Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1161

Nařízení Komise (ES) č. 1161/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky (Text s významem pro EHP)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1161/oj

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1161/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla týkající se hygieny potravin živočišného původu. Zejména oddíl III přílohy II uvedeného nařízení ukládá provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky povinnost požadovat, obdržet a zkontrolovat informace o potravinovém řetězci, pokud jde o jakákoli zvířata, kromě volně žijící zvěře, která byla odeslána nebo mají být odeslána na jatky, a jednat podle nich.

(2)

Bod 2 uvedeného oddílu stanoví, že uvedení provozovatelé musí obdržet informace o potravinovém řetězci nejpozději 24 hodin před přepravením zvířat na jatky, s výjimkou případů uvedených v bodě 7 uvedeného oddílu. Bod 7 stanoví, že pokud to příslušný orgán povolí, nemusí být zvířata uvedená v uvedeném bodě opatřena těmito informacemi nejméně 24 hodin předem, ale stačí, aby tomu tak bylo až při přepravě na jatky.

(3)

Jelikož je poskytnutí informací o potravinovém řetězci nový požadavek pro provozovatele potravinářských podniků zavedený nařízením (ES) č. 853/2004, stanoví nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (2), přechodné období pro úplné provedení tohoto požadavku.

(4)

Hladký tok informací ze zemědělského podniku do jatek usnadňuje zejména čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2076/2005, který stanoví výjimku z požadavku poskytnout informace o potravinovém řetězci provozovatelům jatek 24 hodin před přepravením zvířat na jatky uvedeného v příloze II oddílu III bodu 2 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud to příslušný orgán povolí a pokud to neohrozí cíle uvedeného nařízení.

(5)

Zkušenosti ukazují, že poskytnutí možnosti, aby příslušné orgány v jednotlivých případech rozšířily množství situací, v nichž lze informace o potravinovém řetězci předat do jatek společně se zvířaty, kterých se týkají, a nikoli nejméně 24 hodin předem, vede k hladkému provádění požadavků týkajících se informací o potravinovém řetězci. Z tohoto důvodu je vhodné z přechodného opatření učinit opatření trvalé.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.


PŘÍLOHA

V příloze II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004 se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Pokud to příslušný orgán povolí a pokud to neohrozí cíle tohoto nařízení, mohou být informace o potravinovém řetězci doručeny méně než 24 hodin před přepravením zvířat jakéhokoli druhu, kterých se informace týkají, na jatky nebo až při přepravě těchto zvířat na jatky.

Každá informace o potravinovém řetězci, jejíž znalost může vést k vážnému narušení činnosti jatek, se však poskytne provozovateli potravinářského podniku provozujícímu jatky v dostatečném předstihu před přepravením zvířat na jatky, aby si tento provozovatel potravinářského podniku mohl odpovídajícím způsobem naplánovat činnost jatek.

Provozovatel potravinářského podniku provozující jatky musí zhodnotit příslušné informace a musí předat přijaté informace o potravinovém řetězci úřednímu veterinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být poraženo nebo následně připraveno, dokud to nepovolí úřední veterinární lékař.“


Top