EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0029(01)

2011/67/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracované znění) (ECB/2010/29)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 35/26


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. prosince 2010

o vydávání eurobankovek

(přepracování)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy a článku 16 statutu ESCB má Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Na základě těchto ustanovení mohou ECB a národní centrální banky vydávat eurobankovky, které jsou jedinými bankovkami, jež mají v členských státech, jejichž měnou je euro, status zákonného platidla. Právo Unie předvídá systém plurality emitentů bankovek. Eurobankovky vydává ECB a národní centrální banky.

(2)

Podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) uvádí ECB a národní centrální banky počínaje 1. lednem 2002 do oběhu bankovky znějící na euro. Eurobankovky jsou vyjádřením stejné a jednotné měny a podléhají jednotnému právnímu režimu.

(3)

Vydávání eurobankovek nemusí podléhat množstevním nebo jiným omezením, protože uvádění bankovek do oběhu je proces řízený poptávkou.

(4)

Rozhodnutí ECB/2003/4 ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (2) obsahuje společná pravidla pro eurobankovky. ECB stanovila společné technické specifikace pro eurobankovky a opatření pro kontrolu jakosti, aby bylo zajištěno, že eurobankovky tyto specifikace splňují. V důsledku toho mají všechny eurobankovky stejný vzhled a úroveň jakosti a mezi bankovkami stejné nominální hodnoty není rozdíl.

(5)

Všechny eurobankovky by měly podléhat shodným požadavkům členů Eurosystému na přijímání a zpracování bez ohledu na to, který z nich je uvedl do oběhu. Praxe repatriace bankovek znějících na národní měnové jednotky vydávající centrální bance se na eurobankovky nevztahuje. Režim vydávání eurobankovek je založen na zásadě nerepatriace eurobankovek.

(6)

Podle článku 29.1 statutu ESCB je každé z centrálních bank, které jsou členy Evropského systému centrálních bank, přidělen vážený podíl v klíči pro upisování základního kapitálu ECB, jak je stanoven v rozhodnutí ECB/2008/23 ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (3); tento vážený podíl je založen na počtu obyvatel a hrubém domácím produktu každého členského státu a určuje příspěvky do základního kapitálu ECB, převody devizových rezerv národních centrálních bank na ECB, přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank a rozdělování zisků a sdílení ztrát ECB.

(7)

Eurobankovky jsou zákonným platidlem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, volně obíhají v rámci eurozóny, jsou opětovně vydávány členy Eurosystému a mohou být též uschovávány nebo užívány mimo eurozónu. Závazky vyplývající z emise celkové hodnoty eurobankovek v oběhu by měly být proto rozděleny mezi členy Eurosystému podle objektivního kritéria. Vhodným kritériem je podíl každé národní centrální banky na splaceném základním kapitálu ECB. Tento podíl vychází z poměrného uplatnění klíče pro upisování základního kapitálu uvedeného v článku 29.1 statutu ESCB na jednotlivé národní centrální banky. Jelikož se toto kritérium nevztahuje na ECB, určí procentní podíl eurobankovek, které mají být vydány ECB, Rada guvernérů.

(8)

Podle článků 9.2 a 12.1 statutu ESCB, kterými se stanovuje zásada decentralizace pro operace Eurosystému, jsou národní centrální banky pověřeny uváděním do oběhu a stahováním z oběhu všech eurobankovek, a to včetně eurobankovek vydaných ECB. V souladu s touto zásadou národní centrální banky provádějí rovněž fyzickou manipulaci s eurobankovkami.

(9)

Rozdíl mezi hodnotou eurobankovek přidělených každé národní centrální bance v souladu s klíčem pro přidělování bankovek a hodnotou eurobankovek, které tato národní centrální banka uvede do oběhu, by měl vést k zůstatkům uvnitř Eurosystému. Jelikož ECB neuvádí eurobankovky do oběhu, měla by mít pohledávky uvnitř Eurosystému vůči národním centrálním bankám odpovídající hodnotě podílu eurobankovek, které vydává. Úročení těchto zůstatků uvnitř Eurosystému má dopad na stav příjmů národních centrálních bank, a podléhá proto rozhodnutí ECB/2010/23 ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (4), které je založeno na článku 32 statutu ESCB.

(10)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2010/416/EU ze dne 13. července 2010 v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o přijetí eura Estonskem ke dni 1. ledna 2011 (5) Estonsko splňuje podmínky nezbytné pro přijetí eura a výjimka v jeho prospěch uvedená v článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003 (6) se s účinkem od 1. ledna 2011 zrušuje.

