Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0545

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

OJ L 167, 29.6.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/545/oj

29.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/24


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 545/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Celosvětová hospodářská a finanční krize má v současnosti vážné dopady na činnost leteckých dopravců. Způsobila značný pokles leteckého provozu během období zimního letového řádu 2008/2009. Období letního letového řádu 2009 bude touto hospodářskou krizí rovněž dotčeno.

(2)

Aby nevyužívání letištních časů přidělených pro období letního letového řádu 2009 nezpůsobilo provozovatelům ztrátu práva na tyto letištní časy, je třeba jasně a jednoznačně stanovit, že uvedené období letového řádu je nepříznivě dotčeno hospodářskou krizí.

(3)

Komise by měla nadále analyzovat dopad hospodářské krize na odvětví letecké dopravy. Pokud se hospodářská situace bude do období zimního letového řádu 2009/2010 nadále zhoršovat, mohla by Komise předložit návrh na prodloužení režimu stanoveného v tomto nařízení na období letového řádu 2010/2011. Tomuto návrhu by mělo předcházet celkové posouzení dopadů, jež by analyzovalo jeho případný vliv na hospodářskou soutěž a spotřebitele, přičemž by tento návrh měl být předložen pouze v případě, že bude tvořit součást návrhu na všeobecnou revizi nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (3) s cílem řešit stávající nedostatky při přidělování letištních časů a zajistit optimální využívání omezené kapacity přetížených letišť.

(4)

Nařízení (EHS) č. 95/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem naléhavě změněno. Touto změnou nejsou jakkoli dotčeny pravomoci Komise vyplývající z článků 81 a 82 Smlouvy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 95/93 se mění takto:

1.

článek 10a se nahrazuje tímto:

„Článek 10a

Pro účely čl. 10 odst. 2 koordinátoři uznají, že letečtí dopravci mají pro období letního letového řádu 2010 nárok na série letištních časů, které jim byly přiděleny na počátku období letního letového řádu 2009 v souladu s tímto nařízením.“;

2.

článek 10b se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

Š. FÜLE


(1)  Stanovisko ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8.června 2009.

(3)  Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.


Top