Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/33


ROZHODNUTÍ RADY 2009/316/SVV

ze dne 6. dubna 2009

o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto rámcového rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 29 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že Unie si klade za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany. Tento cíl předpokládá systematickou výměnu informací z rejstříků trestů mezi příslušnými orgány členských států tak, aby bylo zaručeno vzájemné porozumění těmto informacím a efektivita takové výměny.

(2)

Předávání informací o odsouzeních státních příslušníků členských států jinými členskými státy na základě Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 není efektivní. Proto je na úrovni Evropské unie pro výměnu takovýchto informací zapotřebí efektivnějších a přístupnějších postupů.

(3)

Nutnost zlepšovat výměnu informací o odsouzeních byla označena za prioritní v prohlášení Evropské rady o boji proti terorismu z 25. a 26. března 2004 a byla následně znovu zdůrazněna v Haagském programu (3) a akčním plánu (4) pro jeho provádění. Elektronické propojení rejstříků trestů na úrovni Evropské unie dále uznala Evropská rada za politickou prioritu ve svých závěrech z 21. a 22. června 2007.

(4)

Elektronické propojení rejstříků trestů je součástí projektu E-justice, který Evropská rada v roce 2007 několikrát označila za prioritu.

(5)

V současnosti probíhá pilotní projekt s cílem propojit rejstříky trestů. Jeho výsledky představují hodnotný základ další práce na elektronické výměně informací na úrovni Evropské unie.

(6)

Cílem tohoto rozhodnutí je provést rámcové rozhodnutí 2009/315/SVV za účelem vybudování a rozvoje počítačového systému výměny informací o odsouzeních mezi členskými státy. Takovýto systém by měl umožnit sdělovat informace o odsouzeních ve snadno srozumitelné formě. Proto by měl být vytvořen standardizovaný formát umožňující výměnu informací v jednotné elektronické podobě, která bude snadno strojově přeložitelná, a jakékoli další způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních mezi ústředními orgány členských států.

(7)

Toto rozhodnutí vychází ze zásad stanovených rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a tyto zásady po technické stránce uplatňuje a doplňuje.

(8)

V rámcovém rozhodnutí 2009/315/SVV jsou vymezeny druhy údajů vkládaných do systému, účel vkládání těchto údajů, kritéria pro jejich vkládání, orgány mající přístup k údajům a některá zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů.

(9)

Toto rozhodnutí ani rámcové rozhodnutí 2009/315/SVV nezavádějí povinnost výměny informací o rozhodnutích jiné než trestní povahy.

(10)

Jelikož cílem tohoto rozhodnutí není harmonizace vnitrostátních systémů rejstříků trestů, odsuzující členský stát není povinen měnit svůj vnitřní systém rejstříků trestů, pokud jde o využití informací pro vnitrostátní účely.

(11)

Evropský informační systém rejstříků trestů (European Criminal Records Information System – ECRIS) je decentralizovaný systém informační technologie. Údaje z rejstříků trestů by měly být uchovávány výlučně v databázích provozovaných členskými státy a neměl by být možný přímý přístup po internetu k databázím rejstříků trestů jiných členských států. Členské státy by měly nést odpovědnost za provoz vnitrostátních databází rejstříků trestů a za efektivnost výměny informací mezi sebou. Společnou komunikační infrastrukturou ECRIS by měla zpočátku být síť Transevropských telematických služeb mezi správními orgány (S-TESTA). Všechny náklady na společnou komunikační infrastrukturu by měly být hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(12)

Referenční tabulky kategorií trestných činů a kategorií trestů a opatření uvedené v tomto rozhodnutí by měly usnadňovat strojový překlad a na základě používání systému kódů by měly umožňovat vzájemné porozumění předávaným informacím. Obsah tabulek je výsledkem analýzy potřeb všech 27 členských států. Analýza zohlednila kategorizaci v pilotním projektu a výsledek zkušebních seskupení různých trestných činů a trestů a opatření jednotlivých států. Pokud jde o tabulku trestných činů, zohlednila rovněž stávající harmonizované společné definice jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni a datové modely vytvořené Eurojustem a Europolem.

(13)

S cílem zajistit vzájemné porozumění společné kategorizaci a její transparentnost by každý členský stát měl předložit seznam svých trestných činů a trestů a opatření, které spadají do každé kategorie uvedené v příslušné tabulce. Členské státy mohou poskytnout popis trestných činů a trestů a opatření a s přihlédnutím k užitečnosti tohoto popisu by k tomu měly být vyzývány. K těmto informacím by měl být členským státům umožněn přístup.

