EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0431

Nařízení Rady (ES) č. 431/2009 ze dne 18. května 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států

OJ L 128, 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 431/2009

ze dne 18. května 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozsah a intenzita mezinárodní finanční krize ovlivňují potenciální poptávku po střednědobé finanční pomoci Společenství v členských státech mimo eurozónu a vyžadují významné zvýšení stropu pro celkovou výši úvěrů, které mohou být členským státům poskytnuty, stanoveného nařízením Rady (ES) č. 332/2002 (3) z 25 miliard EUR na 50 miliard EUR.

(2)

S ohledem na nedávné zkušenosti získané v rámci poskytování střednědobé finanční pomoci by se měly vyjasnit úkoly a odpovědnosti Komise a dotyčných členských států při provádění nařízení (ES) č. 332/2002. Kromě toho by v memorandu o porozumění, které se uzavře mezi Komisí a dotyčným členským státem, měly být podrobně stanoveny podmínky poskytnutí finanční pomoci.

(3)

Měla by se vyjasnit pravidla upravující některé aspekty finančního řízení finanční pomoci Společenství. Z provozních důvodů by měl být dotyčný členský stát požádán, aby obdrženou finanční pomoc uložil na zvláštní účet u své národní centrální banky a aby splatné částky převáděl na účet u Evropské centrální banky několik dní přede dnem jejich splatnosti.

(4)

Prvořadý význam má zajištění zdravého řízení obdržené finanční pomoci Společenství. Proto, aniž je dotčen článek 27 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, by toto nařízení mělo stanovit možnost, aby Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům, považují-li to za nezbytné, prováděly kontroly v členském státě, který je příjemcem střednědobé finanční pomoci Společenství, jak již stanoví stávající dohody o úvěru.

(5)

Nařízení (ES) č. 332/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Toto nařízení by mělo platit pro všechny nové dohody o úvěru okamžitě a pro stávající dohody o úvěru od jejich případné revize,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 332/2002 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Celková výše úvěrů, které mohou být členským státům poskytnuty na základě tohoto systému, je omezena na 50 miliard EUR úvěrové jistiny.“;

2)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členský stát, který chce využít střednědobé finanční pomoci, projedná s Komisí posouzení svých finančních potřeb a předloží návrh ozdravného programu Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru. Rada zásadně na stejném zasedání rozhodne po přezkoumání situace dotyčného členského státu a ozdravného programu předloženého na podporu jeho žádosti

a)

o poskytnutí úvěru nebo přiměřeného systému financování, jeho částce a jeho průměrné době splatnosti;

b)

o hospodářsko-politických podmínkách, na které je střednědobá finanční pomoc vázána, aby bylo možno obnovit a zaručit udržitelnou situaci v platební bilanci;

c)

o technikách čerpání úvěru nebo systému financování, jejichž vyplácení, respektive čerpání proběhne zásadně v postupných tranších, přičemž poskytnutí jednotlivých tranší podléhá ověření výsledků dosažených při provádění programu ve vztahu ke stanoveným cílům.“;

3)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Komise a dotyčný členský stát uzavřou memorandum o porozumění, v němž jsou upřesněny podmínky stanovené Radou podle článku 3. Komise sdělí toto memorandum o porozumění Evropskému parlamentu a Radě.“;

4)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Komise přijme ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem nezbytná opatření pro pravidelné ověřování toho, zda hospodářská politika členského státu, který přijal úvěr Společenství, odpovídá ozdravnému programu, případným dalším podmínkám stanoveným Radou podle článku 3 a memorandu o porozumění uvedenému v článku 3a. Za tímto účelem poskytne členský stát Komisi všechny potřebné informace a plně s ní spolupracuje. Podle výsledků tohoto ověření rozhodne Komise po obdržení stanoviska Hospodářského a finančního výboru o vyplacení dalších tranší.

Rada rozhoduje o případných úpravách původně stanovených hospodářsko-politických podmínek.“;

5)

v článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Dotyčný členský stát otevře pro správu obdržené střednědobé finanční pomoci Společenství zvláštní účet u své národní centrální banky. Splatné částky jistiny s úrokem z úvěru převádí na účet u Evropské centrální banky sedm pracovních dní (podle systému TARGET2 (4) před odpovídajícími daty jejich splatnosti.

6)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Aniž je dotčen článek 27 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, Evropský účetní dvůr má právo provádět v členských státech, které jsou příjemci střednědobé finanční pomoci Společenství, veškeré finanční kontroly nebo audity, jež považuje za nezbytné ve vztahu k řízení této pomoci. Komise včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům má tedy právo vysílat do členských států, které jsou příjemci střednědobé finanční pomoci Společenství, své úředníky nebo řádně zmocněné zástupce k provádění veškerých technických nebo finančních kontrol a auditů, jež považuje za nezbytné ve vztahu k řízení této pomoci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2009.

Za Radu

předseda

J. KOHOUT


(1)  Stanovisko ze dne 24. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 20. dubna 2009 (Úř. věst. C 106, 8.5.2009, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.

(4)  Jak je vymezeno v obecných zásadách Evropské centrální banky ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase TARGET2 (Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1).“;


Top