Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0284(01)

2010/284/: Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2010 o existenci nadměrného schodku v České republice

OJ L 125, 21.5.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; Zrušeno 32014D0405

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/284(1)/oj

21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. ledna 2010

o existenci nadměrného schodku v České republice

(2010/284/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 7 ve spojení s čl. 126 odst. 13 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na připomínky České republiky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 126 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí, které jsou prostředkem pro posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž bude přispívat k vytváření nových pracovních míst.

(3)

Postup při nadměrném schodku podle článku 126 Smlouvy o fungování Evropské unie, jak je blíže popsán v nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) (které je součástí Paktu o stabilitě a růstu), ukládá povinnost rozhodnout o existenci nadměrného schodku. Nařízení (ES) č. 1467/97 upravuje postup při provádění článku 104 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal článkem 126 Smlouvy o fungování Evropské unie. Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie obsahuje další ustanovení k provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (2) stanoví podrobná pravidla a definice pro použití ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Reforma Paktu o stabilitě a růstu z roku 2005 se snažila posílit jeho účinnost a ekonomické základy a zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Cílem reformy bylo zajistit, aby ve všech krocích postupu při nadměrném schodku byla plně zohledněna zejména hospodářská a rozpočtová situace. Tímto způsobem Pakt o stabilitě a růstu poskytuje rámec na podporu vládních politik k rychlému návratu ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(5)

Usoudí-li Komise, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, je podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, povinna předložit Radě stanovisko. Komise došla po zohlednění své zprávy podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, k závěru, že v České republice existuje nadměrný schodek. Komise proto dne 11. listopadu 2009 předložila Radě stanovisko týkající se České republiky (3).

(6)

Podle čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie by Rada měla zvážit všechny připomínky, které dotyčný členský stát případně učiní před tím, než Rada rozhodne po celkovém zhodnocení, zda existuje nadměrný schodek. V případě České republiky jsou závěry z celkového zhodnocení uvedeny v tomto rozhodnutí.

(7)

Podle údajů oznámených českými orgány v říjnu 2009 se plánuje, že v roce 2009 dosáhne schodek veřejných financí v České republice výše 6,6 % HDP, a zůstane tak nad referenční hodnotou 3 % HDP a nepřiblíží se jí. Podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 je plánované překročení referenční hodnoty považováno za výjimečné ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Vyplývá zejména z prudkého hospodářského útlumu ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 bude záporný roční růst reálného HDP v roce 2009 z důvodu dopadu světové hospodářské krize činit 4,8 %, zatímco v roce 2008 vykázal HDP kladný růst ve výši 2,5 %. Celkový schodek začal narůstat až v roce 2008, avšak ke strukturálnímu zhoršování došlo již dříve, kdy situace v hospodářství byla ještě dobrá. Kromě toho nelze plánované překročení referenční hodnoty považovat za dočasné, neboť podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 bude schodek veřejných financí v roce 2010 činit 5,5 % HDP a za předpokladu nezměněné politiky pak 5,7 % HDP v roce 2011. Prognóza přihlíží k vlivům protikrizových opatření, která budou v roce 2010 nadále v běhu (dvě opatření obnášející přibližně 0,7 % HDP jsou trvalá), jakož i k balíčku pro fiskální konsolidaci pro rok 2010 přijatému českými orgány v říjnu 2009. Kritérium schodku stanovené ve Smlouvě není splněno.

(8)

Podle údajů oznámených českými orgány v říjnu 2009 se hrubý veřejný dluh drží značně pod úrovní referenční hodnoty 60 % HDP a v roce 2009 se plánuje ve výši 35,5 % HDP. Podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 se poměr dluhu k HDP rychle zvýší a v roce 2011 dosáhne za předpokladu nezměněné politiky 44 % HDP.

(9)

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1467/97 lze k „významným faktorům“ u kroků vedoucích k rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie přihlížet pouze tehdy, pokud schodek splňuje dvojí podmínku: schodek zůstane blízko referenční hodnotě a překročení referenční hodnoty je dočasné. Tato dvojí podmínka není v případě České republiky splněna. Významné faktory nejsou tedy u kroků vedoucích k tomuto rozhodnutí zohledněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v České republice existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 19. ledna 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku v případě České republiky jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top