EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0589

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

OJ L 163, 24.6.2008, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 97 - 114

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/oj

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008

ze dne 23. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce (2) se zrušuje nařízením (ES) č. 1234/2007 s účinkem od 1. července 2008.

(2)

Některá ustanovení a některé povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 1028/2006 nebyly do nařízení (ES) č. 1234/2007 začleněny.

(3)

V rámci nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, musí být proto přijata určitá vhodná ustanovení a určité vhodné povinnosti, aby tak byly umožněny kontinuita a řádné fungování společné organizace trhu a zejména obchodních norem.

(4)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví minimální požadavky, které musí splňovat vejce, aby mohla být uvedena na trh ve Společenství. V zájmu jasnosti je třeba v souvislosti s těmito požadavky stanovit nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (ES) č. 557/2007 (3), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1028/2006, by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Na vejce se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (5). Na tato horizontální nařízení by tedy mělo být v co nejvyšší míře odkazováno.

(6)

V zájmu zajištění vysoké jakosti vajec dodávaných přímo konečnému spotřebiteli a stanovení kritérií pro kontroly, které provádějí inspekční orgány, je třeba stanovit jakostní znaky pro vejce třídy A. Tyto jakostní znaky by měly být v souladu s normou č. 42 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), která se týká uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti vajec ve skořápce v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a určených pro tyto státy.

(7)

Ponechají-li se chlazená vejce v pokojové teplotě, může na jejich povrchu dojít ke kondenzaci umožňující množení bakterií na skořápce a jejich pravděpodobné proniknutí dovnitř vejce. Vejce je proto třeba skladovat a přepravovat pokud možno při stálé teplotě a obecně by před prodejem konečnému spotřebiteli neměla být dochlazována.

(8)

V zásadě platí, že vejce by se neměla mýt nebo čistit, protože takové postupy mohou poškodit skořápku, jež pro vejce představuje účinnou ochranu před možným proniknutím bakterií a má celou řadu antimikrobiálních vlastností. Některé postupy, jako například ošetření ultrafialovým zářením, však nelze považovat za čištění. Vejce třídy A by neměla být čištěna také proto, že v průběhu čištění nebo po něm by mohlo dojít k poškození fyzických překážek, jako je blána. Takové poškození může vytvořit příznivé podmínky pro bakteriální kontaminaci vnitřního obsahu vejce nebo unikání vlhkosti přes skořápku, což by způsobilo nárůst rizika pro spotřebitele, a to především v případě, že následné podmínky sušení a skladování nejsou optimální.

(9)

Některé členské státy však používají pod důslednou kontrolou schválené postupy mytí vajec s dobrými výsledky. Podle stanoviska vydaného dne 7. září 2005 Vědeckou komisí pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, která se na žádost Komise zabývala mikrobiologickým nebezpečím plynoucím z mytí konzumních vajec (6), nepředstavují způsoby mytí vajec, jež se používají v některých balírnách/třídírnách, z hygienického hlediska žádný problém a mohou se zachovat za předpokladu, že bude mimo jiné vypracován soubor pravidel pro režimy mytí vajec.

(10)

Je třeba, aby vejce třídy A byla tříděna podle hmotnosti. Z těchto důvodů by měl být stanoven omezený počet hmotnostních skupin a jasná pravidla, pokud jde o minimální požadavky na označování, což nevylučuje další nepovinné označování, pokud jsou dodrženy požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (7).

(11)

Je třeba, aby povolení třídit a označovat vejce podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny jakožto balírny/třídírny, mohly získat pouze podniky, jejichž prostory a technické vybavení odpovídají druhu a rozsahu jejich činnosti, a umožňují tudíž zacházení s vejci za vyhovujících podmínek.

(12)

Je nezbytné stanovit maximální lhůty pro třídění, označování a balení vajec a rovněž pro označování balení.

(13)

Kromě obecné povinnosti zajistit ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce vysledovatelnost potravin, krmiv, hospodářských zvířat nebo látek, které jsou určeny k přimísení do potravin či krmiv, nebo u nichž se očekává, že přimíseny budou, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (8), je třeba pro účely kontroly stanovit některé informace, které budou uvedeny na přepravních obalech obsahujících vejce i na jejich průvodních dokladech.

(14)

Pokud jsou vejce dodávána do jiného členského státu, je nutné, aby se na ně v produkčním místě vyznačil kód producenta. Obzvláště v případě vajec třídy B by mělo být přesně stanoveno, že neumožňuje-li samotný kód producenta jasné rozlišení třídy jakosti, měla by být vejce třídy B označena jiným údajem.

(15)

Je třeba stanovit složení kódu producenta, který je uveden v části A bodě III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007. Mimo to je třeba jasně uvést, že je možné učinit výjimku z požadavků na označování kódem producenta, jestliže technické vybavení na označování vajec neumožňuje označovat prasklá nebo znečištěná vejce.

