Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R1305 A 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 473/2009

ze dne 25. května 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 2008 schválila plán evropské hospodářské obnovy, který předpokládá zavedení prioritních opatření, jež mají ekonomikám členských států umožnit rychleji se přizpůsobit současným výzvám. Ten se opírá se o podporu, jejíž celková výše odpovídá přibližně 1,5 % HDP Evropské unie, tedy částce dosahující zhruba 200 miliard EUR.

(2)

Z výše uvedené částky by 1 020 milionů EUR mělo být poskytnuto všem členským státům prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na rozvoj širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech a na posílení činností souvisejících s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005 (2) (dále jen „nové úkoly“).

(3)

V nařízení (ES) č. 1698/2005 je nutno provést několik změn, aby byl vytvořen právní rámec, jenž členským státům umožní částku 1 020 milionů EUR využívat v návaznosti na změny zavedené nařízením (ES) č. 74/2009 (3) jež členským státům umožňuje využívat částky vyplývající z uplatňování zvýšené povinné modulace a nevyužitých finančních prostředků vyplývajících z použití článku 136 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (4), na činnosti související s novými úkoly.

(4)

S ohledem na zvláštní váhu, kterou má v souhrnném rozpočtu Evropských společenství zdroj uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (5), je třeba i nadále ponechat v platnosti výjimečné ustanovení, že Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou nezbytné rozhodnutí týkající se částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, jejího ročního rozdělení a minimální částky, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle.

(5)

Vzhledem k dalším zdrojům, které budou jako podpora Společenství poskytnuty na rozvoj venkova v rámci plánu evropské hospodářské obnovy, je nutné, aby členské státy zrevidovaly své národní strategické plány. Vzhledem k tomu, že všechny členské státy obdrží další finanční prostředky počínaje rokem 2009, měla by jim být uložena povinnost zrevidovat své národní strategické plány do 15. července 2009.

(6)

Závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2008 zaznamenávají, že Evropská rada vyjadřuje v rámci plánu evropské hospodářské obnovy svou podporu zejména rozvoji širokopásmového připojení k internetu, včetně oblastí s nedostatečným pokrytím. Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti často trpí nedostatečným přístupem k internetu, měla by být podpora infrastruktur širokopásmového připojení ve venkovských oblastech posílena o podporu z EZFRV. Vzhledem k důležitosti této priority by členské státy měly podle svých potřeb stanovit ve svých programech do konce roku 2009 operace spojené s touto prioritou. Je třeba vytvořit seznam druhů operací souvisejících s infrastrukturami širokopásmového připojení s cílem umožnit členským státům určit dotyčné operace v souvislosti s právním rámcem pro rozvoj venkova.

(7)

Všem členským státům budou v letech 2009 a 2010 poskytnuty další finanční prostředky z plánu evropské hospodářské obnovy, a proto by měly všechny členské státy ve svých programech pro rozvoj venkova stanovit druhy operací související s novými úkoly již v roce 2009.

(8)

Povinnost předložit revidovaný program pro rozvoj venkova do dne 15. července 2009 by se proto měla vztahovat na všechny členské státy.

(9)

Vzhledem k dalšímu, specifickému a závaznému využívání finančních zdrojů vyplývajících z uplatnění povinné modulace podle nařízení (ES) č. 73/2009, částek vyplývajících z použití článku 136 uvedeného nařízení a částek, jež mají být poskytnuty jako podpora Společenství na rozvoj venkova v rámci plánu evropské hospodářské obnovy, by těmito finančními zdroji neměla být dotčena vytvořená rovnováha cílů podpory pro rozvoj venkova.

(10)

Venkovským oblastem často schází infrastruktura širokopásmového připojení malého i velkého rozsahu. Infrastruktura velkého rozsahu může mít zásadní význam pro pokrytí méně přístupných venkovských oblastí. Aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití dostupných zdrojů a umožněn zásadní rozvoj širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech, měly by být příslušné operace považovány za způsobilé, aniž by byla omezena velikost související infrastruktury. Stávající omezení velikosti infrastruktury v základních službách pro hospodářství a obyvatelstvo venkova by se proto nemělo vztahovat na operace související s infrastrukturami širokopásmového připojení.

(11)

Aby mohly být dosaženy konkrétní politické cíle posilování činností souvisejících s novými úkoly a rozvojem infrastruktur širokopásmového připojení k internetu, je třeba stanovit, že finanční zdroje, jež budou poskytnuty jako podpora Společenství na rozvoj venkova v rámci plánu evropské hospodářské obnovy, musí být využívány pro určité konkrétní účely, a spojit tuto povinnost se stávající povinností u částek vyplývajících z uplatnění povinné modulace a částek vyplývajících z použití článku 136 nařízení (ES) č. 73/2009.

(12)

Vzhledem k důležitosti činností souvisejících se širokopásmovým připojením k internetu na úrovni Společenství by se mělo zvýšení příspěvku z EZFRV, jejž stanoví nařízení (ES) č. 74/2009, vztahovat i na tyto druhy operací, aby bylo usnadněno jejich provádění.

