Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 743/2008/ES ze dne 9. července 2008 o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje prováděném v několika členských státech a zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/58


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 743/2008/ES

ze dne 9. července 2008

o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje prováděném v několika členských státech a zaměřeném na podporu výzkumu a vývoje prováděného malými a středními podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 169 a na čl. 172 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3) (dále jen „sedmý rámcový program“) umožňuje účast Společenství ve výzkumných a vývojových programech, které provádějí některé členské státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených pro výkon těchto programů, ve smyslu článku 169 Smlouvy.

(2)

Sedmý rámcový program definoval řadu kritérií pro identifikaci oblastí pro tyto iniciativy podle článku 169: souvislosti s cíli Společenství, jasná definice cíle, jehož má být dosaženo, a jeho vztah k cílům sedmého rámcového programu, přítomnost již existujícího základu (stávajících nebo navrhovaných vnitrostátních výzkumných programů), evropská přidaná hodnota, kritické množství s ohledem na velikost a množství zapojených programů a podobnost aktivit, kterými se zabývají, a účinnost článku 169 Smlouvy jako nejvhodnějšího prostředku pro dosažení cílů.

(3)

Rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Kapacity, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (4) (dále jen „zvláštní program Kapacity“), identifikuje iniciativy podle článku 169 v oblasti malých a středních podniků provádějících výzkum jako jednu z oblastí vhodnou pro účast Společenství ve vnitrostátních výzkumných programech společně prováděných na základě článku 169 Smlouvy.

(4)

Ve svých závěrech ze zasedání dne 24. září 2004 uznala Rada význam sedmého rámcového programu pro další rozvoj Evropského výzkumného prostoru (EVP) a v této souvislosti zdůraznila důležitost posilování vazeb mezi EVP a evropskými mezivládními organizacemi, jako např. Eureka.

(5)

Ve svých závěrech ze zasedání ve dnech 25. a 26. listopadu 2004 zdůraznila Rada význam malých a středních podniků pro evropský růst a konkurenceschopnost a tudíž i potřebu členských států a Komise posílit účinnost a komplementaritu vnitrostátních a evropských podpůrných programů pro malé a střední podniky. Rada nabádala Komisi ke zkoumání možného systému zdola nahoru pro malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj. Také připomněla význam koordinace vnitrostátních programů pro rozvoj EVP. Vyzvala rovněž členské státy a Komisi k těsné spolupráci při určování omezeného počtu oblastí pro další použití článku 169 Smlouvy. Rada vyzvala Komisi, aby dále rozvíjela spolupráci a koordinaci mezi Společenstvími a aktivitami prováděnými v rámci mezivládních struktur, zejména s Eureka, s odkazem na ministerskou konferenci Eureka ze dne 18. června 2004.

(6)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 10. března 2005 o vědě a technologii – hlavní směry budoucí politiky Evropské unie na podporu výzkumu (5), vybídnul členské státy k přijetí daňových a jiných pobídek na podporu průmyslových inovací, včetně vazeb na Eureka, zejména s odkazem na malé a střední podniky, a zdůraznil, že EVP vznikne pouze za předpokladu, že bude Unií přidělen větší podíl financování výzkumu s cílem těsnější koordinace výzkumné politiky na úrovni evropské, vnitrostátní i regionální, a to pokud jde o jejich podstatu i o jejich financování; pokud je toto financování doplňující k výzkumným politikám v členských státech a mezi nimi. Evropský parlament uvedl, že další finanční mechanismy a podpůrné mechanismy na podporu výzkumu a vývoje a inovací by měly být využívány účinněji a koordinovaněji, a zmínil mimo jiné Eureka. Žádal posílenou spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými programy a vyzval Komisi, aby postupovala podle článku 169 Smlouvy.

(7)

Ve svém sdělení ze dne 4. června 2003 nazvaném „Investovat do výzkumu: akční plán pro Evropu“ Komise zdůraznila význam účasti malých a středních podniků v přímých opatřeních na podporu výzkumu a inovací, což má zásadní význam pro nárůst inovační kapacity rozsáhlých úseků hospodářství.