(16)

V souladu s částí A bodem III odst. 1 druhým pododstavcem přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 je třeba určit ostatní údaje, kterými mohou být označena vejce třídy B.

(17)

Pokud jsou vejce určená ke zpracování dodávána přímo podnikům potravinářského průmyslu a existují dostatečné záruky týkající se konečného místa určení, členské státy mohou provozovatelům zemědělských podniků, kteří podají žádost, udělit výjimky z požadavku na označování.

(18)

Směrnice 2000/13/ES stanoví pravidla obecné povahy vztahující se na všechny potraviny uváděné na trh. Pro balení je však třeba stanovit některé specifické požadavky na označování.

(19)

Článek 9 směrnice 2000/13/ES stanoví datum minimální trvanlivosti potraviny jako datum, do kterého si potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu skladování. V zájmu jasnosti by toto datum mělo být stanoveno nejdéle na 28 dnů po snášce.

(20)

Vejce se mohou prodávat s označením údajů, které poukazují na obzvláštní čerstvost vejce. Proto je třeba stanovit maximální lhůtu, během které mohou být tyto údaje použity.

(21)

Vejce se mohou prodávat s označením údajů, které uvádějí specifické složení krmiva pro nosnice. Je třeba stanovit minimální požadavky na použití takového označení.

(22)

Jsou-li vejce prodávána bez obalu, měl by mít spotřebitel k dispozici některé údaje, které se na obalu běžně uvádějí.

(23)

Kromě všeobecných hygienických požadavků na obaly a balení potravin je třeba stanovit některé další požadavky, aby se maximálně snížilo riziko zhoršení jakosti nebo kontaminace vajec v průběhu skladování nebo přepravy. Tyto normy by měly být založeny na normě EHK OSN č. 42.

(24)

Průmyslová vejce jsou nevhodná k lidské spotřebě. Je proto třeba stanovit použití pásek nebo štítků pro snadnou identifikaci balení obsahujících tato vejce.

(25)

Na opětovné zabalení vajec mají vhodné prostory a technické vybavení pouze balírny/třídírny. Je proto třeba omezit každé opětovné zabalení na balírny/třídírny.

(26)

Provozovatelé potravinářských podniků jsou v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002 povinni zajistit vysledovatelnost. Pro producenty, sběrná zařízení a balírny/třídírny je třeba stanovit povinnost vést další zvláštní záznamy, které by umožnily inspekčním orgánům kontrolovat dodržování obchodních norem.

(27)

Je třeba stanovit postupy a kritéria pro provádění kontrol.

(28)

Je vhodné kontrolovat dodržování obchodních norem u celých šarží, a pokud nebude možné dodržení norem prokázat, mělo by být uvedení celé šarže nesplňující normy na trh zakázáno.

(29)

Při kontrole dodržování obchodních norem by měly být povoleny určité odchylky. Tyto odchylky by se měly lišit podle různých požadavků a fází uvádění na trh.

(30)

Požadavky, které uplatňují třetí země, mohou být odlišné od požadavků stanovených ve Společenství pro uvádění vajec na trh. S ohledem na vývoz je vhodné zajistit, aby vejce určená k vývozu a za tímto účelem zabalená tyto požadavky splňovala.

(31)

Je třeba stanovit podrobnosti, pokud jde o posouzení rovnocennosti obchodních norem třetích zemí s právními předpisy Společenství, které provede Komise na žádost třetí země. Je třeba stanovit některé požadavky na označování pro vejce dovážená z třetích zemí.

(32)

Komise by měla mít k dispozici údaje o počtu registrovaných zařízení, v nichž se chovají nosnice.

(33)

Je nutné, aby členské státy informovaly o každém závažném porušení obchodních norem tak, aby ostatní členské státy, kterých by se toto porušení mohlo týkat, mohly být vhodným způsobem varovány.

(34)

Dodávky vajec pro maloobchod ve francouzských zámořských departementech závisí částečně na dodávání vajec z evropského kontinentu. S ohledem na dobu trvání přepravy a klimatické podmínky vyžaduje uchovávání vajec dopravovaných do francouzských zámořských departementů dodržování zvláštního režimu zásobování, včetně možnosti přepravovat vejce chlazená. Tento zvláštní režim je možné odůvodnit současnou nedostatečností místních kapacit produkce. Tento výjimečný režim je třeba na přiměřenou dobu zachovat, dokud nevzniknou dostatečné místní kapacity produkce.

(35)

Ustanovení části A bodu I odst. 2 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 povoluje členským státům stanovit výjimku z požadavků stanovených v uvedeném nařízení pro vejce, která producent přímo dodává konečnému spotřebiteli. Za účelem zohlednění zvláštních podmínek uvádění vajec na trh v určitých oblastech Finska je třeba pro prodej od producentů do maloobchodních prodejen v těchto oblastech stanovit výjimku z požadavků tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1234/2007.

