Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 912/2009/ES ze dne 16. září 2009 o účasti Společenství na evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

30.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/12


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 912/2009/ES

ze dne 16. září 2009

o účasti Společenství na evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 169 a čl. 172 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3) (dále jen „sedmý rámcový program“) umožňuje účast Společenství na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených k uskutečnění těchto programů, ve smyslu článku 169 Smlouvy.

(2)

Sedmý rámcový program stanovil řadu kritérií k určení oblastí pro takovéto iniciativy podle článku 169 Smlouvy: význam pro cíle Společenství, jasné stanovení cíle, který má být sledován, a jeho význam pro cíle rámcového programu, již existující základ (stávající nebo plánované národní výzkumné programy), evropská přidaná hodnota a kritické množství, pokud jde o velikost a počet zapojených programů a podobnost činností, které zahrnují, a účinnost článku 169 Smlouvy jako nejvhodnějšího prostředku pro dosažení cílů.

(3)

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (4) (dále jen zvláštní program „Spolupráce“) podporuje mezitematický přístup k předmětům výzkumu dotýkajících se jednoho či více témat sedmého rámcového programu, a v této souvislosti určilo iniciativu podle článku 169 v oblasti metrologie jako jednu z iniciativ, které jsou vhodné pro účast Společenství na výzkumných programech členských států prováděných společně na základě článku 169 Smlouvy.

(4)

Metrologie je mezioborová vědecká disciplína, která je zásadní složkou moderní znalostní společnosti. Spolehlivé a srovnatelné normy měření a vhodné validované měřicí a zkušební metody podporují procesy vědeckého pokroku a technologických inovací, a mají proto významný dopad na hospodářství a kvalitu života v Evropě.

(5)

V současnosti není řada výzkumných a rozvojových programů ani činností, které provádějí členské státy jednotlivě na vnitrostátní úrovni na podporu výzkumu a vývoje v oblasti metrologie, dostatečně koordinována na evropské úrovni a neumožňuje dosáhnout potřebného kritického množství zdrojů požadovaného ve strategických oblastech výzkumu a vývoje.

(6)

Z iniciativy několika členských států, které si přály jednotný přístup na evropské úrovni v oblasti metrologie a účinné jednání, byl vytvořen společný výzkumný a rozvojový program s názvem „evropský metrologický výzkumný program“ (dále jen „EMRP“) jakožto nástroj pro inovace, vědecký výzkum a podporu politiky s cílem reagovat na zvyšující se potřeby Evropy v oblasti špičkové metrologie, zejména v nově vznikajících technologických oblastech.

(7)

Ve svém pracovním programu na období 2007–2008 ze dne 11. června 2007 pro provádění zvláštního programu „Spolupráce“ Komise poskytla finanční podporu pro ERA-NET Plus v oblasti metrologie s cílem usnadnit přechod mezi projektem ERA-NET „iMERA“ a společným výzkumným a rozvojovým programem v oblasti metrologie, který má být proveden na základě článku 169 Smlouvy. Výsledkem je vznik EMRP, v jehož rámci byly stanoveny hlavní otázky a činnosti společného programu.

(8)

Cílem EMRP je podporovat vědecký vývoj a inovace poskytnutím potřebného právního a organizačního rámce pro evropskou spolupráci ve velkém měřítku mezi členskými státy týkající se metrologického výzkumu ve všech technologických nebo průmyslových oblastech. Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království, jakož i Norsko, Švýcarsko a Turecko, (dále jen „zúčastněné státy“) se dohodly na koordinaci a společném provádění činností, jejichž cílem je přispět k EMRP. Celková hodnota jejich účasti je odhadována na minimálně 200 milionů EUR plus rezervní finanční prostředky ve výši 100 milionů EUR pro navrhované sedmileté období.

(9)

Za účelem zvýšení dopadu EMRP se zúčastněné státy dohodly na účasti Společenství na EMRP. Společenství by se mělo účastnit poskytnutím finančního příspěvku, který odpovídá finančnímu příspěvku zúčastněných států, a to do výše 200 milionů EUR po dobu trvání EMRP. Vzhledem k tomu, že EMRP splňuje vědecké cíle sedmého rámcového programu a že akce v oblasti metrologie mají horizontální povahu a nejsou přímo spojeny s jeho deseti tématy, měl by být EMRP podporován společně v rámci všech příslušných témat.

(10)

Mohou být dostupné další možnosti financování, mimo jiné z Evropské investiční banky (EIB), zejména prostřednictvím finančního nástroje pro sdílení rizik vytvořeného společně EIB a Komisí podle přílohy III zvláštního programu „Spolupráce“.

(11)

Finanční podpora Společenství by měla být poskytnuta s výhradou stanovení plánu financování založeného na tom, že se příslušné vnitrostátní orgány oficiálně zaváží společně provádět výzkumné a rozvojové programy a činnosti uskutečňované na vnitrostátní úrovni a přispívat k financování společného provádění EMRP.

(12)

Společné provádění národních výzkumných programů vyžaduje zřízení či existenci specializované prováděcí struktury, jak je stanoveno ve zvláštním programu „Spolupráce“. Zúčastněné státy se dohodly na takovéto určené prováděcí struktuře k provádění EMRP. Určená prováděcí struktura by měla být příjemcem finančního příspěvku Společenství a měla by zajistit účinné provádění EMRP.

(13)

Finanční příspěvek Společenství by měl být podmíněn tím, že zúčastněné státy přislíbí a skutečně vyplácejí své finanční příspěvky.

(14)

Společné výzkumné středisko je útvarem Komise, avšak jeho ústavy mají výzkumné kapacity, které jsou důležité pro EMRP, a měly by být využity při jeho provádění. Je proto vhodné vymezit úlohu Společného výzkumného střediska, pokud jde o jeho způsobilost k účasti a k financování a o jeho účast na řízení EMRP.

(15)

Vyplacení finančního příspěvku Společenství by mělo být podmíněno uzavřením obecné dohody mezi Komisí jménem Evropského společenství a určenou prováděcí strukturou obsahující podrobná ujednání o využití příspěvku Společenství. Uvedená obecná dohoda by měla obsahovat ustanovení nezbytná k zajištění ochrany finančních zájmů Společenství.

(16)

V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5) („finanční nařízení“), by se úroky vzniklé z finančního příspěvku Společenství měly považovat za účelově vázané příjmy. Komise by měla mít možnost odpovídajícím způsobem zvýšit maximální příspěvek Společenství stanovený v tomto rozhodnutí.

