EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0485

2010/485/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5676) Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 240, 11.9.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/485/oj

11.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 240/6


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. září 2010

o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES

(oznámeno pod číslem K(2010) 5676)

(Text s významem pro EHP)

(2010/485/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1), a zejména na čl. 47 odst. 3 uvedené směrnice,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 47 odst. 1 a článku 53 směrnice 2006/43/ES mohou od 29. června 2008 příslušné orgány členských států v případě inspekcí či vyšetřování statutárních auditorů nebo auditorských společností umožnit předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům třetí země pouze za předpokladu, že tyto orgány byly Komisí prohlášeny za přiměřené a existují pracovní ujednání založená na vzájemnosti dohodnutá mezi těmito orgány a příslušnými orgány dotyčných členských států. Je tudíž potřeba určit, které příslušné orgány třetích zemích jsou přiměřené pro účely předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům třetí země.

(2)

Předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům třetí země odráží zásadní veřejný zájem na provádění nezávislého veřejného dohledu. Proto by takové předání příslušnými orgány členských států mělo být uskutečněno výlučně pro účely výkonu pravomocí veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností příslušnými orgány dotyčné třetí země. Členské státy by měly zajistit, aby dvoustranná pracovní ujednání, která umožňují předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností mezi jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických, byla odpovídajícím způsobem zabezpečena s ohledem na ochranu osobních údajů, služebního tajemství a citlivých obchodních informací týkajících se společností, jejichž účetní závěrky jsou předmětem auditu a auditorů, kteří jsou v těchto dokumentech uvedeni. Osoby zaměstnané v současnosti nebo minulosti příslušnými orgány třetí země, které obdržely informace, podléhají povinnosti zachovávat služební tajemství.

(3)

Aniž je dotčen čl. 47 odst. 4 směrnice 2006/43/ES, členské státy by měly v zájmu veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností zajistit, aby kontakty mezi auditory a auditorskými společnostmi členských států a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických probíhaly prostřednictvím příslušného orgánu členského státu.

(4)

Členské státy mohou ve výjimečných případech rozhodnout o přijetí společné kontroly, pokud je to nutné pro zajištění účinného dohledu. Členské státy mohou povolit, že spolupráce s příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických bude probíhat formou společných kontrol nebo prostřednictvím pozorovatelů bez kontrolních nebo vyšetřovacích pravomocí a bez možnosti přístupu k důvěrným pracovním materiálům k auditu nebo jiným dokumentům v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností. K takové formě spolupráce lze přistoupit za podmínek stanovených v čl. 47 odst. 2 směrnice 2006/43/ES a v tomto rozhodnutí, zejména pokud jde o dodržování zásad svrchovanosti, důvěrnosti a vzájemnosti. Členské státy by měly zajistit, aby jakékoliv společné kontroly prováděné jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických na území členských států podle článku 47 směrnice 2006/43/ES probíhaly pod vedením příslušného orgánu dotyčného členského státu.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) se vztahuje na zpracování osobních údajů za použití uvedené směrnice. Pokud tedy předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům Austrálie nebo Spojených států amerických znamená předání osobních dat, mělo by se uskutečňovat vždy v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/ES. Členské státy by měly v souvislosti s ochranou předávaných osobních údajů zajistit vhodná bezpečnostní opatření, zejména prostřednictvím závazných dohod v souladu s kapitolou IV směrnice 95/46/ES mezi svými příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických, a měly by rovněž zabezpečit, že příslušné orgány Austrálie a Spojených států amerických nebudou bez předchozího souhlasu příslušných orgánů dotčených členských států dále předávat osobní údaje obsažené v předávaných pracovních materiálech k auditu a jiných dokumentech v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností.

(6)

Přiměřenost příslušných orgánů třetí země by se měla vyhodnotit vzhledem k požadavkům na spolupráci podle článku 36 směrnice 2006/43/ES nebo vzhledem k zásadně rovnocenným funkčním výsledkům. Zejména by měla být přiměřenost vyhodnocena s ohledem na pravomoci vykonávané příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických, na bezpečnostní opatření proti porušení profesního tajemství a na pravidla o důvěrnosti, jež tyto orgány uplatňují, jakož i na jejich schopnost spolupracovat na základě svých právních a správních předpisů s příslušnými orgány členských států.

(7)

Vzhledem k tomu, že se na auditory a auditorské společnosti společností z Unie, které vydaly cenné papíry v Austrálii nebo Spojených státech amerických, nebo které jsou součástí skupiny vyhotovující povinné konsolidované účetní závěrky v těchto zemích, vztahuje vnitrostátní právo těchto zemí, mělo by se rozhodnout, zda příslušné orgány členských států smí předat pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům těchto zemí výlučně pro účely výkonu jejich pravomocí veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností.