(8)

V současnosti není mnoho výzkumných a vývojových programů ani aktivit prováděných jednotlivými členskými státy na podporu výzkumných a vývojových činností v malých a středních podnicích na vnitrostátní úrovni uspokojivě koordinováno na evropské úrovni a tyto programy neumožňují na evropské úrovni jednotný přístup k účinnému programu výzkumu a technologického rozvoje.

(9)

Několik členských států se zapojilo do iniciativy v rámci Eureka pro vytvoření společného výzkumného a vývojového programu nazvaného „Eurostars“ (dále jen „společný program Eurostars“) pro přínos malým a středním podnikům provádějícím výzkum a vývoj s přáním dosáhnout na evropské úrovni jednotný přístup v oblasti malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj a účinně jednat, tak aby tyto podniky získaly nezbytný minimální objem zdrojů v oblasti řízení a financování a aby došlo k propojení dalších odborných znalostí a zdrojů dostupných v různých zemích po celé Evropě.

(10)

Cílem společného programu Eurostars je podpora malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj vytvořením nezbytného právního a organizačního rámce pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací v jakékoli oblasti technologií či průmyslu. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království (dále jen „zúčastněné členské státy“) a Island, Izrael, Norsko, Švýcarsko a Turecko (dále jen „další zúčastněné státy“) se dohodly, že budou společně provádět a koordinovat činnosti zaměřené na přispívání ke společnému programu Eurostars. Celková hodnota jejich příspěvku se odhaduje na nejméně 300 milionů EUR pro navrhované období šesti let. Finanční příspěvek Společenství by měl představovat nejvýše 25 % celkového veřejného příspěvku do společného programu Eurostars, který se odhaduje na 400 milionů EUR.

(11)

Aby se zvýšil vliv společného programu Eurostars, souhlasily zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy s takovouto účastí Společenství ve společném programu Eurostars. Společenství by tedy mělo přispět až 100 miliony EUR po dobu trvání společného programu Eurostars. Za předpokladu, že společný program Eurostars splní vědecké cíle sedmého rámcového programu a že oblast společného programu Eurostars bude spadat do části zvláštního programu Kapacity s názvem „výzkum s přínosem pro malé a střední podniky“, by měl být finanční příspěvek Společenství čerpán z příslušné položky rozpočtu. K dispozici mohou být další možnosti financování, mimo jiné ze strany Evropské investiční banky, zejména prostřednictvím finančního nástroje na sdílení rizik vytvořeného společně s Evropskou investiční bankou a Komisí podle přílohy III rozhodnutí 2006/974/ES.

(12)

Finanční podpora Společenství by měla být poskytnuta pod podmínkou definování finančního plánu založeného na formálních závazcích příslušných vnitrostátních orgánů společně provádět výzkumné a vývojové programy a aktivity na vnitrostátní úrovni a přispívat k financování společné realizace společného programu Eurostars.

(13)

Společné provádění vnitrostátních výzkumných programů vyžaduje vytvoření nebo existenci specializované prováděcí struktury, jak je uvedeno ve zvláštním programu „Kapacity“.

(14)

Zúčastněné členské státy souhlasily s touto specializovanou prováděcí strukturou k provádění společného programu Eurostars.

(15)

Specializovaná prováděcí struktura by měla být příjemcem příspěvku Společenství a měla by zajišťovat účinné provádění společného programu Eurostars.

(16)

Příspěvek Společenství je podmíněn příslibem zdrojů od zúčastněných členských států a dalších zúčastněných států a skutečnými platbami jejich finančních příspěvků.

(17)

Vyplacení příspěvku Společenství je podmíněno uzavřením obecné dohody mezi Komisí zastupující Evropská společenství a specializovanou prováděcí strukturou, která bude obsahovat podrobná ujednání o využití příspěvku Společenství. Tato obecná dohoda by měla obsahovat nezbytná ustanovení, která zajistí ochranu finančních zájmů Společenství.

(18)

V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) (dále jen „finanční nařízení“), se úroky z finančního příspěvku Společenství považují za účelově vázané příjmy. Maximální příspěvek Společenství uvedený v tomto rozhodnutí může Komise navýšit o danou částku.

