Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2010 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/50


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. října 2010

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2010/649/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala dohodu s Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla podepsána jménem Evropského společenství dne 26. října 2009 s výhradou uzavření.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právní nástupkyní Evropského společenství.

(4)

Dohoda by měla být schválena.

(5)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohla Evropská unie zaujmout stanovisko zjednodušeným postupem.

(6)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 20 odst. 2 dohody zavazující Unii (1) a učiní toto prohlášení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právní nástupkyní Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v dohodě na ‚Evropské společenství‘ nebo ‚Společenství‘ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na ‚Evropskou unii‘.“

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států přizvaní na žádost Komise, zastupuje Unii ve smíšeném readmisním výboru zřízeném podle čl. 16 odst. 2 dohody.

Článek 4

Postoj Unie ve smíšeném readmisním výboru k přijetí jeho jednacího řádu, jak vyžaduje čl. 16 odst. 2 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 7. října 2010.

Za Radu

předseda

M. VATHELET


(1)  Generální sekretariát Rady zajistí zveřejnění dne vstupu dohody o zpětném přebírání osob v platnost v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou Islámskou Republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

a

PÁKISTÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „Pákistán“,

dále jednotlivě označovány jako „strana“ a společně jako „strany“,

odhodlány posilovat svou spolupráci za účelem účinného boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Pákistánu nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost členských států Evropské unie a Pákistánu vyplývající z mezinárodního práva,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že se ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství a veškeré akty přijaté na základě uvedené hlavy nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

b)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

c)

„státním příslušníkem Pákistánu“ osoba, která má státní příslušnost Pákistánu;

d)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než státní příslušnost Pákistánu nebo některého z členských států;

e)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

f)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Pákistánem nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na území vydávajícího státu.

g)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Pákistánem či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

h)

„žádajícím státem“ stát (Pákistán nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článků 2 a 3 nebo žádost o průvoz podle článku 12 této dohody;

i)

„žádaným státem“ stát (Pákistán nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článků 2 a 3 nebo žádost o průvoz podle článku 12 této dohody.

ODDÍL I

ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Žádaný stát převezme, po prokázání státní příslušnosti v souladu s článkem 6, na žádost žádajícího státu své státní příslušníky, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího státu.

2.   Žádaný stát vydá podle potřeby a bez odkladů osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný pro její návrat. Platnost tohoto dokladu činí nejméně šest měsíců. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá dotyčný žádaný stát do 14 dnů nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Žádaný stát na žádost žádajícího státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího státu, pokud tyto osoby

a)

jsou v době podání žádosti o zpětné převzetí držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem; nebo

b)

na území žádajícího státu vstoupily neoprávněně přímo z území žádaného státu. Osoba ve smyslu tohoto pododstavce vstupuje přímo z území žádaného státu tehdy, pokud se na území žádajícího státu, nebo je-li dožadovaným státem Pákistán, na území členských států dostala letecky nebo lodí, aniž by mezitím vstoupila do jiné země.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetího státu nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného státu; nebo

b)

žádající stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem s delší dobou platnosti.

3.   Pokud je žádaným státem členský stát, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s nejpozdějším datem skončení platnosti.

4.   Žádaný stát vydá podle potřeby a bez odkladů osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný pro její návrat. Platnost tohoto dokladu činí nejméně šest měsíců. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá dotyčný žádaný stát do 14 kalendářních dnů nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

ODDÍL II

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, jež má být zpětně převzata na základě závazků uvedených v článcích 2 a 3, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušných orgánů žádaného státu.

2.   Aniž jsou dotčeny čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1, není žádost o zpětné převzetí nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu a případně platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Žádnou osobu nelze převzít zpět pouze na věrohodných prostředků o její státní příslušnosti.

Článek 5

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí musí obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, která má být převzata zpět (např. jméno, příjmení, datum narození, místo narození a místo posledního pobytu);

b)

označení důkazních prostředků, jejichž prostřednictvím bude prokázána státní příslušnost, průjezd, podmínky pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt.

2.   Žádost o zpětné převzetí má v rámci možností obsahovat i tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata zpět, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

jakákoliv další ochranná a bezpečnostní opatření, která mohou být v konkrétním případě zpětného převzetí nutná.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha V této dohody.