(17)

Společenství by mělo mít právo snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek v případě, že EMRP není prováděn nebo je prováděn nepřiměřeně, částečně nebo opožděně, nebo v případě, že zúčastněné státy nepřispějí na financování EMRP nebo na ně přispějí pouze částečně či opožděně, a to za podmínek stanovených v obecné dohodě, která bude uzavřena mezi Společenstvím a určenou prováděcí strukturou.

(18)

V zájmu účinného provádění EMRP by měla být poskytnuta finanční podpora účastníkům projektů EMRP vybraných na ústřední úrovni na odpovědnost určené prováděcí struktury na základě výzev k předložení návrhů. Tato finanční podpora a její vyplácení by měly být průhledné a účinné.

(19)

Hodnocení návrhů by měli provádět na ústřední úrovni nezávislí odborníci na odpovědnost určené prováděcí struktury. Určená prováděcí struktura by měla schválit závazné pořadí pro přidělování finančních prostředků z finančního příspěvku Společenství a z vnitrostátních rozpočtů vyhrazených na projekty EMRP.

(20)

V souladu s finančním nařízením a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) (dále jen „prováděcí pravidla“) by finanční příspěvek Společenství měl být spravován v rámci nepřímého řízení na ústřední úrovni podle čl. 54 odst. 2 písm. c) a článku 56 finančního nařízení a článku 35, čl. 38 odst. 2 a článku 41 prováděcích pravidel.

(21)

K účasti na EMRP by měl být oprávněn kterýkoli členský stát a kterákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu.

(22)

V souladu s cíli sedmého rámcového programu by měla být účast jakékoli jiné země na EMRP umožněna za předpokladu, že tuto účast upravuje příslušná mezinárodní dohoda a Komise jménem Společenství i zúčastněné členské státy s ní souhlasí. Podle sedmého rámcového programu a v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými tímto rozhodnutím by Společenství mělo mít právo sjednat podmínky pro svůj finanční příspěvek do EMRP týkající se účasti těchto jiných zemí.

(23)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (7), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (8) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (9).

(24)

Je nezbytné, aby výzkumné činnosti prováděné v rámci EMRP byly v souladu se základními etickými zásadami, včetně těch, které jsou vyjádřeny v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie, a aby se řídily zásadami rovného zacházení pro muže a ženy a rovnosti pohlaví.

(25)

Komise by měla provádět průběžné hodnocení, aby posoudila kvalitu a účinnost provádění EMRP a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů, a také závěrečné hodnocení.

(26)

Určená prováděcí struktura by měla účastníky vybraných projektů EMRP vyzvat, aby sdělovali výsledky své práce, šířili je a zpřístupnili tyto informace veřejnosti,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Společenství

1.   Společenství poskytne finanční příspěvek pro evropský metrologický výzkumný program (dále jen „EMRP“) prováděný společně Belgií, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Španělskem, Francií, Itálií, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím a rovněž Norskem, Švýcarskem a Tureckem (dále jen „zúčastněné státy“).

2.   Po dobu trvání sedmého rámcového programu a v souladu se zásadami stanovenými v přílohách I a II, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, poskytuje Společenství z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie finanční příspěvek odpovídající finančnímu příspěvku zúčastněných států, avšak nepřesahující částku 200 milionů EUR.

3.   Finanční příspěvek Společenství se hradí společně z rozpočtových prostředků vyčleněných na veškerá příslušná témata zvláštního programu „Spolupráce“.

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku Společenství

Finanční příspěvek Společenství se poskytuje za těchto podmínek:

a)

zúčastněné státy prokáží, že EMRP popsaný v příloze I byl skutečně zahájen;

b)

oficiálně se zřídí určená prováděcí struktura s právní subjektivitou, která je odpovědná za provádění EMRP a za přijímání, přidělování a sledování finančního příspěvku Společenství v rámci nepřímého řízení na ústřední úrovni v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 finančního nařízení a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 prováděcích pravidel;

c)

zavede se vhodný a účinný model řízení pro EMRP v souladu s přílohou II;

d)

určená prováděcí struktura účinně provádí činnosti v rámci EMRP popsané v příloze I, což zahrnuje zveřejňování výzev k předkládání návrhů;

e)

jednotlivé zúčastněné státy se zaváží přispívat na financování EMRP a zvýšit tento příspěvek o rezervní finanční prostředky ve výši 50 % s cílem vypořádat se s vysokou úspěšností svých účastníků v projektech EMRP a skutečně uhradí finanční příspěvek příjemcům;

f)

postupuje se v souladu s pravidly Společenství pro poskytování státní podpory, především s pravidly stanovenými v rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (10);

g)

je zajištěna vysoká úroveň vědecké excelence a dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu, zásadou rovného zacházení pro muže a ženy a rovnosti pohlaví a zásadou udržitelného rozvoje;

h)

ustanovení upravující práva duševního vlastnictví, která vyplývají z činností prováděných v rámci EMRP a z provádění a koordinace programů výzkumu a vývoje a činností prováděných zúčastněnými státy na vnitrostátní úrovni, jsou formulována tak, aby podporovala tvorbu znalostí a rozsáhlé využití a šíření těchto znalostí. Jako vzor slouží přístup stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (11) (dále jen „pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu“).

Článek 3

Činnosti v rámci EMRP

1.   Hlavní činnost v rámci EMRP spočívá ve financování nadnárodních projektů EMRP s mnoha partnery, které se týkají výzkumu, technologického rozvoje, vzdělávání a osvětové činnosti (dále jen „projekty EMRP“). Vzhledem ke koncentrovaným kapacitám v oblasti metrologie provádějí hlavní část projektů EMRP národní metrologické instituty a přidružené laboratoře (totiž specializované ústavy odpovědné za některé státní etalony a přidružené služby, které neposkytují národní metrologické instituty) ze zúčastněných států.

2.   S cílem zvýšit a všestranně rozvíjet kapacity v oblasti metrologie se z EMRP rovněž financuje několik grantových programů pro výzkumné pracovníky, které doplňují projekty EMRP.

3.   Projekty EMRP jsou vybírány a granty pro výzkumné pracovníky jsou udělovány na základě výzev k předkládání návrhů, které dodržují zásady rovného zacházení, průhlednosti, nezávislého vyhodnocení, spolufinancování, neziskového financování a zákazu zpětné působnosti podle čl. 112 odst. 1 finančního nařízení, jak je stanoveno v příloze I tohoto rozhodnutí.

