EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Nařízení Komise (ES) č. 1346/2008 ze dne 23. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Implicitně zrušeno 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/79


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1346/2008

ze dne 23. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 148 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), která byla schválena rozhodnutím Rady 2008/870/ES (3), se Společenství zavazuje na hospodářský rok 2008/09 zvýšit Kubě stávající objem celní kvóty o 20 000 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci s celní sazbou 98 EUR za tunu.

(2)

Uvedená kvóta by měla být otevřena a spravována v souladu s nařízením (ES) č. 950/2006 (4) jako „koncesní cukr CXL“.

(3)

Aby se zamezilo spekulacím s dovozními licencemi na dovozní kvóty přidělené dané zemi, měla by se ustanovit omezení žádostí o dovozní licence na ty hospodářské subjekty, které se mohou prokázat vývozní licencí vydanou příslušným orgánem vyvážející země.

(4)

Nařízení (ES) č. 950/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 950/2006 se mění takto:

1)

V článku 24 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   V hospodářském roce 2008/09 jsou otevřeny celní kvóty na celkem 126 925 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 jako koncesní cukr CXL se clem ve výši 98 EUR za tunu.

2.   Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:

Kuba

78 969 tun,

Brazílie

34 054 tun,

Austrálie

9 925 tun,

ostatní třetí země

3 977 tun.“

2)

V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:

„K žádosti o dovozní licence týkající se Kuby, Brazílie a Austrálie se připojí originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány vyvážející země podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na stejné množství, jaké je uvedeno na žádosti o licenci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.


Top