Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0656

Rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP ze dne 29. října 2010 kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

OJ L 285, 30.10.2010, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; Zrušeno 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/oj

30.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/28


ROZHODNUTÍ RADY 2010/656/SZBP

ze dne 29. října 2010

kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. prosince 2004 přijala Rada společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny (1), aby provedla opatření vůči Pobřeží slonoviny uložená rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 1572 (2004).

(2)

Dne 23. ledna 2006 přijala Rada společný postoj 2006/30/SZBP (2), kterým se omezující opatření proti Pobřeží slonoviny obnovila na dalších dvanáct měsíců a kterým se tato opatření doplnila o omezující opatření stanovená v odstavci 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005).

(3)

Po obnovení omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1842 (2008) Rada dne 18. listopadu 2008 přijala společný postoj 2008/873/SZBP (3), kterým se s účinkem od 1. listopadu 2008 dále obnovila omezující opatření proti Pobřeží slonoviny.

(4)

Dne 15. října 2010 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1946 (2010), kterou se platnost opatření proti Pobřeží slonoviny uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004) a odstavcem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005) prodlužuje do 30. dubna 2011 a kterou se mění omezující opatření týkající se zbraní.

(5)

Omezující opatření proti Pobřeží slonoviny by proto měla být obnovena. Tato omezující opatření je třeba změnit tak, aby v nich byly kromě výjimek ze zbrojního embarga podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1946 (2010) zohledněny i výjimky pro další vybavení, jež na seznam samostatně zařadila Unie.

(6)

Prováděcí opatření Unie jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny (4), nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny (5), a v nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterými se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (6),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému materiálu, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Pobřeží slonoviny státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států jsou zakázány bez ohledu na to, zda tento zbrojní a související materiál a vybavení pocházejí z území členských států.

2.   Zakazuje se rovněž:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské či jiné služby související s položkami uvedenými v odstavci 1 nebo související s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním těchto položek jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s položkami uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek, nebo v souvislosti s poskytováním související technické pomoci nebo zprostředkovatelských či jiných služeb jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Pobřeží slonoviny nebo pro použití v této zemi.

Článek 2

Článek 1 se nevztahuje na:

a)

dodávky a technickou pomoc určené výhradně k podpoře nebo pro potřeby operace Organizace spojených národů v Pobřeží slonoviny a francouzských ozbrojených sil, jež jim pomáhají;

b)

níže uvedené, pokud bylo schváleno předem výborem zřízeným podle odstavce 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004) (dále jen „Výbor pro sankce“):

i)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí Unie, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky,

ii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně k tomu, aby bezpečnostní síly Pobřeží slonoviny mohly při udržování veřejného pořádku používat pouze odpovídající a přiměřené síly,

iii)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti s vybavením uvedeným v bodech i) a ii),

iv)

poskytování technické pomoci a výcviku v souvislosti s vybavením uvedeným v bodech i) a ii);

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Pobřeží slonoviny zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřeby;

d)

prodej nebo dodávky dočasně převáděné nebo vyvážené do Pobřeží slonoviny ozbrojeným silám státu, jenž provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna evakuace jeho státních příslušníků a těch osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Pobřeží slonoviny, jak byly Výboru pro sankce předem oznámeny;

e)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbrojního a souvisejícího materiálu a odborný výcvik a pomoc určené výhradně pro pomoc nebo použití v procesu restrukturalizace obranných a bezpečnostních sil podle odst. 3 písm. f) dohody Linas-Marcoussis, pokud byly předem schváleny Výborem pro sankce;

f)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vybavení, jež může být použito k vnitřní represi a jež je určeno výhradně k tomu, aby bezpečnostní síly Pobřeží slonoviny mohly při udržování veřejného pořádku používat pouze odpovídající a přiměřené síly, jakož i poskytování finančních prostředků, finanční nebo technické pomoci a výcviku v souvislosti s takovým vybavením.

Článek 3

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1643 (2005) se zakazuje přímý i nepřímý dovoz veškerých surových diamantů z Pobřeží slonoviny do Unie bez ohledu na to, zda pocházejí z Pobřeží slonoviny či nikoliv.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zamezily vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám určeným Výborem pro sankce, jež představují hrozbu pro mír a proces národního usmíření v Pobřeží slonoviny, zejména těm, které blokují provádění dohod Linas-Marcoussis a Akkra III, osobám považovaným za osoby odpovědné za závažné porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Pobřeží slonoviny na základě náležitých informací, osobám, jež veřejně podněcují nenávist a násilí, a osobám, jež Výbor pro sankce označí za osoby porušující opatření uložená odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1572 (2004).

Seznam osob uvedených v prvním pododstavci je obsažen v příloze.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce rozhodne, že

a)

cesta je odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby, včetně náboženské povinnosti;

b)

výjimka by podpořila cíle rezolucí Rady bezpečnosti OSN, pokud jde o mír a národní usmíření v Pobřeží slonoviny a stabilitu v regionu.

4.   Pokud členský stát podle odstavce 3 povolí osobám určeným Výborem pro sankce vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami či subjekty určenými Výborem pro sankce podle čl. 4 odst. 1 nebo držené subjekty přímo či nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami či subjekty nebo jakýmikoliv osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak určí Výbor pro sankce.

