Help Print this page 

Document 32010D0862

Title and reference
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 862/2010/EU ze dne 22. září 2010 o účasti Unie na společném výzkumném a rozvojovém programu v regionu Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 256, 30.9.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/862/oj
Multilingual display
Text

30.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 862/2010/EU

ze dne 22. září 2010

o účasti Unie na společném výzkumném a rozvojovém programu v regionu Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 185 a čl. 188 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3) (dále jen „sedmý rámcový program“) umožňuje účast Společenství na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených k uskutečnění těchto programů, ve smyslu článku 169 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“).

(2)

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (4), podporuje přístup přesahující hranice jednotlivých výzkumných témat, která se týkají jednoho či více témat sedmého rámcového programu, a v této souvislosti určil iniciativu podle článku 169 Smlouvy o ES v oblasti společného výzkumu Baltského moře jako jednu z oblastí, které jsou vhodné pro účast Společenství v národních výzkumných programech prováděných společně.

(3)

Ekosystém Baltského moře, které je polozavřeným evropským vnitrozemským mořem, je jednou z největších světových poloslaných vodních ploch a byl vážně postižen mnohými nepříznivými vlivy, které jsou buď přírodního původu, nebo jsou vyvolané lidskou činností, jako je znečištění způsobené odloženými chemickými zbraněmi, např. bojovými plyny pocházejícími z druhé světové války, a sloučeninami těžkých kovů, organickými látkami, radioaktivním materiálem, topnými oleji a ropnými skvrnami. Rozvoj zemědělství v povodí Baltského moře měl rovněž za následek nadměrný přísun hnojiv a organických látek vedoucích ke zvýšené eutrofizaci a zavlečení neendemických cizích organismů do životního prostředí. Neudržitelné využívání rybích populací a změna klimatu způsobují úbytek původní biologické rozmanitosti. Tyto faktory, jakož i neustálá lidská činnost, včetně projektů souvisejících s infrastrukturou prováděných přímo na pobřeží nebo v jeho těsné blízkosti a v povodí Baltského moře, a ekologicky neudržitelná turistika poškozují přírodní prostředí. To vše značně snižuje schopnost Baltského moře udržitelným způsobem poskytovat zboží a služby, na nichž lidé přímo a nepřímo závisí z hlediska sociálních, kulturních a ekonomických zájmů.

(4)

Evropská rada na zasedání dne 14. prosince 2007 zdůraznila své obavy ohledně stavu životního prostředí v Baltském moři, na což reaguje sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. června 2009 o strategii Evropské unie pro region Baltského moře. Rada navíc vyzvala Komisi, aby předložila návrh na iniciativu podle článku 169 Smlouvy o ES pro region Baltského moře.

(5)

Věda by měla přispět k plnění těchto úkolů a k vyřešení naléhavých environmentálních problémů Baltského moře. Závažnost současné situace si však vyžaduje kvalitativní a kvantitativní posílení současného výzkumu v pobaltském regionu rozvojem a prováděním plně integrovaného přístupu umožňujícího zjednodušit příslušné výzkumné programy všech států ležících na pobřeží Baltského moře a zaměřit je na koordinované, účinné a efektivní řešení složitých a naléhavých problémů.

(6)

Řada výzkumných a rozvojových programů nebo činností prováděných jednotlivými členskými státy na vnitrostátní úrovni za účelem podpory výzkumu a vývoje v regionu Baltského moře není v současné době dostatečně koordinována na úrovni Unie, aby se dosáhlo kritického množství vyžadovaného ve strategických oblastech výzkumu a vývoje.

(7)

Stávající výzkumné struktury specifické pro jednotlivá odvětví, které se vyvíjely během dlouhé historie vnitrostátních politik, jsou navíc hluboce zakořeněné ve vnitrostátních systémech řízení a brání rozvoji a financování víceoborového, mezioborového a interdisciplinárního environmentálního výzkumu nezbytného k řešení úkolů v regionu Baltského moře.

(8)

Ačkoli existuje dlouhá tradice spolupráce ve výzkumu Baltského moře jak se zeměmi, které spadají do regionu Baltského moře, tak i se zeměmi mimo něj, nebyly na úsilí o spolupráci z důvodu rozdílné hospodářské a rozvojové situace těchto zemí, jakož i z důvodu velmi odlišných vnitrostátních plánů výzkumu, výzkumných témat a priorit dosud vyčleněny přiměřené finanční zdroje umožňující optimální využití výzkumného potenciálu.

(9)

Komise ve svém pracovním programu na období 2007–2008 ze dne 11. června 2007 pro provádění zvláštního programu „Spolupráce“ poskytla v oblasti environmentálního výzkumu Baltského moře finanční podporu programům BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS za účelem posílení spolupráce mezi agenturami pro financování environmentálního výzkumu v pobaltském regionu a usnadnění přechodu na společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře, který se má provádět na základě článku 169 Smlouvy.

(10)

Programy BONUS ERA-NET a ERA-NET PLUS v podstatě fungovaly dobře, a je tedy důležité zajistit kontinuitu výzkumného úsilí s cílem vyřešit naléhavé environmentální úkoly.

(11)

V souladu s koncepcí sedmého rámcového programu, a jak vyplývá z konzultací se zúčastněnými subjekty uskutečněných během programu BONUS ERA-NET, je v pobaltském regionu zapotřebí politicky podporovaných výzkumných programů.

(12)

Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko (dále jen „zúčastněné státy“) se dohodly, že budou společně provádět společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře BONUS (dále jen „program BONUS“). Program BONUS má za cíl podporovat vědecký rozvoj a inovace poskytováním nezbytného právního a organizačního rámce pro nadnárodní spolupráci mezi pobaltskými státy v environmentálním výzkumu v regionu Baltského moře.