(36)

V souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (9), je třeba, aby členské státy zajistily zákaz chovu nosnic v neobohacených klecích ode dne 1. ledna 2012. Komise by proto měla posoudit provádění ustanovení o nepovinném označování zvažované v souvislosti s obohacenými klecemi před tímto dnem, aby mohla prověřit potřebu prohlásit toto označování za povinné.

(37)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Definice uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004 a bodech 5 a 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 se použijí odpovídajícím způsobem.

Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a)

„balením“ obal, který obsahuje vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;

b)

„prodejem bez obalu“ nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v obalu;

c)

„sběrným zařízením“ každé zařízení registrované v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004 s oprávněním ke sběru vajec od producenta za účelem dodávání do balírny/třídírny, na trh určený výhradně pro velkoobchodní podnik, jejichž podniky jsou schválené jako balírny/třídírny, či potravinářskému nebo jinému průmyslu;

d)

„doporučeným datem prodeje“ maximální lhůta pro dodání vajec konečnému spotřebiteli podle bodu 3 kapitoly I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

e)

„potravinářským průmyslem“ všechna zařízení vyrábějící výrobky z vajec určené k lidské spotřebě, s výjimkou zařízení společného stravování;

f)

„jiným průmyslem“ všechny podniky vyrábějící výrobky obsahující vejce, které nejsou určené k lidské spotřebě;

g)

„zařízením společného stravování“ subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 směrnice 2000/13/ES;

h)

„průmyslovými vejci“ vejce, která nejsou určena k lidské spotřebě;

i)

„šarží“ vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě a která jsou ve stejném balení nebo bez obalu ve stejném kontejneru, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;

j)

„opětovným zabalením“ fyzické přemístění vajec do jiného obalu nebo nové označení balení, obsahujícího vejce;

k)

„vejci“ vejce ve skořápce – s výjimkou vajec rozbitých, násadových či vařených – snesená slepicemi kura domácího (Gallus gallus) a vhodná k lidské spotřebě nebo k přípravě výrobků z vajec;

l)

„rozbitými vejci“ vejce s poškozenou skořápkou a blánami, v důsledku čehož je vnitřek vejce odhalený;

m)

„násadovými vejci“ vejce od okamžiku vložení do líhně;

n)

„uvedením na trh“ držení vajec za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodávání nebo jakéhokoli jiného druhu předání, zdarma či nikoli;

o)

„hospodářským subjektem“ producent nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba působící v oblasti uvádění vajec na trh;

p)

„produkčním místem“ zařízení, ve kterém se chovají nosnice a které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES (10);

q)

„balírnou/třídírnou“ balírna/třídírna ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, která je povolená podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení a ve které jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

r)

„konečným spotřebitelem“ poslední nabyvatel potraviny, který tuto potravinu použije pouze v rámci úkonů a činností v potravinářském odvětví;

s)

„kódem producenta“ rozlišovací číslo produkčního místa podle bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

Článek 2

Jakostní znaky vajec

1.   Vejce třídy A musí mít tyto jakostní znaky:

a)

skořápka a blána: čisté, nepoškozené, normálního tvaru;

b)

vzduchová bublina: nepohyblivá, výška maximálně 6 mm; u vajec označených „extra“ však nesmí přesahovat 4 mm;

c)

žloutek: při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se zlehka pohybuje a vrací se ke středu;

d)

bílek: čirý, průhledný;

e)

zárodek: nepostřehnutelný vývoj;

f)

cizí látky: nepřípustné;

g)

cizí pach: nepřípustný.

2.   Vejce třídy A se před tříděním ani po třídění nesmějí ani mýt ani čistit, s výhradou článku 3.

3.   Vejce třídy A nesmějí být žádným způsobem konzervována nebo chlazena v prostorách nebo zařízeních, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C. Vejce, která byla v průběhu přepravy uchovávána při teplotě nižší než 5 °C po dobu kratší než 24 hodin nebo v maloobchodní prodejně po dobu kratší než 72 hodin, se však nepovažují za chlazená.

4.   Vejce třídy B jsou vejce, která nemají jakostní znaky uvedené v odstavci 1. Vejce třídy A, která již nemají tyto znaky, mohou být přeřazena do třídy B.

Článek 3

Mytá vejce

1.   Členské státy, které k 1. červnu 2003 povolily balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou toto povolení pro balírny/třídírny zachovat, pokud se tyto balírny/třídírny řídí vnitrostátními pokyny pro režimy mytí vajec. Mytá vejce smějí být uváděna na trh pouze v členských státech, v nichž byla tato povolení vydána.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 by měly v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 852/2004 povzbuzovat provozovatele potravinářských podniků k vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou praxi pro režimy mytí vajec.

