EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 437/2010

ze dne 19. května 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 178 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti Unie je nezbytné podpořit omezené intervence do renovace existujících budov, které slouží k bydlení, v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později. Uvedené intervence mohou probíhat za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (3).

(2)

Výdaje by měly být programovány v rámci operace integrovaného rozvoje měst nebo prioritních os pro oblasti, ve kterých dochází nebo by mohlo docházet k fyzickému chátrání staveb a sociálnímu vyloučení. V zájmu přehlednosti by měly být zjednodušeny podmínky, za nichž mohou intervence do bydlení v městských oblastech probíhat. Proto by měly být výdaje na intervence do bydlení programovány s přihlédnutím k různým parametrům bez ohledu na zdroj financování. Kromě toho by měly být za způsobilé považovány pouze výdaje na intervence týkající se existujících budov.

(3)

V několika členských státech je pro marginalizované skupiny obyvatel, které žijí v městských nebo venkovských oblastech, bydlení rozhodujícím faktorem pro začlenění. Proto je nezbytné rozšířit způsobilost výdajů na intervence do bydlení ve všech členských státech na skupiny obyvatel žijící v městských nebo venkovských oblastech.

(4)

Bez ohledu na to, zda skupiny obyvatel žijí v městských či venkovských oblastech, by měly být z důvodu velmi špatné kvality jejich podmínek bydlení za způsobilé považovány i výdaje na renovace nebo nahrazení stávajícího bydlení, včetně nové bytové výstavby.

(5)

V souladu se zásadou č. 2 společných základních zásad týkajících se začleňování Romů, které znovu zdůraznila Rada ve svých závěrech o začleňování Romů ze dne 8. června 2009, by intervence do bydlení zaměřené na konkrétní skupinu neměly vyloučit jiné osoby, které se nacházejí v podobné socioekonomické situaci.

(6)

V souladu se zásadou č. 1 uvedených společných základních zásad a za účelem snížení rizika segregace by intervence do bydlení pro marginalizované skupiny obyvatel měly probíhat v rámci integrovaného přístupu, který zahrnuje činnosti zejména v oblasti vzdělávání, zdraví, sociálních věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti a opatření k odstranění segregace.

(7)

Pro přijetí seznamu kritérií nezbytných pro určení oblastí, v nichž dochází nebo by mohlo docházet k fyzickému chátrání staveb a sociálnímu vyloučení, a pro přijetí seznamu způsobilých intervencí by měly být zajištěny jednotné podmínky. Podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie se pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Do přijetí takového nařízení a s cílem zabránit jakémukoli narušení legislativní činnosti Unie by mělo být nadále používáno rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(8)

Nařízení (ES) č. 1080/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 1080/2006 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Výdaje na bydlení, kromě výdajů na zlepšení energetické účinnosti a na využití obnovitelné energie podle odstavce 1a, jsou způsobilými výdaji v těchto případech:

a)

v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později, a v rámci integrovaného přístupu k rozvoji měst pro oblasti, ve kterých dochází nebo by mohlo docházet k fyzickému chátrání staveb a sociálnímu vyloučení;

b)

ve všech členských státech pouze v rámci integrovaného přístupu pro marginalizované skupiny obyvatel.

Příděly na výdaje na bydlení nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené operační programy, nebo 2 % celkového přídělu z EFRR.

2a.   Pro účely odst. 2 písm. a) a b), avšak aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto odstavce, se výdaje omezí na následující intervence:

a)

renovace společných částí v existujících bytových domech;

b)

renovace a změna využití stávajících budov ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo neziskových provozovatelů pro účely bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy nebo pro osoby se zvláštními potřebami.

Pro účely odst. 2 písm. b) mohou intervence zahrnovat renovace nebo nahrazení stávajícího bydlení.

Komise přijme seznam kritérií nezbytných pro určení oblastí uvedených v odst. 2 písm. a) a seznam způsobilých intervencí postupem podle čl. 103 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 19. května 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stanovisko ze dne 5. listopadu 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. února 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010.

(3)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top