(13)

Ačkoli program BONUS je ve velké míře zaměřen na environmentální výzkum, zasahuje do řady souvisejících výzkumných programů Unie pro okruh lidských činností, které mají zvýšené dopady na ekosystém, jako jsou rybolov, akvakultura, zemědělství, infrastruktura (včetně v oblasti energetiky), doprava, odborná příprava a mobilita výzkumných pracovníků, a také do řady socio-ekonomických otázek. Program BONUS má značný význam pro řadu politik a směrnic Unie, včetně strategie Unie pro region Baltského moře, společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (5), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (6), a mezinárodních závazků Unie, jako je akční plán pro Baltské moře HELCOM. V důsledku toho přinese program BONUS prospěch mnohým dalším oblastem politiky Unie.

(14)

Zúčastněné státy se v zájmu posílení dopadu programu BONUS dohodly, že se ho zúčastní Unie.

(15)

Program BONUS by měl zahrnovat strategickou fázi, po níž bude následovat fáze provádění, aby se poskytla příležitost uskutečnit rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty o strategickém plánu výzkumu schopném zvládnout také vznikající výzkumné potřeby. Během strategické fáze programu BONUS by se měly vyvíjet snahy o zapojení dalších, odvětvově zaměřených agentur pro financování s cílem dále posílit integraci výzkumu, který řeší meziodvětvové potřeby konečných uživatelů, a zajistit účinné využití a převzetí výsledků pro opatření k řízení politik a zdrojů napříč celou řadou ekonomických odvětví.

(16)

Komise by na konci této strategické fáze měla ověřit existenci strategického plánu výzkumu, platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty a podmínek provádění, které umožní, aby iniciativa vstoupila do fáze provádění. Komise může v případě potřeby učinit doporučení za účelem zlepšení strategického plánu výzkumu. Přechod do fáze provádění by měl být hladký a měl by proběhnout neprodleně.

(17)

Zúčastněné státy se dohodly, že na program BONUS přispějí částkou 50 milionů EUR. Měly by se umožnit i jiné než peněžní příspěvky ve formě přístupu k infrastruktuře a jejího využívání (dále jen „věcný příspěvek ve formě infrastruktury“) za předpokladu, že netvoří podstatnou část celého příspěvku. Měly by podléhat posouzení jejich materiální a užitné hodnoty z hlediska uskutečňování projektů programu BONUS.

(18)

Účast Unie na programu BONUS by neměla překročit 50 milionů EUR pro celou dobu jeho trvání a v rámci tohoto limitu by měla odpovídat příspěvkům zúčastněných států, aby se zvýšil jejich zájem o společné provádění programu BONUS. Většina finančního příspěvku Unie by měla být přidělena pro fázi provádění. Pro každou fázi by se měl stanovit strop. Strop pro fázi provádění by se měl zvýšit o jakoukoli částku zbývající po provedení strategické fáze.

(19)

Společné provádění programu BONUS vyžaduje specializovanou prováděcí strukturu stanovenou v rozhodnutí 2006/971/ES. Pro uskutečňování programu BONUS se zúčastněné státy na takové specializované prováděcí struktuře dohodly a vytvořily síť pobaltských organizací pro financování vědy (dále jen „BONUS EHZS“). BONUS EHZS by mělo být příjemcem finančního příspěvku Unie. Zúčastněným státům se připomíná význam zásady skutečného společného fondu, přičemž každý zúčastněný stát v souladu se společnými pravidly a postupy financování programu BONUS rozhodne, zda bude spravovat svůj vlastní příspěvek nebo zda bude jeho příspěvek spravován prostřednictvím BONUS EHZS. BONUS EHZS by mělo také zajistit, aby provádění programu BONUS bylo v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

(20)

Finanční příspěvek Unie by měl být podmíněn formálními závazky příslušných vnitrostátních orgánů zúčastněných států a zaplacením jejich finančních příspěvků.

(21)

V zájmu usnadnění a zjednodušení řízení příspěvku Unie pro strategickou fázi by jeho vyplacení mělo být podmíněno uzavřením dohody o grantech mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS, která by se měla řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (7).

(22)

Vyplacení příspěvku Unie pro prováděcí fázi by mělo být podmíněno uzavřením dohody o provádění mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS, která by obsahovala podrobná ujednání o využití finančního příspěvku Unie. Tato část finančního příspěvku Unie by měla být spravována v rámci nepřímého centralizovaného řízení podle čl. 54 odst. 2 písm. c) a článku 56 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8) (dále jen „finanční nařízení“), a článku 35, čl. 38 odst. 2 a článku 41 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9).

(23)

Všechny úroky získané z příspěvků zaplacených pro BONUS EHZS by se měly považovat za příjem tohoto sdružení a měly by být přiděleny pro provádění programu BONUS.

(24)

V zájmu ochrany svých finančních zájmů by Unie měla mít právo snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek v případě nepřiměřeného, částečného nebo opožděného provádění programu BONUS, nebo pokud zúčastněné státy své příspěvky na financování programu BONUS neposkytnou, nebo je poskytnou částečně nebo opožděně, za podmínek stanovených v dohodách, které mají být uzavřeny mezi Unií a BONUS EHZS.

(25)

V zájmu účinného provádění programu BONUS během fáze provádění by finanční podpora měla být poskytnuta účastníkům projektů programu BONUS, za jejichž výběr na ústřední úrovni na základě výzev k předkládání návrhů odpovídá BONUS EHZS. Poskytování a vyplácení této finanční podpory účastníkům programu BONUS by mělo probíhat transparentním a nebyrokratickým způsobem podle společných pravidel, která jsou v souladu se sedmým rámcovým programem.

