EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

Doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (oznámeno pod číslem K(2008) 8625)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/52


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2008

o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu

(oznámeno pod číslem K(2008) 8625)

(Pouze anglické, finské, francouzské, italské, maltské, německé, nizozemské, portugalské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2009/23/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy mohou členské státy vydávat mince za podmínky, že Evropská centrální banka schválí objem emise.

(2)

V souladu s čl. 106 odst. 2 druhou větou Smlouvy přijala Rada v této oblasti harmonizační opatření nařízením Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (1).

(3)

Podle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (2) by podle uvedeného nařízení mince znějící na euro nebo centy a odpovídající nominálním hodnotám a technickým specifikacím měly mít ve všech „zúčastněných členských státech“ postavení zákonného platidla.

(4)

Podle obvyklé praxe v zúčastněných členských státech mají být euromince určené pro peněžní oběh, včetně pamětních mincí určených pro peněžní oběh, dány do oběhu v nominální hodnotě. To však nevylučuje, aby menší část celkové hodnoty vydaných mincí byla prodávána za vyšší cenu, pokud jsou vyrobeny ve vysoké kvalitě nebo dodávány ve speciálním balení.

(5)

Euromince obíhají nejen ve vydávajícím členském státě, ale v celé eurozóně i mimo její hranice. V této souvislosti by měla být na národní straně jasně vyznačena vydávající země, aby uživatelé mincí mohli v případě potřeby snadno rozpoznat zemi původu.

(6)

Euromince mají společnou evropskou stranu a zvláštní národní stranu. Společné evropské strany euromincí obsahují jak název jednotné měny, tak nominální hodnotu mince. Na národní straně by se již neměl opakovat ani název jednotné měny ani nominální hodnota mince.

(7)

O vzorech na národních stranách euromincí rozhodují jednotlivé členské státy, vzor by však měl být lemovaný dvanácti hvězdami evropské vlajky.

(8)

Zúčastněné členské státy by měly respektovat společná pravidla ohledně změn na národních stranách euromincí. Vzory na národních stranách běžných euromincí určených pro peněžní oběh jsou v zásadě neměnné, změna je však možná, pokud dojde ke změně hlavy státu zobrazené na minci.

(9)

Pamětní euromince jsou speciální mince určené k peněžnímu oběhu vydávané za účelem připomenutí zvláštní příležitosti, jejichž běžný národní vzor je nahrazen jiným národním vzorem. Dvoueurové mince jsou zvláště vhodné k tomuto účelu především pro jejich velký průměr a technické charakteristiky, které poskytují odpovídající ochranu proti padělání.

(10)

Vzhledem k tomu, že pamětní mince jsou určeny k peněžnímu oběhu na celém území eurozóny, vydání pamětních mincí určených k peněžnímu oběhu by mělo připomínat pouze příležitosti se značným národním nebo evropským významem. Méně významné příležitosti by spíše měly být připomínány vydáním sběratelských euromincí, které nejsou určeny k peněžnímu oběhu a musí být jasně rozpoznatelné od euromincí určených k peněžnímu oběhu. Pamětní mince vydané společně všemi členskými státy by měly být určeny pouze pro příležitosti nejvyššího evropského významu.

(11)

Limit stanovený na vydání jedné pamětní mince určené k peněžnímu oběhu ročně pro každý vydávající členský stát byl respektován a měl by být i nadále zachován, stejně jako možnost dalšího vydání společné pamětní mince určené k peněžnímu oběhu všemi zúčastněnými členskými státy. Členské státy mohou navíc vydat pamětní minci určenou k peněžnímu oběhu v případě dočasného uvolnění či provizorního obsazení funkce hlavy státu.

(12)

Zavedení určitého množstevního limitu pro pamětní mince určené k peněžnímu oběhu je nutné pro to, aby tyto mince i nadále představovaly pouze malou část celkového množství dvoueurových mincí v peněžním oběhu. Tyto množstevní limity by však zároveň měly umožnit vydání dostatečného množství mincí tak, aby oběh těchto pamětních mincí byl efektivní.

(13)

Jelikož euromince obíhají v rámci celé eurozóny, podoba jejich národních vzorů je záležitostí společného zájmu. Vydávající členské státy by se měly s dostatečným předstihem před datem vydání vzájemně informovat o nových národních stranách. Pro tento účel by měly vydávající členské státy zaslat své nové návrhy euromincí Komisi, která ověří, zda jsou v souladu s tímto doporučením.

(14)

Členské státy byly konzultovány ohledně pokynů stanovených v tomto doporučení, aby v této oblasti byly zohledněny jejich různé vnitrostátní praxe a priority.

(15)

Společenství uzavřelo měnové dohody s Monackým knížectvím, Republikou San Marino a Vatikánským městským státem, které těmto státům umožňují vydat určité množství euromincí. Společné pokyny by se měly vztahovat také na mince určené k peněžnímu oběhu, které vydávají tyto státy.

(16)

Přezkoumání tohoto doporučení by mělo být hotové před koncem roku 2015 tak, aby bylo možné určit, zda by pokyny měly být pozměněny.

(17)

Toto doporučení by mělo nahradit doporučení Komise ze dne 29. září 2003 o běžném postupu při změnách vzoru národní lícové strany euromincí určených k peněžnímu oběhu (3) a doporučení Komise ze dne 3. června 2005 o společných pokynech pro národní strany euromincí určených k peněžnímu oběhu (4),

DOPORUČUJE:

1.   Uvádění euromincí do peněžního oběhu

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají být dány do oběhu v nominální hodnotě. To nevylučuje, aby menší část celkové hodnoty vydaných mincí byla prodávána za vyšší cenu, pokud je odůvodněna vysokou kvalitou nebo speciálním balením.

