Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008 , kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Implicitně zrušeno 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/36


SMĚRNICE KOMISE 2008/65/ES

ze dne 27. června 2008,

kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (1), a zejména na čl. 7a odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam kódů uvedený v přílohách I a Ia směrnice 91/439/EHS je třeba přizpůsobit.

(2)

Kód Společenství 78, kterým se omezuje oprávnění řídit vozidla v rámci skupiny pouze na řízení vozidel s automatickou převodovkou, by měl být doplněn vzhledem k vědeckému a technickému pokroku v této oblasti.

(3)

Minimální požadavky na vozidla používaná ke zkouškám k získání řidičského oprávnění stanovené v příloze II směrnice 91/439/EHS musí být harmonizovány se změnou definice kódu Společenství 78.

(4)

Minimální požadavky na teoretické a praktické zkoušky stanovené v příloze II směrnice 91/439/EHS by měly být za účelem uvedení zkušebních požadavků do souladu s požadavky denního provozu, pokud jde o využití tunelů, přezkoumány tak, aby se zlepšila úroveň bezpečnosti silničního provozu této zvláštní části silniční infrastruktury.

(5)

Období stanovená v bodech 5.2 a 6.2.5 přílohy II směrnice 91/439/EHS se ukázala jako nedostatečná pro uspokojivé provedení nezbytných opatření. Mělo by se poskytnout dodatečné období.

(6)

Směrnice 91/439/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro řidičské průkazy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/439/EHS se mění takto:

1)

V příloze I bodu 2 týkajícím se strany 4 průkazu a v příloze Ia bodu 2 týkajícím se strany 2 průkazu písm. a) bodu 12 se znění kódu Společenství 10.02 nahrazuje tímto:

„10.02.

Vozidla bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1)“.

2)

V příloze I bodu 2 týkajícím se strany 4 průkazu a v příloze Ia bodu 2 týkajícím se strany 2 průkazu písm. a) bodu 12 se znění kódu Společenství 78 nahrazuje tímto:

78.   Platí pouze pro vozidla bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1)“;

3)

Příloha II se mění takto:

a)

V bodě 2.1.3 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

bezpečné řízení v silničních tunelech“.

b)

V bodě 5.1 se druhý a třetí odstavec nahrazují těmito:

„Pokud zkoušku dovedností a chování vykoná žadatel ve vozidle bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1), tato skutečnost se uvede v každém řidičském průkazu vydaném na základě složení této zkoušky. Řidičské průkazy s tímto označením platí pouze k řízení vozidel bez pedálu spojky (nebo ruční páky u skupin A nebo A1).

‚Vozidlem s automatickou převodovkou‘ se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky (nebo ruční páka u skupin A nebo A1).“

c)

V bodu 5.2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Zkušební vozidla pro skupiny B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 a D1 + E, která nejsou v souladu s minimálními výše uvedenými kritérii, ale která se užívala v okamžiku nebo před datem uvedeným v článku 3 směrnice Komise 2008/65/ES (2), mohou být ještě používána do dne 30. září 2013. Požadavky týkající se nákladu přepravovaného těmito vozidly mohou členské státy provést nejpozději do dne 30. září 2013.

d)

V bodu 6.2.5 ve druhém odstavci se slova „pět let od vstupu této směrnice v platnost“ nahrazují slovy „do dne 30. září 2008“.

e)

V bodech 6.3.8, 7.4.8 a 8.3.8 se do seznamu zvláštních vlastností pozemních komunikací doplní slovo „tunely“.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 30. září 2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/103/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 36.“


Top