(26)

Společné výzkumné středisko je sice útvarem Komise, avšak jeho ústavy mají výzkumné kapacity, které mají význam pro program BONUS, a mohly by přispívat k jeho provádění. Je proto vhodné vymezit úlohu Společného výzkumného střediska z hlediska jeho způsobilosti pro financování.

(27)

V zájmu zajištění rovného zacházení by hodnocení návrhů mělo dodržovat stejné zásady, které se používají pro návrhy předkládané v rámci sedmého rámcového programu. Hodnocení návrhů by proto mělo být prováděno na ústřední úrovni pod odpovědností BONUS EHZS nezávislými odborníky s dobrou znalostí místních podmínek na základě transparentních a společných kritérií a finanční prostředky by měly být přidělovány v souladu s pořadníkem schváleným na ústřední úrovni. Řazení a pořadí priorit by mělo schválit BONUS EHZS, přičemž by se mělo přesně řídit výsledky nezávislého hodnocení, které by mělo být závazné.

(28)

K programu BONUS se může připojit kterýkoli členský stát a kterákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu.

(29)

V souladu s cíli sedmého rámcového programu by měla být umožněna účast na programu BONUS jakékoli jiné země, zejména země ležící na pobřeží Baltského moře nebo v jeho povodí, za předpokladu, že tuto účast upravuje příslušná mezinárodní dohoda a že s ní souhlasí Komise i zúčastněné státy. V souladu se sedmým rámcovým programem by Unie měla mít právo sjednat v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí podmínky pro svůj finanční příspěvek na program BONUS s ohledem na účast jiných zemí.

(30)

Měla by být přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (10) a (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (11) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (12).

(31)

Výzkumné činnosti prováděné v rámci programu BONUS by podle obecných zásad sedmého rámcového programu měly být v souladu s etickými zásadami a řídit se zásadami zohledňování rovnosti žen a mužů, rovnosti pohlaví a udržitelného rozvoje.

(32)

Na základě průběžného hodnocení prováděného Komisí za účasti nezávislých odborníků s dobrou znalostí místních podmínek by Komise měla posoudit kvalitu a účinnost provádění programu BONUS a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů a provést závěrečné hodnocení.

(33)

Účastníci programu BONUS by měli sdělovat a v široké míře šířit výsledky své práce, zejména tak, aby je mohly využít jiné podobné regionální projekty v oblasti mořského výzkumu, a zpřístupňovat je veřejnosti.

(34)

Úspěšná realizace projektů prováděných v rámci programů BONUS ERA-NET a BONUS ERA-NET PLUS odhalila katastrofální stav Baltského moře. Je proto nutné i nadále provádět v souvislosti se stavem prostředí Baltského moře další výzkum,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie

1.   Finanční příspěvek Unie na společný výzkumný a rozvojový program v regionu Baltského moře BONUS (dále jen „program BONUS“), prováděný společně Dánskem, Německem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Finskem a Švédskem (dále jen „zúčastněné státy“), se poskytuje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

2.   Unie poskytne finanční příspěvek nepřesahující 50 milionů EUR pro celou dobu trvání programu BONUS v souladu s nařízením (ES) č. 1906/2006 během strategické fáze a v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení během fáze provádění. V rámci tohoto stropu finanční příspěvek Unie odpovídá příspěvku zúčastněných států.

3.   Finanční příspěvek Unie se hradí společně z rozpočtových prostředků vyčleněných na veškerá příslušná témata zvláštního programu „Spolupráce“.

Článek 2

Provádění programu BONUS

1.   Program BONUS provádí síť pobaltských organizací pro financování vědy (dále jen „BONUS EHZS“).

2.   Program BONUS se v souladu s přílohou I provádí ve dvou fázích, tedy ve strategické fázi, po níž následuje fáze provádění.

3.   Strategická fáze programu BONUS potrvá nejdéle 18 měsíců. Jejím účelem je připravit fázi provádění. Během strategické fáze plní BONUS EHZS tyto úkoly:

a)

příprava strategického plánu výzkumu stanovením části věnované vědeckému obsahu programu BONUS se zaměřením na výzvy k předkládání návrhů v souladu s cíli sedmého rámcového programu;

b)

vytvoření platforem pro konzultace se zúčastněnými subjekty s cílem zvýšit a institucionalizovat zapojení zúčastněných subjektů ze všech příslušných odvětví;

c)

příprava podmínek provádění, včetně právních a finančních pravidel a postupů, ustanovení upravujících práva duševního vlastnictví vyplývající z činností programu BONUS, lidských zdrojů a komunikačních aspektů.

4.   Fáze provádění potrvá nejméně pět let. Během fáze provádění se zveřejní výzvy k předkládání návrhů za účelem financování projektů, které se zaměřují na cíle programu BONUS. Tyto výzvy k předkládání návrhů se zaměří na nadnárodní projekty s více partnery, které podporují přiměřenou účast malých a středních podniků a zahrnují činnosti v oblasti výzkumu, technologického rozvoje, odborného vzdělávání a šíření výsledků. Projekty se vybírají v souladu se zásadami rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého hodnocení, spolufinancování, neziskovosti, zákazu retroaktivity a zákazu kumulace finanční podpory s jinými zdroji Unie. Poskytování a vyplácení finanční podpory účastníkům programu BONUS probíhá podle společných pravidel, která jsou v souladu se sedmým rámcovým programem.

Článek 3

Podmínky pro poskytování finančního příspěvku Unie

1.   Finanční příspěvek Unie pro strategickou fázi nepřesáhne částku 1,25 milionu EUR a v rámci tohoto limitu odpovídá příspěvku zúčastněných států. Závazek Unie poskytnout příspěvek pro strategickou fázi je podmíněn stejným závazkem zúčastněných států.