Článek 6

Důkazní prostředky týkající se státní příslušnosti

1.   Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Státní příslušnost lze prokazovat podle čl. 2 odst. 1 kterýmkoliv z dokladů uvedených v příloze I této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů žádaný a žádající stát státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

3.   Státní příslušnost lze prokazovat podle čl. 2 odst. 1 i kterýmkoliv z dokladů uvedených v příloze II této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů zahájí žádaný stát postup pro určení státní příslušnosti dané osoby.

4.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v příloze I nebo II, zařídí příslušný orgán žádajícího státu a diplomatické nebo konzulární zastoupení žádaného státu na požádání a bez zbytečného odkladu pohovor s osobou, ohledně které byla podána žádost o zpětné převzetí.

Článek 7

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 této dohody lze prokázat především důkazními prostředky uvedenými v příloze III této dohody. Splnění těchto podmínek nelze prokazovat padělanými doklady. Takový důkaz je založen na skutečnostech, které žádaný a žádající stát vzájemně uznaly.

2.   Splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 této dohody lze prokázat i důkazními prostředky uvedenými v příloze IV této dohody. Jsou-li tyto důkazní prostředky předloženy, považuje je žádaný stát za dostačující pro zahájení šetření.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotyčné osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu na území žádajícího státu. Jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt může sloužit prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu.

Článek 8

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky platné pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se tato lhůta na požádání, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být dána bez zbytečného prodlení a v každém případě do 30 kalendářních dní; odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit. Lhůta začíná běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, může být tato lhůta na základě řádně odůvodněné žádosti prodloužena až o 60 kalendářních dní, není-li maximální doba zadržení stanovená právními předpisy žádajícího státu 60 dní nebo méně. Pokud v této lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

3.   Poté, co je dán souhlas, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Tato lhůta může být na žádost prodloužena o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek.

Článek 9

Způsoby předání a přepravy

Před navrácením osoby se příslušné orgány Pákistánu a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, hraničním přechodu, případném doprovodu a způsobu přepravy.

Článek 10

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Pákistán neprodleně přijme zpět osobu převzatou členským státem a členský stát neprodleně přijme zpět osobu převzatou Pákistánem, je-li do tří měsíců od jejího předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 a 3 této dohody nebyly splněny. V těchto případech si příslušné orgány Pákistánu a dotčeného členského státu rovněž vymění veškeré dostupné informace týkající se skutečné totožnosti, státní příslušnosti nebo průjezdní trasy osoby, jež má být přijata zpět.

ODDÍL III

PRŮVOZ

Článek 11

Zásady

1.   Žádaný stát může povolit průvoz státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti tehdy, pokud jej nelze vrátit zpět do státu určení přímo a poté, co se na základě písemných důkazů přesvědčil, že se stát určení zavázal převzít zpět svého státního příslušníka nebo případně osobu bez státní příslušnosti.

2.   Žádaný stát může odvolat své povolení, není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát na vlastní náklady státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 12

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům a obsahuje tyto údaje:

a)

typ průvozu, případné další státy průvozu a místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, datum, a je-li to možné, místo narození, státní příslušnost a druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládaný hraniční přechod, čas předání a případné použití doprovodu.

Společný formulář žádosti o průvoz je připojen jako příloha VI této dohody.

2.   Žádaný stát do 14 kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o svém rozhodnutí, a pokud průjezd povolí, potvrdí hraniční přechod a předpokládaný čas průjezdu.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou přepravovaná osoba a členové případného doprovodu osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si v souladu se svými předpisy poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím vhodného prostoru pro tento účel.

ODDÍL IV

NÁKLADY

Článek 13

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů žádajícího státu vymáhat úhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata zpět, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na dopravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranice státu určení. V případě zpětného převzetí, k němuž došlo omylem, podle článku 10 hradí tyto náklady stát, který musí danou osobu přijmout zpět.

ODDÍL V

OCHRANA ÚDAJŮ A SOULAD S JINÝMI PRÁVNÍMI ZÁVAZKY

Článek 14

Osobní údaje

1.   Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Pákistánu a členských států. Pro účely tohoto článku se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 95/46/ES (1). Pokud je správcem příslušný orgán členského státu, řídí se zpracování údajů směrnicí 95/46/ES a vnitrostátními právními předpisy přijatými k jejímu provedení, včetně pravidel týkajících se poskytování osobních údajů třetím zemím.

