Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

Nařízení Komise (ES) č. 629/2008 ze dne 2. července 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 629/2008

ze dne 2. července 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně maximálních limitů olova, kadmia a rtuti.

(2)

Za účelem ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících látek na úrovních, které nevzbuzují obavy z ohrožení zdraví. Maximální limity olova, kadmia a rtuti musí být bezpečné a tak nízké, jak jen lze rozumně dosáhnout při správných výrobních, zemědělských a rybolovných postupech.

(3)

Na základě nových informací správné zemědělské a rybolovné postupy neumožňují udržet hladinu olova, kadmia a rtuti v některých vodních druzích a houbách na úrovni požadované podle přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006. Proto je nezbytné přezkoumat maximální limity těchto kontaminujících látek, a zároveň zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů.

(4)

V některých doplňcích stravy, tak jak jsou definované v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (3), byly zjištěny vysoké hladiny olova, kadmia a rtuti, které byly oznámeny prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Ukázalo se, že tyto doplňky stravy mohou významně přispět k expozici lidí olovu, kadmiu a rtuti. Za účelem ochrany veřejného zdraví je proto vhodné stanovit maximální limity olova, kadmia a rtuti v doplňcích stravy. Tyto maximální limity musí být bezpečné a tak nízké, jak jen lze rozumně dosáhnout při správných výrobních postupech.

(5)

V mořských řasách se přirozeně hromadí kadmium. V doplňcích stravy složených výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas nebo z produktů získávaných z mořských řas mohou být proto hladiny kadmia vyšší než v jiných doplňcích stravy. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba stanovit pro doplňky stravy složené výhradně nebo zejména z mořských řas vyšší maximální limity kadmia.

(6)

Členským státům a provozovatelům potravinářských podniků by měl být dán čas přizpůsobit se novým maximálním limitům pro doplňky stravy. Uplatňování maximálních limitů pro doplňky stravy by proto mělo být odloženo.

(7)

Je třeba pozměnit poznámku pod čarou č. 1 nařízení (ES) č. 1881/2006, aby bylo jasné, že maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy.

(8)

Doporučení Komise 2007/196/ES ze dne 28. března 2007 o monitorování přítomnosti furanu v potravinách (4) a doporučení Komise 2007/331/ES ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (5) zavedly nová doporučení pro monitorování. Ustanovení nařízení (ES) č. 1881/2006 týkající se monitorování a předávání zpráv je proto třeba doplnit odkazem na tato nová doporučení. Zjišťování týkající se polycyklických aromatických uhlovodíků stanovená v doporučení Komise 2005/108/ES (6) byla dokončena. Odkaz na uvedené doporučení proto může být zrušen.

(9)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy by měly Komisi předkládat zprávy o zjištěních týkajících se aflatoxinů, dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a jiných PCB než s dioxinovým efektem podle rozhodnutí Komise 2006/504/ES (7) a doporučení Komise 2006/794/ES (8). Členské státy by měly úřadu EFSA předkládat zprávy o zjištěních týkajících se akrylamidu a furanu podle doporučení Komise 2007/196/ES (9) a doporučení Komise 2007/331/ES (10).

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Maximální limity stanovené v bodech 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 a 3.3.3 přílohy se použijí od 1. července 2009. Nepoužijí se na produkty uvedené na trh v souladu s právními předpisy před 1. červencem 2009. Důkazní břemeno ohledně doby uvedení těchto produktů na trh nese provozovatel potravinářského podniku.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1126/2007 (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51. Směrnice ve znění směrnice Komise 2006/37/ES (Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 32).

(4)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 33.

(6)  Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.

(8)  Úř. věst. L 322, 22.11.2006, s. 24.

(9)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 56.

