EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. května 2010 , kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 124/8


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. května 2010,

kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry

(ECB/2010/5)

(2010/281/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na čl. 12.1 druhý pododstavec, článek 3.1 a článek 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky eurozóny“), a Evropská centrální banka (ECB) (dále společně jen „centrální banky Eurosystému“) mohou podle článku 18.1 statutu ESCB obchodovat na finančních trzích mimo jiné formou přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných papírů.

(2)

Rada guvernérů dne 9. května 2010 rozhodla a veřejně oznámila, že vzhledem k současné výjimečné situaci na finančních trzích, která se vyznačuje silným napětím v některých segmentech trhu, které brání fungování transmisního mechanismu měnové politiky a tím také efektivnímu provádění měnové politiky zaměřené na cenovou stabilitu ve střednědobém horizontu, je třeba zavést dočasný program pro trhy s cennými papíry (dále jen „program“). Na základě tohoto programu mohou národní centrální banky eurozóny podle svého procentního podílu v klíči pro upisování základního kapitálu ECB, jakož i ECB v přímém kontaktu s protistranami přímo intervenovat na trzích s veřejnými i soukromými dluhovými cennými papíry v eurozóně.

(3)

Program je součástí jednotné měnové politiky Eurosystému a bude platit dočasně. Jeho cílem je napravit špatné fungování trhů s cennými papíry a obnovit odpovídající transmisní mechanismus měnové politiky.

(4)

O rozsahu intervencí rozhodne Rada guvernérů. Rada guvernérů vzala na vědomí prohlášení vlád členských států eurozóny, že „v souladu s postupem při nadměrném schodku přijmou všechna opatření nezbytná ke splnění svých fiskálních cílů letos i v příštích letech“, i konkrétní dodatečné závazky vlád některých členských států eurozóny zaměřené na urychlení fiskální konsolidace a zajištění udržitelnosti jejich veřejných financí.

(5)

Jako součást jednotné měnové politiky Eurosystému by měl být přímý nákup způsobilých obchodovatelných dluhových nástrojů centrálními bankami Eurosystému v rámci programu prováděn v souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zavedení programu pro trhy s cennými papíry

Centrální banky Eurosystému mohou za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí nakupovat: a) na sekundárním trhu způsobilé obchodovatelné dluhové nástroje vydané ústředními vládami nebo veřejnoprávními subjekty členských států, jejichž měnou je euro, a b) na primárním i sekundárním trhu způsobilé obchodovatelné dluhové nástroje vydané soukromými subjekty registrovanými v eurozóně.

Článek 2

Kritéria způsobilosti dluhových nástrojů

Obchodovatelné dluhové nástroje jsou způsobilé k přímému nákupu v rámci programu, pokud jsou: a) denominované v eurech a b) vydané buď i) ústředními vládami nebo veřejnoprávními subjekty členských států, jejichž měnou je euro, nebo ii) jinými subjekty registrovanými v eurozóně a splňují kritéria způsobilosti aktiv stanovená v kapitole 6 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

Článek 3

Způsobilé protistrany

Způsobilými protistranami pro účely programu jsou: a) protistrany způsobilé pro operace měnové politiky Eurosystému, jak jsou vymezeny v oddíle 2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7, a b) jakékoli jiné protistrany, které centrální banka Eurosystému využívá pro účely investování svých investičních portfolií v eurech.

Článek 4

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. května 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top