Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0480

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 304 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 480/2009

ze dne 25. května 2009,

kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Souhrnný rozpočet Evropské unie je v důsledku poskytování záruk za úvěry třetím zemím vystaven finančnímu riziku.

(3)

Evropská rada na zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 1992 došla k závěru, že z důvodů obezřetného rozpočtového hospodaření a finanční kázně by bylo žádoucí zavedení nového finančního mechanismu, a že by tedy měl být založen Záruční fond ke krytí rizik vyplývajících z úvěrů a záruk za úvěry poskytnuté třetím zemím nebo na projekty uskutečňované ve třetích zemích. Této potřebě lze vyhovět zřízením Záručního fondu, z něhož by se mohli věřitelé Společenství vyplácet přímo.

(4)

Na základě interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (4) je financování Záručního fondu stanoveno jako povinný výdaj ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na období 2007 až 2013.

(5)

Stávající mechanismy pro plnění ze záruk zahrnují zejména dočasný výběr z pokladní hotovosti, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (5).

(6)

Záruční fond by měl být vytvářen postupným splácením prostředků. Fond následně obdrží také úroky ze svých kapitálových investic a částky získané zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením a za které již fond vyplatil plnění ze záruky.

(7)

Dosavadní zkušenosti s fungováním Záručního fondu ukazují, že poměr 9 % mezi prostředky fondu a objemem závazků pod zárukou, zvýšený o splatné a nezaplacené úroky, by byl přiměřený.

(8)

Platby do Záručního fondu představující 9 % částky každé operace se zdají být dostatečné k dosažení této cílové částky. Měly by být určeny podmínky pro provádění takových plateb.

(9)

Přesáhne-li Záruční fond cílovou částku, měl by být přebytek vrácen do souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(10)

Finanční správa Záručního fondu by měla být svěřena Evropské investiční bance (EIB). Finanční správa fondu by měla podléhat kontrole Účetního dvora v souladu s postupem schváleným Účetním dvorem, Komisí a EIB.

(11)

Společenství poskytla a zaručila úvěry pro přistupující země nebo pro projekty v těchto zemích uskutečňované. Tyto úvěry a záruky jsou kryty Záručním fondem a po dni přistoupení zůstávají nesplacené nebo v platnosti. Od uvedeného dne přestávají spadat mezi vnější činnost Společenství, a měly by proto být kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, a nikoli ze Záručního fondu.

(12)

Záruční fond pokrývá prodlení se splácením úvěrů poskytnutých EIB, na které Společenství poskytují záruku v rámci vnějšího mandátu EIB. Navíc v souladu s vnějším mandátem EIB, který nabyl účinku dnem 1. února 2007, by měl fond rovněž krýt prodlení se splácením úvěrových záruk poskytnutých EIB, na které Společenství poskytuje záruku.

(13)

Smlouvy nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o Euratomu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se Záruční fond (dále jen ‚fond‘), jehož zdroje jsou využívány k tomu, aby se z nich vyplácely platby věřitelům Společenství v případech, kdy je příjemce úvěru poskytnutého nebo zaručeného Společenstvími nebo úvěrové záruky poskytnuté Evropskou investiční bankou (EIB) a zaručenou Společenstvími v prodlení se splácením.

Operace související s úvěry a zárukami uvedené v prvním pododstavci (dále jen „operace“) jsou operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetích zemích.

Všechny operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetí zemi spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení ode dne, kdy daná země přistoupí k Evropské unii.

Článek 2

Fond je financován

jednou roční platbou ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podle článků 5 a 6,

z úroků z kapitálových investic fondu,

částkami získanými zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením, pokud již fond zaplatil plnění ze záruky.

Článek 3

Fond se dotuje až do přiměřené výše (dále jen „cílová částka“).

Cílová částka se stanoví na 9 % veškerých kapitálových závazků Společenství vyplývajících ze všech operací a zvýšených o splatné, ale dosud nezaplacené úroky.

Na základě rozdílu zjištěného ke konci roku n-1 mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu, vypočítanými na začátku roku n, se jakýkoli přebytek vyplatí jedním převodem do zvláštního okruhu výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rok n+1.

Článek 4

Po přistoupení nových členských států k Evropské unii se cílová částka sníží o částku vypočítanou na základě operací uvedených v čl. 1 třetím pododstavci.

Pro výpočet výše snížení se použije u operací nesplacených ke dni přistoupení procentní sazba podle čl. 3 druhého pododstavce použitelná k uvedenému dni.

Přebytek se vrací do zvláštního okruhu výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie.

Článek 5

Na základě rozdílu zjištěného ke konci roku n-1 mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu, vypočítanými na začátku roku n, se požadovaná částka dotace vyplatí do fondu jedním převodem ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v roce n+1.

Článek 6

1.   Pokud na základě jednoho nebo více prodlení se splácením přesáhne splatnost záruk v průběhu roku n–1 100 milionů EUR, vrátí se částka přesahující 100 milionů EUR do fondu v ročních splátkách, poprvé v roce n+1 a poté během následujících let až do svého plného splacení (vyrovnávací mechanismus). Výše roční splátky je rovna nižší z těchto částek:

100 milionů EUR nebo

zbývající částka splatná v souladu s vyrovnávacím mechanismem.

Vyrovnávací mechanismus vztahující se na prodlení se splácením v roce n–1 nebo v následujících letech může nabýt účinku až po vrácení všech částek vyplývajících ze splatnosti záruk v letech předcházejících roku n–1, jež dosud nebyly vzhledem k vyrovnávacímu mechanismu plně splaceny. Tyto zbývající částky budou nadále odečítány z maximální roční částky, která bude získána ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci vyrovnávacího mechanismu, a to až do plného vrácení dané částky do fondu.

2.   Výpočty vycházející z vyrovnávacího mechanismu se provádějí odděleně od výpočtů uvedených v čl. 3 třetím pododstavci a v článku 5. Jejich výsledkem však je jeden roční převod. Částky, které mají být zaplaceny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci vyrovnávacího mechanismu, se pro účely výpočtu podle článků 3 a 5 považují za čistá aktiva fondu.

3.   Jestliže zdroje fondu poklesnou v důsledku splatnosti záruky za jedno nebo více větších prodlení se splácením na méně než 80 % cílové částky, uvědomí o tom Komise rozpočtový orgán.

4.   Jestliže zdroje fondu poklesnou v důsledku splatnosti záruky za jedno nebo více větších prodlení se splácením na méně než 70 % cílové částky, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která mohou být nezbytná k doplnění prostředků fondu.

Článek 7

Komise pověří EIB finanční správou fondu na základě mandátu jménem Společenství.

Článek 8

Do 31. května následujícího rozpočtového roku zašle Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o stavu fondu a jeho správě v předcházejícím roce.

Článek 9

Závěrečný účet a finanční rozvaha fondu se přikládá k závěrečnému účtu a finanční rozvaze Společenství.

Článek 10

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1.

(3)  Viz příloha I.

(4)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94

(Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1149/1999

(Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004

(Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 28).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007

(Úř. věst. L 22, 31.1.2007, s. 1).


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94

Toto nařízení

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Čl. 10 první pododstavec

Článek 11

Čl. 10 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha II


Top