(19)

Podle podmínek stanovených v dohodě, která bude uzavřena mezi Společenstvím a specializovanou prováděcí strukturou, by mělo Společenství mít právo snížit, neposkytnout či ukončit svůj finanční příspěvek v případě, že je společný program Eurostars prováděn nepatřičně, částečně nebo se zpožděním, nebo v případě, že zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy k financování společného programu Eurostars nepřispívají nebo přispívají jen zčásti či opožděně.

(20)

Aby byl společný program Eurostars účinně prováděn, měla by být finanční podpora udělena účastníkům projektů společného programu Eurostars (dále jen „projekty Eurostars“) vybraným na centrální úrovni na základě výzvy k předkládání návrhů. Tato finanční podpora a související platby by měly být transparentní a účinné. Tyto platby by měly být provedeny v období stanoveném na základě dohody, kterou uzavřou vnitrostátními orgány pro financování se specializovanou prováděcí strukturou. Specializovaná prováděcí struktura by měla vyzvat členské státy, aby usnadnily platby účastníkům vybraných projektů Eurostars, včetně případného jednorázového financování.

(21)

Vyhodnocení návrhů by mělo být prováděno na centrální úrovni nezávislými odborníky. Na centrální úrovni by měl být rovněž schválen pořadník, jenž by měl být závazný pro přidělování finančních prostředků z příspěvku Společenství a z vyčleněných vnitrostátních rozpočtů projektům Eurostars.

(22)

Příspěvek Společenství by měl být spravován v rámci nepřímého centralizovaného řízení v souladu s finančním nařízením a s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (7) (dále jen „prováděcí pravidla“).

(23)

U každého vybraného projektu Eurostars by měly malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj společně přispět na pokrytí větší části celkových nákladů souvisejících s činnostmi výzkumu a vývoje všech účastníků.

(24)

Společného programu Eurostars se může účastnit každý členský stát.

(25)

V souladu s cíli sedmého rámcového programu by měla být účast zemí spojených se sedmým rámcovým programem nebo dalších zemí ve společném programu Eurostars umožněna za předpokladu, že je tato účast navržena v příslušné mezinárodní dohodě, a za předpokladu, že s tím souhlasí Komise, zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy.

(26)

V souladu se sedmým rámcovým programem by Společenství mělo mít právo sjednat během provádění společného programu Eurostars v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí podmínky pro svůj finanční příspěvek do společného programu Eurostars ve vztahu k účasti jakékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu v tomto společném programu, nebo kterékoli další země, která k programu přistoupí, je-li to pro provádění společného programu Eurostars během jeho trvání nezbytné.

(27)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (8), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (9) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (10).

(28)

Je nezbytné, aby výzkumné činnosti prováděné v rámci společného programu Eurostars byly v souladu se základními etickými zásadami, včetně těch, kterými se zabývá článek 6 Smlouvy o Evropské unii a Listina základních práv Evropské unie, a aby se řídily zásadami zohledňování otázek rovnosti mužů a žen a rovnosti pohlaví.

(29)

Komise by měla provést průběžné hodnocení, aby posoudila, jaký mají zejména malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj přístup ke společnému programu Eurostars, stejně jako kvalitu a účinnost provádění tohoto programu a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů, jakož i závěrečné hodnocení.

(30)

Monitorování realizace společného programu Eurostars by mělo být účinné a nemělo by účastníky programu, zejména malé a střední podniky, zbytečně zatěžovat,

(31)

Specializovaná prováděcí struktura by měla účastníky vybraných projektů vyzvat, aby sdělovali výsledky své práce, šířili je a zpřístupnili je veřejnosti.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Při provádění sedmého rámcového programu poskytuje Společenství finanční příspěvek na společný program Eurostars prováděný společně Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím (dále jen „zúčastněné členské státy“) a Islandem, Izraelem, Norskem, Švýcarskem a Tureckem (dále jen „další zúčastněné státy“).