Seznam osob uvedených v prvním pododstavci je obsažen v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky, finanční aktiva ani hospodářské zdroje.

3.   Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na služby v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu Výboru pro sankce a po jeho schválení tímto výborem;

e)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uhrazení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo k výkonu takových rozhodnutí, pokud bylo zástavní právo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno předtím, než Výbor pro sankce určil dotyčnou osobu či subjekt, a pokud nejsou ve prospěch některé z osob či některého ze subjektů uvedených v tomto článku, a to po oznámení podaném dotyčným členským státem Výboru pro sankce.

Výjimky uvedené v písmenech a), b) a c) mohou být uděleny poté, co dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce svůj záměr povolit tam, kde je to vhodné, přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do dvou pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření stanovená ve společném postoji 2004/852/SZBP nebo v tomto rozhodnutí,

pokud se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 6

Rada sestavuje seznam obsažený v příloze a mění jej v souladu s určeními učiněnými buď Radou bezpečnosti OSN, nebo Výborem pro sankce.

Článek 7

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce určí určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zařadí do přílohy. Rada své rozhodnutí o zařazení na seznam včetně odůvodnění sdělí dotyčné osobě či subjektu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo zásadní nové důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 8

1.   Příloha obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce.

2.   Příloha rovněž uvádí případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, mohou tyto informace zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž uvádí datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 9

Společné postoje 2004/852/SZBP a 2006/30/SZBP se zrušují.

Článek 10

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí bude přezkoumáno, změněno nebo případně zrušeno v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

V Bruselu dne 29. října 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 52.

(4)  Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článků 4 a 5

 

Jméno a případná jiná jména

Identifikační údaje (datum a místo narození, číslo pasu/číslo průkazu totožnosti atd.)

Důvody pro označení

Datum určení Organizací spojených národů

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (také znám jako Général; Génie de Kpo, Gbapé Zadi)

Datum narození: 1.1.1972

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Č. pasu: 04LE66241, Republika Pobřeží slonoviny; vydaný dne 10.11.2005, platný do 9.11.2008;

č. diplomatického pasu: AE/088 DH 12, Republika Pobřeží slonoviny, vydaný dne 20.12.2002, platný do 11.12.2005;

č. pasu: 98LC39292, Republika Pobřeží slonoviny, vydaný dne 24.11.2000, platný do 23.11.2003;

Místo narození: Guibéroua (Gagnoa), dále rovněž uváděno Niagbrahio/Guiberoua nebo Guiberoua;

Adresa známá v roce 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; též v hotelu „Hotel Ivoire“;

Adresa uvedená v cestovním dokladu č. C2310421 (vydaný Švýcarskem dne 15.11.2005, platný do 31.12.2005): Abidžan, Cocody

Vedoucí představitel organizace COJEP („Mladí vlastenci“), opakovaná veřejná prohlášení obhajující násilnosti namířené proti zařízením OSN a jejich zaměstnancům a proti cizincům; řízení a účast na násilných činech páchaných pouličními ozbrojenými skupinami, včetně bití, znásilňování a vykonávání trestu smrti bez rozsudku; zastrašování OSN, Mezinárodní pracovní skupiny, politické opozice a nezávislého tisku; sabotování mezinárodních rozhlasových stanic; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Datum narození: 1.1.1966 nebo 20.12.1969

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Č. pasu: 04 LE 017521 vydaný dne 10.2.2005, platný do 10.2.2008

Vedoucí představitel Svazu vlastenců pro úplné osvobození Pobřeží slonoviny (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire, UPLTCI); opakovaná veřejná prohlášení obhajující násilnosti namířené proti zařízením OSN a jejich zaměstnancům a proti cizincům; řízení a účast na násilných činech páchaných pouličními ozbrojenými skupinami, včetně bití, znásilňování a vykonávání trestu smrti bez rozsudku; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, UNOCI a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Datum narození: 1.1.1968

Státní příslušnost: občan Pobřeží slonoviny

Místo narození: Bohi, Pobřeží slonoviny

Č. průkazu totožnosti vydaného v Burkině Faso: 2096927, vydaný dne 17.3.2005;

Č. osvědčení o státní příslušnosti Burkiny Faso: CNB N.076 (vydáno dne 17. února 2003)

Jméno otce: Yao Koffi FOFIE

Jméno matky: Ama Krouama KOSSONOU

Č. průkazu totožnosti vydaného v Pobřeží slonoviny: 970860100249, vydán dne 5. srpna 1997, platný do 5. srpna 2007.

Vrchní velitel sboru Nových sil, sektor Korhogo; ozbrojené síly pod jeho velením se podílí na verbování dětských vojáků, únosech, ukládání nucených prací, pohlavním zneužívání žen, svévolném zatýkání a výkonech trestu smrti bez rozsudku, což je v rozporu s úmluvami v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem; ztěžování působení Mezinárodní pracovní skupiny, UNOCI a francouzských ozbrojených sil a vytváření překážek mírovému procesu podle rezoluce č. 1643 (2005).

ze dne 7. února 2006


Top