Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 760/2008

ze dne 31. července 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. i) a články 192 a 194 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 ze dne 24. července 1990, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry (2), se zrušuje nařízením (ES) č. 1234/2007 od 1. července 2008.

(2)

Ustanovení článku 3 nařízení (EHS) č. 2204/90 týkající se výměny informací a kontrolních a správních opatření nebyla začleněna do nařízení (ES) č. 1234/2007. Podle článků 192 a 194 nařízení (ES) č. 1234/2007 by uvedená ustanovení měla být začleněna do nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 (3).

(3)

V zájmu jasnosti a účelnosti by se nařízení (ES) č. 1547/2006 mělo zrušit a nahradit novým nařízením.

(4)

Článek 119 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že používání kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů podléhá předchozímu povolení. Je nutné stanovit prováděcí pravidla pro udělování takových povolení s ohledem na požadavky týkající se kontroly podniků. Aby se usnadnilo provádění a sledování odchylek, měla by být dotyčná povolení udělována na konkrétní období.

(5)

Ustanovení čl. 121 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že maximální procentní obsah kaseinu a kaseinátů v sýrech musí být stanoven na základě objektivních kritérií stanovených s ohledem na technologické požadavky. Je vhodné stanovit tyto procentní obsahy na základě dostupných poznatků na úrovni Společenství. S cílem usnadnit kontroly dodržování tohoto ustanovení je vhodné stanovit procentní obsahy celkově, a ne pro jednotlivé výrobky, aniž by byly dotčeny přísnější normy na vnitrostátní úrovni.

(6)

Při používání kaseinu nebo kaseinátů v sýrech by měly být dodržovány mezinárodní normy pro sýry, zejména pokud jde o poměr mezi bílkovinami syrovátky a kaseinem (4).

(7)

Je třeba stanovit prováděcí pravidla týkající se kontrol a sankcí se zřetelem na strukturu tohoto odvětví. Výše sankcí by se měla stanovit poté, až bude znovu zavedena podpora podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(8)

Aniž by byly dotčeny vnitrostátní sankce za použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů bez povolení, je vhodné, pokud je výše podpory stanovena podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007, vyžadovat sankci stanovenou na jedné straně na základě hodnoty kaseinu a kaseinátů a na druhé straně na základě hodnoty odpovídajícího množství sušeného odstředěného mléka, aby se přinejmenším odstranily hospodářské výhody vyplývající z nepovoleného používání. Pokud je podpora produkce kaseinu a kaseinátů stanovena na nulu, je vhodné nestanovit výši sankcí.

(9)

Ustanovení čl. 204 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že nařízení se použije v odvětví mléka a mléčných výrobků, s výjimkou části II hlavy I kapitoly III, ode dne 1. července 2008. Od uvedeného dne se zrušuje nařízení (EHS) č. 2204/90. Toto nařízení by se proto mělo použít ode dne 1. července 2008.

(10)

Aby se mohlo odvětví přizpůsobit začlenění nových maximálních procentních obsahů a jejich rozšíření na další sýry, měla by mu být poskytnuta odchylka v délce šesti měsíců.

(11)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Povolení uvedená v článku 119 nařízení (ES) č. 1234/2007 se na žádost dotyčného podniku udělují na období 12 měsíců pod podmínkou, že se podnik předtím písemně zaváže přijmout a dodržovat ustanovení článku 3 tohoto nařízení.

2.   Povolení se vydávají s pořadovým číslem pro každý podnik nebo případně pro každou výrobní jednotku.

3.   Povolení se mohou s ohledem na žádost dotyčného podniku vztahovat na jeden nebo více druhů sýra.

Článek 2

1.   Maximální procentní obsah uvedený v čl. 121 písm. i) bodě i) nařízení (ES) č. 1234/2007, který má být obsažen v produktech kódu KN 0406, je 10 %. Vztahuje se na hmotnost sýrů, které vyrobil daný podnik nebo výrobní jednotka během období šesti měsíců.

Sýry s přidaným kaseinem nebo kaseináty nesmí překročit poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinovými bílkovinami v mléce a musí být dodrženy vnitrostátní právní předpisy země výroby týkající se používání kaseinu a kaseinátů.