2.   Společenství vyplatí finanční příspěvek ve výši maximálně jedné třetiny skutečných příspěvků zúčastněných členských států a dalších zúčastněných států se stropem ve výši 100 milionů EUR po dobu trvání sedmého rámcového programu, a to v souladu se zásadami uvedenými v příloze I.

3.   Finanční příspěvek Společenství bude uhrazen z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie vyčleněných na téma „Výzkum s přínosem pro malé a střední podniky“ v rámci zvláštního programu „Kapacity“.

Článek 2

Finanční příspěvek Společenství bude uhrazen za těchto podmínek:

a)

zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy prokáží, že společný program Eurostars, popsaný v příloze I tohoto rozhodnutí, byl skutečně zahájen;

b)

zúčastněné členské státy, další zúčastněné státy, nebo organizace, které zúčastněné státy a další zúčastněné státy určí, formálně zřídí nebo určí specializovanou prováděcí strukturu s právní subjektivitou, která bude odpovědná za provádění společného programu Eurostars a za přijetí, přidělení a monitorování finančního příspěvku Společenství v rámci nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 finančního nařízení a s článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 prováděcích pravidel;

c)

zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program Eurostars v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II;

d)

specializovaná prováděcí struktura bude účinně provádět činnosti v rámci společného programu Eurostars, popsaného v příloze I tohoto rozhodnutí, což zahrnuje zveřejňování výzev k podání návrhů na udělování grantů;

e)

zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy se zaváží podílet se na financování společného programu Eurostars a na skutečném uhrazení finančního příspěvku, především na financování účastníků projektů Eurostars vybraných na základě výzev k podání návrhů, které byly vypsány v rámci společného programu Eurostars;

f)

bude postupováno v souladu s pravidly Společenství pro poskytování státní podpory, především s pravidly stanovenými v rámci Společenství pro státní podporu pro výzkum, vývoj a inovace (11);

g)

zajistí se vysoká úroveň vědecké kvality a dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu a bude zajištěno dodržování zásad rovnosti mužů a žen a rovnosti pohlaví i přispění k udržitelnému rozvoji a

h)

budou vypracována ustanovení upravující práva k duševnímu vlastnictví, která vyplývají z činností prováděných v rámci společného programu Eurostars a z provádění a koordinace programů a činností v oblasti výzkumu a vývoje prováděných zúčastněnými členskými státy a dalšími zúčastněnými státy na vnitrostátní úrovni tak, aby podporovala tvorbu uvedených znalostí a rozsáhlé využití a šíření vytvořených znalostí.

Článek 3

Při provádění společného programu Eurostars se udělení finanční podpory účastníkům projektů Eurostars vybraných na základě výzev k podání návrhů na centrální úrovni v souladu s přílohou II řídí zásadami rovného zacházení a průhlednosti. Finanční podpora je udělována na základě vynikající vědecké kvality a, vzhledem ke specifické povaze cílové skupiny malých a středních podniků, i na základě socio-ekonomického dopadu na evropské úrovni a důležitosti pro celkové cíle programu v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I.

Článek 4

Podrobnosti finanční účasti Společenství a pravidla finanční odpovědnosti a práv k duševnímu vlastnictví, jakož i prováděcí pravidla pro poskytování finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou se stanoví prostřednictvím všeobecné dohody, kterou uzavře Komise jménem Společenství se specializovanou prováděcí strukturou, a v rámci ročních dohod o financování.

Článek 5

V souladu s čl. 18 odst. 2 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, se úroky z finančního příspěvku Společenství na společný program Eurostars považují za účelově vázané příjmy. Maximální příspěvek Společenství stanovený v článku 1 tohoto rozhodnutí může Komise odpovídajícím způsobem navýšit.

Článek 6

V případě, že společný program Eurostars není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně, nebo pokud zúčastněné členské státy nebo další zúčastněné státy nepřispívají na financování společného programu Eurostars nebo přispívají částečně nebo opožděně, Společenství může snížit, neposkytnout či ukončit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečném provádění společného programu Eurostars a částce z veřejných zdrojů přidělené zúčastněnými členskými státy nebo dalšími zúčastněnými státy na provádění společného programu Eurostars, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

Článek 7

Při provádění společného programu Eurostars přijmou zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy veškerá nezbytná legislativní, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství. Zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí úplné uhrazení veškerých částek splatných Společenství v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení a čl. 38 odst. 2 prováděcích pravidel.

