EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

Nařízení Komise (ES) č. 20/2009 ze dne 13. ledna 2009 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2010 o slaďování pracovního a rodinného života podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 20/2009

ze dne 13. ledna 2009,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2010 o slaďování pracovního a rodinného života podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (2), zahrnuje modul ad hoc o slaďování pracovního a rodinného života.

(2)

Rozhodnutí Rady 2008/618/ES ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (3), plán Evropské komise nazvaný „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů“ (4) a Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (5) vyzývají členské státy k tomu, aby přijaly opatření, která by podporovala lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pro všechny, pokud jde o péči o děti, pečovatelská zařízení pro jiné závislé osoby a rodičovskou dovolenou pro ženy i pro muže. V důsledku toho je zapotřebí mít obsáhlý a srovnatelný soubor údajů o slaďování pracovního a rodinného života, aby bylo možné sledovat pokrok při plnění cílů evropské strategie zaměstnanosti a aby bylo možné měřit dopad nejnovějších politik v této oblasti.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobný seznam informací, které je třeba v roce 2010 shromažďovat v rámci modulu ad hoc o slaďování pracovního a rodinného života, je uveden v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2009.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 47.

(4)  KOM(2006) 0092 v konečném znění.

(5)  Závěr předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 23. až 24. března 2006.


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc pro rok 2010 o slaďování pracovního a rodinného života

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny.

2.

Proměnné se kódují takto:

Označení proměnných pro šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ vychází z přílohy III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (1).

Název

Položka

Kód

Popis

Filtr

REGCARE

197

 

Osoba pravidelně pečuje o jiné děti ve věku do 14 let (jiné než vlastní nebo partnerovy děti žijící v domácnosti) nebo o nemocné, postižené, starší příbuzné nebo známé ve věku 15 let a starší, kteří potřebují péči

Každý ve věku 15 až 64 let

1

Ano, o jiné děti ve věku do 14 let

2

Ano, o příbuzné nebo známé ve věku 15 let a starší, kteří potřebují péči

3

Ano, o jiné děti ve věku do 14 let a o příbuzné nebo známé ve věku 15 let a starší, kteří potřebují péči

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

CHILDCAR

198

 

Využívání služeb péče o dítě pro nejmladší dítě žijící v domácnosti v hodinách za týden (včetně placených pečovatelů o dítě, předškolních zařízení; s výjimkou povinné školní docházky)

Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem ve věku do 14 let žijícím v domácnosti

 

Služby péče o dítě jsou využívány …hodin týdně

1

do 10 hodin včetně

2

více než 10 hodin až do 20 hodin včetně

3

více než 20 hodin až do 30 hodin včetně

4

více než 30 hodin až do 40 hodin včetně

5

více než 40 hodin

6

Služby péče o dítě nejsou využívány

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

IMPFACIL

199

 

Dopady toho, zda jsou pečovatelská zařízení k dispozici a zda jsou cenově dostupná, na rozhodnutí pracovat nebo nepracovat na zkrácený úvazek

Každý ve věku 15 až 64 let a (FTPTREAS ≠ 3 a SEEKREAS ≠ 3 a (REGCARE = 1–3 nebo má alespoň jedno vlastní nebo partnerovo dítě ve věku do 14 let včetně žijící v domácnosti)) a FTPT ≠ 1

1

Nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o děti nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

2

Nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

3

Nejsou k dispozici vhodná zařízení péče jak o děti, tak o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná

4

Pečovatelská zařízení nemají vliv na rozhodování o účasti na trhu práce

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

NOWRECHI

200

 

Hlavní důvod (spojený s péčí o dítě), proč nepracuje nebo pracuje na zkrácený úvazek

Každý ve věku 15 až 64 let a (NEEDCARE = 1, 3 nebo IMPFACIL = 1, 3)

1

Služby péče o dítě nejsou k dispozici

2

Služby péče o dítě, které jsou k dispozici, jsou příliš drahé

3

Služby péče o dítě, které jsou k dispozici, nejsou dostatečně kvalitní

4

Jiné důvody související s nedostatkem vhodných služeb péče o dítě

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

NOWRECAR

201

 