(13)

S cílem pomoci členským státům, jež jsou obzvláště zasaženy hospodářskou krizí a mají potíže s poskytnutím vnitrostátních finančních zdrojů na využití dostupných finančních prostředků z EZFRV, by měla být v roce 2009 výjimečně povolena vyšší míra spolufinancování.

(14)

Vzhledem k tomu, že opatřeními stanovenými v navržených změnách nejsou dotčena oprávněná očekávání hospodářských subjektů a že by se tato opatření měla vztahovat na rok 2009, mělo by se toto nařízení používat od 1. ledna 2009.

(15)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

S cílem zajistit, aby byl v zájmu rozpočtové kázně zohledněn plán evropské hospodářské obnovy, je nezbytné upravit ustanovení týkající se rozpočtového stropu výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) uvedeného v článku 12 nařízení (ES) č. 1290/2005 (6) tak, že budou rovněž zohledněny částky stanovené v okruhu 2 pro rozvoj venkova v balíčku na oživení v souladu s rozhodnutím Rady 2009/434/ES ze dne 25. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle (7), a částka určená pro projekty v oblasti energetiky, o níž by mohlo být rozhodnuto postupem podle prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o financování projektů v oblasti energetiky a širokopásmového internetu a činností v souvislosti s kontrolou stavu společné zemědělské politiky v rámci plánu evropské hospodářské obnovy (8). Nařízení (ES) č. 1290/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1698/2005 se mění takto:

1)

Článek 12a se nahrazuje tímto:

„Článek 12a

Revize

1.   Členské státy zrevidují postupem podle čl. 12 odst. 1 své národní strategické plány na základě přezkumu strategických směrů Společenství uvedeného v článku 10.

2.   Revidovaný národní strategický plán podle odstavce 1 zašlou členské státy Komisi do 15. července 2009.“

2)

Článek 16a se nahrazuje tímto:

„Článek 16a

Zvláštní operace spojené s některými prioritami

1.   Do dne 31. prosince 2009 stanoví členské státy ve svých programech pro rozvoj venkova v souladu se svými zvláštními potřebami druhy operací zaměřené na tyto priority popsané ve strategických směrech Společenství a blíže upřesněné v národních strategických plánech:

a)

změna klimatu;

b)

obnovitelné zdroje energie;

c)

vodní hospodářství;

d)

biologická rozmanitost;

e)

opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků;

f)

inovace spojené s prioritami uvedenými v písmenech a) až d);

g)

infrastruktura širokopásmového připojení k internetu ve venkovských oblastech.

Druhy operací související s prioritami uvedenými v odst. 1 písm. a) až f) jsou zaměřeny na dosažení účinků, jako jsou například možné účinky uvedené v příloze II. Orientační seznam takových druhů operací a jejich možných účinků je stanoven v příloze II. Seznam druhů operací souvisejících s prioritou uvedenou v odst. 1 písm. g) je stanoven v příloze III.

Revidované programy pro rozvoj venkova, které se týkají operací podle tohoto odstavce, se předloží Komisi do 15. července 2009.

2.   Od 1. ledna 2009 lze pro druhy operací uvedené v odst. 1 písm. a) až f) zvýšit míru podpory stanovenou v příloze I o 10 procentních bodů.

3.   Do 31. prosince 2009 se do každého programu pro rozvoj venkova zahrne také

a)

seznam druhů operací a informace uvedené v čl. 16 písm. c) o zvláštních druzích operací uvedených v odstavci 1 tohoto článku;

b)

tabulka, která na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013 stanoví příspěvek Společenství pro druhy operací uvedené v odst. 1 písm. a) až f) na každé opatření a příspěvek Společenství pro druhy operací uvedené v odst. 1 písm. g) na každé opatření.“

3)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Částky, které se rovnají částkám vyplývajícím z uplatňování povinné modulace podle čl. 69 odst. 5a, počínaje rokem 2011 též spolu s částkami vyplývajícími z použití článku 136 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (9) a částkou uvedenou v čl. 69 odst. 2a tohoto nařízení, se nezapočítávají do celkového příspěvku z EZFRV, z něhož se počítá minimální finanční příspěvek Společenství na osu, jak stanoví odstavce 1 a 2 tohoto článku.

4)

V článku 56 se doplňuje nová věta, která zní:

„Omezení velikosti infrastruktury se nevztahuje na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 písm. g).“

5)

Článek 69 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Ta část částky uvedené v odstavci 1, která vyplývá ze zvýšení souhrnných závazků, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/493/ES ze dne 19. června 2006, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle (10) ve znění rozhodnutí 2009/434/ES (11), je určena pro druhy operací související s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1 tohoto nařízení.

b)

odstavce 5a a 5b se nahrazují tímto:

„5a.   Částku rovnající se částkám vyplývajícím z uplatňování povinné modulace podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009, od roku 2011 společně s částkami vyplývajícími z použití článku 136 uvedeného nařízení, vynaloží členské státy v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015 výhradně jako podporu Společenství v rámci stávajících programů pro rozvoj venkova na druhy operací uvedené v článku 16a písm. a) až f) tohoto nařízení.

