankce. Členské státy však budou v souladu s článkem 27 uvedeného nařízení o těchto vnitrostátních opatřeních nadále Komisi informovat.

(5)

Článek 18 nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví pravidla, kterými se řídí použitelnost zvláštních pravidel pro odvětví vína v nejvzdálenějších regionech Unie. Společná organizace trhu s vínem byla změněna nařízením Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem (6) a následně byla začleněna do nařízení (ES) č. 1234/2007. Odkazy na tato opatření je proto třeba aktualizovat. Navíc čl. 85u odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007 obsahuje výslovnou výjimku z režimu klučení pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy. Tato výjimka proto už nemusí být uvedena v nařízení (ES) č. 247/2006.

(6)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006 stanoví, že do 31. prosince 2013 budou na Azorách a na Madeiře postupně zrušeny plochy osázené zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení zavazuje Portugalsko informovat každoročně Komisi, jak postupuje přeměna a restrukturalizace ploch osázených zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení jsou přísnější než pravidla stanovená v čl. 120a odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména pokud jde o požadavek na vyklučení zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby s výjimkou případu, kdy je vyrobené víno určeno výhradně pro rodinu výrobce. Datum 31. prosince 2013 uvedené v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006 by proto mělo být zrušeno, aby se předešlo rozdílnému zacházení mezi regiony Azory a Madeira na jedné straně a zbývající částí Unie na straně druhé.

(7)

Navzdory nedávnému vývoji v místní produkci mléka ve francouzském zámořském departementu Réunion není v současnosti spotřeba pitného mléka na ostrově dostatečně pokryta. Navíc vzdálenost a izolovanost tohoto regionu neumožňují využít jiného zdroje surového mléka. Proto by se ustanovení čl. 19 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006 povolující výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího z Unie na Madeiře měla rozšířit i na Réunion.

(8)

Podmínky pro další rozšíření místní produkce mléka v nejvzdálenějších regionech, které využívají výjimky stanovené čl. 19 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 247/2006, jsou velmi omezené v důsledku polohy dotčených ostrovů. I když zůstává zachována povinnost zajistit sběr a odbyt místní produkce mléka, je vhodné zrušit povinnost Komise, kterou stanoví druhý pododstavec zmíněného článku, a sice stanovit množství čerstvého mléka získaného v místě, jež má být začleněno do rekonstituovaného UHT mléka.

(9)

Zpětná použitelnost tohoto nařízení od 1. ledna 2010 by měla zajistit kontinuitu zvláštních opatření v oblasti zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie a naplnit legitimní očekávání dotčených hospodářských subjektů.

(10)

Nařízení (ES) č. 247/2006 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 247/2006 se mění takto:

1)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odst. 2 písm. a) je možné zaslat ročně z Azor do zbývající části Unie po dobu pěti let tato maximální množství cukru (kódu KN 1701):

:

v roce 2011

:

3 000 tun,

:

v roce 2012

:

2 500 tun,

:

v roce 2013

:

2 000 tun,

:

v roce 2014

:

1 500 tun,

:

v roce 2015

:

1 000 tun.“;

2)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Cukr

1.   Během období uvedeného v čl. 204 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (7) je níže uvedený cukr vyrobený nad rámec kvóty uvedené v článku 61 uvedeného nařízení osvobozený od dovozních cel v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek uvedeném v článku 2 tohoto nařízení:

a)

cukr určený ke spotřebě na Madeiře a na Kanárských ostrovech v podobě bílého cukru kódu KN 1701;

b)

cukr určený k rafinaci a ke spotřebě na Azorách v podobě surového cukru kódu KN 1701 12 10 (surový řepkový cukr).

2.   Na Azorách je možné množství cukru určeného k rafinaci uvedené v odstavci 1 doplnit surovým cukrem kódu KN 1701 11 10 (surový třtinový cukr) v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek. V případě zásobování Azor surovým cukrem se potřeby vyhodnotí s přihlédnutím k vývoji místní produkce cukrové řepy. Množství, na něž se vztahuje režim zásobování, se určí tak, aby celkový roční objem cukru rafinovaného na Azorách nepřesáhl 10 000 tun.

3)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Mléčné přípravky

Odchylně od článku 2 mohou být na Kanárské ostrovy i nadále dodávány mléčné přípravky určené pro průmyslové zpracování kódu KN 1901 90 99 (sušené odstředěné mléko s rostlinným tukem) až do výše 800 tun ročně. Podpora poskytnutá na zásobování tímto produktem z Unie nesmí přesáhnout 210 EUR za tunu a je zahrnuta do limitu stanoveného v článku 23. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.“;

4)

v článku 12 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

opatření přijatá k zajištění efektivního a náležitého provádění programů, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodnocení, a stanovený soubor kvantifikovaných ukazatelů použitelných v hodnocení programů;“;

5)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Víno

1.   Opatření uvedená v článcích 103v, 103w, 103x a 182a nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na Azory a Madeiru.

2.   Odchylně od čl. 120a odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 lze na produkci vína, které smí být v oběhu pouze v regionech Azory a Madeira, použít hrozny pocházející ze zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbémont) sklizené v těchto regionech.

Portugalsko postupně zruší plochy osázené zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby, případně za využití podpory stanovené v článku 103q nařízení (ES) č. 1243/2007.

3.   Opatření uvedená v článcích 103v, 103w a 103y nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na Kanárské ostrovy.“;

6)

v článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní spotřeby na Madeiře a ve francouzském zámořském departementu Réunion povoluje výroba UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího z Unie, pokud toto opatření nepoškozuje místní produkci mléka a zajistí jeho sběr a odbyt. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.

Způsob výroby UHT mléka, které bylo takto rekonstituováno, musí být jasně označen na prodejním obalu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 7. července 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko ze dne 17. března 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2010.

(3)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“;


Top