4.   Hlavními hodnotícími kritérii jsou obdobně pro projekty EMRP ta, která jsou stanovena v čl. 15 odst. 1 písm. a), a pro grantové programy pro výzkumné pracovníky ta, která jsou stanovena v čl. 15 odst. 1 písm. b) pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu. Hlavní hodnotící kritéria se upřesní ve výzvě k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést za předpokladu, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

5.   Další podrobné údaje o provádění činností v rámci EMRP jsou stanoveny v příloze I.

Článek 4

Úloha Společného výzkumného střediska

1.   Společné výzkumné středisko Komise je způsobilé pro účast na EMRP a pro financování z EMRP za podmínek srovnatelných s podmínkami národních metrologických institutů zúčastněných států.

2.   Vlastní zdroje Společného výzkumného střediska, na něž se nevztahuje financování z EMRP, se nepovažují za finanční příspěvek Společenství ve smyslu článku 1.

3.   Ústav Společného výzkumného střediska odpovědný pro metrologii, jako útvar Komise jednající jménem Společenství, je oprávněn účastnit se provádění EMRP v určené prováděcí struktuře jakožto pozorovatel bez hlasovacích práv.

Článek 5

Dohody mezi Společenstvím a určenou prováděcí strukturou

Podrobná ujednání týkající se řízení a kontroly finančních prostředků a ochrany finančních zájmů Společenství se stanoví v obecné dohodě a ročních finančních dohodách uzavřených mezi Komisí jménem Společenství a určenou prováděcí strukturou.

Obecná dohoda musí obsahovat zejména tato ustanovení:

1)

vymezení svěřených úkolů;

2)

podmínky a podrobná ujednání týkající se plnění těchto úkolů, včetně vhodných ustanovení pro vymezení odpovědnosti a organizování kontrol, které mají být prováděny;

3)

pravidla pro podávání zpráv o plnění úkolů Komisi;

4)

podmínky týkající se ukončení plnění úkolů;

5)

podrobná ujednání pro kontroly prováděné Komisí;

6)

podmínky pro použití oddělených bankovních účtů a nakládání se získanými úroky;

7)

ustanovení zajišťující viditelnost opatření Společenství ve vztahu k ostatním činnostem určené prováděcí struktury;

8)

závazek neprovádět žádnou činnost, která by mohla vést ke střetu zájmů ve smyslu čl. 52 odst. 2 finančního nařízení;

9)

ustanovení o právech duševního vlastnictví vyplývajících z činností prováděných v rámci EMRP, jak je uvedeno v článku 2;

10)

seznam kritérií pro průběžné a závěrečné hodnocení, včetně těch uvedených v článku 13.

Článek 6

Úroky z finančního příspěvku Společenství

V souladu s čl. 18 odst. 2 finančního nařízení se úrok získaný z finančního příspěvku Společenství přiděleného na EMRP považuje za účelově vázaný příjem. Komise může odpovídajícím způsobem zvýšit maximální příspěvek Společenství uvedený v čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Snížení, neposkytnutí nebo ukončení finančního příspěvku Společenství

Není-li EMRP prováděn nebo je-li prováděn nepřiměřeně, částečně či opožděně, může Společenství snížit, neposkytnout nebo ukončit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečném stavu provádění EMRP.

Nepřispívají-li zúčastněné státy na financování EMRP nebo přispívají-li pouze částečně či opožděně, může Společenství snížit svůj finanční příspěvek v souladu se skutečnou výší veřejných finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy za podmínek stanovených v obecné dohodě, která bude uzavřena mezi Komisí a určenou prováděcí strukturou.

Článek 8

Ochrana finančních zájmů Společenství zúčastněnými státy

Při provádění EMRP přijmou zúčastněné státy právní a správní předpisy nebo jiná opatření nezbytná na ochranu finančních zájmů Společenství. Zúčastněné státy zejména přijmou nezbytná opatření, jež zajistí úplné zpětné získání veškerých částek, které náleží Společenství, v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení a čl. 38 odst. 2 prováděcích pravidel.

Článek 9

Kontrola prováděná Účetním dvorem

Komise a Účetní dvůr mohou prostřednictvím svých úředníků nebo pracovníků provádět veškeré kontroly a inspekce potřebné pro zajištění řádné správy finančních prostředků Společenství a pro ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za tím účelem poskytnou zúčastněné státy nebo určená prováděcí struktura Komisi a Účetnímu dvoru v náležitých lhůtách veškeré příslušné doklady.

Článek 10

Poskytování informací

Komise sděluje veškeré významné informace Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné státy se vyzývají, aby poskytly Komisi prostřednictvím určené prováděcí struktury veškeré doplňující informace, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr vyžádají ohledně finančního řízení určené prováděcí struktury, a to v souladu s celkovými požadavky na podávání zpráv stanovenými v článku 13.

Článek 11

Účast dalších členských států a přidružených zemí

Na EMRP se může účastnit a za zúčastněný stát se považuje jakýkoli členský stát nebo jakákoli země přidružená k sedmému rámcovému programu v souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 písm. e) a f).

Článek 12

Účast dalších třetích zemí

Zúčastněné státy a Komise mohou schválit účast jakékoli další země s výhradou kritérií stanovených v čl. 2 písm. e) a za předpokladu, že je tato účast upravena v příslušné mezinárodní dohodě. Stanoví podmínky, za nichž jsou právnické osoby usazené v těchto zemích a fyzické osoby s bydlištěm v těchto zemích způsobilé pro financování z EMRP.

Článek 13

Předkládání výročních zpráv a hodnocení

Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, která je předkládána Evropskému parlamentu a Radě podle článku 173 Smlouvy, musí obsahovat zprávu o činnostech v rámci EMRP.

Tři roky od zahájení EMRP provede Komise jeho průběžné hodnocení. Toto hodnocení se týká pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených v příloze I a musí obsahovat doporučení EMRP ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího zlepšení integrace a zvýšení kvality a účinnosti provádění, včetně vědecké integrace, integrace řízení a finanční integrace, a dále posouzení toho, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných států přiměřená vzhledem k možným potřebám různých vědeckých obcí v jednotlivých státech.

Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doplní svým vyjádřením a případně i návrhy na změnu tohoto rozhodnutí.

Po skončení účasti Společenství na EMRP, avšak nejpozději v roce 2017, provede Komise s pomocí nezávislé skupiny odborníků závěrečné hodnocení obecných, specifických a operativních cílů EMRP.