2.   Finanční příspěvek Unie pro fázi provádění nepřesáhne částku 48,75 milionu EUR a v rámci tohoto limitu odpovídá příspěvku zúčastněných států. Tento strop lze zvýšit o jakoukoli částku zbývající po provedení strategické fáze. Během fáze provádění může být až 25 % příspěvku od zúčastněných států poskytnuto cestou věcného příspěvku ve formě infrastruktury.

3.   Finanční příspěvek Unie pro fázi provádění závisí na:

a)

stanovení strategického plánu výzkumu, vytvoření platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty a stanovení podmínek provádění podle čl. 2 odst. 3 ze strany zúčastněných států, jakož i na pokroku dosaženém při plnění cílů a na konečných výsledcích uvedených v příloze I oddílu 2. Komise může v případě potřeby učinit doporučení za účelem zlepšení strategického plánu výzkumu;

b)

prokázání schopnosti BONUS EHZS realizovat program BONUS, včetně přijetí, přidělení a monitorování finančního příspěvku Unie v rámci nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 finančního nařízení a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

c)

udržování a uplatňování vhodného a účinného modelu řízení pro program BONUS v souladu s přílohou II;

d)

efektivním provádění činností týkajících se fáze provádění programu BONUS a stanovených v příloze I ze strany BONUS EHZS, což zahrnuje zveřejňování výzev k předkládání návrhů na udělování grantů;

e)

závazku každého zúčastněného státu podílet se na financování programu BONUS a skutečném uhrazení finančního příspěvku, především na financování účastníků projektů BONUS vybraných na základě výzev k předkládání návrhů;

f)

souladu s pravidly Unie pro poskytování státní podpory, především s pravidly stanovenými v rámci Unie pro státní podporu pro výzkum, vývoj a inovace (13);

g)

zajištění vysoké úrovně vědecké excelence, dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu a dodržování zásad rovnosti žen a mužů a rovnosti pohlaví a zásady udržitelného rozvoje.

Článek 4

Účast Společného výzkumného střediska

1.   Společné výzkumné středisko je způsobilé pro financování ze strany programu BONUS za stejných podmínek, jako jsou podmínky pro způsobilé subjekty zúčastněných států.

2.   Vlastní zdroje Společného výzkumného střediska, na něž se nevztahuje financování z programu BONUS, se nepovažují za součást finančního příspěvku Unie ve smyslu článku 1.

Článek 5

Dohody mezi Unií a BONUS EHZS

1.   Podrobná opatření týkající se řízení a kontroly finančních prostředků a ochrany finančních zájmů Unie během strategické fáze se stanoví v dohodě o grantu uzavřené mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS v souladu s pravidly stanovenými v tomto rozhodnutí a v nařízení (ES) č. 1906/2006.

2.   Podrobná opatření týkající se řízení a kontroly finančních prostředků a ochrany finančních zájmů Unie během fáze provádění se stanoví v dohodě o provádění a ročních finančních dohodách uzavřených mezi Komisí jménem Unie a BONUS EHZS.

Dohoda o provádění musí obsahovat zejména tato ustanovení:

a)

vymezení svěřených úkolů;

b)

ustanovení na ochranu finančních prostředků Unie;

c)

podmínky a podrobná opatření pro plnění úkolů, včetně pravidel financování a horních limitů financování použitelných u projektů programu BONUS a příslušná ustanovení pro vymezení odpovědnosti a provádění kontrol;

d)

pravidla pro podávání zpráv o plnění úkolů Komisi;

e)

podmínky pro ukončení plnění úkolů;

f)

podrobná pravidla pro kontroly prováděné Komisí;

g)

podmínky pro použití odděleného bankovního účtu a nakládání se získanými úroky;

h)

ustanovení zajišťující viditelnost opatření Unie ve vztahu k ostatním činnostem BONUS EHZS;

i)

závazek neprovádět žádnou činnost, která by mohla vést ke střetu zájmů ve smyslu čl. 52 odst. 2 finančního nařízení;

j)

ustanovení upravující práva duševního vlastnictví vyplývající z provádění programu BONUS podle článku 2;

k)

kritéria pro průběžná a závěrečná hodnocení, včetně kritérií uvedených v článku 13.

3.   Komise uskuteční hodnocení BONUS EHZS předem (ex ante), aby získala důkaz o existenci a řádném fungování postupů a systémů uvedených v článku 56 finančního nařízení.

Článek 6

Úrok získaný z příspěvků

Úrok získaný z finančních příspěvků přidělených programu BONUS se považuje za příjem BONUS EHZS a přidělí se programu BONUS.

Článek 7

Snížení, neposkytnutí nebo ukončení finančního příspěvku Unie

Pokud není program BONUS prováděn, nebo je-li prováděn nepřiměřeně, částečně či opožděně, může Unie snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek s přihlédnutím k pokroku v provádění programu BONUS.

Nepřispívají-li zúčastněné státy na financování programu BONUS, nebo přispívají-li pouze částečně či opožděně, může Unie snížit svůj finanční příspěvek s přihlédnutím k výši veřejných finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy za podmínek stanovených v dohodě o grantu uvedené v čl. 5 odst. 1.

