Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0100

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP)

OJ L 259, 2.10.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 261 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/oj

2.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 259/8


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/100/ES

ze dne 16. září 2009

o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/135/EHS ze dne 20. ledna 1976 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

V zájmu větší bezpečnosti vnitrozemské plavby ve Společenství je vhodné dosáhnout vzájemného uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.

(3)

Je nutné vymezit, za jakých okolností a podmínek mohou členské státy přerušit průjezd plavidla.

(4)

Je nezbytné, aby se opatření stanovená v této směrnici použila na plavidla, na něž se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (5).

(5)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V souladu s článkem 21 směrnice 2006/87/ES se tato směrnice vztahuje na plavidla používaná pro přepravu zboží na vnitrozemských vodních cestách s nosností 20 tun a více:

a)

o délce nejvýše 20 m, nebo

b)

jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) dosahuje nejvýše 100 m3.

Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení nařízení o kontrole plavby na Rýně a Dohody o přepravě nebezpečných látek na Rýně (ADNR).

Článek 2

1.   Členské státy v potřebném rozsahu stanoví postupy nezbytné pro vydání lodních osvědčení.

Členský stát však může vyjmout z oblasti působnosti této směrnice plavidla, která neopouštějí vnitrozemské vodní cesty na jeho území.

2.   Lodní osvědčení vydává členský stát, v němž je plavidlo registrováno nebo v němž se nachází jeho domovský přístav, a v ostatních případech členský stát, kde má vlastník plavidla bydliště nebo sídlo. Členský stát může požádat jiný členský stát o vydání lodního osvědčení pro plavidla provozovaná jeho státními příslušníky. Členské státy mohou přenést své pravomoci na schválené subjekty.

3.   Lodní osvědčení se vyhotovují v úředních jazycích orgánů Evropské unie; obsahují přinejmenším údaje uvedené v příloze a používají systém číslování uvedený v příloze I.

Článek 3

1.   S výhradou odstavců 3 až 6 uznává každý členský stát lodní osvědčení vydaná jiným členským státem, pokud jde o plavbu po jeho vnitrostátních vodních cestách, v souladu s článkem 2 na stejném základě, jako by je vydal sám.

2.   Odstavec 1 se použije, pouze pokud bylo lodní osvědčení vydáno nebo naposledy prodlouženo před méně než 5 lety a je dosud platné.

Lodní osvědčení vydané na základě nařízení o kontrole plavby na Rýně je přijímáno jako důkaz ve smyslu odstavců 3 a 5 po celou dobu jeho platnosti.

3.   Členské státy mohou požadovat splnění technických požadavků stanovených v nařízení o kontrole plavby na Rýně. Jako důkaz splnění mohou požadovat lodní osvědčení uvedené v odst. 2 druhém pododstavci.

4.   Členské státy mohou požadovat, aby plavidla, která přepravují nebezpečné látky ve smyslu ADNR, splňovala požadavky stanovené v uvedené dohodě. Jako důkaz mohou požadovat, aby bylo vydáno povolení podle uvedené dohody.

5.   Plavidla, která splňují požadavky stanovené v nařízení o kontrole plavby na Rýně, se mohou plavit po všech vnitrozemských vodních cestách Společenství. Důkazem splnění těchto požadavků může být lodní osvědčení uvedené v pododstavci 2 odstavce 2.

Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečných látek jsou na všech vodních cestách Společenství považovány za splněné, pokud plavidla splňují požadavky ADNR. Důkazem může být povolení uvedené v odstavci 4.

6.   Členské státy mohou na námořních plavebních cestách požadovat splnění dalších podmínek rovnocenných těm, které musí splňovat jejich vlastní plavidla. Členské státy o svých námořních plavebních cestách informují Komisi, která na základě informací dodaných členskými státy vyhotoví jejich seznam.

Článek 4

1.   Každý členský stát může pozastavit platnost lodního osvědčení, které vydal.

2.   Každý členský stát může na svém území přerušit průjezd plavidla, pokud při jeho kontrole zjistí, že je v takovém stavu, že ohrožuje své okolí, a to do odstranění zjištěných závad. Průjezd plavidla může také přerušit, pokud při jeho kontrole zjistí, že plavidlo nebo jeho vybavení nesplňují podmínky stanovené v lodním osvědčení nebo případně v dalších dokumentech uvedených v článku 3.

3.   Členský stát, který přeruší průjezd plavidla nebo naznačí úmysl to udělat, nedojde-li k odstranění zjištěných závad, informuje o důvodech svého rozhodnutí příslušné orgány členského státu, které vydaly lodní osvědčení nebo jiné dokumenty uvedené v článku 3.

4.   Veškerá rozhodnutí přerušit průjezd plavidla přijatá na základě předpisů provádějících tuto směrnici musí být podrobně odůvodněna. Rozhodnutí se oznámí zúčastněné straně s uvedením informace o opravných prostředcích podle právních předpisů platných ve členských státech a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Článek 5

Směrnice 76/135/EHS, ve znění směrnice uvedené v části A přílohy II, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení zmíněné směrnice ve vnitrostátním právu uvedené v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 21, 29.1.1976, s. 10.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ ÚDAJE, KTERÉ MUSÍ LODNÍ OSVĚDČENÍ OBSAHOVAT

(uvedené v čl. 2 odst. 3)

Údaje se dělí do tří kategorií:

I.

:

povinné

:

žádný zvláštní znak

II.

:

požadované v případě potřeby

:

(×)

III.

:

užitečné, ale nepovinné

:

(+)

1.

Název orgánu nebo subjektu vydávajícího dokument

2.

a)

Název dokumentu

b)

(+) Číslo dokumentu

3.

Stát vydávající lodní osvědčení

4.

Jméno a bydliště nebo sídlo vlastníka plavidla

5.

Název plavidla

6.

(×) Místo a číslo registrace

7.

(×) Domovský přístav

8.

(+) Konstrukční typ

9.

(+) Použití

10.

Hlavní charakteristiky:

a)

celková délka v metrech

b)

celková šířka v metrech

c)

hloubka pod čarou ponoru při maximálním ponoru v metrech

11.

(×) Nosnost v tunách nebo výtlak v metrech krychlových při maximálním ponoru

12.

(×) Vyznačení plavebního ponoru

13.

(×) Nejvyšší povolený počet cestujících

14.

(×) Celkový výkon motorů v HP nebo kW

15.

Nejnižší možný volný bok v centimetrech

16.

a)

Prohlášení: Výše uvedené plavidlo je způsobilé k plavbě

b)

(×) Za těchto podmínek

c)

(×) Vyznačení případných omezení

17.

a)

Platnost do

b)

Datum vydání

18.

Razítko a podpis orgánu nebo subjektu vydávajícího lodní osvědčení


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a směrnice, kterou se uvedená směrnice mění

(uvedené v článku 5)

Směrnice Rady 76/135/EHS

(Úř. věst. L 21, 29.1.1976, s. 10)

Směrnice Rady 78/1016/EHS

(Úř. věst. L 349, 13.12.1978, s. 31)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 5)

Směrnice

Lhůta pro provedení

76/135/EHS

19. ledna 1977

78/1016/EHS


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 76/135/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 návětí a písm. a)

Čl. 1 první pododstavec návětí

Čl. 1 písm. b)

Čl. 1 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 1 poslední věta

Čl. 1 druhý pododstavec

Články 2 až 4

Články 2 až 4

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 5

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top