(14)

Referenční tabulky kategorií trestných činů a kategorií trestů a opatření uvedené v tomto rozhodnutí nejsou určeny k zavedení právních ekvivalentů mezi trestnými činy a tresty či opatřeními existujícími na úrovni jednotlivých států. Představují nástroj, jehož cílem je pomoci příjemci lépe pochopit skutky a druhy trestů či opatření, jež jsou obsahem předávaných informací. Správnost uvedených kódů nemůže být ze strany členského státu poskytujícího informace plně zajištěna a neměl by být vyloučen výklad informací příslušnými orgány přijímajícího členského státu.

(15)

Referenční tabulky kategorií trestných činů a kategorií trestů a opatření by měly být přezkoumávány a aktualizovány postupem pro přijímání prováděcích opatření rozhodnutí podle Smlouvy o Evropské unii.

(16)

V souladu s postupy stanovenými Smlouvou o Evropské unii by se členské státy a Komise měly vzájemně informovat a konzultovat v Radě s cílem vytvořit nezávaznou příručku pro uživatele, která by se měla zabývat postupy výměny informací, a zejména způsoby zjišťování totožnosti pachatelů trestných činů, vzájemným porozuměním kategoriím trestných činů a trestů a opatření a vysvětlováním problematických vnitrostátních trestných činů a trestů či opatření, a s cílem zajistit nezbytnou koordinaci pro vývoj a provoz ECRIS.

(17)

Za účelem urychlení vývoje ECRIS by Komise měla přijmout řadu technických opatření na pomoc členským státům při přípravě technické infrastruktury pro propojení jejich databází rejstříků trestů. Komise může poskytnout referenční software pro provádění, tedy vhodný software umožňující členským státům provést toto propojení, jehož použití si členské státy mohou pro zavedení společného souboru protokolů pro výměnu informací mezi databázemi rejstříku trestů zvolit namísto vlastního softwaru pro propojení.

(18)

Na elektronickou výměnu informací z rejstříků trestů členských států by se mělo vztahovat rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (5), které při výměně informací mezi členskými státy stanoví odpovídající míru ochrany údajů a zároveň členským státům umožňuje vyžadovat při vnitrostátním zpracování údajů vyšší standardy ochrany.

(19)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž vývoje počítačového systému výměny informací o odsouzeních mezi členskými státy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států jednajících samostatně, a proto jej může být z důvodu potřeby koordinovaného opatření v Evropské unii lépe dosaženo na úrovni Evropské unie, může Rada přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity uvedenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(20)

Toto rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a zohledněné v Listině základních práv Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

Toto rozhodnutí rovněž stanoví prvky standardizovaného formátu pro elektronickou výměnu informací z rejstříků trestů mezi členskými státy, zejména informací o trestném činu, za nějž bylo vydáno odsouzení, a informací o obsahu odsouzení, jakož i další všeobecné a technické způsoby provádění související s organizováním a usnadněním výměny informací.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice stanovené v rámcovém rozhodnutí 2009/315/SVV.

Článek 3

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

1.   Systém ECRIS je decentralizovaným systémem informační technologie založeným na databázích rejstříků trestů v jednotlivých členských státech. Skládá se z těchto prvků:

a)

propojovací software vytvořený v souladu se společným souborem protokolů pro výměnu informací mezi databázemi rejstříků trestů v jednotlivých členských státech;

b)

společná komunikační infrastruktura, která poskytuje šifrovanou síť.

2.   Cílem tohoto rozhodnutí není zřízení jakékoli centralizované databáze rejstříků trestů. Všechny údaje z rejstříků trestů se uchovávají výhradně v databázích vedených členskými státy.

3.   Ústřední orgány členských států uvedené v článku 3 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV nemají přímý přístup po internetu k databázím rejstříků trestů jiných členských států. Pro zajištění důvěrnosti a integrity informací z rejstříků trestů zasílaných jiným členským státům se použijí nejlepší dostupné techniky určené společně členskými státy za podpory Komise.

4.   Odpovědnost za provoz propojovacího softwaru a databází uchovávajících, zasílajících a přijímajících informace z rejstříků trestů mají dotčené členské státy.

5.   Společnou komunikační strukturou je komunikační síť S-TESTA. Každá další verze této sítě nebo jakékoli alternativní zabezpečené sítě zajistí, aby zavedená společná komunikační infrastruktura splňovala i nadále podmínky stanovené v odstavci 6.

