EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitně zrušeno 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/80


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2008

ze dne 15. prosince 2008,

kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského Společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zvláště čl. 20 odst. 3, čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 2 a čl. 38 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 834/2007, a zvláště čl. 20 uvedeného nařízení, stanoví základní požadavky na výrobu ekologických kvasinek. Prováděcí pravidla pro tyto požadavky by mělo stanovit nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

Protože by měla být zavedena ustanovení týkající se výroby ekologických kvasinek, oblast působnosti nařízení (ES) č. 889/2008 by nyní měla zahrnovat také kvasinky používané jako potraviny nebo krmivo.

(3)

Aby se ekologickým zemědělcům pomohlo nalézt dostatečné zásoby krmiva pro jejich zvířata a aby se usnadnila proměna na ekologické oblasti v zájmu uspokojení poptávky spotřebitelů po ekologických produktech, je vhodné povolit v krmné dávce ekologických chovaných zvířat použití až 100 % krmiv vyprodukovaných během období přechodu na ekologickou produkci ve vlastním hospodářství zemědělců.

(4)

Podle přílohy VI B nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (3) byly povoleny pro ekologické zpracování pouze enzymy běžně používané při přípravě, enzymy používané jako potravinářské přídatné látky by musely být na seznamu povolených potravinářských přídatných látek v příloze VI A A.1 uvedeného nařízení. V nových prováděcích pravidlech je zapotřebí toto ustanovení znovu zavést.

(5)

Protože se kvasinky nepokládají za zemědělský produkt podle čl. 32 odst. 3 Smlouvy a aby se umožnilo označování ekologických kvasinek za ekologické, je zapotřebí změnit ustanovení o výpočtu složek. Výpočet kvasinek a kvasničných produktů jako zemědělských složek bude ale povinný od 31. prosince 2013. Dotyčné odvětví toto období potřebuje, aby se mohlo přizpůsobit.

(6)

V některých oblastech EU je v určitém ročním období tradicí dekorativně barvit uvařená vejce a vzhledem k tomu, že ekologická vejce se též mohou barvit a mohou být uvedena na trh, některé členské státy požádaly o povolení barviv pro tento účel a panel nezávislých odborníků zkoumal určitá barviva a určité další látky pro desinfekci a konzervaci uvařených vajec (4) a došel k názoru, že řada přírodních barviv by mohla být povolena a dočasně též syntetické formy oxidů a hydroxidů železa. Vzhledem k místnímu a sezónnímu charakteru výroby je ale vhodné udělit příslušným orgánům způsobilost pro vydávání příslušných povolení.

(7)

Podle doporučení panelu pro ekologické kvasinky (5) by některé produkty a látky potřebné k výrobě ekologických kvasinek, přípravě a úpravě kvasinek do konečné formy ke komerční distribuci měly být povoleny v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 834/2007. Článek 20 uvedeného nařízení stanoví, že pro výrobu ekologických kvasinek se použijí pouze ekologicky získané substráty a že by ekologické kvasinky neměly být obsaženy v ekologických potravinách nebo krmivu společně s jinými než ekologickými kvasinkami. Panel odborníků ale ve svých závěrech ze dne 10. července 2008 doporučil dočasně povolit 5 % jiného než ekologického kvasničného extraktu, do té doby, než bude ekologický kvasničný extrakt dostupný jako doplňkový substrát pro výrobu ekologických kvasinek, které jsou zdrojem dusíku, fosforu, vitaminů a minerálů. V souladu s pravidly pružnosti podle čl. 22 odst. 2 písm. e) uvedeného nařízení by 5 % jiného než ekologického kvasničného extraktu mělo být povoleno pro výrobu ekologických kvasinek.

(8)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Změny by se měly začít používat současně s nařízením (ES) č. 889/2008.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 2 se zrušuje písmeno d).

2)

V článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Je povoleno zařazení krmiv z přechodného období do krmné dávky až do výše 30 % krmného receptu v průměru. Pokud krmiva z přechodného období pocházejí z některé jednotky daného zemědělského podniku, může být toto množství zvýšeno až na 100 %.“

3)

Článek 27 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. b) se doplňuje tato věta:

„Enzymy, které se použijí jako potravinářské přídatné látky, musí však být na seznamu v příloze VIII oddílu A.“

b)

v odstavci 2 se vkládá toto písmeno:

„c)

kvasinky a kvasinkové produkty se počítají jako složky zemědělského původu od 31. prosince 2013.“

c)

Doplňuje se odstavec 4, který zní:

„4.   Pro tradiční dekorativní barvení skořápek uvařených vajec vyráběných s úmyslem uvést je v daném ročním období na trh mohou příslušné orgány povolit pro výše zmíněné období použití přírodních barviv a přírodních látek na povrchovou úpravu. Toto povolení může až do dne 31. prosince 2013 zahrnovat syntetické formy oxidů a hydroxidů železa. Povolení se oznámí Komisi a členským státům.“

4)

Vkládá se nový článek 27a, který zní:

„Článek 27a

Pro účely uplatňování čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 lze při výrobě, přípravě a úpravě kvasinek do konečné formy ke komerční distribuci používat pouze tyto látky:

a)

látky uvedené v příloze VIII oddílu C tohoto nařízení;

b)

produkty a látky uvedené v čl. 27 odst. 1 písm. b) a e) tohoto nařízení.“

5)

V kapitole 6 hlavě II se vkládá nový oddíl 3a, který zní:

„Oddíl 3a

Výjimečná pravidla produkce týkající se specifických produktů a látek při zpracování v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 46a

Přidání jiného než ekologického kvasničného extraktu

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007, je povoleno pro výrobu ekologických kvasinek přidání až 5 % jiného než ekologického kvasničného extraktu nebo autolyzátu k substrátu (vypočtenému jako sušina), pokud hospodářské subjekty nemohou získat kvasničný extrakt nebo autolyzát z ekologické výroby.

Dostupnost ekologického kvasničného extraktu se přezkoumá do dne 31. prosince 2013, aby se rozhodlo o zrušení tohoto ustanovení.“

6)

Příloha VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 se zrušuje a nahrazuje nařízením (ES) č. 834/2007 s účinkem ode dne 1. ledna 2009.

(4)  Doporučení skupiny nezávislých odborníků ohledně „použití barvicích činidel na vaječné skořápky velikonočních ekologických vajec“; www.organic-farming.europa.eu

(5)  Doporučení skupiny nezávislých odborníků ohledně „ustanovení o ekologických kvasinkách“; www.organic-farming.europa.eu


PŘÍLOHA

Příloha VIII nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

Název přílohy VIII se nahrazuje tímto:

2)

Doplňuje se nový oddíl C, který zní:

„ODDÍL C –   ČINIDLA POUŽÍVANÁ PŘI VÝROBĚ KVASINEK A KVASNIČNÝCH PRODUKTŮ

Název

Primární kvasinky

Příprava/úprava kvasinek do konečné formy

Specifické podmínky

chlorid vápenatý

X

 

 

oxid uhličitý

X

X

 

kyselina citronová

X

 

pro regulaci pH při výrobě kvasinek

kyselina mléčná

X

 

pro regulaci pH při výrobě kvasinek

dusík

X

X

 

kyslík

X

X

 

bramborový škrob

X

X

pro filtraci

uhličitan sodný

X

X

pro regulaci pH

rostlinné oleje

X

X

masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo“


Top