Hlavní důvod (spojený s péčí o jiné závislé osoby), proč nepracuje nebo pracuje na zkrácený úvazek

Každý ve věku 15 až 64 let a (NEEDCARE = 2, 3 nebo IMPFACIL = 2, 3)

1

Služby péče o dítě nejsou k dispozici

2

Služby péče o dítě, které jsou k dispozici, jsou příliš drahé

3

Služby péče o dítě, které jsou k dispozici, nejsou dostatečně kvalitní

4

Jiné důvody související s nedostatkem vhodných služeb péče o dítě

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

VARHOURS

202

 

Variabilní pracovní doba

Každý ve věku 15 až 64 let a STAPRO = 3

1

Pevný začátek a konec pracovního dne nebo pohyblivá pracovní doba v souladu s rozhodnutím zaměstnavatele

 

O pracovní době rozhoduje zaměstnanec podle jednoho z následujících schémat:

2

Pružná pracovní doba / napracovávání pracovní doby

3

Pevně stanovený počet pracovních hodin v rámci dne, ale určitá flexibilita v jeho průběhu

4

O pracovní době rozhoduje zaměstnanec (nejsou stanoveny žádné formální hranice)

5

Ostatní

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

POSSTEND

203

 

Možnost posunout začátek a/nebo konec pracovní doby z rodinných důvodů (alespoň o jednu hodinu)

VARHOURS = 1, 3, 5, nevyplněno

1

Obecně možné

2

Málokdy možné

3

Nemožné

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

POSORGWT

204

 

Možnost uspořádat si pracovní dobu tak, aby bylo možno brát si celé dny volno z rodinných důvodů (aniž by bylo nutno čerpat dovolenou na zotavenou)

Každý ve věku 15 až 64 let a STAPRO = 3

1

Obecně možné

2

Málokdy možné

3

Nemožné

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

REDWORK

205

 

Zkrácená pracovní doba, aby bylo možno pečovat o nejmladší dítě v domácnosti po dobu alespoň jednoho měsíce (kromě mateřské dovolené)

Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem mladším 8 let žijícím v domácnosti a (WSTATOR = 1, 2 nebo (EXISTPR = 1 a REFYEAR–YEARPR ≤ věk nejmladšího dítěte + 1))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

STOPWORK

206

 

Přerušil/a práci, aby bylo možno pečovat o nejmladší dítě v domácnosti po dobu alespoň jednoho měsíce (kromě mateřské dovolené)

Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem mladším 8 let žijícím v domácnosti a (WSTATOR = 1, 2 nebo (EXISTPR = 1 a REFYEAR–YEARPR ≤ věk nejmladšího dítěte + 1))

1

Ne

 

Ano, práce byla přerušena po úhrnnou dobu

2

do 3 měsíců

3

delší než 3 měsíce až do 6 měsíců včetně

4

delší než 6 měsíců až do 1 roku včetně

5

delší než 1 rok

6

Doposud se do práce nevrátil/a

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

PARLEAVE

207

 

Rodičovská dovolená na plný úvazek po dobu alespoň jednoho měsíce, aby bylo možno pečovat o nejmladší dítě v domácnosti (kromě mateřské dovolené)

Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem mladším 8 let žijícím v domácnosti

1

Ne, nečerpal rodičovskou dovolenou na plný úvazek po dobu alespoň jednoho měsíce

 

Ano, čerpal rodičovskou dovolenou na plný úvazek po úhrnnou dobu

2

do 3 měsíců

3

delší než 3 měsíce až do 6 měsíců včetně

4

delší než 6 měsíců až do 1 roku včetně

5

delší než 1 rok

6

Dosud je na rodičovské dovolené

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

Nevyplněno

Žádná odpověď

 

210/215

 

Váhový faktor pro ad hoc modul pro rok 2010 (nepovinné)

Každý ve věku 15 až 64 let

0000– 9999

Položky 210–213 obsahují celá čísla

00–99

Položky 214–215 obsahují desetinná čísla


(1)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.


Top