6.   Za provoz společné komunikační infrastruktury odpovídá Komise a tato infrastruktura splňuje nezbytné bezpečnostní požadavky a plně zohledňuje potřeby ECRIS.

7.   V zájmu zajištění účelného provozu ECRIS Komise poskytuje obecnou podporu a technickou pomoc, včetně sběru a sestavování statistických údajů uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. b) bodě i) a referenčního softwaru pro provádění.

8.   Aniž je dotčena možnost využít v souladu s platnými pravidly finanční programy Evropské unie, hradí každý členský stát své vlastní náklady související s prováděním, správou, používáním a údržbou své databáze rejstříků trestů a propojovacího softwaru uvedeného v odstavci 1.

Komise hradí náklady související s prováděním, správou, používáním, údržbou a budoucím vývojem společné komunikační infrastruktury ECRIS a s prováděním a budoucím vývojem referenčního softwaru pro provádění.

Článek 4

Formát předávání informací

1.   Při předávání informací podle čl. 4 odst. 2 a 3 a článku 7 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV, týkajících se názvu nebo právní kvalifikace trestného činu a příslušných ustanovení právních předpisů, uvedou členské státy pro jednotlivé trestné činy, které jsou předmětem předávání, odpovídající kód uvedený v tabulce trestných činů v příloze A. Pokud výjimečně daný trestný čin neodpovídá žádné konkrétní podkategorii, použije se pro tento konkrétní trestný čin kód „otevřené kategorie“ příslušné nebo nejbližší kategorie trestných činů, nebo pokud taková kategorie neexistuje, kód „jiné trestné činy“.

Členské státy mohou rovněž poskytovat dostupné informace týkající se stupně dokonání trestného činu a formy účasti na něm a případně existence úplného nebo částečného vynětí z trestní odpovědnosti nebo recidivy.

2.   Při předávání informací podle čl. 4 odst. 2 a 3 a článku 7 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV, týkajících se obsahu odsouzení, zejména trestu a jakýchkoli dodatečných sankcí, ochranných opatření a následných rozhodnutí, kterými se mění výkon trestu, uvedou členské státy pro jednotlivé tresty a opatření, které jsou předmětem předávání, odpovídající kód uvedený v tabulce trestů a opatření v příloze B. Pokud daný trest nebo dané opatření neodpovídá žádné konkrétní podkategorii, použije se pro tento konkrétní trest nebo opatření kód „otevřené kategorie“ příslušné nebo nejbližší kategorie trestů a opatření, nebo pokud taková kategorie neexistuje, kód „jiný trest či opatření“.

Členské státy rovněž poskytnou případné dostupné informace týkající se povahy nebo podmínek výkonu uloženého trestu nebo opatření v souladu s parametry přílohy B. Parametr „rozhodnutí jiné než trestní povahy“ se uvede pouze v případě, že informace o takovém opatření je při odpovědi na žádost o informace o odsouzení členským státem, jehož je daná osoba státním příslušníkem, poskytována dobrovolně.

Článek 5

Informace o vnitrostátních trestných činech, trestech a opatřeních

1.   Zejména za účelem vypracování nezávazné příručky pro uživatele uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) poskytnou členské státy generálnímu sekretariátu Rady tyto informace:

a)

seznam vnitrostátních trestných činů podle jednotlivých kategorií uvedených v tabulce trestných činů v příloze A. Seznam uvede název nebo právní kvalifikaci trestného činu a odkaz na příslušné ustanovení právních předpisů. Může též obsahovat krátký popis pojmových znaků skutkové podstaty trestného činu;

b)

seznam druhů trestů, možných dodatečných sankcí a ochranných opatření a případných následných rozhodnutí, kterými se mění výkon trestu, vymezených vnitrostátním právem podle jednotlivých kategorií uvedených v tabulce trestů a opatření v příloze B. Může též obsahovat krátký popis konkrétního trestu či opatření.

2.   Seznamy a popisy uvedené v odstavci 1 členské státy pravidelně aktualizují. Aktualizované informace se zasílají generálnímu sekretariátu Rady.