Tato skupina ve svém hodnocení vychází mimo jiné z těchto ukazatelů:

a)

vědecká excelence projektů a udělených grantů měřená počtem publikací, patentů a dalšími indikátory vědeckého výstupu;

b)

míra zapojení externích výzkumných pracovníků a výzkumných ústavů do programu;

c)

nárůst metrologické kapacity členských států a zemí přidružených k sedmému rámcovému programu, jejichž metrologické programy se teprve začínají rozvíjet;

d)

množství a kvalita vzdělávacích činností;

e)

množství a kvalita činností spojených s komunikací a šířením informací o metrologii.

Výsledky závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko ze dne 25. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Popis cílů a činností v rámci evropského metrologického výzkumného programu (EMRP)

I.   CÍLE

V dnešním globálním hospodářství metrologie významně přispívá k technologickému a hospodářskému rozvoji mnoha národů na světě. Metrologický výzkum je nezbytný k řešení společenských problémů a příklady takového výzkumu zahrnují oblasti, jako jsou vesmír, včetně družicové navigace, bezpečnost, zdravotní péče, odvětví polovodičů a změny klimatu. Metrologický výzkum přináší značný veřejný prospěch a je hlavní podpůrnou činností pro veřejnou regulaci a normalizaci. Metrologie je skryta před zraky veřejnosti, přesto je nezbytnou podmínkou umožňující moderní obchod a komunikaci. Přístupu na trhy může bránit nedostatek jednotných a přesných vah a měr. Všechny významné hospodářské mocnosti na světě uznaly, že výzkum a technologický rozvoj v oblasti metrologie je rozhodující pro dlouhodobý hospodářský růst vyspělých národů.

Metrologický výzkum je tradiční významnou prioritou v mnoha zemích. Evropské země však provádějí své národní metrologické výzkumné programy v naprosté izolaci a členské státy dosud nebyly schopny samy vytvořit jediný a skutečně integrovaný EMRP. Národní metrologické instituty s podporou přidružených laboratoří jsou pověřeny prováděním národních metrologických výzkumných programů na základě institucionálního financování ústředními orgány státní správy. Evropská metrologická výzkumná obec je specializovanou obcí pouze volně napojenou na výzkumné organizace nebo akademickou sféru. Je velmi roztříštěná a zahrnuje jen několik málo center globální excelence, která by mohla těžit ze široké soutěže v mezinárodním měřítku. Jednoznačně existuje zdvojování výzkumu.

Právo Společenství jednat v této oblasti je stanoveno v řadě článků Smlouvy, které umožňují koordinaci a spolupráci mezi členskými státy a Společenství v oblasti výzkumu. Článek 165 stanoví, že „Společenství a členské státy koordinují své činnosti ve výzkumu a technologickém rozvoji tak, aby zajišťovaly vzájemnou provázanost vnitrostátních politik a politiky Společenství“. Článek 169 Společenství vyzývá ke stanovení pravidel pro účast na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy. Opatření na úrovni Společenství se jeví do značné míry opodstatněná, jelikož je nepravděpodobné, že členské státy budou schopny řešit tyto otázky samy.

EMRP začlení národní programy dvaadvaceti zúčastněných států do jednoho společného výzkumného programu a podpoří zejména cíle evropských národních metrologických systémů. Cílem EMRP je urychlit vývoj, validaci a využití nových měřicích technik, etalonů, procesů, přístrojů, referenčních materiálů a poznatků s cílem stimulovat inovativní vývoj v průmyslu a obchodu, zvýšit kvalitu údajů pro vědu, průmysl a tvorbu politik a podpořit vypracovávání a provádění směrnic a nařízení.

EMRP těchto cílů dosáhne následujícím způsobem:

a)

spojením excelence v metrologickém výzkumu – vytvořením konkurenčních společných výzkumných projektů, totiž projektů EMRP, jež čerpají potenciál dostatečného kritického množství zdrojů ze sítí národních metrologických institutů a přidružených laboratoří zúčastněných států k řešení hlavních otázek v oblasti metrologie, které existují na evropské úrovni;

b)

otevřením systému co nejlepší vědecké práci – zvýšením účasti z širší evropské výzkumné obce prostřednictvím grantů pro výzkumné pracovníky;

c)

budováním kapacit – zvýšením potenciálu evropské metrologické výzkumné obce prostřednictvím grantů na podporu mobility výzkumných pracovníků se zaměřením na členské země EURAMET s omezeným potenciálem metrologického výzkumu.

EMRP doplní probíhající národní programy a činnosti zaměřené čistě na řešení priorit jednotlivých států.

Cílem iniciativy EMRP je sladit a začlenit příslušné činnosti v oblasti národního metrologického výzkumu za účelem vytvoření společného výzkumného programu, který je charakterizován vědeckou integrací, integrací řízení a finanční integrací a který významně přispívá k Evropskému výzkumnému prostoru a podporuje koncepci Evropy jako „nejkonkurenceschopnějšího a nejdynamičtějšího hospodářství řízeného znalostmi“, jež je zakotvena v lisabonské agendě. Vědecké integrace je dosaženo pomocí společného vymezení a provádění činností v rámci EMRP. Integrace řízení je dosaženo využíváním EURAMET e.V., neziskového sdružení podle německého práva, jako určené prováděcí struktury s výhradou podrobných ujednání obsažených v příloze II.

Finanční integrace znamená, že se zúčastněné státy účinně zaváží přispívat k financování EMRP poskytnutím vnitrostátních finančních prostředků všem způsobilým účastníkům vybraných projektů EMRP z vyhrazených vnitrostátních rozpočtů EMRP, případně čerpáním rezervních finančních prostředků ve výši 50 % tohoto rozpočtu, a poskytnutím příspěvku v hotovosti do společného fondu pro financování grantů na podporu excelence a mobility výzkumných pracovníků s tím, že navíc zcela financují provozní náklady EMRP. Dalším prvkem finanční integrace je jednotný přístup ke způsobilým nákladům, který je založen na pravidlech sedmého rámcového programu.

II.   ČINNOSTI

EMRP spočívá ve čtyřech typech činností v oblasti společného výzkumu a technologického rozvoje:

A.   Hlavní činnost spočívá v nadnárodních projektech EMRP s mnoha partnery, které se zabývají výzkumem, technologickým rozvojem, odbornou přípravou a osvětovou činností. Vzhledem ke koncentrovaným kapacitám v oblasti metrologie provádějí hlavní část projektů EMRP národní metrologické instituty a přidružené laboratoře ze zúčastněných států.