Pro nové členské státy vymezené v čl. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 73/2009 je obdobím uvedeným v prvním pododstavci tohoto odstavce období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.

První dva pododstavce se nevztahují na Bulharsko a Rumunsko.

Podíl členských států na částce podle odstavce 2a vynaloží členské státy v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2015 výhradně jako podporu Společenství v rámci stávajících programů pro rozvoj venkova na druhy operací uvedené v čl. 16a odst. 1.

5b.   Pokud je při uzavření programu skutečná částka příspěvku Společenství vynaložená na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 nižší než součet částek uvedených v odstavci 5a tohoto článku, uhradí dotyčný členský stát do souhrnného rozpočtu Evropských společenství rozdíl až do výše částky, o kterou byly překročeny celkové příděly dostupné pro jiné operace než ty, které jsou uvedeny v čl. 16a odst. 1.

Pokud je dále při uzavření programu skutečná částka příspěvku Společenství vynaložená na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nižší než částka uvedená v odst. 5a prvním pododstavci tohoto článku, uhradí dotyčný členský stát do souhrnného rozpočtu Evropských společenství rozdíl až do výše částky, o kterou částka příspěvku Společenství vynaložená na operace podle čl. 16a odst. 1 písm. g) překročila příděly dostupné podle odst. 5a čtvrtého pododstavce tohoto článku. Je-li však skutečná částka příspěvku Společenství vynaložená na jiné operace než ty, které jsou uvedeny v čl. 16a odst. 1, nižší než příděly dostupné pro tyto druhy operací, pak se částka, která má být uhrazena, o tento rozdíl sníží.“

6)

Článek 70 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčeny limity uvedené v odstavci 3, může být příspěvek z EZFRV zvýšen na 90 % v případě konvergenčních regionů a na 75 % v případě nekonvergenčních regionů u druhů operací uvedených v čl. 16a odst. 1, a to až do částky vyplývající z uplatnění povinné modulace podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/02009, částky uvedené v čl. 69 odst. 2a tohoto nařízení a počínaje rokem 2011 též částek vyplývajících z použití článku 136 nařízení (ES) č. 73/2009.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4b.   Odchylně od limitů uvedených v odstavcích 3 a 4 lze podíl příspěvku z EZFRV zvýšit maximálně o dalších 10 procentních bodů v případě výdajů, jež mají být uhrazeny členským státem v roce 2009. Limity uvedené v odstavcích 3 a 4 však musí být dodrženy u celkových veřejných výdajů vynaložených v průběhu programového období.“

7)

Název přílohy II se nahrazuje tímto:

8)

Doplňuje se příloha, jejíž znění je obsaženo v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

V článku 12 nařízení (ES) č. 1290/2005 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené ve víceletém finančním rámci podle interinstitucionální dohody, snížené o částky uvedené v odstavci 2 a

a)

snížené o částku přidanou na podporu rozvoje venkova v rozhodnutí Rady 2009/434/ES ze dne 25. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle (12), na kterou se nevztahuje rozpětí v okruhu 2 finančního rámce interinstitucionální dohody existující mimo dílčí strop výdajů EZZF;

b)

snížené o všechna případná snížení stropu okruhu 2 v souvislosti s financováním projektů v oblasti energetiky, o čemž by mohlo být rozhodnuto postupem stanoveným v prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o financování projektů v oblasti energetiky a širokopásmového internetu a činností v souvislosti s kontrolou stavu společné zemědělské politiky v rámci plánu evropské hospodářské obnovy (13).

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 6. května 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 100.

(4)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(8)  Úř. věst. C 108, 12.5.2009, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.“

(10)  Úř. věst. L 195, 15.7.2006, s. 22.

(11)  Úř. věst. L 144, 9.6.2009, s. 25.“;

(12)  Úř. věst. L 144, 9.6.2009, s. 25.

(13)  Úř. věst. C 108, 12.5.2009, s. 1.“.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam druhů operací souvisejících s prioritou uvedenou v čl. 16a odst. 1 písm. g)

Priorita: Infrastruktura širokopásmového připojení ve venkovských oblastech

Druhy operací

Články a opatření

Vytvoření infrastruktury širokopásmového připojení včetně zařízení páteřního propojení a pozemního zařízení (např. technologie na bázi pevné linky, pozemní bezdrátová technologie, satelitní technologie nebo jejich kombinace) a umožnění přístupu k této infrastruktuře

Článek 56: základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova

Modernizace stávající infrastruktury širokopásmového připojení

Článek 56: základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova

Položení pasivní infrastruktury širokopásmového připojení (např.: inženýrské stavby jako rozvody a jiné prvky sítě jako nenasvícená optická vlákna atd.) mimo jiné v součinnosti s jinými infrastrukturami (energetické, dopravní, vodní a kanalizační sítě atd.).

Článek 56: základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova“


Top