3.   Generální sekretariát Rady sdělí členským státům a Komisi informace, které obdržel podle tohoto článku.

Článek 6

Prováděcí opatření

1.   Rada přijímá kvalifikovanou většinou a po konzultaci s Evropským parlamentem nezbytné změny příloh A a B.

2.   Zástupci příslušných útvarů státních správ členských států a Komise se vzájemně informují a konzultují v Radě za účelem:

a)

vytvoření nezávazné příručky pro uživatele stanovující postup pro výměnu informací prostřednictvím ECRIS, která se zabývá především způsoby zjišťování totožnosti pachatelů a vzájemným porozuměním kategoriím trestných činů a trestů a opatření uvedeným v přílohách A a B;

b)

koordinace svých opatření pro vývoj a provoz ECRIS, která se týkají zejména:

i)

vytvoření systémů a postupů pro vedení protokolů umožňujících monitorování fungování ECRIS a vytváření statistik, jež neobsahují osobní údaje, týkajících se výměny informací z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS,

ii)

přijímání technických specifikací pro výměnu informací, včetně bezpečnostních požadavků, především společného souboru protokolů,

iii)

stanovení postupů pro ověření souladu vnitrostátních softwarových aplikací s technickými specifikacemi.

Článek 7

Zpráva

Útvary Komise pravidelně zveřejňují zprávu o výměně informací získaných z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS, která vychází především ze statistických údajů uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. b) bodě i). Poprvé se tato zpráva zveřejní jeden rok po předložení zprávy uvedené v čl. 13 odst. 3 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV.

Článek 8

Provedení a lhůty

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do dne 7. dubna 2012.

2.   Členské státy používají formát uvedený v článku 4 a dodržují způsoby organizování a usnadnění výměny informací stanovené tímto rozhodnutím ode dne oznámeného podle čl. 11 odst. 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV.

Článek 9

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 6. dubna 2009.

Za Radu

předseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Stanovisko ze dne 9. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.


PŘÍLOHA A

Společná tabulka kategorií trestných činů uvedená v článku 4

Parametry:

Stupeň dokonání:

Dokonaný čin

C

Pokus nebo příprava

A

Informace není předávána

Ø

Forma účasti

Pachatel

M

Pomocník a účastník nebo podněcovatel/organizátor, spiklenec

H

Informace není předávána

Ø

Vynětí z trestní odpovědnosti:

Nepříčetnost nebo zmenšená příčetnost

S

Recidiva

R


Kód

Kategorie a podkategorie trestných činů

0100 00

otevřená kategorie

Trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci mezinárodního trestního soudu

0101 00

Genocida

0102 00

Trestné činy proti lidskosti

0103 00

Válečné trestné činy

0200 00

otevřená kategorie

Účast na zločinném spolčení

0201 00

Vedení zločinného spolčení

0202 00

Úmyslná účast na trestné činnosti zločinného spolčení

0203 00

Úmyslná účast na jiné než trestné činnosti zločinného spolčení

0300 00

otevřená kategorie

Terorismus

0301 00

Vedení teroristické skupiny

0302 00

Úmyslná účast na činnosti teroristické skupiny

0303 00

Financování terorismu

0304 00

Veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu

0305 00

Nábor nebo výcvik k terorismu

0400 00

otevřená kategorie

Obchodování s lidmi

0401 00

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování druhých k práci nebo službám

0402 00

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování druhých k prostituci nebo za účelem jiných forem sexuálního vykořisťování

0403 00

Obchodování s lidmi za účelem odebrání orgánů nebo lidské tkáně

0404 00

Obchodování s lidmi za účelem otroctví, zacházení podobajícího se otroctví nebo nevolnictví

0405 00

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování nezletilých k práci nebo službám

0406 00

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování nezletilých k prostituci nebo za účelem jiných forem sexuálního vykořisťování nezletilých

0407 00

Obchodování s lidmi za účelem odebrání orgánů nebo lidské tkáně nezletilým

0408 00

Obchodování s lidmi za účelem otroctví, zacházení podobajícího se otroctví nebo nevolnictví nezletilých

0500 00

otevřená kategorie

Nedovolené obchodování (1) a jiné trestné činy související se zbraněmi, střelnými zbraněmi, jejich částmi a součástmi, střelivem a výbušninami

0501 00

Nedovolená výroba zbraní, střelných zbraní, jejich částí a součástí, střeliva a výbušnin

0502 00

Nedovolené obchodování se zbraněmi, střelnými zbraněmi, jejich částmi a součástmi, střelivem a výbušninami na vnitrostátní úrovni (2)

0503 00

Nedovolený vývoz nebo dovoz zbraní, střelných zbraní, jejich částí a součástí, střeliva a výbušnin

0504 00

Nedovolené držení nebo používání zbraní, střelných zbraní, jejich částí a součástí, střeliva a výbušnin

0600 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti životnímu prostředí

0601 00

Zničení nebo poškození chráněných druhů živočichů a rostlin

0602 00

Nedovolené vypouštění znečišťujících látek nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody

0603 00

Trestné činy související s odpady, včetně nebezpečných odpadů

0604 00

Trestné činy související s nedovoleným obchodováním (1) s chráněnými druhy živočichů a rostlin nebo s jejich částmi

0605 00

Trestné činy proti životnímu prostředí z nedbalosti

0700 00

otevřená kategorie

Trestné činy související s omamnými a psychotropními látkami nebo prekursory a další trestné činy proti veřejnému zdraví

0701 00

Trestné činy související s nedovoleným obchodováním (3) s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory nejenom pro vlastní potřebu

0702 00

Nedovolené užívání omamných a psychotropních látek a jejich nabytí, držení, výroba nebo příprava jen pro vlastní potřebu

0703 00

Pomoc při nedovoleném užívání omamných nebo psychotropních látek nebo podněcování k němu

0704 00

Výroba nebo příprava omamných látek nejenom pro vlastní potřebu

0800 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti osobám

0801 00

Úmyslné zabití

0802 00

Zvlášť závažné případy úmyslného zabití (4)

0803 00

Neúmyslné zabití

0804 00

Úmyslné zabití novorozeného dítěte matkou

0805 00

Nedovolené přerušení těhotenství

0806 00

Nedovolené poskytnutí eutanazie

0807 00

Trestné činy související se spácháním sebevraždy

0808 00

Násilí s následkem smrti

0809 00

Způsobení těžké újmy na zdraví, zohyzdění nebo trvalých následků

0810 00

Způsobení těžké újmy na zdraví, zohyzdění nebo trvalých následků z nedbalosti

0811 00

Způsobení méně závažné újmy na zdraví

0812 00

Způsobení méně závažné újmy na zdraví z nedbalosti

0813 00

Vystavení osoby nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví

0814 00

Mučení

0815 00

Neposkytnutí pomoci

0816 00

Trestné činy související s nedovoleným odebráním lidských orgánů nebo tkáně nebo s jejich odebráním bez souhlasu

0817 00

Trestné činy související s nedovoleným obchodováním (3) s lidskými orgány a tkáněmi

0818 00

Domácí násilí nebo vyhrožování

0900 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti svobodě, důstojnosti a dalším chráněným zájmům, včetně rasismu a xenofobie

0901 00

Únos, únos za účelem vymáhání výkupného, nezákonné omezování osobní svobody

0902 00

Neoprávněné zatčení nebo zbavení osobní svobody veřejným orgánem

0903 00

Braní rukojmí

0904 00

Únos vzdušného dopravního prostředku nebo plavidla

0905 00

Urážky, hanobení, pomluva, pohrdání

0906 00

Vyhrožování

0907 00

Nátlak, útisk, pronásledování, obtěžování či útok psychické nebo emocionální povahy

0908 00

Vydírání

0909 00

Zvlášť závažné případy vydírání

0910 00

Neoprávněné vniknutí do soukromého majetku

0911 00

Narušení soukromí jiné než neoprávněné vniknutí do soukromého majetku

0912 00

Trestné činy proti ochraně osobních údajů

0913 00

Nedovolené sledování údajů nebo komunikace

0914 00

Diskriminace na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženství nebo etnického původu

0915 00

Veřejné podněcování k rasové diskriminaci

0916 00

Veřejné podněcování k rasové nenávisti

0917 00

Vydírání

1000 00

otevřená kategorie

Sexuální trestné činy

1001 00

Znásilnění

1002 00

Zvlášť závažné případy znásilnění (5), kromě znásilnění nezletilé osoby

1003 00

Sexuální napadení

1004 00

Kuplířství

1005 00

Exhibicionistická jednání

1006 00

Sexuální obtěžování

1007 00

Prostituce

1008 00

Sexuální vykořisťování dětí

1009 00

Trestné činy související s dětskou pornografií nebo neslušným zobrazováním nezletilých osob

1010 00

Znásilnění nezletilé osoby

1011 00

Sexuální napadení nezletilé osoby

1100 00

otevřená kategorie

Trestné činy v oblasti rodinného práva

1101 00

Nedovolené sexuální vztahy blízkých rodinných příslušníků

1102 00

Dvojí manželství

1103 00

Zanedbání povinné výživy

1104 00

Zanedbání nebo opuštění nezletilé nebo zdravotně postižené osoby

1105 00

Nesplnění příkazu k vydání nezletilé osoby nebo její únos

1200 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti státu, veřejnému pořádku, výkonu spravedlnosti nebo veřejným činitelům