(11)

S ohledem na to, že Estonsko k 1. lednu 2011 přijme euro, je nutné změnit rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (7), aby se stanovil klíč pro přidělování bankovek platný od 1. ledna 2011. Protože rozhodnutí ECB/2001/15 bylo změněno již několikrát, mělo by být nyní v zájmu jasnosti přepracováno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

b)

„eurobankovkami“ bankovky, které splňují požadavky rozhodnutí ECB/2003/4 a technické specifikace stanovené Radou guvernérů;

c)

„klíčem upsaného základního kapitálu“ podíly národních centrálních bank (vyjádřené v procentech) na upsaném základním kapitálu ECB, které pro národní centrální banky vyplývají z jejich váhy v klíči podle článku 29.1 statutu ESCB a které platí pro příslušný účetní rok;

d)

„klíčem pro přidělování bankovek“ procentní podíly, které vyplývají z přihlédnutí k podílu ECB na celkové emisi eurobankovek a z použití klíče upsaného základního kapitálu (se zaokrouhlením na nejbližší násobek 0,0005 procentního bodu) na podíl národních centrálních bank na této celkové emisi. V případě, že součet výsledných procentních podílů nečiní 100 %, vyrovná se rozdíl takto: i) pokud celkový součet nedosahuje 100 %, přičítá se k nejmenším podílům ve vzestupném pořadí 0,0005 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %, nebo ii) pokud celkový součet přesahuje 100 %, odečítá se od největších podílů v sestupném pořadí 0,0005 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %. Příloha I tohoto rozhodnutí stanoví klíč pro přidělování bankovek platný od 1. ledna 2011.

Článek 2

Vydávání eurobankovek

Eurobankovky vydává ECB a národní centrální banky.

Článek 3

Povinnosti emitentů

1.   Národní centrální banky uvádějí eurobankovky do oběhu a stahují je z oběhu a provádějí veškerou fyzickou manipulaci související se všemi eurobankovkami včetně těch, které vydala ECB.

2.   Národní centrální banky na žádost držitele přijímají všechny eurobankovky k výměně za eurobankovky stejné hodnoty nebo, v případě majitelů účtů, k připsání na účty vedené v přijímající národní centrální bance.

3.   Národní centrální banky nakládají se všemi jimi přijatými eurobankovkami jako s pasivy a stejným způsobem je zpracovávají.

4.   Národní centrální banky nepředávají jimi přijaté eurobankovky jiným národním centrálním bankám a ponechávají si tyto eurobankovky k dispozici pro opětovné vydání. Přitom platí následující výjimky v souladu s pravidly stanovenými Radou guvernérů ECB:

a)

poškozené, opotřebené nebo z oběhu stažené eurobankovky může přijímající národní centrální banka zničit;

b)

eurobankovky držené národními centrálními bankami mohou být z logistických důvodů ve velkém redistribuovány v rámci Eurosystému.

Článek 4

Přidělení eurobankovek v rámci Eurosystému

1.   Celková hodnota eurobankovek v oběhu se přidělí členům Eurosystému za použití klíče pro přidělování bankovek.

2.   Rozdíl mezi hodnotou eurobankovek přidělených každé národní centrální bance v souladu s klíčem pro přidělování bankovek a hodnotou eurobankovek, které tato národní centrální banka uvede do oběhu, vede k zůstatkům uvnitř Eurosystému. ECB má pohledávky uvnitř Eurosystému vůči národním centrálním bankám v hodnotě odpovídající hodnotě jí vydaných eurobankovek, a to poměrně k podílům národních centrálních bank v klíči upsaného základního kapitálu.

Článek 5

Zrušení

Rozhodnutí ECB/2001/15 se zrušuje. Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2011.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. prosince 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 66.

(4)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(5)  Úř. věst. L 196, 28.7.2010, s. 24.

(6)  Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(7)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52.


PŘÍLOHA I

KLÍČ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BANKOVEK OD 1. LEDNA 2011

Evropská centrální banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de Espańa

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

CELKEM

100,0000 %


PŘÍLOHA II

ZRUŠENÉ ROZHODNUTÍ A JEHO POZDĚJŠÍ ZMĚNY

Rozhodnutí ECB/2001/15

Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52

Rozhodnutí ECB/2003/23

Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 40

Rozhodnutí ECB/2004/9

Úř. věst. L 205, 9.6.2004, s. 17

Rozhodnutí ECB/2006/25

Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 13

Rozhodnutí ECB/2007/19

Úř. věst. L 1, 4.1.2008, s. 7

Rozhodnutí ECB/2008/26

Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 75


Top