2.   Odchylně od odstavce 1 činí do 31. prosince 2008 maximální procentní obsah uvedený v prvním pododstavci uvedeného odstavce 5 % u:

a)

tavených sýrů kódu KN 0406 30;

b)

strouhaných tavených sýrů kódu KN ex 0406 20 vyrobených kontinuálním způsobem výroby bez přídavku již vyrobeného taveného sýra;

c)

práškových tavených sýrů kódu KN ex 0406 20 vyrobených kontinuálním způsobem výroby bez přídavku již vyrobeného taveného sýra.

Článek 3

1.   Podniky:

a)

nahlásí příslušnému orgánu množství a druhy vyrobených sýrů, jakož i množství kaseinu a kaseinátů obsažených v jednotlivých produktech;

b)

povedou skladové účetnictví, které umožňuje ověřit množství a druhy vyrobených sýrů, množství zakoupeného a/nebo vyrobeného kaseinu a kaseinátů, jakož i jejich místo určení a/nebo použití.

2.   Skladové účetnictví podle odst. 1 písm. b) zahrnuje údaje o původu, složení a množství surovin použitých při výrobě sýrů. Členské státy mohou požadovat odběr vzorků za účelem kontroly uvedených údajů. Členské státy dbají na to, aby bylo zaručeno důvěrné zacházení se získanými údaji.

Článek 4

1.   Členské státy zajistí dodržování tohoto nařízení prostřednictvím správních a fyzických kontrol, zejména:

a)

častých neohlášených kontrol na místě, jejichž cílem je zkontrolovat a porovnat skladové účetnictví na jedné straně a příslušné obchodní doklady a skutečně držené zásoby na straně druhé; tyto kontroly provádějí u reprezentativního počtu hlášení uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a);

b)

namátkových kontrol podniků, které vyrábějí sýry a jimž nebylo uděleno povolení.

2.   Každý podnik, kterému bylo uděleno povolení, je kontrolován nejméně jednou za rok.

Článek 5

Členské státy vedou záznamy o

a)

počtu udělených a/nebo odejmutých povolení;

b)

množství kaseinu a kaseinátů ohlášeného v rámci povolení a o množství vyrobených sýrů;

c)

případů, v nichž došlo k použití kaseinu a/nebo kaseinátů buďto bez povolení, nebo bez dodržení stanovených procentních obsahů, s uvedením nepovoleného množství použitého kaseinu nebo kaseinátů.

Článek 6

1.   Aniž by byly dotčeny sankce stanovené dotčenými členskými státy, podléhá použití kaseinu a kaseinátů bez povolení sankci. Sankce se stanoví poté, až bude pozměněna míra podpory podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Částky vybrané podle odstavce 1 se považují za účelově vázané příjmy v souladu s článkem 12 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (5) a vykazují se Komisi v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 7

1.   Nařízení (ES) č. 1547/2006 se zrušuje.

Povolení udělená v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1547/2006 však zůstávají v platnosti až do doby, kdy jejich platnost skončí.

2.   Odkazy na zrušené nařízení a na článek 3 nařízení (EHS) č. 2204/90 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008. Ustanovení čl. 2 odst. 1 se však použije ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 201, 31.7.1990, s. 7. Nařízení ve znění nařízením (ES) č. 2583/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 8.

(4)  Codex Alimentarius – obecná norma pro sýry (CODEX STAN A-6, pozměněná v roce 2006).

(5)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1547/2006

Nařízení (EHS) č. 2204/90

Toto nařízení

články 1 a 2

 

články 1 a 2

 

čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

čl. 3 odst. 1

 

čl. 3 odst. 1 písm. c)

čl. 4 odst. 1

čl. 3 odst. 1

 

čl. 3 odst. 2

čl. 3 odst. 2

 

čl. 4 odst. 2

čl. 3 odst. 3

 

čl. 5 písm. c)

čl. 4 odst. 1

 

článek 6

čl. 4 odst. 2

 

článek 5

 

čl. 5 písm. a) a b)

článek 6

 

 

článek 7

článek 7

 

článek 8

příloha I

 

příloha II

 

příloha III

 


Top