EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0757

2008/757/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2008 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny (oznámeno pod číslem K(2008) 5599) (Text s významem pro EHP)

OJ L 259, 27.9.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2008; Zrušeno 32008D0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/757/oj

27.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 259/10


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. září 2008,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny

(oznámeno pod číslem K(2008) 5599)

(Text s významem pro EHP)

(2008/757/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002 je možné přijmout v zájmu ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí u potravin a krmiv dovezených ze třetí země vhodná mimořádná opatření Společenství, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Evropská komise byla nedávno informována, že v Číně bylo v kojeneckém mléku a v dalších mléčných výrobcích zjištěno vysoké množství melaminu. Melamin je chemický meziprodukt používaný při výrobě aminových pryskyřic a plastů a používá se jako monomer a jako přísada do plastů. Vysoké množství melaminu v potravinách může mít velmi závažné účinky na zdraví.

(3)

Do Společenství se nesmí dovážet mléko a mléčné výrobky, včetně sušeného mléka, pocházející z Číny; nicméně je možné, že se na trhy Evropské unie dostaly některé složené výrobky (tj. výrobky současně obsahující zpracovaný produkt živočišného původu i produkt neživočišného původu) obsahující jako složky zpracované mléko.

(4)

Přestože dostupné skutečnosti naznačují, že se žádné složené výrobky určené pro zvláštní výživu kojenců nebo malých dětí nedovážejí, mohly být určité složené výrobky, v závislosti na jejich konkrétním složení, a zejména na podílu obsahu mléčných výrobků, navrženy k dovozu, aniž by u nich byly provedeny systematické kontroly na hranicích podle rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES. Vzhledem k tomu, že takové výrobky představují primární a v některých případech jediný zdroj výživy pro kojence a malé děti, je vhodné zakázat dovoz veškerých takových výrobků pocházejících z Číny do Společenství.

(5)

Pokud jde o ostatní složené výrobky (například sušenky a čokoládu), které představují pouze menší podíl vyvážené stravy, vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) na základě žádosti Evropské komise o posouzení rizik souvisejících s přítomností melaminu ve složených výrobcích stanovisko, ve kterém dospěl k závěru, že největší riziko by představoval nejhorší scénář, kdy by u dětí s vysokou denní spotřebou sušenek a čokolády obsahujících nejvyšší podíl sušeného mléka (který se pohybuje od 16 % po více než 20 %), s kontaminací odpovídající nejvyšší úrovni zjištěné u sušeného mléka z Číny, mohl být případně překročen přijatelný denní příjem melaminu (0,5 mg/kg tělesné hmotnosti).

(6)

V zájmu omezení rizika pro zdraví, které může být spojeno s expozicí obsahu melaminu v případě takových složených výrobků, by členské státy měly zajistit, aby veškeré složené výrobky obsahující nejméně 15 % mléčných výrobků a pocházející z Číny byly před dovozem do Společenství systematicky testovány a aby byly veškeré výrobky, u nichž se zjistí obsah melaminu přesahující 2,5 mg/kg, neprodleně zničeny. Tato maximální množství vycházejí z potřeby zajistit vysokou úroveň bezpečnosti. V zájmu opatrnosti by měly být rovněž testovány složené výrobky, u nichž obsah mléčných výrobků nelze stanovit. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby byly testovány a v případě potřeby staženy z trhu složené výrobky, které se již nacházejí ve Společenství. Náklady na testy při dovozu a náklady na úřední opatření přijatá v případě výrobků, u nichž se zjistí, že nesplňují dané maximální hodnoty, by měl nést provozovatel potravinářského podniku odpovědný za dané výrobky.

(7)

Aby Komise mohla znovu posoudit vhodnost těchto opatření, měly by členské státy Komisi informovat o nepříznivých výsledcích prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva a měly by oznamovat příznivé výsledky každé dva týdny.

(8)

Vzhledem k naléhavosti situace je vhodné do zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a po vyrozumění čínských orgánů přijmout postupem podle čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 178/2002 tato prozatímní ochranná opatření.

(9)

Toto rozhodnutí se přezkoumá postupem podle čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 178/2002,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy zakáží dovoz složených výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky, které jsou určeny pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí ve smyslu směrnice Rady 89/398/EHS o potravinách určených pro zvláštní výživu a které pocházejí nebo jsou zasílány z Číny, do Společenství.

2.   Členské státy provádějí ověřování dokladů, kontrolu totožnosti a prohlídku zboží, včetně laboratorních rozborů, u všech zásilek složených výrobků, které obsahují více než 15 % mléčných výrobků, pocházejících nebo zasílaných z Číny a u všech zásilek složených výrobků, u nichž nelze stanovit obsah mléčných výrobků. Tyto kontroly mají zejména zajistit, aby případný obsah melaminu nepřesahoval 2,5 mg/kg výrobku. Zásilky jsou zadrženy do té doby, dokud nejsou k dispozici výsledky laboratorních rozborů.

3.   Členské státy oznámí veškeré nepříznivé výsledky laboratorních rozborů podle odstavce 2 prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva. Příznivé výsledky oznamují Komisi každé dva týdny.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly u výrobků uvedených v odstavci 2, které již byly uvedeny trh, provedeny vhodné kontroly za účelem zjištění obsahu melaminu.

5.   Veškeré výrobky, u nichž byl na základě kontrol provedených v souladu s odstavci 2 a 4 zjištěn obsah melaminu přesahující 2,5 mg/kg výrobku, musí být neprodleně zničeny.

6.   Členské státy zajistí, aby náklady vynaložené na provádění odstavce 2 nesli provozovatelé odpovědní za dovoz a aby náklady na úřední opatření přijatá v případě výrobků, u nichž byl zjištěn obsah přesahující 2,5 mg/kg výrobku, nesl provozovatel potravinářského podniku odpovědný za daný výrobek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. září 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.


Top