Článek 8

Komise a Účetní dvůr mohou prostřednictvím svých úředníků nebo pracovníků provádět veškeré kontroly a inspekce nezbytné pro zajištění řádné správy finančních prostředků Společenství a pro ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za tím účelem poskytnou zúčastněné členské státy, další zúčastněné státy a specializovaná prováděcí struktura v odpovídajícím termínu Komisi a Účetnímu dvoru veškeré náležité doklady.

Článek 9

Komise sdělí veškeré potřebné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předaly Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají.

Článek 10

Kterýkoli členský stát se může připojit ke společnému programu Eurostars v souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 bodech e) až h).

Článek 11

Ke společnému programu Eurostars se může připojit jakákoli třetí země v souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 bodech e) až h) a za předpokladu, že se na uvedenou účast vztahuje příslušná mezinárodní dohoda a že s účastí souhlasí Komise, zúčastněné členské státy a další zúčastněné státy.

Článek 12

Na základě pravidel stanovených v tomto rozhodnutí, popřípadě v prováděcích pravidlech a podmínkách může Společenství schválit podmínky týkající se svého finančního příspěvku souvisejícího s účastí kterékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu na společném programu Eurostars, nebo, pokud je to důležité pro provádění společného programu Eurostars, s účastí jakékoli jiné země.

Článek 13

1.   Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 173 Smlouvy, obsahuje přehled činností vykonaných v rámci společného programu Eurostars; tato zpráva vychází z výroční zprávy, kterou Komisi předloží specializovaná prováděcí struktura.

2.   Dva roky po zahájení společného programu Eurostars provede Komise jeho průběžné hodnocení, které se bude týkat pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených v příloze I. Toto hodnocení bude také zahrnovat doporučení nejvhodnějších způsobů dalšího posílení vědeckého řízení a finanční integrace a vyhodnotí přístup, jaký mají zejména malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj ke společnému programu Eurostars, a dále kvalitu a účinnost jeho provádění. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doplní svým vyjádřením, případně návrhy na změnu tohoto rozhodnutí.

3.   Na konci společného programu Eurostars přistoupí Komise k závěrečnému hodnocení programu. Výsledky závěrečného hodnocení předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetí den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. července 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko ze dne 29. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008.

(3)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 299; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(7)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 10).

(9)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(11)  Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

POPIS CÍLŮ A ČINNOSTÍ SPOLEČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

I.   Cíle

Cílem této iniciativy předložené členskými státy Eureka je vytvoření společného programu Eurostars zaměřeného na malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj. Tyto malé a střední podniky jsou vysoce znalostní společnosti založené na technologiích/inovacích a hrají v inovačním procesu klíčovou roli. Jsou charakterizovány vysokou orientací na zákazníka či trh, prostřednictvím provádění vysoce inovativních, tržně orientovaných projektů se snaží dosáhnout silné mezinárodní pozice. Na základě své vlastní kapacity pro výzkum a vývoj jsou schopny vyvíjet výrobky, postupy nebo služby, které mají jasnou inovativní nebo technologickou výhodu. Společnosti se mohou lišit velikostí a rozsahem svých činností, mohou být např. zavedeným podnikem s doloženými zkušenostmi s prováděním špičkového výzkumu a vývoje zaměřeného na aplikace, nebo mohou být začínající firmou s velkým potenciálem. Výzkum a vývoj představuje v jejich podnikové strategii a obchodním plánu klíčový prvek. Tyto společnosti by měly být malými a středními podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (1), které značnou část své činnosti věnují výzkumu a vývoji. Podrobné prahové hodnoty pro tuto činnost se vyjasní v souladu s přílohou II.

Společný program Eurostars se zaměřuje na podporu těchto malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj:

1.

vytvořením snadno přístupného a udržitelného evropského podpůrného mechanismu pro výzkum a vývoj na jejich podporu;

2.

podporou při vytváření nových hospodářských činností založených na výsledcích výzkumu a vývoje a uváděním nových výrobků, postupů a služeb na trh rychleji, než by bylo jinak možné;

3.

propagací jejich technologického a podnikatelského rozvoje a internacionalizace.