B.   S cílem zvýšit a všestranně rozvíjet kapacity v oblasti metrologie se vytvářejí tři grantové programy:

B1.   Ke zvýšení počtu organizací s kapacitami, které úzce souvisejí s metrologií, se poskytují granty na podporu excelence ve výzkumu organizacím nebo jednotlivcům z širší výzkumné obce v členských státech a zemích přidružených k sedmému rámcovému programu, jež mají schopnost významně přispět k výzkumným činnostem společného programu. Každá vybraná organizace nebo jednotlivec jsou přidruženi k projektu EMRP.

B2.   K rozvoji schopností jednotlivců v oblasti metrologie prostřednictvím mobility se poskytují granty na podporu mobility výzkumných pracovníků:

1)

výzkumným pracovníkům z národních metrologických institutů a přidružených laboratoří zúčastněných států;

2)

výzkumným pracovníkům, kteří využívají buď jednotlivě, nebo prostřednictvím své organizace grant na podporu excelence ve výzkumu, a

3)

výzkumným pracovníkům z členských zemí EURAMET, které se neúčastní EMRP a které v současnosti mají pouze omezený nebo nulový potenciál metrologického výzkumu.

Tyto granty na podporu mobility výzkumných pracovníků těmto pracovníkům umožní působit v národním metrologickém institutu nebo přidružené laboratoři, která se účastní projektu EMRP, nebo v organizaci, která využívá grant na podporu excelence ve výzkumu.

B3.   K zajištění udržitelnosti spolupráce mezi národními metrologickými instituty a přidruženými laboratořemi zúčastněných států a k přípravě další generace zkušených výzkumných pracovníků v oblasti metrologie se poskytují granty na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků pro začínající výzkumné pracovníky z národních metrologických institutů nebo přidružených laboratoří zúčastněných států, které jim umožní působit v národním metrologickém institutu nebo přidružené laboratoři, v organizaci, která využívá grant na podporu excelence ve výzkumu, nebo v jiné organizaci, která se účastní výzkumného projektu EMRP na vlastní náklady.

Tyto činnosti jsou případně doplněny o spolupráci s ostatními relevantními a zainteresovanými organizacemi v Evropě nebo mimo ni, které se programu účastní na základě samofinancování.

Mimoto jsou v omezeném rozsahu podporovány širší činnosti v oblasti vytváření sítí s cílem prosazovat EMRP a zvyšovat jeho dopad. Tyto činnosti v případě potřeby zahrnují udržování a aktualizaci stanovených výzkumných oblastí EMRP prostřednictvím činností, jako jsou semináře a kontakty s dalšími vhodnými zúčastněnými subjekty v Evropě i mimo ni.

III.   PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

Výběr projektů EMRP a udělování grantů na podporu excelence ve výzkumu a grantů na podporu mobility výzkumných pracovníků se uskutečňuje na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů. V rámci orientačního harmonogramu se předpokládá zveřejňování výzev k předkládání návrhů ve dvanácti- až osmnáctiměsíčních odstupech po dobu nejvýše sedmi let. Na udělování grantů na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků se vztahuje trvalá výzva.

A.   Projekty EMRP

a)

Výzva k předkládání návrhů možných výzkumných témat projektů EMRP (1. fáze):

Každé výzvě k předkládání návrhů projektů EMRP předchází určení témat této výzvy podle níže stanovených kroků. Za prvé, výbor EMRP (viz příloha II) po konzultaci s Komisí určí části výzkumných činností v rámci EMRP, kterých se výzva k předkládání návrhů týká. Za druhé, výzkumná obec (jednotlivci nebo organizace se zájmem o dané téma) se vyzve veřejnou výzvou, aby navrhla možná výzkumná témata. Za třetí, výbor EMRP vybere nejvhodnější výzkumná témata, která obdrží. Výbor EMRP může témata, která obdrží, pozměnit, rozdělit nebo spojit a zavést témata nová s cílem optimalizovat výzvu k předkládání návrhů ve 2. fázi. Výbor EMRP zajistí, aby konečná výzkumná témata nebylo možno vysledovat zpět k autorům původních návrhů, a byla tedy anonymní.

b)

Výzva k předkládání návrhů projektů EMRP (2. fáze):

Jakmile budou vybrána výzkumná témata, EURAMET e.V. zveřejní výzvu k předkládání návrhů a vyzve výzkumné týmy z národních metrologických institutů a přidružených laboratoří zúčastněných států, aby vytvořily konsorcia a předložily návrhy projektů.

Výzva k předkládání návrhů platí po dobu nejméně dvou měsíců.

EURAMET e.V. vyhodnotí jednotlivé obdržené návrhy s pomocí nejméně tří nezávislých odborníků, které jmenuje na základě kritérií stanovených v pravidlech pro účast na sedmém rámcovém programu. Odborníci vypracují závazný pořadník pro přidělování finančních prostředků Společenství a finančních prostředků jednotlivých států.

Pro projekty EMRP platí tato hlavní hodnotící kritéria:

i)

vědecká nebo technologická excelence;

ii)

význam pro cíle EMRP;

iii)

možný dopad plynoucí z vývoje, šíření a využití výsledků projektu;

iv)

kvalita a účinnost provádění a řízení.

Hlavní hodnotící kritéria jsou upřesněna ve výzvě k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést za předpokladu, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

Konsorcium předkládající návrh projektu EMRP může zahrnovat jakýkoli další evropský nebo mimoevropský subjekt, který není způsobilý pro financování, za předpokladu, že tento subjekt může poskytnout reálné ujištění o tom, že má k dispozici zdroje potřebné pro účast.

Konsorcium předkládající návrh projektu EMRP do něj může již v této fázi zahrnout návrh grantu na podporu excelence ve výzkumu za předpokladu, že tento návrh přidává projektu potřebnou vědeckou hodnotu. V tom případě je hodnocení návrhu grantu na podporu excelence ve výzkumu součástí celkového hodnocení projektu. Výběr projektu pro financování automaticky znamená udělení tohoto grantu.

Vědecká rada při EURAMET e.V., zmíněná v příloze II, vydá své nezávislé stanovisko k celkovým výsledkům hodnocení výzvy k předkládání návrhů projektů EMRP (1. a 2. fáze), nikoli však k jednotlivým projektům EMRP. Toto stanovisko EURAMET e.V. náležitě zohlední při následujících výzvách k předkládání návrhů.