Článek 4

Třídění vajec třídy A podle hmotnosti

1.   Vejce třídy A se třídí podle hmotnosti takto:

a)

XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více;

b)

L – velká: hmotnost alespoň 63 g a méně než 73 g;

c)

M – střední: hmotnost alespoň 53 g a méně než 63 g;

d)

S – malá: hmotnost méně než 53 g.

2.   Hmotnostní skupina se vyznačí příslušnými písmeny nebo výrazy podle odstavce 1 nebo pomocí kombinace písmen a výrazů, případně se doplní příslušné hmotnostní rozpětí. Lze použít i jiná dodatečná označení, za podmínky, že nemohou být zaměněna s písmeny a výrazy stanovenými v odstavci 1 a jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

3.   Odchylně od odstavce 1, jestliže jedno balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně obalu se uvede označení „Vejce různých velikostí“ nebo podobný výraz.

Článek 5

Balírny/třídírny

1.   Vejce třídí a balí a balení vajec označují výhradně balírny/třídírny.

Jako balírna/třídírna mohou být schváleny výhradně podniky, které splňují podmínky stanovené v tomto článku.

2.   Příslušný orgán povoluje balírnám/třídírnám třídění vajec a přiděluje číslo balírny/třídírny každému hospodářskému subjektu, který disponuje vhodnými prostorami a vhodným technickým vybavením, jež umožňuje třídění vajec podle třídy jakosti a podle hmotnosti. Balírny/třídírny, které pracují výhradně pro potravinářský průmysl a jiný průmysl, nejsou povinny disponovat technickým vybavením pro třídění vajec podle hmotnosti.

Příslušný orgán přidělí balírně/třídírně číslo balírny/třídírny, které začíná kódem pro dotyčný členský stát, jak je uvedeno v bodě 2.2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

3.   Balírny/třídírny musí disponovat nezbytným technickým vybavením, které zajistí řádné zacházení s vejci. Toto vybavení by mělo podle potřeby zahrnovat:

a)

vhodné zařízení na prosvěcování vajec, automatické nebo takové, u kterého je po celou dobu provozu nepřetržitá obsluha a které umožňuje provést u každého vejce zvlášť kontrolu jakosti, nebo jiné vhodné zařízení;

b)

přístroj na měření výšky vzduchové bubliny;

c)

zařízení na třídění vajec podle hmotnosti;

d)

jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;

e)

zařízení na označování vajec.

4.   Povolení podle odstavců 1 a 2 může být kdykoliv odebráno, pokud nejsou dodržovány podmínky stanovené v tomto článku.

Článek 6

Lhůta pro třídění, označování a balení vajec a označování obalů

1.   Vejce musí být roztříděna, označena a zabalena do deseti dnů po snášce.

2.   Vejce uváděná na trh podle článku 14 musí být roztříděna, označena a zabalena do čtyř dnů po snášce.

3.   Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) musí být podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2000/13/ES vyznačeno při balení.

Článek 7

Informace uvedené na přepravním obalu

1.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002, vyznačí producent v produkčním místě na každý přepravní obal obsahující vejce:

a)

jméno a adresu producenta;

b)

kód producenta;

c)

počet vajec a/nebo jejich hmotnost;

d)

datum nebo dobu snášky;

e)

datum odeslání.

V případě balíren/třídíren, kterým vejce bez obalu dodávají jejich vlastní produkční jednotky nacházející se ve stejném areálu, mohou být informace na přepravních obalech vyznačeny v balírně/třídírně.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se vyznačí na přepravní obaly a musí být obsaženy v průvodních dokladech. Kopii těchto dokladů uchovává každý hospodářský subjekt, jemuž jsou vejce dodána. Originály průvodních dokladů uchovává balírna/třídírna, která vejce třídí.

Jestliže jsou šarže dodané sběrnému zařízení rozděleny k dodání více než jednomu subjektu, mohou být průvodní doklady nahrazeny vhodnými štítky na přepravních kontejnerech, pokud tyto štítky obsahují informace uvedené v odstavci 1.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 vyznačené na přepravním obalu nesmí být měněny a musí zůstat na přepravním obalu, dokud z něj vejce nebudou vyjmuta za účelem okamžitého třídění, označování a balení nebo k pozdějšímu zpracování.

Článek 8

Označování vajec k dodávkám do zahraničí

1.   Vejce dodávaná produkčním místem sběrnému zařízení, balírně/třídírně nebo jinému než potravinářskému průmyslu v jiném členském státě musí být před tím, než opustí produkční místo, označena kódem producenta.

2.   Členský stát, na jehož území se produkční místo nachází, může z požadavku uvedeného v odstavci 1 udělit výjimku, jestliže producent podepsal dodací smlouvu s balírnou/třídírnou v jiném členském státě, který takové označení v souladu s tímto nařízením požaduje. Taková výjimka může být udělena pouze na požádání obou dotčených subjektů a po předchozím písemném souhlasu členského státu, v němž se balírna/třídírna nachází. V tomto případě se k zásilce přikládá kopie dodací smlouvy.