Společný program Eurostars doplní stávající vnitrostátní a evropské programy zaměřené na podporu malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj při jejich inovačních procesech.

Program přispěje k evropské konkurenceschopnosti, inovacím, zaměstnanosti, hospodářské změně, udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí a pomůže dosáhnout lisabonských a barcelonských cílů. Svým přístupem zdola nahoru podpoří výzkum, vývoj a demonstrace prováděné nadnárodními konsorcii, v jejichž čele jsou malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj, a případně spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo velkými podniky.

Společný program Eurostars je zaměřen na propojování a synchronizaci příslušných vnitrostátních výzkumných a inovativních programů, aby se vytvořil společný program, který bude představovat vědeckou, řídicí a finanční integraci a je důležitým příspěvkem k vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Vědecké integrace se dosáhne prostřednictvím společné definice a realizací činností v rámci společného programu Eurostars. Integrace řízení je dosaženo použitím sekretariátu Eureka jako specializované prováděcí struktury. Jeho úlohou je řídit společný program Eurostars a monitorovat jeho provádění, jak je dále podrobněji uvedeno v příloze II. Finanční integrace znamená, že zúčastněné státy a jiné zúčastněné země účinně přispívají k financování společného programu Eurostars, což zejména zahrnuje závazek financovat účastníky vybraných projektů Eurostars z vnitrostátních rozpočtů vyhrazených pro společný program Eurostars.

Z dlouhodobějšího hlediska by tato iniciativa měla usilovat o vytvoření pevnějších forem vědecké, řídicí a finanční integrace. Zúčastněné členské státy a jiné zúčastněné zeměstáty by měly v rámci této iniciativy dále posilovat tuto integraci a odstraňovat existující vnitrostátní právní a administrativní překážky mezinárodní spolupráce.

II.   Činnosti

Hlavní činnost společného programu Eurostars se týká výzkumu a vývoje řízeného jedním nebo více malými a středními podniky provádějícími výzkum a vývoj usazenými v zúčastněných členských státech nebo dalších zúčastněných zemích. Programu se mohou účastnit i výzkumné organizace, univerzity, jiné malé a střední podniky nebo velké společnosti. Tyto činnosti výzkumu a vývoje mohou být prováděny v celé oblasti vědy a techniky a jsou:

1.

prováděny prostřednictvím nadnárodního projektu s mnoha partnery, který zahrnuje nejméně dva nezávislé účastníky z různých zúčastněných států; tyto projekty se týkají výzkumu, technologického rozvoje, demonstrací, vzdělávání a osvětové činnosti. Těchto projektů se mohou účastnit i výzkumné organizace, univerzity nebo velké společnosti;

2.

ve své hlavní části prováděny malými a středními podniky provádějícími výzkum a vývoj. U každého vybraného projektu Eurostars by měly malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj společně pokrýt větší část celkových nákladů souvisejících s činnostmi výzkumu a vývoje všech účastníků. Pokud je to pro projekt nezbytné, může být v omezené míře umožněno využití subdodavatelů;

3.

zaměřeny na tržně orientovaný výzkum a vývoj a měly by být krátkodobé nebo střednědobé, zaměřené na náročnou výzkumnou a vývojovou práci; malé a střední podniky by měly prokázat svou schopnost využít výsledky projektu v realistickém časovém rámci;

4.

vedeny a koordinovány zúčastněným malým a středním podnikem provádějícím výzkum a vývoj, takzvaným „vedoucím malým a středním podnikem“.

Dále by v omezené míře mělo být podporováno zprostředkování, propagace programu a činnosti týkající se tvorby sítí, aby byl společný program Eurostars propagován a zvýšil se jeho dopad. Mezi tyto činnosti patří pořádání seminářů a navazování kontaktů s dalšími zainteresovanými stranami, jako jsou investoři a poskytovatelé řízení znalostí.