Článek 8

Ochrana finančních zájmů Unie zúčastněnými státy

Při provádění programu BONUS přijmou zúčastněné státy právní a správní předpisy nebo jiná opatření nezbytná na ochranu finančních zájmů Unie. Zúčastněné státy zejména přijmou nezbytná opatření, jež zajistí úplné zpětné získání veškerých částek, které náleží Unii, v souladu s finančním nařízením a nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Článek 9

Kontrola prováděná Komisí a Účetním dvorem

Komise a Účetní dvůr Evropské unie mohou provádět veškeré kontroly a inspekce potřebné k zajištění řádné správy finančních prostředků Unie a k ochraně finančních zájmů Unie před podvody nebo nesrovnalostmi. Za tím účelem zúčastněné státy a BONUS EHZS poskytnou Komisi a Účetnímu dvoru veškeré příslušné doklady.

Článek 10

Vzájemné informování

Komise sděluje veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné státy se vyzývají, aby poskytly Komisi prostřednictvím BONUS EHZS veškeré další informace, které si Evropský parlament, Rada nebo Účetní dvůr vyžádají ohledně finančního řízení BONUS EHZS, a to v souladu s celkovými požadavky na podávání zpráv stanovenými v článku 13.

Článek 11

Účast dalších členských států a přidružených zemí

K programu BONUS se může připojit jakýkoli členský stát a jakákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 písm. e) a f). Pro účely tohoto rozhodnutí se členské státy a přidružené země, které se připojily k programu BONUS, považují za zúčastněné státy.

Článek 12

Účast dalších zemí

Zúčastněné státy a Komise mohou schválit účast jakékoli další země s výhradou kritérií stanovených v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 písm. e) a f) za předpokladu, že je tato účast upravena v příslušné mezinárodní dohodě.

Zúčastněné státy a Komise stanoví podmínky, za kterých jsou právnické osoby usazené nebo se sídlem v této zemi způsobilé pro financování v rámci programu BONUS.

Článek 13

Podávání výročních zpráv a hodnocení

Komise zahrne zprávu o činnostech programu BONUS do výroční zprávy o sedmém rámcovém programu, která se předkládá Evropskému parlamentu a Radě podle článku 190 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Komise provede nejpozději do 31. prosince 2014 průběžné hodnocení programu BONUS. Toto hodnocení se týká pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených v článku 2 a příloze I a musí obsahovat doporučení programu BONUS ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího zlepšení integrace a zvýšení kvality a účinnosti provádění, včetně vědecké integrace, integrace řízení a financování, a dále posouzení toho, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných států přiměřená vzhledem k možným potřebám vědeckých obcí v jednotlivých státech. Komise oznámí závěry průběžného hodnocení společně s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu a Radě.

Po skončení účasti Unie na programu BONUS, ale nejpozději do 31. prosince 2017, provede Komise závěrečné hodnocení programu BONUS. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 22. září 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko ze dne 29. dubna 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2010.

(3)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

(5)  Úř. věst L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.

(7)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(12)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(13)  Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

CÍLE A PROVÁDĚNÍ PROGRAMU BONUS

1.   Cíle programu BONUS

V zájmu podpory zpracování a uplatňování nařízení, politik a postupů řízení „vhodných pro tento účel“ posílí program BONUS výzkumné kapacity regionu Baltského moře s cílem účinně reagovat na hlavní environmentální a klíčové společenské úkoly, před kterými region stojí a bude stát v příštích letech, a zlepšit účinnost a efektivnost plánování roztříštěného environmentálního výzkumu v regionu Baltského moře a přístupu spojením výzkumných činností v systému Baltského moře do trvalého, kooperativního, interdisciplinárně dobře propojeného a zaměřeného nadnárodního programu.

Program BONUS přispěje také k vytvoření a strukturování ERA v oblasti Baltského moře.

V zájmu dosažení těchto cílů je nutné zvýšit účinnost a efektivnost plánování roztříštěného environmentálního výzkumu v regionu Baltského moře začleněním výzkumných činností do trvalého, kooperativního, interdisciplinárně dobře propojeného a zaměřeného nadnárodního programu na podporu udržitelného rozvoje tohoto regionu. Iniciativa BONUS za tímto účelem:

a)

vytvoří politicky prosazovaný strategický plán výzkumu;

b)

zlepší koordinaci a integraci udržitelného mezinárodního a meziodvětvového veřejného výzkumného programu;

c)

zvýší výzkumné kapacity nových pobaltských členských států Unie;

d)

vytvoří vhodné platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty, včetně zastoupení ze všech příslušných odvětví;

e)

zmobilizuje další finanční zdroje v důsledku zvýšené spolupráce v meziodvětvovém výzkumu systému Baltského moře;

f)

vytvoří vhodné podmínky provádění umožňující efektivní plnění programu BONUS prostřednictvím právnické osoby pro společné řízení a struktury řízení;

g)

zveřejní společné výzvy k předkládání návrhů, které přesahují hranice jednotlivých témat, jsou strategicky zaměřené a je do nich zapojeno více partnerů.

2.   Strategická fáze

2.1   Cíl

Strategická fáze připraví fázi provádění. Jejím úkolem je strategický rozvoj programu BONUS s cílem zajistit, aby bylo možné dosáhnout optimální integrace výzkumu systému Baltského moře. Usiluje o větší zapojení zúčastněných subjektů a skupin uživatelů, aby se zajistil soulad mezi výzkumem a politikou a řízením, aby stanovení priorit výzkumných témat vycházelo z politických potřeb a aby se vyvíjelo aktivní úsilí o plné zapojení vědeckých pracovníků a jejich příslušných výzkumných ústavů, jakož i širších společenství zúčastněných subjektů.

2.2   Výsledky

BONUS EHZS zašle Komisi výsledky dosažené při plnění úkolů uvedených v následujících bodech nejpozději do 15 měsíců ode dne zahájení strategické fáze.

Na žádost BONUS EHZS poskytne Komise poradenství a pomoc při vypracování těchto úkolů. Na žádost Komise předloží BONUS EHZS zprávu o pokroku.