3.   Minimální doba trvání dodací smlouvy uvedené v odstavci 2 nesmí být kratší než jeden měsíc.

4.   Před udělením výjimky podle odstavce 2 tohoto článku musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech tranzitních členských států uvedené v článku 24.

5.   Vejce třídy B uváděná na trh v jiném členském státě musí být označena podle části A bodu III odst. 1 druhého pododstavce přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, a v případě potřeby nést údaje podle článku 10 tohoto nařízení, aby byla snadno rozeznatelná od vajec třídy A.

Článek 9

Kód producenta

1.   Kód producenta se skládá z číslice a písmen stanovených v bodě 2 přílohy směrnice 2002/4/ES. Musí být zřetelně a čitelně vyznačen a nejméně 2 mm vysoký.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení části A bodu III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže nelze z technických důvodů označit vejce prasklá nebo znečištěná, není vyznačení kódu producenta povinné.

Článek 10

Označení na vejcích třídy B

Označení uvedené v části A bodě III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 má mít podobu kruhu o průměru minimálně 12 mm, v němž je vepsáno písmeno „B“ o minimální výšce 5 mm, nebo podobu zřetelně viditelného barevného bodu o průměru minimálně 5 mm.

Článek 11

Označování vajec dodávaných přímo potravinářskému průmyslu

Členské státy mohou pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinnosti označovat vejce podle části A bodu III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže jsou vejce dodávána potravinářskému průmyslu přímo z produkčního místa.

Článek 12

Označování balení

1.   Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; obaly mohou být označeny slovy „třída A“ nebo písmenem „A“, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“;

c)

hmotnostní skupina podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

datum minimální trvanlivosti podle článku 13 tohoto nařízení;

e)

výraz „mytá vejce“ u mytých vajec podle článku 3 tohoto nařízení;

f)

údaj o zvláštních podmínkách skladování podle čl. 3 odst. 1 bodu 6 směrnice 2000/13/ES, který doporučuje spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu.

2.   Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí být na baleních obsahujících vejce třídy A na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny údaje o způsobu chovu.

K označení způsobu chovu se použijí pouze následující výrazy:

a)

pro tradiční chov výrazy stanovené v části A přílohy I, a to pouze tehdy, jestliže jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze II;

b)

pro ekologickou produkci se použijí výrazy stanovené v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (11).

Význam kódu producenta se vysvětlí na vnější nebo vnitřní straně obalu.

Jestliže jsou nosnice chovány v systémech chovu podle požadavků stanovených v kapitole III směrnice 1999/74/ES, lze označení způsobu chovu doplnit jedním z údajů uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

3.   Ustanovení odstavce 2 se použijí, aniž jsou dotčena vnitrostátní technická opatření, která stanoví požadavky nad rámec minimálních požadavků uvedených v příloze II a která se vztahují pouze na producenty dotyčného členského státu, pokud jsou slučitelná s právními předpisy Společenství.

4.   Na baleních obsahujících vejce třídy B musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

číslo balírny/třídírny;

b)

třída jakosti; označení slovy „třída B“ nebo písmenem „B“;

c)

datum balení.

5.   Členské státy mohou požadovat, aby balení vajec pocházejících z jejich území byla označena tak, aby při jejich otevření došlo k roztržení štítku.

Článek 13

Označení data minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 3 odst. 1 bodu 5) směrnice 2000/13/ES se stanoví nejdéle na 28 dnů po snášce. Pokud je udána doba snášky, datum minimální trvanlivosti se určí podle prvního dne uvedeného období.

Článek 14

Balení s označením „extra“

1.   Označení „extra“ nebo „extra čerstvá“ může být použito jako doplňující údaj o jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce.

2.   Pokud se použijí označení uvedená v odstavci 1, vyznačí se na obalu datum snášky a lhůta devíti dnů zřetelným a čitelným způsobem.

Článek 15

Označení způsobu krmení nosnic

Jestliže se uvádí způsob krmení nosnic, uplatňují se tyto minimální požadavky:

a)

obsah obilovin jako přísady ve složení krmiva může být uveden pouze za předpokladu, že obiloviny tvoří minimálně 60 % hmotnosti použité krmné směsi, která může obsahovat nejvýše 15 % vedlejších produktů z obilovin;

b)

aniž je dotčen minimální podíl 60 % uvedený v písmenu a), pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, musí tvořit minimálně 30 % použité krmné směsi. Pokud je v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, musí každá tvořit minimálně 5 % použité krmné směsi.

Článek 16

Informace uváděné při prodeji vajec bez obalu

Při prodeji vajec bez obalu se uvedou pro spotřebitele zřetelným a čitelným způsobem informace, které se týkají:

a)

třídy jakosti;

b)

hmotnostní skupiny podle článku 4;

c)

údajů o způsobu chovu v souladu s údaji uvedenými v čl. 12 odst. 2;

d)

vysvětlení významu kódu producenta;

e)

data minimální trvanlivosti.