III.   Očekávané výsledky provádění programu

Hlavním očekávaným výsledkem společného programu Eurostars je nový společný evropský výzkumný a vývojový program pro malé a střední podniky provádějící výzkum a vývoj, který funguje na principu zdola nahoru, je založen na Eureka a spolufinancují ho zúčastněné vnitrostátní programy výzkumu a vývoje a Společenství.

Specializovaná prováděcí struktura předkládá výroční zprávu obsahující podrobný přehled o provádění programu (postupy hodnocení a výběru, statistiky o složení skupiny hodnotitelů, počet podaných projektů a počet projektů vybraných k financování, použití prostředků Společenství, rozdělení vnitrostátních finančních prostředků, druh účastníků, statistické údaje o zemi, případy zprostředkování a osvětové činnosti atd.) a o pokroku při prohlubování integrace. Specializovaná prováděcí struktura provede na konci společného programu Eurostars následné hodnocení dopadů programu.

IV.   Provádění programu

Společný program Eurostars je řízen specializovanou prováděcí strukturou. Žadatelé předkládají návrhy specializované prováděcí struktuře centrálně (jediné kontaktní místo) podle centrálních a společných výzev k předkládání návrhů s několika uzávěrkami. Návrhy projektů se hodnotí a vybírají centrálně na základě jasných hodnotících kritérií a kritérií obecné způsobilosti, a to ve dvou fázích. V první fázi projekt vyhodnotí dva nezávislí odborníci, kteří přezkoumají technické i tržní stránky návrhu. Tito odborníci mohou pracovat externě. Pořadí návrhů se stanoví ve druhé fázi, kdy jej posuzuje mezinárodní hodnotící komise složená z nezávislých odborníků. Pořadník schválený na centrální úrovni bude závazný pro přidělení financí z příspěvku Společenství a z vnitrostátních rozpočtů vyčleněných na projekty Eurostars. Specializovaná prováděcí struktura je odpovědná za monitorování projektů a společných operačních postupů, aby mohla zajistit zavedení celého projektového cyklu. Specializovaná prováděcí struktura přijme vhodná opatření na podporu uznání příspěvku Společenství ke společnému programu Eurostars, a to jak k programu obecně, tak k jednotlivým projektům. Měla by podpořit dostatečnou viditelnost tohoto příspěvku tím, že se logo Společenství bude používat ve všech zveřejňovaných materiálech týkajících se společného programu Eurostars, a to včetně tištěných a elektronických publikací. Účastníci projektu ve vybraných projektech Eurostars budou administrativně vedeni svými vnitrostátními programy.

V.   Mechanismy financování

Společný program Eurostars je spolufinancován zúčastněnými státy a Společenstvím. Zúčastněné státy navrhnou víceletý finanční plán účasti ve společném programu Eurostars a budou přispívat na spolufinancování jeho činností. Vnitrostátní příspěvky mohou pocházet ze stávajících nebo nově vytvořených vnitrostátních programů, pokud jsou v souladu s charakterem společného programu Eurostars (zdola nahoru). Během trvání programu může každý zúčastněný členský stát nebo jiná zúčastněná země dle svého uvážení kdykoli navýšit své vnitrostátní financování vyčleněné pro společný program Eurostars.

Financování na úrovni programu

Příspěvek Společenství do společného programu Eurostars, který bude spravován specializovanou řídicí strukturou, je vypočítán jako nejvýše jedna třetina skutečného finančního příspěvku zúčastněných států, strop je 100 milionů EUR.

Specializovaná prováděcí struktura použije nejvýše 4,5 % finančního příspěvku Společenství jako příspěvek na celkové provozní náklady společného programu Eurostars.

Na základě dohody uzavřené mezi vnitrostátními orgány pro financování a specializovanou prováděcí strukturou se finanční příspěvek Společenství na vybrané projekty Eurostars specializovanou prováděcí strukturou převede vnitrostátním orgánům pro financování určeným zúčastněnými členskými státy nebo jinými zúčastněnými zeměmi. Vnitrostátní financující orgány financují vnitrostátní účastníky, jejichž návrhy jsou vybrány centrálně, a rovněž postupují finanční příspěvek Společenství přijatý od specializované prováděcí struktury.