1201 00

Vyzvědačství

1202 00

Vlastizrada

1203 00

Trestné činy související s volbami a referendem

1204 00

Útok na život nebo zdraví hlavy státu

1205 00

Hanobení státu, národa nebo státních symbolů

1206 00

Urážka veřejného činitele nebo kladení odporu veřejnému činiteli

1207 00

Vydírání, útisk, nátlak na veřejného činitele

1208 00

Útok na veřejného činitele nebo vyhrožování veřejnému činiteli

1209 00

Trestné činy proti veřejnému pořádku, rušení veřejného klidu

1210 00

Násilí při sportovních akcích

1211 00

Krádež veřejných listin nebo úředních dokumentů

1212 00

Bránění nebo maření výkonu spravedlnosti, křivá výpověď v průběhu trestního či soudního řízení, křivé svědectví

1213 00

Protiprávní přisvojení totožnosti jiné osoby nebo veřejného činitele

1214 00

Útěk z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody

1300 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti veřejnému majetku nebo veřejným zájmům

1301 00

Podvod s veřejnými, sociálními nebo rodinnými dávkami

1302 00

Podvod týkající se evropských příspěvků či dávek

1303 00

Trestné činy související s nepovolenými hazardními hrami

1304 00

Obcházení pravidel pro zadávání veřejných zakázek

1305 00

Aktivní nebo pasivní korupce státního zaměstnance, veřejného činitele nebo veřejného orgánu

1306 00

Zpronevěra, zneužití a jiné neoprávněné použití majetku veřejným činitelem

1307 00

Zneužití pravomoci veřejného činitele

1400 00

otevřená kategorie

Daňové a celní trestné činy

1401 00

Daňové trestné činy

1402 00

Celní trestné činy

1500 00

otevřená kategorie

Hospodářské trestné činy a trestné činy související s obchodem

1501 00

Způsobení úpadku nebo podvodná insolvence

1502 00

Porušení účetních předpisů, zpronevěra, zatajení majetku nebo nedovolené navýšení pasiv společnosti

1503 00

Porušení pravidel hospodářské soutěže

1504 00

Legalizace výnosů z trestné činnosti

1505 00

Aktivní nebo pasivní korupce v soukromém sektoru

1506 00

Prozrazení tajemství nebo porušení povinnosti mlčenlivosti

1507 00

Zneužívání informací v obchodním styku

1600 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti majetku nebo poškozování věcí

1601 00

Neoprávněné přisvojení cizí věci

1602 00

Neoprávněné odebírání nebo odklon energie

1603 00

Podvodné jednání

1604 00

Obchodování s odcizenými věcmi

1605 00

Nedovolené obchodování (6) s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl

1606 00

Úmyslné poškození nebo zničení majetku

1607 00

Poškození nebo zničení majetku z nedbalosti

1608 00

Sabotáž

1609 00

Trestné činy porušování práv průmyslového nebo duševního vlastnictví

1610 00

Žhářství

1611 00

Žhářství s následkem smrti nebo újmy na zdraví

1612 00

Založení lesního požáru

1700 00

otevřená kategorie

Trestné činy krádeže

1701 00

Krádež

1702 00

Krádež po neoprávněném vniknutí do majetku

1703 00

Krádež za použití násilí nebo zbraní nebo za použití hrozby násilím nebo zbraní proti osobám

1704 00

Formy krádeže s přitěžujícími okolnostmi, nezahrnující použití násilí nebo zbraní či použití hrozby násilí nebo zbraní, vůči osobám

1800 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti informačním systémům a jiná trestná činnost související s informačními systémy

1801 00

Neoprávněný přístup k informačním systémům

1802 00

Neoprávněné zasahování do informačních systémů

1803 00

Neoprávněné zasahování do údajů

1804 00

Výroba, držení a šíření počítačových zařízení nebo údajů umožňujících spáchání trestných činů proti informačním systémům nebo obchodování s těmito počítačovými zařízeními nebo údaji

1900 00

otevřená kategorie

Padělání platebních prostředků

1901 00

Padělání nebo pozměňování peněz včetně eura

1902 00

Padělání bezhotovostních platebních prostředků

1903 00

Padělání nebo pozměňování cenin

1904 00

Uvádění do oběhu nebo používání padělaných nebo pozměněných peněz, bezhotovostních platebních prostředků nebo cenin