B.   Výzva k předkládání návrhů grantů na podporu excelence ve výzkumu a grantů na podporu mobility výzkumných pracovníků (3. fáze)

Ke zveřejnění seznamu vybraných návrhů projektů EMRP se připojí výzva určená širší výzkumné obci, aby se zúčastnila projektů EMRP prostřednictvím grantů na podporu excelence ve výzkumu nebo grantů na podporu mobility výzkumných pracovníků.

Každé konsorcium pro projekt EMRP bude vyzváno (pokud již nepředložilo návrh grantu pro výzkumné pracovníky a grantu na podporu excelence spolu s návrhem projektu EMRP, jak je popsáno v části A písm. b) sedmém odstavci), aby do tří měsíců ode dne vstupu smlouvy o projektu EMRP v platnost zveřejnilo výzvu k předkládání návrhů s cílem určit možné příjemce a navrhnout EURAMET e.V., aby jim udělil grant na podporu excelence ve výzkumu nebo grant na podporu mobility výzkumných pracovníků. Orientační rozdělení finančních prostředků EMRP se vypočte tak, aby v průměru bylo možno na každý projekt EMRP přidělit nejméně jeden grant na podporu excelence ve výzkumu nebo grant na podporu mobility výzkumných pracovníků. Toto však nepředstavuje závaznou povinnost a takové granty se udělují co nejpružněji.

Konsorcium pro projekt EMRP zveřejní výzvu k předkládání návrhů nejméně v jednom mezinárodním věstníku a v celostátních novinách ve třech různých zúčastněných státech. Odpovídá rovněž za rozšíření výzvy s využitím zvláštní informační podpory, zejména internetových stránek věnovaných sedmému rámcovému programu, speciálních tiskovin a brožur a prostřednictvím národních kontaktních míst zřízených členskými státy a zeměmi přidruženými k sedmému rámcovému programu. Mimoto musí zveřejnění a rozšíření výzvy k předkládání návrhů odpovídat veškerým pokynům a metodickým poznámkám vypracovaným EURAMET e.V. Konsorcium informuje EURAMET e.V. o výzvě a jejím obsahu nejméně 30 dnů před předpokládaným dnem jejího zveřejnění. EURAMET e.V. posoudí soulad výzvy s příslušnými pravidly, pokyny a metodickými poznámkami.

Výzva k předkládání návrhů platí po dobu nejméně pěti týdnů.

Konsorcium pro projekt EMRP vyhodnotí obdržené návrhy s pomocí nejméně dvou nezávislých odborníků, které jmenuje na základě pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu.

Pro hodnocení návrhů platí tato hlavní hodnotící kritéria:

i)

vědecká nebo technologická excelence;

ii)

význam pro cíle projektu EMRP;

iii)

kvalita a prováděcí kapacita žadatele a jeho potenciál s ohledem na další pokrok;

iv)

kvalita navrhované činnosti v oblasti vědeckého vzdělávání nebo předávání poznatků.

Hlavní hodnotící kritéria jsou upřesněna ve výzvě k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést za předpokladu, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

Konsorcium pro projekt EMRP navrhne EURAMET e.V. udělení grantu příjemci a předloží zprávu o tom, jak byla výzva k předkládání návrhů administrativně zvládnuta, včetně způsobu zveřejnění a jmen a příslušnosti odborníků podílejících se na hodnocení. Do 45 dnů od obdržení tohoto návrhu EURAMET e.V. buď udělí grant, nebo jeho udělení odmítne, nebyl-li výběr proveden v souladu s příslušnými pravidly, pokyny a metodickými poznámkami.

EURAMET e.V. vyzve evropské země, které mají omezený nebo nulový potenciál metrologického výzkumu, aby své výzkumné ústavy a univerzity vybídly k podávání žádostí o grant na podporu mobility výzkumných pracovníků jako k jednomu z prostředků k vybudování svých kapacit v oblasti metrologického výzkumu.

C.   Granty na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků

EURAMET e.V. zveřejní trvale probíhající výzvu k předkládání návrhů grantů na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků, a to nejméně v jednom mezinárodním věstníku a v celostátních novinách ve třech různých zúčastněných státech. Odpovídá rovněž za rozšíření výzvy s využitím zvláštní informační podpory, zejména internetových stránek věnovaných sedmému rámcovému programu, speciálních tiskovin a brožur a prostřednictvím národních kontaktních míst zřízených členskými státy a zeměmi přidruženými k sedmému rámcovému programu.

Návrhy předkládají výzkumní pracovníci a vysílající a přijímající organizace (národní metrologické instituty, přidružené laboratoře nebo jiné organizace podílející se na projektu EMRP). Orientační rozdělení finančních prostředků je vypočteno tak, aby v průměru bylo možno na každý projekt EMRP přidělit nejméně jeden grant na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků. Toto však nepředstavuje závaznou povinnost a takové granty se udělují co nejpružněji. EURAMET e.V. vyhodnotí obdržené návrhy.

Použijí se tato hlavní hodnotící kritéria:

i)

vědecká nebo technologická excelence;

ii)

význam pro cíle projektu EMRP;

iii)

kvalita a prováděcí kapacita žadatele a jeho potenciál s ohledem na další pokrok;

iv)

kvalita navrhované činnosti v oblasti vědeckého vzdělávání nebo předávání poznatků.

Hlavní hodnotící kritéria jsou upřesněna ve výzvě k předkládání návrhů. Dodatečná kritéria lze zavést za předpokladu, že jsou zveřejněna ve výzvě k předkládání návrhů, nejsou diskriminační a nepřevažují nad hlavními hodnotícími kritérii.

Cílem EURAMET e.V. je stanovit ročně dvě mezní data, k nimž tyto granty udělí zjednodušeným postupem na základě stanoviska nejméně dvou nezávislých odborníků pro každý návrh, kteří projednali a zhodnotili všechny návrhy.

D.   Souhrnná tabulka

Druh financování

Způsobilé organizace (1)

Způsobilé země

Hodnotící kritéria

A.

Projekt EMRP (konsorcium)

Národní metrologické instituty a přidružené laboratoře

Zúčastněné státy EMRP

Čl. 15 odst. 1 písm. a) pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu

B1.