2.   Kromě toho zpracování osobních údajů při provádění této dohody, a zejména sdělování osobních údajů z Pákistánu do členského státu a naopak, podléhá těmto zásadám:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jméno, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, datum a místo narození, pohlaví a současná a veškeré předcházející státní příslušnosti);

údaje o cestovním pase nebo průkazu totožnosti (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání);

zastávky a trasy cesty;

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, že nejsou přiměřené, podstatné nebo přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování druhé straně;

g)

přijímající orgán uvědomí na požádání předávající orgán o použití sdělených údajů a o výsledcích dosažených s jejich využitím;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající i přijímající orgány jsou povinny pořídit zápis o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 15

Soulad s jinými právními závazky

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států a Pákistánu vyplývající z mezinárodního práva a z mezinárodních smluv, jichž jsou smluvními stranami.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných dvoustranných ujednání.

3.   Touto dohodou nejsou dotčeny prostředky nápravy a práva, které má daná osoba na základě právních předpisů hostitelské země, včetně mezinárodního práva.

ODDÍL VI

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 16

Smíšený readmisní výbor

1.   Strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem strany zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o technických opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody, včetně změn příloh III a IV;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Pákistánem podle článku 17;

d)

navrhovat změny této dohody a příloh I a II.

2.   Rozhodnutí výboru se přijímají jednomyslně a provádějí se odpovídajícím způsobem.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Pákistánu; Společenství zastupuje Evropská komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze stran, zpravidla jednou ročně.

5.   Spory, které nemůže urovnat výbor, se řeší prostřednictvím konzultací mezi stranami.

6.   Výbor stanoví svůj jednací řád, včetně pracovního jazyka společného oběma stranám.

Článek 17

Prováděcí protokoly

1.   Pákistán a členský stát mohou vypracovat prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se:

a)

určení příslušných orgánů, hraničních přechodů a výměny kontaktních míst;

b)

podmínek navracení s doprovodem, včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

c)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách I až IV této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení výboru uvedenému v článku 16.

Článek 18

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním o zpětném přebírání osob uzavřeným s členskými státy

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o předávání a zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, které byly nebo mohou být podle článku 17 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Pákistánem, pokud jsou jejich ustanovení neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Pákistánu.

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 20

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Aniž jsou dotčeny stávající závazky stran podle zvykového mezinárodního práva ohledně zpětného přijímání vlastních státních příslušníků, vztahuje se tato dohoda a prováděcí protokoly na osoby, které vstoupily na území Pákistánu a členských států po vstupu této dohody a prováděcích protokolů v platnost.

4.   Každá strana může tuto dohodu kdykoliv vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 21

Přílohy

Přílohy I až VI tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne 26. října 2009 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA I

Společný seznam dokladů, jejichž předložením se prokazuje státní příslušnost (čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 2)

Pravé pasy všech druhů (vnitrostátní cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní cestovní doklady včetně pasů pro děti),

strojově čitelné vnitrostátní průkazy totožnosti,

pravá osvědčení o občanství.

PŘÍLOHA II

Společný seznam dokumentů, na základě kterých se zahájí postup pro určení státní příslušnosti (čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 3)

Digitalizované otisky prstů nebo jiné biometrické údaje,

dočasné a přechodné vnitrostátní průkazy totožnosti, vojenské průkazy totožnosti a rodné listy vydané vládou žádané strany,

fotokopie (1) některého z dokladů uvedených v příloze I této dohody,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie (1),

fotokopie (1) jiných úředních dokladů zmiňujících nebo uvádějících občanství (např. rodné listy),

služební průkazy, námořnické registrační průkazy, služební průkazy velitelů lodí nebo jejich fotokopie (1),

prohlášení dotčené osoby.


(1)  Pro účely této přílohy se „fotokopií“ rozumí fotokopie úředně ověřená orgány Pákistánu nebo příslušných členských států.

PŘÍLOHA III

Společný seznam dokladů, jejichž předložením se prokazuje splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích států a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 7 odst.1)

Vstupní či výstupní razítka nebo záznamy v cestovním dokladu dotyčné osoby,

platné vízum nebo povolení k pobytu vydané žádaným státem.