1905 00

Držení zařízení k padělání nebo pozměňování peněz nebo cenin

2000 00

otevřená kategorie

Padělání dokumentů

2001 00

Padělání veřejné listiny nebo úředního dokumentu soukromou osobou

2002 00

Padělání veřejné listiny státním zaměstnancem nebo veřejným činitelem

2003 00

Dodání nebo nabytí padělané veřejné listiny nebo úředního dokumentu; dodání nebo nabytí padělané veřejné listiny nebo úředního dokumentu státním zaměstnancem nebo veřejným činitelem

2004 00

Užití padělaných veřejných listin nebo úředních dokumentů

2005 00

Držení zařízení k padělání veřejných listin nebo úředních dokumentů

2006 00

Padělání soukromých dokumentů soukromou osobou

2100 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti dopravním předpisům

2101 00

Nebezpečné řízení vozidla

2102 00

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

2103 00

Řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění nebo při zadržení řidičského průkazu

2104 00

Nezastavení po dopravní nehodě

2105 00

Vyhnutí se silniční kontrole

2106 00

Trestné činy související se silniční dopravou

2200 00

otevřená kategorie

Trestné činy v oblasti pracovního práva

2201 00

Nedovolené zaměstnávání

2202 00

Trestné činy související s odměňováním včetně příspěvků na sociální zabezpečení

2203 00

Trestné činy související s pracovními podmínkami a bezpečností a ochranou zdraví při práci

2204 00

Trestné činy související s přístupem k povolání a jeho výkonem

2205 00

Trestné činy související s pracovní dobou a dobou odpočinku

2300 00

otevřená kategorie

Trestné činy proti právním předpisům v oblasti migrace

2301 00

Neoprávněný vstup nebo pobyt

2302 00

Napomáhání k neoprávněnému vstupu a pobytu

2400 00

otevřená kategorie

Trestné činy vojenské

2500 00

otevřená kategorie

Trestné činy související s hormony a jinými růstovými stimulátory

2501 00

Nedovolený dovoz, vývoz nebo dodávání hormonů a jiných růstových stimulátorů

2600 00

otevřená kategorie

Trestné činy související s jadernými materiály nebo jinými nebezpečnými radioaktivními látkami

2601 00

Nedovolený dovoz, vývoz, dodání nebo nabytí jaderných nebo radioaktivních materiálů

2700 00

otevřená kategorie

Jiné trestné činy

2701 00

Jiné úmyslné trestné činy

2702 00

Jiné trestné činy z nedbalosti


(1)  Není-li v této kategorii stanoveno jinak, rozumí se „obchodováním“ dovoz, vývoz, nabytí, prodej, dodání, pohyb nebo přesun.

(2)  Pro účely této podkategorie zahrnuje obchodování nabytí, prodej, dodání, pohyb nebo přesun.

(3)  Pro účely této podkategorie zahrnuje obchodování dovoz, vývoz, nabytí, prodej, dodání, pohyb nebo přesun.

(4)  Například: zvlášť přitěžující okolnosti.

(5)  Například znásilnění zvlášť zavrženíhodným způsobem.

(6)  Obchodování zahrnuje dovoz, vývoz, nabytí, prodej, dodání, pohyb nebo přesun.


PŘÍLOHA B

Společná tabulka trestů a opatření uvedená v článku 4

Kód

Kategorie a podkategorie trestů a opatření

1000

otevřená kategorie

Odnětí svobody

1001

Trest odnětí svobody

1002

Trest odnětí svobody na doživotí

2000

otevřená kategorie

Omezení osobní svobody

2001

Zákaz vstupu na určitá místa

2002

Omezení cestování do zahraničí

2003

Zákaz zdržování se na určitých místech

2004

Zákaz vstupu na veřejnou akci

2005

Zákaz vstupovat jakýmkoliv způsobem do kontaktu s určitými osobami

2006

Uložení elektronického dozoru (1)

2007

Povinnost hlásit se v určené době určenému orgánu

2008

Povinnost zdržovat se / pobývat na určitém místě

2009

Povinnost nacházet se v určenou dobu v místě bydliště

2010

Povinnost dodržovat probační opatření nařízená soudem včetně povinnosti zůstat pod dohledem

3000

otevřená kategorie

Zákaz výkonu určitého práva nebo funkce

3001

Zbavení funkce

3002

Zbavení nebo pozastavení práva zastávat veřejnou funkci nebo do ní být jmenován

3003

Zbavení nebo pozastavení práva volit nebo být volen

3004

Zbavení možnosti uzavírat smlouvy s veřejnou správou

3005

Nezpůsobilost získávat veřejné dotace

3006

Odnětí řidičského oprávnění (2)