Článek 17

Kvalita balení

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole X přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, obaly musí být odolné proti nárazu, suché, čisté a v dobrém stavu a vyrobené z materiálů, které chrání vejce před vnějšími pachy a vlivy negativně působícími na jejich jakost.

Článek 18

Průmyslová vejce

Průmyslová vejce se uvádějí na trh v baleních opatřených červenou páskou nebo štítkem.

Na páskách a štítcích se musí vyznačit:

a)

název a adresa hospodářského subjektu, jemuž jsou vejce určena;

b)

název a adresa hospodářského subjektu, který vejce odeslal;

c)

slova „průmyslová vejce“ velkými písmeny o výšce 2 cm a slova „nevhodná k lidské spotřebě“ písmeny o výšce minimálně 8 mm.

Článek 19

Opětovné zabalení

Vejce třídy A, která byla zabalena, mohou být opětovně zabalena pouze v balírnách/třídírnách. Každé balení obsahuje vejce pouze jedné šarže.

Článek 20

Záznamy, které vedou producenti

1.   Producenti zaznamenávají údaje o způsobu chovu, přičemž u všech používaných způsobů chovu uvedou:

a)

datum naskladnění, věk nosnic při naskladnění a počet nosnic;

b)

datum vyřazení a počet vyřazených nosnic;

c)

denní produkci vajec;

d)

počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem;

e)

jména a adresy odběratelů.

2.   Jestliže je podle článku 15 tohoto nařízení uveden způsob krmení, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v části A oddílu III přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004, zaznamenávají producenti následující údaje, přičemž u všech používaných způsobů krmení uvedou:

a)

množství a druh krmiva dodaného nebo připraveného v podobě směsí přímo v podniku;

b)

datum dodání krmiva.

3.   Pokud producent používá v jednom produkčním místě různé způsoby chovu, údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se rozepíší podle jednotlivých hal.

4.   Pro účely tohoto článku však mohou producenti místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 21

Záznamy, které vedou sběrná zařízení

1.   Sběrná zařízení zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství vajec, která převzala, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství netříděných vajec dodaných do příslušných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy, čísla balírny/třídírny a data nebo doby snášky.

2.   Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1.

Článek 22

Záznamy, které vedou balírny/třídírny

1.   Balírny/třídírny zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a)

množství obdržených netříděných vajec, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b)

množství vajec po jejich roztřídění, rozepsaném podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny;

c)

množství tříděných vajec dodaných z jiných balíren/třídíren s uvedením čísla těchto balíren/třídíren a data minimální trvanlivosti;

d)

množství netříděných vajec dodaných do jiných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta s uvedením čísla těchto balíren/třídíren a data nebo doby snášky;

e)

počet a/nebo hmotnost dodaných vajec, podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny, data balení v případě vajec třídy B nebo data minimální trvanlivosti v případě vajec třídy A a podle odběratelů, u kterých jsou uvedena jejich jména a adresy.

Balírny/třídírny musí své záznamy o fyzických zásobách aktualizovat každý týden.

2.   Pokud jsou vejce třídy A a jejich obaly označeny údaji o způsobu krmení nosnic podle článku 15, balírny/třídírny, které taková označení používají, je zaznamenávají zvlášť podle odstavce 1.

3.   Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 23

Lhůty pro uchovávání záznamů

Záznamy a složky uvedené v čl. 7 odst. 2 a článcích 20, 21 a 22 se uchovávají po dobu nejméně dvanácti měsíců ode dne, kdy začaly být vedeny či byly založeny.

Článek 24

Kontroly

1.   Členské státy určí inspekční orgány, jejichž úkolem je kontrolovat dodržování tohoto nařízení.

2.   Inspekční orgány uvedené v odstavci 1 kontrolují produkty, na které se vztahuje toto nařízení, a to během všech fází uvádění na trh. Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.

3.   Pokud jde o vejce třídy A, která jsou dovážena ze třetích zemí, provádějí se kontroly uvedené v odstavci 2 při celním odbavení a před jejich propuštěním do volného oběhu.

Vejce třídy B dovezená ze třetích zemí se propustí do volného oběhu až poté, co se při celním odbavení ověří, že jejich konečné místo určení je ve zpracovatelském průmyslu.

4.   Vedle náhodného odběru vzorků se provádějí kontroly hospodářských subjektů, jejichž četnost určí inspekční orgány na základě analýzy rizik uvedené v odstavci 2, přičemž se zohlední minimálně:

a)

výsledky předchozích kontrol;

b)

složitost obchodních tras, po nichž se vejce přemísťují;

c)

stupeň segmentace ve výrobním nebo balírenském zařízení;

d)

množství produkovaných nebo balených vajec;

e)

všechny podstatné změny, k nimž došlo ve srovnání s předchozími roky, pokud jde o druh produkovaných nebo zpracovávaných vajec nebo o způsob uvádění na trh.

