Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 742/2008/ES ze dne 9. července 2008 o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje prováděném několika členskými státy a zaměřeném na zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/49


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č 742/2008/ES

ze dne 9. července 2008

o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje prováděném několika členskými státy a zaměřeném na zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 169 a čl. 172 druhý pododstavec uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (2) (dále jen „sedmý rámcový program“) stanoví účast Společenství na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených k uskutečnění těchto programů ve smyslu článku 169 Smlouvy.

(2)

Sedmý rámcový program vymezil řadu kritérií pro určení oblastí vhodných k zahájení uvedených iniciativ na základě článku 169: význam pro cíle Společenství, jasná definice sledovaného cíle a jeho význam z hlediska cílů sedmého rámcového programu; přítomnost již existujícího základu (stávající nebo plánované výzkumné programy), přidaná hodnota na evropské úrovni a kritické množství s ohledem na velikost a počet zahrnutých programů a podobnost činností, které zahrnují, a účinnost článku 169 Smlouvy jako nejvhodnějšího prostředku pro dosažení cílů.

(3)

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (3) (dále jen „zvláštní program ‚Spolupráce‘“) označuje „iniciativu podle článku 169 v oblasti asistovaného žití“ za jednu z oblastí vhodných pro účast Společenství ve vnitrostátních výzkumných programech prováděných společně na základě článku 169 Smlouvy.

(4)

Ve svém sdělení ze dne 1. června 2005 nazvaném „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“, Komise navrhla zahájit vzorovou iniciativu v oblasti péče o občany ve stárnoucí společnosti.

(5)

Ve svém sdělení ze dne 12. října 2006 nazvaném „Demografická budoucnost Evropy – učiňme z problému výhodu“ Komise zdůraznila fakt, že stárnutí je jedním z největších problémů, kterému čelí všechny země v EU, a že větší využití nových technologií v rámci podpory obnovené lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost by mohlo přispět ke kontrole nákladů a zlepšení tělesného a duševního zdraví starších občanů a jejich aktivní účasti ve společnosti, jakož i ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

(6)

Zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) by mohli být senioři považováni za příležitost pro vznikající trh s novým zbožím a službami, které reagují na potřeby starších lidí. Avšak rychlý rozvoj a používání nových IKT technologií by neměly vést k vyloučení a prohlubování digitální propasti; zlepšení digitální gramotnosti je tedy základním předpokladem pro začlenění a aktivní zapojení do informační společnosti.

(7)

Tato iniciativa v oblasti asistovaného žití by měla zohlednit skutečnost, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži, takže mezi seniory v Evropě je vyšší procento žen.

(8)

Aktivní stárnutí je základní součástí obnovených hlavních směrů zaměstnanosti. Přístup EU ke stárnutí je zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin – celoživotní přístup – a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní.

(9)

V současné době není řada programů nebo činností v oblasti výzkumu a vývoje IKT pro zajištění důstojného stáří, které provádějí členské státy jednotlivě na vnitrostátní úrovni, dostatečně koordinována, a neumožňuje koherentní přístup na evropské úrovni pro výzkum a vývoj inovačních produktů a služeb založených na IKT pro zajištění důstojného stáří.

(10)

S přáním vytvořit koherentní přístup na evropské úrovni v oblasti IKT pro důstojné stáří a účinně jednat se několik členských států chopilo iniciativy a vytvořilo společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití nazvaný „Ambient Assisted Living“ (dále jen „společný program AAL“) s uplatněním IKT pro zajištění důstojného stáří v informační společnosti, aby dosáhlo součinnosti z hlediska zdrojů pro řízení a finančních zdrojů tím, že za pomoci nezávislých odborníků vytvořilo jednotný a společný hodnotící mechanismus na základě zavedených postupů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 - 2013) (4) a kombinace dalších odborných zkušeností a zdrojů dostupných v různých zemích Evropy.