2.   Identifikace vydávajícího členského státu

Národní strany všech nominálních hodnot euromincí určených k peněžnímu oběhu by měly obsahovat označení vydávajícího členského státu buď ve formě celého názvu členského státu nebo jeho zkratky.

3.   Absence názvu měny a nominální hodnoty

1.

Na národní straně euromincí určených k peněžnímu oběhu by neměla být znovu uvedena nominální hodnota mince, ani jakákoli její část, ani název jednotné měny nebo její podjednotky, pokud takové označení nevychází z rozdílné abecedy.

2.

Vlys hrany mince v hodnotě dvou eur může nést označení nominální hodnoty za předpokladu, že je použita pouze číslice „2“ a/nebo údaj „euro“.

4.   Vzor na národních stranách

Národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu by měla nést dvanáct hvězd evropské vlajky, které zcela lemují národní vzor, a to včetně označení roku a názvu vydávajícího členského státu. Evropské hvězdy mají být zobrazeny stejně jako na evropské vlajce.

5.   Změny národních stran běžných euromincí určených k peněžnímu oběhu

Aniž je dotčen bod 6, vzory použité na národních stranách euromincí určených k peněžnímu oběhu znějící na euro nebo centy jsou neměnné, změna je však možná, pokud dojde ke změně hlavy státu zobrazené na minci. Vydávající členské státy by však měly mít možnost aktualizovat vzor na euromincích zobrazující hlavu státu každých patnáct let tak, aby se přihlédlo ke změnám vzhledu hlavy státu. Vydávající členské státy by také měly mít možnost aktualizovat vzor národních stran euromincí tak, aby byly plně v souladu s tímto doporučením.

Dočasné uvolnění či provizorní obsazení funkce hlavy státu by nemělo poskytovat právo na změnu národních stran běžných euromincí určených k peněžnímu oběhu.

6.   Vydávání pamětních mincí určených k peněžnímu oběhu

1.

Vydání pamětních mincí určených k peněžnímu oběhu zobrazujících jiný národní vzor než ten, který je použitý na běžných euromincích určených k peněžnímu oběhu, by mělo připomínat pouze příležitosti se značným národním nebo evropským významem. Pamětní mince určené k peněžnímu oběhu vydané společně všemi zúčastněnými členskými státy, jak je uvedeno v článku 1 nařízení (ES) č. 974/98 (dále jen „zúčastněné členské státy“), by měly připomínat pouze příležitosti nejvyššího evropského významu a jejich vydání by mělo být schváleno Radou.

2.

Vydání pamětních mincí určených k peněžnímu oběhu by mělo být v souladu s následujícími pravidly:

a)

počet emisí by měl být omezen na jednu emisi ročně pro každý vydávající členský stát, s výjimkou následujících případů:

i)

pamětní mince určené k peněžnímu oběhu jsou vydány společně všemi zúčastněnými členskými státy,

ii)

pamětní minci určenou k peněžnímu oběhu je možné navíc vydat v případě dočasného uvolnění či provizorního obsazení funkce hlavy státu;

b)

pro tyto emise by se měla používat pouze nominální hodnota dvoueurové mince;

c)

celkové množství mincí vydaných do peněžního oběhu v každé emisi by nemělo překročit vyšší ze dvou následujících stropů:

i)

0,1 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh všemi zúčastněnými členskými státy do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince; strop může být navýšen na 2 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh všemi zúčastněnými členskými státy, pokud se připomíná vysoce symbolická příležitost globálního významu. V tomto případě by vydávající členský stát neměl během následujících čtyř let použít zvýšeného stropu pro další vydání pamětní mince určené k peněžnímu oběhu. Dále by měl vysvětlit důvody použití zvýšeného stropu spolu s informacemi požadovanými v bodě 7,

ii)

5 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh vydávajícím členským státem do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince;

d)

Vlys hrany pamětních euromincí určených k peněžnímu oběhu by měl být shodný s vlysem běžných euromincí určených k peněžnímu oběhu.

7.   Postup informování a zveřejnění budoucích změn

Členské státy by se měly vzájemně informovat o návrzích vzorů národních stran euromincí, včetně vlysů hrany, a o objemu emise, předtím než tyto vzory formálně schválí. Za tímto účelem by měl vydávající členský stát předat Komisi nové návrhy vzorů euromincí zpravidla nejméně šest měsíců před plánovaným datem vydání. Komise by měla ověřit, zda jsou v souladu s pokyny uvedenými v tomto doporučení, a měla by bezodkladně informovat ostatní členské státy prostřednictvím příslušného podvýboru Hospodářského a finančního výboru. Pokud nejsou podle Komise pokyny tohoto doporučení respektovány, příslušný podvýbor Hospodářského a finančního výboru by měl rozhodnout, zda bude vzor schválen.

Příslušný podvýbor Hospodářského a finančního výboru by měl schválit vzory pamětních mincí určených k peněžnímu oběhu vydaných společně všemi zúčastněnými členskými státy.

Všechny relevantní informace týkající se nových vzorů národních stran euromincí budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

8.   Oblast působnosti doporučených postupů

Toto doporučení by se mělo vztahovat na národní strany a vlysy hran jak běžných, tak pamětních euromincí určených k peněžnímu oběhu. Nemělo by se vztahovat na národní strany a vlysy hran běžných nebo pamětních euromincí určených k peněžnímu oběhu vydaných nebo schválených v souladu s postupem informování dohodnutým před přijetím tohoto doporučení.

9.   Zrušení předchozích doporučení

Doporučení 2003/734/ES a 2005/491/ES se tímto zrušují.

10.   Určení

Toto doporučení je určeno všem zúčastněným členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 186, 18.7.2005, s. 1.


Top