5.   Kontroly se provádějí pravidelně a předem se neohlašují. Záznamy uvedené v článcích 20, 21 a 22 se inspekčním orgánům předkládají, jakmile o ně požádají.

Článek 25

Rozhodnutí v případě nedodržení předpisů

1.   V případě, že inspekční orgány při provádění kontrol podle článku 24 zjistí, že ustanovení tohoto nařízení nejsou dodržována, budou se jejich rozhodnutí vztahovat pouze na celou kontrolovanou šarži.

2.   Zjistí-li se, že kontrolovaná šarže není v souladu s tímto nařízením, příslušný inspekční orgán zakáže její uvedení na trh nebo její dovoz, pokud šarže pochází ze třetí země, a to až do doby, než se prokáže, že již požadavky tohoto nařízení splňuje.

3.   Inspekční orgán, který provedl kontrolu, ověří, zda odmítnutá šarže již je v souladu s tímto nařízením nebo zda jsou přijímána opatření pro zajištění tohoto souladu.

Článek 26

Přípustné odchylky v případě vad jakosti

1.   Při kontrolách šarží vajec třídy A se považují za přípustné tyto odchylky:

a)

těsně před expedicí z balírny/třídírny: 5 % vajec s vadami jakosti;

b)

v ostatních fázích uvádění na trh: 7 % vajec s vadami jakosti.

2.   U vajec uváděných na trh jako „extra“ nebo „extra čerstvá“ však není přípustná žádná odchylka pro výšku vzduchové bubliny při kontrole v okamžiku balení nebo při dovozu.

3.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 27

Přípustné odchylky u hmotnosti vajec

1.   Kromě případu stanoveného v čl. 4 odst. 3 se při kontrole šarže vajec třídy A připouští odchylka u hmotnosti jednotlivých vajec. Takové šarže mohou obsahovat nejvýše 10 % vajec hmotnostní skupiny, jež předchází hmotnostní skupinu vyznačenou na obalu nebo po ní následuje, avšak nanejvýš 5 % vajec z bezprostředně nižší hmotnostní skupiny.

2.   Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, procentní podíly stanovené v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Článek 28

Přípustné odchylky pro označování vajec

Při kontrolách šarží a balení vajec se připouští odchylka 20 % vajec s nečitelným označením.

Článek 29

Vejce určená pro vývoz do třetích zemí

Vejce zabalená a určená pro vývoz mohou splňovat jiné požadavky než ty, které stanoví příloha XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 a toto nařízení, pokud jde o jakost a označování nebo některé další požadavky.

Článek 30

Dovážená vejce

1.   Každé hodnocení rovnocennosti pravidel podle části A bodu IV odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnuje hodnocení, zda hospodářské subjekty v dotčené třetí zemi splňují požadavky stanovené v tomto nařízení. Toto hodnocení se pravidelně aktualizuje.

Komise výsledky hodnocení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Vejce dovážená z třetích zemí musí být v zemi původu jasně a čitelně označena kódem země ISO 3166.

3.   Na obalech obsahujících vejce dovezená ze zemí, které neposkytují dostatečné záruky rovnocennosti pravidel podle části A bodu IV odst. 3 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a)

země původu;

b)

způsob chovu („normy ne ES“).

Článek 31

Předkládání informací

Před 1. dubnem každého roku všechny členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou počet produkčních míst rozepsaných podle způsobů chovu, včetně maximální kapacity zařízení (počet nosnic, které je zařízení schopno naráz pojmout).

Článek 32

Oznámení o porušení předpisů

Členské státy oznámí Komisi elektronickou cestou do pěti pracovních dnů všechna porušení předpisů zjištěná inspekčními orgány, nebo jakékoli vážné podezření na taková porušení, která by mohla narušit obchod s vejci uvnitř Společenství. Obchod uvnitř Společenství je považován za narušený zejména v případě závažného porušení předpisů hospodářskými subjekty, které produkují nebo uvádějí na trh vejce určená k prodeji v jiném členském státě.

Článek 33

Výjimky pro francouzské zámořské departementy

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 mohou být vejce určená pro maloobchodní prodej ve francouzských zámořských departementech odesílána do těchto departementů chlazená. V tomto případě může být doporučené datum prodeje prodlouženo na 33 dnů.

2.   V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku se na vnější straně obalu kromě požadavků stanovených v článcích 12 a 16 uvedou slova „chlazená vejce“ a údaje o chlazení.

Rozlišovací znak „chlazená vejce“ má podobu rovnostranného trojúhelníku o straně minimálně 10 mm.

Článek 34

Výjimky pro některé oblasti ve Finsku

Pro vejce přímo prodávaná producenty do maloobchodních prodejen v oblastech uvedených v příloze III se stanoví výjimka z požadavků přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 a tohoto nařízení. V souladu s čl. 12 odst. 2 a čl. 16 písm. c) tohoto nařízení však musí být řádně vyznačen způsob chovu.