PŘÍLOHA IV

Společný seznam dokladů, jejichž předložením se prokazuje splnění podmínek pro zahájení šetření ohledně zpětného převzetí státních příslušníků třetích států a osob bez státní příslušnosti (čl. 3 ve spojení s čl. 7 odst.2)

Úřední prohlášení učiněná zejména zaměstnanci pohraniční stráže a jinými úředníky či nezaujatými svědky (např. zaměstnanci letecké společnosti), kteří mohou dotčené osobě prokázat, že překročila hranice,

popis místa a okolností, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vypracovaný příslušnými orgány žádajícího státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky),

zprávy či potvrzení informací od rodinných příslušníků,

prohlášení dotčené osoby,

jízdenky, potvrzení nebo účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, karta opravňující ke vstupu do veřejné nebo soukromé instituce atd.) uvádějící jméno, které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

jménem označené jízdenky nebo seznamy cestujících leteckých nebo lodních společností, které dosvědčují cestu na území žádaného státu,

informace prokazující, že dotyčná osoba použila služeb kurýrní služby nebo cestovní kanceláře.

PŘÍLOHA V

Image

Image

Image

PŘÍLOHA VI

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 1 PÍSM. f)

Pro účely čl. 1 písm. f) se strany dohodly, že povolení k pobytu nezahrnuje dočasná povolení k setrvání na jejich územích v souvislosti s vyřízením žádosti o azyl nebo žádosti o povolení k pobytu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 1

Strany berou na vědomí, že podle stávajícího pákistánského zákona o státním občanství z roku 1951 a pravidel zavedených tímto zákonem se občan Pákistánu nemůže vzdát svého občanství, aniž by získal nebo mu byl vydán platný doklad zajišťující udělení občanství nebo státní příslušnosti v jiném státě.

Strany se dohodly, že se v případě potřeby spolu poradí.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 3

Pokud jde o článek 3, budou strany v zásadě usilovat o předání státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území kterékoliv ze smluvních stran, do země jeho původu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 3 ODST. 1 PÍSM. b)

Strany se dohodly, že pouhý tranzitní pobyt v třetí zemi během letecké přepravy se ve smyslu těchto ustanovení nepovažuje za případ, kdy osoba „mezitím vstoupila do jiné země“.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 8 ODST. 2

Strany se dohodly, že pokud jde o žádosti o zpětné převzetí podané členskými státy, jejichž vnitrostátní právní předpisy stanoví maximální dobu zadržení na 30 dní nebo méně, zahrnuje doba 30 kalendářních dní uvedená v čl. 8 odst. 2 v případě kladné odpovědi na žádost o zpětné převzetí vydání cestovního dokladu potřebného k zpětnému převzetí dané osoby s ohledem na čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 4 dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE A PÁKISTÁNU O LEGÁLNÍ MIGRACI

V souladu se zájmem Pákistánu o využívání příležitostí k legální migraci, které existují v členských státech Evropské unie, se strany dohodly, že uplatňování této dohody bude sloužit jako doporučení jednotlivým členským státům, aby pákistánským občanům poskytovaly možnosti legální migrace. V této souvislosti Evropská komise vyzývá členské státy, aby na základě svých vnitrostátních právních předpisů zahájily jednání s Pákistánem o možnostech legální migrace pákistánských občanů.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉ POMOCI

Strany jsou odhodlány provádět tuto dohodu na základě společné zodpovědnosti a vyváženého partnerství v duchu solidarity, pokud jde o řízení migračních toků mezi Evropskou unií a Pákistánem.

V této souvislosti bude Evropská unie podporovat Pákistán v provádění všech částí této dohody prostřednictvím programů pomoci Společenství, zejména programu Aeneas, a to včetně podpory zaměřené na přesídlení a dobré životní podmínky převzatých osob.

Tato podpora se v zásadě může vztahovat i na posílení propojení mezi migrací a rozvojem, organizování a podporu legální ekonomické migrace, zvládání nelegální migrace a ochranu migrantů před vykořisťováním a vyloučením.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Za těchto okolností je žádoucí, aby Pákistán a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jaké jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je žádoucí, aby Pákistán uzavřel s Islandem a Norskem dohody o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jaké jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O KOMPLEXNÍM DIALOGU O ŘÍZENÍ MIGRACE

Strany jsou odhodlány zahájit komplexní dialog o řízení migrace v rámci společné komise, která má být zřízena na základě dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o spolupráci třetí generace. Tento dialog se bude, s cílem posílit mezilidské kontakty, zabývat i otázkami vízové politiky.


Top