EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0107

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 ze dne 15. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

OJ L 39, 13.2.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj

13.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/8


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 107/2008

ze dne 15. ledna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (3) stanoví, že se k přijetí prováděcích opatření k němu má použít regulativní postup stanovený rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření Společenství týkajících se označování a obchodní úpravy některých potravin a reklamy na ně; ke stanovení odchylek od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006; ke stanovení a aktualizaci výživových profilů a podmínek a výjimek, za kterých mohou být použity; k sestavení nebo změně seznamů výživových a zdravotních tvrzení a ke změně seznamu potravin, u nichž je uvádění tvrzení omezeno či zakázáno. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(4)

Pokud se používá ustanovení o ochraně údajů, nemělo by schválení omezené na používání konkrétním provozovatelem bránit ostatním žadatelům, aby podali žádost o schválení používání téhož tvrzení.

(5)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1924/2006 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě potravin, které nejsou předem baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro prodej konečnému spotřebiteli nebo zařízením veřejného stravování a v případě potravin balených v místě prodeje na žádost kupujícího nebo potravin, které jsou předem baleny s cílem okamžitého prodeje, se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. a) a b). Vnitrostátní předpisy se mohou používat až do přijetí opatření Společenství, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pro druhové popisy (názvy), které se již tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví, může být přijata odchylka od odstavce 3, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, a to regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 na žádost dotyčných provozovatelů potravinářských podniků. Žádost se zasílá příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, který ji bezodkladně postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní pravidla pro provozovatele potravinářských podniků, podle nichž se tyto žádosti podávají, aby se zajistilo, že se žádosti vyřizují průhledně a během přiměřené doby.“

2)

V čl. 3 druhém pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin. Odchylky za účelem změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním v případě živin, jejichž dostatečné množství nemůže být vyváženou a různorodou stravou zajištěno, včetně podmínek jejich použití, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám v členských státech;“.

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Do 19. ledna 2009 Komise stanoví konkrétní výživové profily, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby mohly uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení pro potraviny nebo určité kategorie potravin u určitých výživových profilů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.“,

ii)

šestý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Výživové profily a podmínky jejich používání, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se aktualizují s ohledem na související vědecký pokrok regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 a po konzultaci s dotčenými osobami, zejména provozovateli potravinářských podniků a sdruženími spotřebitelů.“;

b)

odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Opatření, kterými se určí potraviny nebo kategorie potravin jiné než uvedené v odstavci 3, u nichž má být omezeno nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení, a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mohou být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 na základě vědeckých poznatků.“

4)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Změny přílohy se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 a případně po konzultaci s úřadem. Ve vhodných případech Komise spolu s dotčenými osobami, zejména provozovateli potravinářských podniků a sdruženími spotřebitelů, posoudí, jak jsou daná tvrzení vnímána a chápána.“

5)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Po konzultaci s úřadem přijme Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 do 31. ledna 2010 seznam schválených tvrzení, jenž má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, platných pro Společenství podle odstavce 1 a veškeré nezbytné podmínky používání těchto tvrzení.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jakékoli změny seznamu podle odstavce 3, které jsou založeny na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 z podnětu Komise nebo na žádost některého členského státu a po konzultaci s úřadem.“

6)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Konečné rozhodnutí o žádosti, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Pokud však žadatel žádá o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a Komise navrhuje omezit používání tvrzení ve prospěch žadatele,

a)

přijímá se rozhodnutí o schválení tvrzení regulativním postupem podle čl. 25 odst. 2. V tom případě zaniká platnost schválení, pokud je uděleno, po pěti letech;

b)

před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, předloží Komise návrh opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jež směřují ke schválení tvrzení bez omezení používání, o kterém se rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.“

7)

V čl. 18 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„5.   Pokud se úřad vysloví proti doplnění tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 4, přijme se rozhodnutí o žádosti, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.

Pokud však žadatel žádá o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a Komise navrhuje omezit používání tvrzení ve prospěch žadatele,

a)

přijímá se rozhodnutí o schválení tvrzení regulativním postupem podle čl. 25 odst. 2. V tom případě zaniká platnost schválení, pokud je uděleno, po pěti letech;

b)

před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, předloží Komise návrh opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním a jež směřují ke schválení tvrzení bez omezení používání, o kterém se rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3.“

8)

V čl. 20 odst. 2 druhém pododstavci se body 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.

skutečnost, že Komise schválila zdravotní tvrzení na základě údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a jeho používání je omezeno;

3.

v případech uvedených v čl. 17 odst. 3 druhém pododstavci a v čl. 18 odst. 5 druhém pododstavci skutečnost, že zdravotní tvrzení jsou schválena na omezenou dobu.“

9)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

10)

Článek 28 se mění takto:

a)

v odst. 4 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Komise přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 rozhodnutí o používání těchto tvrzení; tato rozhodnutí mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení.“;

b)

v odst. 6 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

Komise přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 25 odst. 3 po konzultaci s úřadem rozhodnutí o používání zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem; tato rozhodnutí mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. ledna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 325, 30.12.2006, s. 37.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007.

(3)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9; opraveno v Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


Top