(10)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 33.“


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V pododdíle 3.1 (Olovo) se bod 3.1.11 nahrazuje následujícím zněním a doplňuje se nový bod 3.1.18:

„3.1.11

Košťálová zelenina, listová zelenina a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,30

3.1.18

Doplňky stravy (1)

3,0

2)

Pododdíl 3.2 (Kadmium) se nahrazuje tímto:

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Maso (s výjimkou drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže (6)

0,050

3.2.2

Koňské maso kromě drobů (6)

0,20

3.2.3

Játra skotu, ovcí, prasat a drůbeže a koní (6)

0,50

3.2.4

Ledviny skotu, ovcí, prasat a drůbeže a koní (6)

1,0

3.2.5

Svalovina ryb (24)(25), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.6, 3.2.7 a 3.2.8

0,050

3.2.6

Svalovina těchto ryb (24)(25):

 

pelamida obecná (Sarda sarda)

 

mořan obecný (Diplodus vulgaris)

 

úhoř říční (Anguilla anguilla)

 

cípal šedý (Mugil labrosus labrosus)

 

kranasi (Trachurus spp.)

 

ryby druhu (Luvarus imperialis)

 

makrela (Scomber spp.)

 

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

 

sardinky (Sardinops spp.)

 

tuňák (rodu Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

 

ryby druhu Dicologoglossa cuneata

0,10

3.2.7

Svalovina těchto ryb (24)(25):

tuňák rodu Auxis

0,20

3.2.8

Svalovina těchto ryb (24)(25):

 

sardele (Engraulis spp.)

 

mečoun obecný (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Korýši, kromě hnědého krabího masa a kromě masa z hlavy a hrudi humra a podobných velkých korýšů (Nephropidae a Palinuridae26)

0,50

3.2.10

Mlži (26)

1,0

3.2.11

Hlavonožci (bez vnitřností) (26)

1,0

3.2.12

Obiloviny, kromě otrub, klíčků, pšenice a rýže

0,10

3.2.13

Otruby, klíčky, pšenice a rýže

0,20

3.2.14

Sójové boby

0,20

3.2.15

Zelenina a ovoce, kromě listové zeleniny, čerstvých bylinek, hub, řapíkaté a stonkové zeleniny, kořenové zeleniny a brambor (27)

0,050

3.2.16

Řapíkatá a stonková zelenina, kořenová zelenina a brambory, kromě celeru bulvového (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory.

0,10

3.2.17

Listová zelenina, čerstvé bylinky, celer bulvový a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake)

0,20

3.2.18

Houby, kromě hub uvedených v bodě 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Doplňky stravy (2), kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.20

1,0

3.2.20

Doplňky stravy (2) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas nebo z produktů získávaných z mořských řas

3,0

3)

V pododdíle 3.3 (Rtuť) se bod 3.3.2 nahrazuje následujícím zněním a doplňuje se nový bod 3.3.3:

„3.3.2

Svalovina těchto ryb (24)(25):

 

ďasi (Lophius spp.)

 

vlkouš obecný (Anarhichas lupus)

 

pelamida obecná (Sarda sarda)

 

úhoři (Anguilla spp.)

 

ryby druhu Hoplostethus

 

hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

 

platýz obecný (Hippoglossus hippoglossus)

 

hruj kapská (Genypterus capensis)

 

marlíni (Makaira spp.)

 

pakambala (Lepidorhombus spp.)

 

parmice (Mullus spp.)

 

hruj černá (Genypterus blacodes)

 

štika obecná (Esox lucius)

 

palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor)

 

treska (Trisopterus minutus)

 

světloun bělooký (Centroscymnes coelolepis)

 

rejnoci (Raja spp.)

 

okouníci (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

plachetník širokoploutvý (Istiophorus platypterus)

 

tkaničnice (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

růžichy (Pagellus spp.)

 

žralok (všechny druhy)

 

makrelovité (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jeseteři (Acipenser spp.)

 

mečoun obecný (Xiphias gladius)

 

tuňák (rodu Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Doplňky stravy (3)

0,10

4)

V poznámce pod čarou (1) se doplňuje nová věta, která zní:

„Maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy.“

5)

Poznámka pod čarou (8) se nahrazuje tímto:

„(8)

Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Komise 2006/141/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).“


(1)  Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji.“

(2)  Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji.“

(3)  Maximální limit se vztahuje na příslušné doplňky stravy při prodeji.“


Top