2.2.1   Strategický plán výzkumu

Strategický plán výzkumu se vypracuje a dohodne v rámci konzultací mezi zúčastněnými státy, širokým okruhem zúčastněných subjektů a Komisí. Představuje základ pro politicky prosazovaný program. Výzkum se kromě mořského ekosystému zaměří také na povodí, což umožní řešit klíčové otázky ovlivňující jakost a produktivitu ekosystémů v regionu Baltského moře.

Zahrne popis výchozího stavu a aktuální situace výzkumu systému Baltského moře, poskytne jasnou strategickou vizi a plán, jak dosáhnout stanovených cílů, a stanoví orientační témata politicky podporovaných výzev, jejich rozpočty, časový plán zveřejnění a předpokládané trvání projektů. Navíc zahrne opatření umožňující řešení vznikajících potřeb výzkumu a prohloubení integrace výzkumu v celém Pobaltí a společný plán pro sdílené využívání a případné plánování budoucích investic do regionálních kapacit infrastruktury.

2.2.2   Platformy pro konzultace se zúčastněnými subjekty

Na základě komplexní analýzy příslušných zúčastněných subjektů programu BONUS na místní, celostátní, regionální a evropské úrovni se vytvoří platformy a mechanismy pro konzultace se zúčastněnými subjekty zaměřené na posílení a institucionalizaci zapojení zúčastněných subjektů ze všech příslušných odvětví v zájmu identifikace závažných nedostatků, určení prioritních výzkumných témat a zlepšení využívání výsledků výzkumu. Zahrnuje to účast vědeckých pracovníků, včetně vědeckých pracovníků z jiných příslušných přírodních věd než mořských a ze společenských a ekonomických vědních oborů, s cílem zajistit nezbytný víceoborový přístup při rozvoji strategického plánu výzkumu, jeho strategické vize a výzkumných priorit.

Jako stálý orgán na podporu programu BONUS se zřídí fórum pro oborový výzkum (orgán zástupců z ministerstev a jiných subjektů zabývajících se výzkumem a řízením systému Baltského moře) odpovědné za projednání plánování programu, výsledků a nových potřeb výzkumu z hlediska procesu rozhodování. Fórum usnadní a podpoří integraci výzkumu v celém Pobaltí, včetně společného využívání a plánování kapacit infrastruktury, pomůže zdůraznit výzkumné potřeby, podpoří využívání výsledků výzkumu a usnadní integraci jeho financování.

2.2.3   Podmínky provádění

Podmínky provádění zahrnují všechny aspekty zajišťující úspěšné plnění strategického plánu výzkumu. V případě potřeby se řídí pravidly sedmého rámcového programu. Kromě jiného zahrnují:

a)

přijímání opatření (vypracování návrhů dokumentů, vytvoření postupů, najímání a odborná příprava zaměstnanců) vyžadovaných finančním nařízením pro nepřímé centralizované řízení;

b)

získání formálních závazků zúčastněných států ve výši nejméně 48,75 milionu EUR, z čehož můře být maximálně 25 % jako věcný příspěvek ve formě infrastruktury;

c)

zajištění reálného a na důkazech založeného odhadu hodnoty věcného příspěvku zúčastněných států ve formě infrastruktury;

d)

sestavení vyčerpávajícího seznamu všech infrastruktur, včetně kontaktů na jejich vlastníky, provozovatele nebo jiné odpovědné orgány a jejich zveřejnění a aktualizace podle potřeby;

e)

zajištění, aby v rámci programu BONUS byly dohodnuty a zavedeny společné podmínky provádění dohod o grantu, které má BONUS EHZS uzavřít na ústřední úrovni, včetně společných a dohodnutých pravidel účasti, vzorové dohody o grantu, pokynů pro žadatele, účastníky a nezávislé hodnotitele a podmínek pro audit příjemců podpory, včetně možnosti, aby tyto audity vykonávaly Komise a Účetní dvůr;

f)

vytvoření vhodné řídící struktury pro řízení programu BONUS ve všech fázích existence projektu;

g)

zajištění poskytnutí přiměřeného financování na posílení BONUS EHZS, pokud jde o lidské zdroje a víceoborové odborné znalosti, s cílem umožnit podporu strategických aspektů a efektivní plnění programu BONUS;

h)

rozvíjení finanční struktury pro financování projektů BONUS;

i)

rozvíjení strategie komunikace a šíření poznatků, která pokud možno zajistí, aby výsledky a údaje byly v souladu s normami Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

Pokud jde o věcné příspěvky ve formě infrastruktury, dojde během strategické fáze k vytvoření zvláštního přístupu a pravidel, podle nichž se zúčastněné státy zaváží, že příjemcům podpory v rámci programu BONUS umožní bezplatný přístup k infrastruktuře a její bezplatné využívání (zejména k výzkumným plavidlům). Náklady na využívání této infrastruktury nejsou způsobilými náklady v rámci projektu. V této souvislosti uzavře BONUS EHZS příslušné dohody se zúčastněnými státy nebo vlastníky infrastruktury, které:

a)

stanoví metodiku pro hodnocení věcných příspěvků ve formě infrastruktury;

b)

zajistí, aby BONUS EHZS, Komise a Účetní dvůr mohly provádět audit přístupu k infrastruktuře a jejího využívání a s tím souvisejících nákladů;

c)

určí, že smluvní strany podají každoročně zprávu o nákladech vzniklých z poskytování přístupu k infrastruktuře pro příjemce podpory v rámci programu BONUS nebo z jejího využívání těmito příjemci.