Financování projektů Eurostars

Přidělení finančních prostředků z příspěvku Společenství a z vnitrostátních rozpočtů vyčleněných pro vybrané projekty Eurostars bude probíhat podle umístění v pořadníku. Finanční příspěvek účastníků v těchto projektech je vypočítán podle pravidel pro financování vnitrostátních programů zúčastněných států.

V případě půjčky se použije metoda hrubé ekvivalence grantu s ohledem na míru dotace úroku a průměrnou míru selhání výchozího vnitrostátního programu.

VI.   Opatření v oblasti práv duševního vlastnictví

Specializovaná prováděcí struktura přijme v souladu s požadavky článku 4 tohoto rozhodnutí politiku duševního vlastnictví společného programu Eurostars. Cílem této politiky duševního vlastnictví společného programu Eurostars je podporovat vytváření znalostí spolu s využitím a šířením výsledků projektu ve prospěch cílové skupiny malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj. Jako vzor by měl sloužit přístup stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (2).


(1)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA II

ŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

Systém řízení společného programu Eurostars zahrnuje čtyři hlavní orgány:

1.

„Skupina na vysoké úrovni Eureka“ je tvořena osobami jmenovanými státy, jež jsou členy Eureka, jako zástupci na vysoké úrovni, a zástupcem Komise. Je odpovědná za přijímání nezúčastněných členských států dalších nezúčastněných zemí do společného programu Eurostars v souladu s požadavky článků 10 a 11 tohoto rozhodnutí.

2.

„Skupina na vysoké úrovni Eurostars“ je tvořena zástupci na vysoké úrovni Eureka ze zúčastněných členských států a dalších zúčastněných zemí. Komise a členské státy neúčastnící se společného programu Eurostars mají právo vyslat své zástupce na její zasedání v roli pozorovatelů. Je odpovědná za dohled nad prováděním společného programu Eurostars a zejména za: jmenování členů poradní skupiny pro Eurostars, schvalování provozních postupů pro fungování společného programu Eurostars, schvalování plánování výzev k předkládání návrhů a jejich rozpočet a schvalování pořadníku projektů Eurostars, které budou financovány.

3.

„Poradní skupina pro Eurostars“ je tvořena vnitrostátními koordinátory projektů ze zúčastněných členských států a jiných zúčastněných zemí a předsedá jí vedoucí sekretariátu Eureka. Poradní skupina pro Eurostars bude poskytovat sekretariátu Eureka poradenství při provádění společného programu Eurostars a poskytne poradenství pro ustanovení pro jeho provádění, jako např. postupy financování, postupy hodnocení a výběru, synchronizace mezi centrálními a vnitrostátními postupy a monitorování projektů. Radí při plánování uzávěrek výročních výzev k předkládání návrhů. Rovněž radí při pokroku provádění společného programu, včetně postupu k další integraci.

4.

Sekretariát Eureka jedná jako specializovaná prováděcí struktura pro společný program Eurostars. Vedoucí sekretariátu Eureka vystupuje jako právní zástupce programu Eurostars. Sekretariát Eureka má za úkol výkon společného programu Eurostars a je zodpovědný zejména za:

sestavení ročního rozpočtu pro výzvy pro předkládání návrhů, centrální organizaci společných výzev pro předkládání návrhů a přijímání návrhů projektů (jediné kontaktní místo),

centrální organizaci hodnocení způsobilosti a návrhů projektů podle společných kritérií způsobilosti a hodnocení, centrální organizaci výběru návrhů projektů k financování a monitorování projektů a následná opatření,

příjem, přidělení a monitorování příspěvku Společenství,

shromažďování podkladů o financování orgány pro financování zúčastněných členských států a jiných zúčastněných zemí, jež se účastní v projektech Eurostars,

propagaci společného programu Eurostars,

podávání zpráv o společném programu Eurostars, včetně zpráv o pokroku směrem k další integraci, skupině na vysoké úrovni Eureka, skupině na vysoké úrovni Eurostars a Komisi,

poskytování informací síti Eureka o činnostech společného programu Eurostars.


Top