Článek 35

Hodnocení postupů týkajících se nepovinného označování

Komise nejpozději do 31. prosince 2009 vyhodnotí používání nepovinného označování v souladu s čl. 12 odst. 2 posledním pododstavcem s ohledem na možnost prohlásit je případně za povinné.

Článek 36

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 37

Předávání informací

Členské státy a Komise si navzájem předávají informace nezbytné pro provádění tohoto nařízení.

Článek 38

Zrušení

Nařízení (ES) č. 557/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (ES) č. 1028/2006 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 39

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Článek 33 se použije do dne 30. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1336/2007 (Úř. věst. L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  The EFSA Journal (2005) č. 269, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES (Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízemím Komise (ES) č. 202/2008 (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Výrazy uvedené v čl. 12 odst. 2 druhém pododstavci písm. a)

Kód jazyka

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


ČÁST B

Výrazy uvedené v čl. 12 odst. 2 čtvrtém pododstavci

Kód jazyka

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


PŘÍLOHA II

Minimální požadavky na systémy chovu pro různé způsoby chovu nosnic

1.

„Vejce od nosnic ve volném výběhu“ musí pocházet ze zemědělských podniků, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

Zejména musí být splněny tyto podmínky:

a)

nosnice musí mít během dne neomezený přístup k venkovnímu volnému výběhu; tento požadavek však nebrání producentovi, aby omezil přístup k těmto výběhům na omezenou dobu v dopoledních hodinách v souladu se správnými zemědělskými postupy, včetně správných chovatelských postupů.

V případě jiných omezení, včetně veterinárních omezení přijatých podle právních předpisů Společenství na ochranu zdraví lidí a zvířat, na jejichž základě je nutno omezit přístup nosnic k venkovnímu volnému výběhu, lze vejce v průběhu omezení dále označovat jako „vejce od nosnic ve volném výběhu“, za žádných okolností však ne déle než dvanáct týdnů;

b)

volné výběhy, do kterých mají nosnice přístup, musí být převážně pokryty vegetací a nesmí se používat k jiným účelům, s výjimkou použití jako sadu, zalesněné plochy či pastviny, pokud toto použití povolí příslušné orgány;

c)

hustota chovu ve volných výbězích nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 2 500 nosnic na hektar rozlohy určené pro nosnice, neboli jedna nosnice na 4 m2; pokud však na jednu nosnici připadá alespoň 10 m2, pokud se používá rotace a nosnice mají během celého života hejna volný přístup na celou plochu, musí být v každém používaném výběhu neustále k dispozici nejméně 2,5 m2 na každou nosnici;

d)

hranice volného výběhu nesmí být od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy vzdálena více než 150 m. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na ploše celého venkovního výběhu je podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 písm. b) podbodu ii) směrnice 1999/74/ES rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar.

2.

„Vejce od nosnic v halách“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.

3.

„Vejce od nosnic v klecích“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně:

a)

podmínky stanovené v článku 5 směrnice 1999/74/ES, a to do 31. prosince 2011, nebo

b)

podmínky stanovené v článku 6 směrnice 1999/74/ES.

4.

Členské státy mohou u bodů 1 a 2 této přílohy povolit odchylky u chovů drůbeže s počtem nosnic menším než 350 nebo u plemenných chovů nosnic, pokud jde o povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. d) druhé větě a písm. e), v čl. 4 odst. 1 bodě 2, v čl. 4 odst. 1 bodě 3 písm. a) podbodě i) a písm. b) podbodě i) směrnice 1999/74/ES.


PŘÍLOHA III

Oblasti Finska podle článku 34

Provincie:

Laponsko,

Oulu,

oblasti Severní Karélie a Severní Savo v provincii Východní Finsko,

Ålandy.


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka uvedená v článku 38

Nařízení (ES) č. 1028/2006

Nařízení (ES) č. 557/2007

Toto nařízení

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 1 druhý pododstavec písm. a) až j)

Čl. 1 druhý pododstavec písm. a) až j)

Čl. 2 body 1 až 9

Čl. 1 druhý pododstavec písm. k) až s)

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Čl. 11 odst. 2

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Článek 7

Čl. 24 odst. 1, 2 a 3

Článek 24

Čl. 24 odst. 4 a 5

Článek 25

Článek 25

Článek 26

Článek 26

Článek 27

Článek 27

Článek 28

Článek 28

Článek 29

Článek 29

Článek 30

Článek 30

Článek 31

Článek 31

Článek 32

Článek 32

Článek 33

Článek 33

Článek 34

Článek 34

Článek 35

Článek 35

Článek 8

Článek 36

Článek 9

Článek 37

Článek 36

Článek 38

Článek 37

Článek 39

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V


Top