Granty na podporu excelence ve výzkumu

 

Z:

1)

jakékoli organizace, kromě národních metrologických institutů nebo přidružených laboratoří, nebo

2)

jednotlivého výzkumného pracovníka

 

Do:

projektu EMRP v národním metrologickém institutu nebo přidružené laboratoři

Členské státy a země přidružené k sedmému rámcovému programu

Čl. 15 odst. 1 písm. b) pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu

B2.

Granty na podporu mobility výzkumných pracovníků

 

Z:

1)

národních metrologických institutů a přidružených laboratoří nebo

2)

organizace využívající grant na podporu excelence ve výzkumu,

3)

členských zemí EURAMET, které se neúčastní EMRP a které v současnosti mají omezený nebo nulový potenciál metrologického výzkumu, pro výzkumné pracovníky

 

Do:

1)

národních metrologických institutů a přidružených laboratoří nebo

2)

organizace využívající grant na podporu excelence ve výzkumu

Členské státy a země přidružené k sedmému rámcovému programu

Čl. 15 odst. 1 písm. b) pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu

B3.

Granty na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků

 

Z:

národních metrologických institutů a přidružených laboratoří

 

Do:

1)

národních metrologických institutů a přidružených laboratoří nebo

2)

jiných organizací účastnících se projektu EMRP (konsorcium)

Zúčastněné státy EMRP

Čl. 15 odst. 1 písm. b) pravidel pro účast na sedmém rámcovém programu

IV.   MECHANISMUS FINANCOVÁNÍ

A.   Financování na úrovni programu

EMRP je financován zúčastněnými státy a Společenstvím.

Zúčastněné státy stanoví víceletý finanční plán účasti na EMRP a přispívají na financování jeho činností. Příspěvky zúčastněných států mohou pocházet ze stávajících nebo nově vytvořených programů, pokud jsou v souladu s charakterem veřejně financované metrologie na špičkové úrovni. Každý zúčastněný stát kromě požadavku na základní financování (vyhrazený rozpočet EMRP) určí rezervní finanční prostředky ve výši 50 % tohoto požadavku s cílem zajistit pružnost provozu EMRP v době jeho životnosti a dodržování pořadníku. Financování EMRP zahrnuje kromě úplného financování provozních nákladů EMRP zejména závazek přispívat na financování účastníků vybraných projektů EMRP z vyhrazených vnitrostátních rozpočtů EMRP a poskytnout příspěvek v hotovosti, s kvótami v poměru k vyhrazeným rozpočtům EMRP, do společného fondu na financování grantů pro výzkumné pracovníky.

Celkový finanční příspěvek Společenství do EMRP je vypočten tak, aby odpovídal skutečným finančním příspěvkům zúčastněných států (vyjma provozní náklady vyšší než 16 milionů EUR a rezervní finanční prostředky) a dosahoval maximální výše 200 milionů EUR. Jelikož provozní náklady jsou zahrnuty do výpočtu odpovídajícího příspěvku, EURAMET e.V. je musí odůvodnit.

Finanční příspěvek Společenství se nepoužije k úhradě provozních nákladů EURAMET e.V.

B.   Orientační rozdělení finančních prostředků

Celkový součet: 400 milionů EUR (+ 100 milionů EUR rezervních finančních prostředků)

Typ činnosti

Společenství

200 milionů EUR

Zúčastněné státy

200 milionů EUR

Celkem

400 milionů EUR

 

%

miliony EUR

%

miliony EUR

%

miliony EUR

Modul návrhů projektů EMRP (část A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Modul návrhů grantů pro výzkumné pracovníky (část B) – financování až do 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Granty na podporu excelence ve výzkumu

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Granty na podporu mobility výzkumných pracovníků

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Granty na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků

 

 

 

 

1,0 %

4

Provozní náklady (část C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Celkem

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Financování projektů EMRP a grantů pro výzkumné pracovníky

Přidělování finančních prostředků z vyhrazených rozpočtů EMRP a z příspěvku Společenství na projekty EMRP se řídí umístěním ve schváleném pořadníku hodnocení.

Finanční příspěvek pro účastníky těchto projektů EMRP se vypočte podle způsobilých nákladů, jak je stanoveno v pravidlech pro účast na sedmém rámcovém programu. Je-li vyhrazený rozpočet EMRP vyčerpán kvůli vysoké úspěšnosti národních metrologických institutů a přidružených laboratoří z určitého zúčastněného státu, použije tento zúčastněný stát rezervní finanční prostředky ve výši 50 % svého vyhrazeného rozpočtu EMRP k přidělení na další vybrané návrhy podle pořadníku.

Příspěvek Společenství na projekty EMRP je pro jednotlivé výzvy k předkládání návrhů stanoven jako procentní podíl způsobilých nákladů nižší než 50 %. Na účastníky projektu EMRP bude převeden přímo z EURAMET e.V.

Příspěvky zúčastněných států na projekty EMRP se poskytují pomocí příslušných vnitrostátních mechanismů financování.

Příspěvek Společenství a vnitrostátní příspěvky v hotovosti používané k financování grantů na podporu excelence ve výzkumu, grantů na podporu mobility výzkumných pracovníků a grantů na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků se převádějí na EURAMET e.V. a z něj pak na příjemce grantů.

Legálnost a správnost uskutečněných operací, a zejména existence vnitrostátního příspěvku, jeho skutečné vyplacení, náležité použití finančních prostředků Společenství a způsobilost uplatňovaných nákladů jsou zajišťovány v rámci odpovědnosti EURAMET e.V. a potvrzovány nezávislými finančními audity projektů EMRP na základě zásad, které jsou v souladu se zásadami sedmého rámcového programu.

Granty na podporu excelence ve výzkumu, granty na podporu mobility výzkumných pracovníků a granty na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků jsou pevně stanovené granty udělené podle předem stanovených stupnic. Příslušné podrobné výdaje nepodléhají auditu. Kategorie nákladů, na něž se takovýto grant vztahuje, nejsou způsobilé jako náklady projektu EMRP. Formálními doklady je nutno doložit pouze skutečné vyplacení stanovené částky v plné výši konečnému příjemci. Platby v hotovosti se nepovažují za náležitě doložené a nejsou způsobilé. EURAMET e.V. může požadovat odpovídající finanční prostředky od příjemců grantů na podporu excelence ve výzkumu, kteří jsou právnickými osobami.

V.   UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EURAMET e.V. přijme v rámci EMRP politiku duševního vlastnictví v souladu s čl. 2 písm. h) tohoto rozhodnutí.