(8)

Hodnocení přiměřenosti podle článku 47 směrnice 2006/43/ES byla provedena s ohledem na příslušné orgány Austrálie a Spojených států amerických. Rozhodnutí o přiměřenosti by měla být přijímána na základě těchto hodnocení a s ohledem na zmíněné orgány.

(9)

Australská komise pro cenné papíry a investice (Australian Securities and Investments Commission) je oprávněna vykonávat veřejný dohled, vnější zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností. Uplatňuje odpovídající bezpečnostní opatření, která zakazují a trestají předávání důvěrných informací třetím osobám nebo orgánům ze strany jejích stávajících nebo bývalých zaměstnanců. Předávané pracovní materiály k auditu či jiné dokumenty v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností by použila výlučně pro účely veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností. Podle právních a správních předpisů Austrálie smí předat pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení australských auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům jakéhokoli členského státu. Na základě těchto skutečností by měla být Australská komise pro cenné papíry a investice označena za přiměřenou pro účely čl. 47 odst. 1 směrnice 2006/43/ES.

(10)

Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission of the United States of America) je oprávněna vyšetřovat auditory a auditorské společnosti; toto rozhodnutí by se mělo týkat pouze pravomocí Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu k vyšetřování auditorů a auditorských společností. Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu uplatňuje odpovídající bezpečnostní opatření, která zakazují a trestají předávání důvěrných informací třetím osobám a orgánům ze strany jejích stávajících nebo bývalých zaměstnanců. Předávané pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností by použila výlučně pro účely vyšetřování auditorů a auditorských společností. Podle právních a správních předpisů Spojených států amerických může Komise pro cenné papíry a burzu předat pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení auditorů nebo auditorských společností Spojených států, jež se týkají vyšetřování, která u těchto auditorů a auditorských společností může provádět, příslušným orgánům jakéhokoliv členského státu. Na základě těchto skutečností by měla být Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu označena za přiměřenou pro účely čl. 47 odst. 1 směrnice 2006/43/ES.

(11)

Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi (Public Accounting Oversight Board of the United States of America) je oprávněna vykonávat veřejný dohled, vnější zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností. Uplatňuje odpovídající bezpečnostní opatření, která zakazují a trestají předávání důvěrných informací třetím osobám nebo orgánům ze strany jejích stávajících a bývalých zaměstnanců. Předávané pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností by použila výlučně pro účely veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností. Podle právních a správních předpisů Spojených států amerických může příslušným orgánům jakéhokoliv členského státu umožnit přímý přístup k pracovním materiálům k auditu nebo jiným dokumentům v držení auditorů nebo auditorských společností Spojených států, nemůže však podle práva Spojených států amerických takové dokumenty příslušným orgánům členských států předat.

(12)

Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu však může příslušným orgánům jakéhokoliv členského státu poskytnout v souvislosti s auditory a auditorskými společnostmi Spojených států zprávy z inspekcí vydané Radou Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi a po předchozí odůvodněné žádosti může poskytnout pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení auditorů či auditorských společností Spojených států, které jsou pro takové inspekce relevantní. Spolupráce v oblasti inspekcí auditorů a auditorských společností mezi příslušnými orgány členských států a Radou Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi proto vede k zásadně rovnocenným výsledkům, pokud jde o přímou výměnu pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností stanovenou v článku 36 směrnice 2006/43/ES. Na základě těchto skutečností by měla být Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi označena za přiměřenou pro účely čl. 47 odst. 1 směrnice 2006/43/ES.

(13)

Předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností by mělo zahrnovat přístup orgánů, které byly prohlášeny za přiměřené podle tohoto rozhodnutí, k pracovním materiálům k auditu nebo jiným dokumentům v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností, nebo zaslání uvedených dokumentů daným orgánům, a to po předchozím souhlasu příslušných orgánů členských zemí, a zaslání uvedených dokumentů příslušnými orgány členských států těmto orgánům nebo jejich zpřístupnění. Statutární auditoři nebo auditorské firmy by proto v případě inspekcí a vyšetřování neměly být oprávněny poskytovat přístup nebo předávat pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností těmto orgánům za jiných podmínek, než je stanoveno v tomto rozhodnutí a v článku 47 směrnice 2006/43/ES, například na základě souhlasu statutárního auditora, auditorské společnosti nebo zákaznické společnosti.

(14)

Tímto rozhodnutím by neměly být dotčeny dohody o spolupráci uvedené v čl. 25 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (3).