3007

Pozastavení platnosti řidičského oprávnění

3008

Zákaz řízení určitých motorových vozidel

3009

Zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti

3010

Zbavení nebo pozastavení práva účastnit se soudního řízení jako znalec / svědek pod přísahou / přísedící

3011

Zbavení nebo pozastavení práva být poručníkem nebo opatrovníkem (3)

3012

Zbavení nebo pozastavení práva používat vyznamenání nebo titul

3013

Zákaz výkonu povolání, obchodní nebo společenské činnosti

3014

Zákaz práce nebo činnosti s nezletilými

3015

Povinnost uzavřít podnik

3016

Zákaz držení nebo nošení zbraní

3017

Odnětí povolení k lovu nebo rybolovu

3018

Zákaz vystavování šeků nebo používání platebních/kreditních karet

3019

Zákaz chování zvířat

3020

Zákaz držení nebo používání některých předmětů kromě zbraní

3021

Zákaz hraní některých her / provozování některých sportů

4000

otevřená kategorie

Zákaz pobytu nebo vyhoštění

4001

Zákaz pobytu na území státu

4002

Vyhoštění z území státu

5000

otevřená kategorie

Osobní povinnost

5001

Povinnost podstoupit léčbu nebo jiné formy terapie

5002

Povinnost účastnit se sociálně výchovného programu

5003

Povinnost být v péči nebo pod dozorem rodiny

5004

Výchovná opatření

5005

Sociálně soudní dohled

5006

Povinnost vzdělávat se / pracovat

5007

Povinnost poskytnout informace justičním orgánům

5008

Povinnost zveřejnit rozsudek

5009

Povinnost nahradit škodu způsobenou trestným činem

6000

otevřená kategorie

Trest související s osobním majetkem

6001

Propadnutí věci

6002

Zničení věci

6003

Oprava

7000

otevřená kategorie

Umístění do ústavu

7001

Umístění do psychiatrické léčebny

7002

Umístění do léčebny drogově závislých

7003

Umístění do nápravně výchovného ústavu

8000

otevřená kategorie

Peněžitý trest

8001

Pokuta

8002

Denní pokuta (4)

8003

Pokuta ve prospěch zvláštního příjemce (5)

9000

otevřená kategorie

Pracovní trest

9001

Obecně prospěšná služba nebo práce

9002

Obecně prospěšná služba nebo práce doplněná jinými omezujícími opatřeními

10000

otevřená kategorie

Vojenský trest

10001

Ztráta vojenské hodnosti (6)

10002

Propuštění z ozbrojených sil

10003

Vojenské vězení

11000

otevřená kategorie

Upuštění od potrestání, podmíněné upuštění od potrestání, výstraha

12000

otevřená kategorie

Jiný trest či opatření


Parametry (uvedou se, jsou-li použitelné)

ø

Trest

m

Opatření

a

Podmíněný odklad výkonu trestu/opatření

b

Částečně podmíněný odklad výkonu trestu/opatření

c

Podmíněný odklad výkonu trestu/opatření s probací/dohledem

d

Částečně podmíněný odklad výkonu trestu/opatření s probací/dohledem

e

Přeměna trestu/opatření

f

Alternativní trest/opatření uložený/é jako hlavní trest

g

Alternativní trest/opatření uložený/é původně v případě nevykonání hlavního trestu

h

Zrušení podmíněného odkladu výkonu trestu/opatření

i

Následné stanovení souhrnného trestu

j

Přerušení/odložení výkonu trestu/opatření (7)

k

Upuštění od výkonu trestu

l

Upuštění od výkonu podmíněně odloženého výkonu trestu

n

Konec výkonu trestu

o

Udělení milosti

p

Amnestie

q

Podmíněné propuštění (propuštění osoby před koncem výkonu trestu za jistých podmínek)

r

Zahlazení (s vymazáním trestu z rejstříku trestů či bez něj)

s

Zvláštní tresty nebo opatření pro nezletilé

t

Rozhodnutí jiné než trestní povahy (8)


(1)  Fixními nebo mobilními prostředky.

(2)  Pro získání nového řidičského oprávnění je nutná nová žádost.

(3)  Poručník nebo opatrovník nesvéprávné osoby nebo nezletilého dítěte.

(4)  Pokuta vyjádřená v částce za den.

(5)  Např. ve prospěch instituce, sdružení, nadace nebo oběti.

(6)  Snížení vojenské hodnosti.

(7)  Nemá za následek vyhnutí se výkonu trestu.

(8)  Tento parametr bude uveden pouze v případě, že taková informace je poskytována v odpověď na žádost obdrženou členským státem státní příslušnosti dané osoby.


Top