(1)  Společné výzkumné středisko má stejné postavení jako národní metrologické instituty.

(2)  Na rozdíl od ostatních údajů tato částka představuje závaznou maximální výši při výpočtu odpovídajících finančních prostředků zúčastněných států.


PŘÍLOHA II

Řízení a provádění evropského metrologického výzkumného programu (EMRP)

I.   ÚVOD

Určenou prováděcí strukturou EMRP je EURAMET e.V., který byl založen v roce 2007 podle německého práva jako neziskové sdružení. Jedná se o evropskou regionální metrologickou organizaci. Členství v EURAMET e.V. je otevřeno národním metrologickým institutům jakožto členům a přidruženým laboratořím jakožto partnerům z členských států Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu a z ostatních evropských států. Partnerem může být rovněž Ústav pro referenční materiály a měření při Evropské komisi. V současnosti pocházejí členové z 32 zemí, z nichž 22 jsou zároveň zúčastněnými státy EMRP.

II.   ŘÍZENÍ EMRP V RÁMCI EURAMET E.V.

Úkoly při provádění EMRP přebírají níže uvedené orgány a vnitřní struktury EURAMET e.V.:

1)

Předseda EMRP a jeho zástupce jsou voleni výborem EMRP. Předsedou EMRP je automaticky jeden ze dvou místopředsedů EURAMET e.V. Předseda EMRP právně zastupuje EURAMET e.V. v záležitostech týkajících se EMRP.

2)

Výbor EMRP je složen z členů EURAMET (tj. národních metrologických institutů), jejichž země jsou zúčastněnými státy. Výbor EMRP je orgánem EMRP s rozhodovací pravomocí a odpovídá za veškeré záležitosti týkající se EMRP, včetně rozhodnutí o stanovení a aktualizaci programu, plánování výzev k předkládání návrhů, charakteristice rozpočtu, kritériích způsobilosti a výběru, skupině hodnotitelů, schválení pořadníku projektů EMRP, které mají být financovány, sledování pokroku financovaných projektů EMRP a o dohledu na přiměřené a řádné fungování sekretariátu s ohledem na EMRP. Výbor EMRP volí předsedu EMRP (který je automaticky místopředsedou EURAMET (EMRP)) a jeho zástupce.

3)

Vědecká rada je složena z vyvážené skupiny odborníků na vysoké úrovni z průmyslu, výzkumu, akademické obce a mezinárodních zúčastněných organizací. Vydává nezávislá strategická doporučení k záležitostem týkajícím se EMRP a v případě potřeby a na žádost předkládá zprávy nebo připomínky výboru EMRP; v každém případě však vydává stanovisko k jednotlivým výzvám k předkládání návrhů a cyklům výběru.

4)

Sekretariát je složen z osob zaměstnaných v EURAMET e.V. nebo dočasně přidělených do EURAMET e.V. Jeho struktura a úkoly se řídí jednacím řádem EURAMET e.V. Část sekretariátu odpovědnou za provádění EMRP hostí National Physical Laboratory, člen EURAMET e.V. ze Spojeného království (dále jen „hostící člen“).

5)

Vedoucím programu EMRP je vyšší řídící pracovník a v rámci prozatímního řešení může být dočasně přidělen hostícím členem. Vedoucí programu EMRP jedná ve všech záležitostech týkajících se EMRP výhradně pod přímým vedením EURAMET e.V. a podává zprávy jejím orgánům. EURAMET e.V. vytvoří účinné postupy, které zajistí, aby mezi vedoucím programu EMRP a žadateli, účastníky ani příjemci nedocházelo ke střetu zájmů.

III.   VÝHRADNÍ POVINNOSTI EURAMET E.V. A ZADÁVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH A LOGISTICKÝCH ÚKOLŮ PŘI PROVÁDĚNÍ EMRP HOSTÍCÍMU ČLENU FORMOU SUBDODÁVKY

Za provádění EMRP odpovídá výhradně EURAMET e.V. Spravuje finanční příspěvek Společenství do EMRP. Dále odpovídá zejména za:

i)

aktualizaci EMRP,

ii)

stanovení výzev k předkládání návrhů,

iii)

zveřejnění výzev k předkládání návrhů,

iv)

přijímání návrhů pro 1. a 2. fázi a návrhů grantů na podporu mobility začínajících výzkumných pracovníků,

v)

výběr nezávislých odborníků pro hodnocení,

vi)

přijímání jednotlivých posudků nezávislých odborníků a předsedání hodnotícím skupinám,

vii)

přijímání konečných rozhodnutí o výběru,

viii)

zahájení smluvních jednání a uzavření smluv s vybranými konsorcii pro projekty EMRP a ostatními příjemci,

ix)

přijímání veškerých stížností v souvislosti s výzvami a vyřizování těchto stížností,

x)

přijímání a přidělování finančního příspěvku Společenství a sledování jeho využití,

xi)

provádění plateb účastníkům financovaných projektů EMRP a příjemcům grantů,

xii)

vyřizování požadavků na předkládání zpráv Komisi (1).

Ačkoli výše uvedené povinnosti a rozhodování náleží výhradně EURAMET e.V., některé administrativní a logistické úkoly při provádění EMRP je možno zadat za úplatu hostícímu členovi formou subdodávky.

Tato administrativní a logistická podpora spočívá:

i)

v zajišťování správy a logistiky pro provádění postupů v souvislosti s výzvami k předkládání návrhů, včetně poskytnutí vyhrazené linky pomoci,

ii)

v poskytnutí podpory EURAMET e.V. při vypracování pokynů a jiné dokumentace,

iii)

v zajištění zvláštních internetových stránek,

iv)

v poskytování podpory při přípravě smluv, sledování projektů a přijímání opatření v návaznosti na projekty EMRP a granty pro výzkumné pracovníky,

v)

v podpoře výboru EMRP a předsedy EMRP podle potřeby.

Po dohodě s Komisí lze hostícímu členovi zadat formou subdodávky další úkoly v období, kdy EURAMET e.V. buduje svůj stálý sekretariát.


(1)  Sledování finančního příspěvku Společenství zahrnuje veškeré činnosti, které mají povahu kontroly a auditu, ex ante nebo ex post, a které jsou považovány za nezbytné pro uspokojivé provádění výkonných úkolů svěřených Komisí. Tyto činnosti mají zajistit přiměřenou jistotu o legálnosti a správnosti příslušných transakcí a způsobilosti uplatňovaných nákladů.


Top