2.2.4   Financování strategické fáze ze strany Unie

Způsobilé náklady, což jsou skutečné náklady vynaložené BONUS EHZS a vykázané v jeho účetnictví, které jsou nutné pro plnění cíle uvedeného v bodě 1, se uhradí až do výše 50 %. Náklady mohou být způsobilé ode dne 1. ledna 2010 a v dohodě o grantu pro strategickou fázi se dále upřesní.

3.   Fáze provádění

Jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. a) a za předpokladu, že výsledky předběžného auditu BONUS EHZS jsou pozitivní, uzavře Komise s BONUS EHZS dohodu o provádění.

3.1   Cíle

Během fáze provádění se zveřejní a uplatní společné výzvy k předkládání návrhů určených na financování strategicky zaměřených projektů programu BONUS, které odpovídají cílům tohoto programu. Témata vycházejí ze strategického plánu výzkumu programu BONUS a v co největší míře dodržují stanovený plán a zaměřují se na výzkum, technologický rozvoj a odbornou přípravu nebo šíření informací.

3.2   Provádění projektů programu BONUS

Projekty v rámci programu BONUS se provádějí prostřednictvím nadnárodních projektů s účastí více partnerů, které zahrnují nejméně tři nezávislé způsobilé právnické osoby ze třech různých členských států nebo přidružených zemí, z nichž nejméně dvě jsou ze zúčastněných států.

Právnické osoby z členských států a přidružených zemí mohou obdržet financování v rámci programu BONUS. Každé konsorcium, které předloží návrh na projekt programu BONUS, může zahrnovat účastníky z třetí země, pokud je tento stát schopen reálně zaručit, že disponuje zdroji potřebnými pro plné pokrytí nákladů na svou účast.

V každé výzvě k předkládání návrhů musí být jasně uvedena vědecká témata. Tato témata určí BONUS EHZS v konzultaci s Komisí. Při určování témat musí vzít v úvahu vznikající potřeby, výsledky a výstupy dříve provedených projektů a rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty uskutečněné během strategické fáze a celého programu BONUS.

BONUS EHZS zveřejní výzvu k předkládání návrhů v co nejširším rozsahu, přičemž využije zvláštní informační prostředky, zejména internetové stránky týkající se sedmého rámcového programu, a osloví všechny příslušné zúčastněné subjekty prostřednictvím specializovaného tisku a brožur. Výzvy k překládání návrhů jsou otevřené nejméně po dobu tří měsíců. Uchazeči předkládají navrhované projekty na ústřední úrovni BONUS EHZS jako odpověď na výzvy a v rámci jednostupňového hodnotícího postupu.

Navržené projekty se hodnotí a vybírají na ústřední úrovni na základě nezávislého přezkumu podle vymezené způsobilosti a kritérií pro výběr a poskytnutí finanční podpory. Hlavními hodnotícími kritérii jsou vynikající vědecká úroveň, kvalita provádění a očekávaný dopad projektu. Hlavní hodnotící kritéria jsou upřesněna ve výzvách k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést pod podmínkou, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

BONUS EHZS zajistí, aby každý obdržený návrh byl vyhodnocen za pomoci nejméně tří nezávislých odborníků, které jmenuje na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1906/2006. Každý návrh projektu se ohodnotí. Nezávislí odborníci posoudí projekty podle hodnotících kritérií a za každé kritérium jim podle pravidel pro předkládání návrhů a podle souvisejícího hodnocení a postupů pro výběr a poskytnutí finanční podpory sedmého rámcového programu přidělí body v rozmezí od 0 do 5.

BONUS EHZS sestaví seznam financování přísně v souladu s výsledky nezávislého hodnocení. Pořadník vypracovaný nezávislými odborníky se pro přidělení finančních prostředků v rámci programů BONUS považuje za závazný.

Správa a řízení grantů přidělených vybraným projektům BONUS se zajišťuje na ústřední úrovni a odpovídá za ni BONUS EHZS.

3.3   Další činnosti

Kromě řízení programu BONUS uvedeného v bodech 3.1 a 3.2 se BONUS EHZS zapojí také do těchto činností:

a)

pravidelná aktualizace strategického plánu výzkumu a určení priorit pro výzkumná témata s přihlédnutím ke vznikajícím potřebám a výsledkům a výstupům dříve provedených projektů a na základě postupů pro rozsáhlou konzultaci se zúčastněnými subjekty podle bodu 2.2.2;

b)

usnadňování přístupu nadnárodních a víceoborových výzkumných týmů projektů financovaných v rámci programu BONUS ke specifickým výzkumným infrastrukturám a zařízením;

c)

podpora účinného propojení mezi vědou a politikou k zajištění optimálního využití výsledků výzkumu;

d)

zabezpečení financování ze strany zúčastněných států, které by zajistilo udržitelnost programu BONUS bez financování ze strany Unie v době po ukončení programu BONUS;

e)

zvýšená spolupráce mezi regionálními výzkumnými programy v oblasti životního prostředí a příslušnými vědeckými obcemi v ostatních evropských mořských povodích;

f)

komunikace a šíření informací;

g)

BONUS EHZS aktivně podporuje sdílení osvědčených postupů s ostatními evropskými mořskými povodími a dobrou návaznost na evropské úrovni s cílem zajistit harmonizaci a racionalizaci.

3.4   Příspěvky během fáze provádění

Fázi provádění programu BONUS spolufinancují zúčastněné státy a Unie po dobu nejméně pěti let až do uzavření celého cyklu všech projektů financovaných v rámci programu BONUS za předpokladu, že ke splnění závazků Unie dojde do roku 2013 a že všechny povinnosti související s podáváním zpráv Komisi budou splněny. Finanční příspěvek Unie během fáze provádění odpovídá příspěvkům v hotovosti a věcným příspěvkům ve formě infrastruktury poskytovaným ze strany států zúčastněných na projektech programu BONUS prostřednictvím BONUS EHZS a také běžným nákladům, které BONUS EHZS ve fázi provádění vzniknou. Tyto běžné náklady nesmí překročit částku 5 milionů EUR.