(15)

Vzhledem k tomu, že je toto rozhodnutí přijímáno v rámci přechodného období uděleného určitým auditorům a auditorským společnostem třetí země na základě rozhodnutí Komise 2008/627/ES ze dne 29. července 2008 týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí (4), nemělo by toto rozhodnutí předjímat žádá konečná rozhodnutí o rovnocennosti, která Komise případně přijme podle článku 46 směrnice 2006/43/ES.

(16)

Cílem tohoto rozhodnutí je usnadnit účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány členských států a Austrálie a Spojených států amerických a umožnit jim výkon jejich funkcí veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality a vyšetřování a zároveň chránit práva dotčených stran. Členské státy by měly Komisi oznámit pracovní ujednání, která uzavřely s uvedenými orgány, aby Komise mohla posoudit, zda spolupráce probíhá v souladu s článkem 47 směrnice 2006/43/ES.

(17)

Konečným cílem spolupráce s Austrálií a Spojenými státy americkými v oblasti dohledu nad auditem je dosažení vzájemné spolehlivosti ohledně systému dohledu partnerské strany, ve kterém dochází k předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností jen výjimečně. Vzájemná spolehlivost bude založena na rovnocennosti systémů dohledu nad auditem v Unii a v uvedených zemích.

(18)

Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi má v úmyslu pokračovat v hodnocení systémů dohledu nad auditem v členských státech, než se spolehne na dohled vykonávaný jejich příslušnými orgány. Mechanismus spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a Radou Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi a Komisí Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu by proto měl být přezkoumán, aby byl zhodnocen pokrok učiněný pro dosažení vzájemné důvěry v opatření uplatňovaná druhou stranou. Z těchto důvodů platí toto rozhodnutí pro Radu Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi a Komisi Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu do 31. července 2013.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 48 odst. 1 směrnice 2006/43/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za přiměřené pro účely čl. 47 odst. 1 směrnice 2006/43/ES se považují tyto příslušné orgány třetích zemí:

1)

Australská komise pro cenné papíry a investice (Australian Securities and Investments Commission);

2)

Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi (Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America);

3)

Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission of the United States of America).

Článek 2

1.   V souladu s článkem 53 směrnice 2006/43/ES podléhá od 29. června 2008 v případě inspekcí nebo vyšetřování statutárních auditorů nebo auditorských společností jakékoli předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností buď předchozímu souhlasu příslušného orgánu dotčeného členského státu, nebo je předání uvedených dokumentů prováděno příslušným orgánem dotčeného členského státu.

2.   Předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností smí sloužit pouze účelům veřejného dohledu, vnějšího zajištění kvality nebo vyšetřování auditorů a auditorských společností.

3.   V případě, že jsou pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty v držení výhradně statutárního auditora nebo auditorské společnosti registrované v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je registrován auditor skupiny a jehož příslušný orgán obdržel žádost od jakéhokoli orgánu uvedeného v článku 1, jsou uvedené materiály nebo dokumenty předány příslušnému orgánu dotčené třetí země, pouze pokud příslušný orgán prvního členského státu vydal výslovný souhlas s předáním.

4.   Členské státy zajistí, aby dvoustranná pracovní ujednání umožňující předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností mezi jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie nebo Spojených států amerických obsahovala ujednání o odpovídajícím zabezpečení ochrany osobních údajů, služebního tajemství a citlivých obchodních informací týkajících se společností, jejichž účetní závěrky jsou předmětem auditu a též auditorů těchto společností, kteří jsou v těchto dokumentech uvedeni.

5.   Aniž je dotčen čl. 47 odst. 4 směrnice 2006/43/ES, členské státy pro účely veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování auditorů a auditorských společností zajistí, aby dvoustranná pracovní ujednání o předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností mezi jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie nebo Spojených států amerických stanovila, že kontakt mezi auditory a auditorskými společnostmi členských států a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických bude probíhat prostřednictvím příslušného orgánu členského státu.

6.   Členské státy se mohou dohodnout na společných kontrolách, pouze pokud je to nutné. Zajistí, aby jakékoliv společné kontroly prováděné jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických na území členských států podle článku 47 směrnice 2006/43/ES obecně probíhaly pod vedením příslušného orgánu dotyčného členského státu.

7.   Členské státy zajistí, aby jakákoli dvoustranná pracovní ujednání mezi jejich příslušnými orgány a příslušnými orgány Austrálie a Spojených států amerických byla v souladu s podmínkami pro spolupráci stanovenými tímto rozhodnutím.

Článek 3

Toto rozhodnutí platí pro příslušné orgány uvedené v čl. 1. odst. 2 a 3 do 31. července 2013.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. září 2010.

Za Komisi

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 70.


Top