BONUS EHZS je příjemcem a správcem finančního příspěvku Unie. Zúčastněný stát může rozhodnout, že bude spravovat své vlastní vnitrostátní finanční příspěvky a že svůj příspěvek v hotovosti věnuje výhradně na vnitrostátní výzkum vybraný na ústřední úrovni, nebo že jeho příspěvek v hotovosti má být spravován na ústřední úrovni v rámci BONUS EHZS.

Za podmínek dohodnutých v ročních finančních dohodách uvedených v čl. 5 odst. 2 se finanční příspěvek Unie vyplatí na základě dokladu o zaplacení příspěvku v hotovosti zúčastněnými státy příjemcům v rámci programu BONUS nebo BONUS EHZS a o poskytnutí věcných příspěvků ve formě infrastruktury projektům programu BONUS.

Za řádné využívání finančních prostředků v rámci programu BONUS ze strany příjemců podpory odpovídá BONUS EHZS a prokazuje se nezávislým finančním auditem projektů, který provede nebo nechá provést BONUS EHZS.

3.5   Financování projektů programu BONUS

S výhradou čl. 3 odst. 3 písm. f) pokryje financování projektů programu BONUS až 100 % způsobilých nákladů vypočítaných podle společných pravidel financování a společné míry financování, které BONUS EHZS stanoví v podmínkách provádění a které Komise dohodne v dohodě o provádění.


PŘÍLOHA II

ŘÍZENÍ PROGRAMU BONUS

BONUS EHZS řídí program BONUS prostřednictvím svého sekretariátu. Pro účely programu BONUS vytvořilo sdružení BONUS EHZS následující struktury:

a)

řídicí výbor,

b)

sekretariát,

c)

poradní výbor,

d)

fórum pro oborový výzkum a

e)

fórum koordinátorů projektů.

a)

Řídicí výbor je nejvyšším orgánem BONUS EHZS s rozhodovacími pravomocemi a radou pro řízení sekretariátu. Řídicí výbor se skládá z vyšších úředníků z institucí pro financování a řízení výzkumu, které jmenují členové BONUS EHZS. Řídí ho předseda, což je funkce obsazovaná na základě roční rotace mezi členy BONUS EHZS. Předchozí, současní a budoucí předsedové tvoří výkonný výbor, který napomáhá sekretariátu v otázkách strategického významu. Řídící výbor s přihlédnutím k návrhům sekretariátu rozhoduje o strategickém zaměření programu BONUS, včetně rozhodnutí o vymezení a aktualizaci tohoto programu, o plánování výzvy k předkládání návrhů, charakteristice rozpočtu, kritériích způsobilosti a výběru, skupině hodnotitelů, schválení pořadníku projektů programu BONUS, které mají být financovány, o sledování pokroku financovaných projektů programu BONUS a o dohledu na přiměřené a řádné fungování sekretariátu, pokud jde o program BONUS.

b)

V čele sekretariátu je výkonný ředitel, který plní rozhodnutí řídicího výboru a jedná jako hlavní zástupce programu BONUS ve vztahu ke Komisi a různým vnitrostátním agenturám pro financování. Sekretariát odpovídá za celkovou koordinaci a sledování činností v rámci programu BONUS, zveřejňování, hodnocení a výstup výzev k předkládání návrhů a sledování financovaných projektů jak ze smluvního, tak i z vědeckého hlediska, a za podávání zpráv o pokroku řídicímu výboru. Je odpovědný také za plánování a organizaci konzultací se zúčastněnými subjekty a poradním výborem a za jejich následné začlenění a racionalizaci v rámci strategického plánu výzkumu a podporu účinného propojení mezi vědou a politikou.

c)

Poradní výbor pomáhá řídicímu výboru a sekretariátu. Skládá se z vědeckých pracovníků s vynikající mezinárodní pověstí, zástupců příslušných zúčastněných subjektů, včetně například odvětví cestovního ruchu, energie z obnovitelných zdrojů, rybolovu a akvakultury, poskytovatelů námořní dopravy, biotechnologie a technologie a včetně průmyslových organizací a organizací občanské společnosti se zájmem v těchto odvětvích a dalších integrovaných výzkumných programů v oblasti Baltského moře a jiných evropských regionálních moří. Poskytuje nezávislé poradenství, informace a doporučení týkající se vědeckých otázek a otázek programu BONUS souvisejících s politikou, včetně cílů, priorit a zaměření programu BONUS, způsobů zvýšení výkonnosti programu BONUS a předávání výsledků výzkumu a jejich kvalitu, vytváření kapacit, vytváření sítí a významu této činnosti pro dosažení cílů programu BONUS. Pomáhá také při využívání a šíření výsledků programu BONUS.

d)

Fórum pro oborový výzkum se skládá ze zástupců ministerstev a jiných subjektů zabývajících se výzkumem a řízením systému Baltského moře. Schází se jednou ročně na konzultačním zasedání, na němž se projednávají výsledky programu BONUS a vznikající potřeby výzkumu z hlediska procesu rozhodování. Slouží jako fórum pro posílení integrace výzkumu v celém pobaltském regionu, včetně odpovídajícího výzkumu financovaného podle jednotlivých odvětví a využívání a plánování společných infrastruktur.

e)

Fórum koordinátorů projektů se skládá z koordinátorů projektů financovaných v rámci programu BONUS. Napomáhá sekretariátu v otázkách zabývajících se vědeckou koordinací programu BONUS a sjednocením a shrnutím výsledků výzkumu.


Top