(11)

Společný program AAL usiluje o řešení problému demografického stárnutí tím, že vytváří nezbytný právní a organizační rámec pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit důstojné stáří ve stárnoucí společnosti. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko (dále jen „zúčastněné členské státy“) a Izrael, Norsko a Švýcarsko se dohodly, že budou koordinovat a společně provádět činnosti přispívající ke společnému programu AAL. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na 150 milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu. Účast by měla být podmíněna minimálním finančním příspěvkem, jehož výše by odpovídala potenciální poptávce různých národních vědeckých komunit a měla by obvykle představovat alespoň 0,2 milionu EUR za účast v ročním pracovním programu.

(12)

V souladu s cíli sedmého rámcového programu by měl společný program AAL rovněž podporovat zapojení malých a středních podniků (MSP) do svých činností.

(13)

Aby se zvýšil dopad společného programu AAL, dohodly se zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko na účasti Společenství. Společenství by se mělo na programu podílet finančním příspěvkem ve výši maximálně 150 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že společný program AAL plní vědecké cíle sedmého rámcového programu a že výzkumná oblast společného programu AAL spadá do tématu Informační a komunikační technologie (IKT) v rámci zvláštního programu „Spolupráce“, finanční příspěvek Společenství by měl být čerpán z rozpočtových prostředků vyčleněných na toto téma. K dispozici mohou být další možnosti financování, mimo jiné ze strany Evropské investiční banky, zejména prostřednictvím finančního nástroje pro sdílení rizik vytvořeného společně s Evropskou investiční bankou a Komisí podle přílohy III rozhodnutí 2006/971/ES.

(14)

Finanční podpora Společenství by měla být poskytována podle definice plánu financování založeného na formálních závazcích příslušných vnitrostátních orgánů ohledně společného provádění programů a činností v oblasti výzkumu a vývoje na vnitrostátní úrovni a příspěvku na financování společného uskutečnění společného programu AAL.

(15)

Společné provádění vnitrostátních výzkumných programů vyžaduje založení nebo existenci specializované prováděcí struktury stanovené ve zvláštním programu „Spolupráce“.

(16)

Zúčastněné členské státy se dohodly na uvedené specializované prováděcí struktuře určené k provádění společného programu AAL.

(17)

Specializovaná prováděcí struktura by měla být příjemcem finančního příspěvku od Společenství a měla by zajistit účinné provádění společného programu AAL.

(18)

K zajištění účinného provádění společného programu AAL by specializovaná prováděcí struktura měla udělovat finanční podporu třetím stranám účastnícím se společného programu AAL, které jsou vybírány na základě výzev k podání návrhů.

(19)

Výše příspěvku Společenství by měla být závislá na závazku zúčastněných států, Izraele, Norska a Švýcarska k poskytnutí finančních prostředků a skutečném vyplacení jejich finančních příspěvků.

(20)

Společenství by mělo mít právo snížit svůj finanční příspěvek nebo pozdržet či zastavit jeho vyplácení na základě podmínek stanovených v dohodě upravující prováděcí pravidla pro příspěvek Společenství, která má být uzavřena mezi Společenstvím a specializovanou prováděcí strukturou, v případě, že je společný program AAL prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně.

(21)

Ke společnému programu AAL by měl mít možnost se připojit kterýkoli členský stát.

(22)

V souladu se sedmým rámcovým programem by Společenství mělo mít právo sjednat během provádění společného programu AAL v souladu s tímto rozhodnutím podmínky pro svůj finanční příspěvek do společného programu AAL ve vztahu k účasti jakékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu nebo jakékoli jiné země, je-li to pro provádění společného programu AAL nezbytné, v tomto společném programu.

(23)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření k předcházení nesrovnalostem a podvodům a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (5), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (6) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (7).

(24)

V souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8) (dále jen „finanční nařízení“), a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9) (dále jen „prováděcí pravidla“), by měl být příspěvek Společenství spravován v rámci nepřímého centralizovaného řízení podle čl. 54 odst. 2 písm. c) a článku 56 finančního nařízení a článku 35, čl. 38 odst. 2 a článku 41 prováděcích pravidel.

(25)

Je nezbytné, aby výzkumné činnosti prováděné v rámci společného programu AAL byly v souladu se základními etickými zásadami, včetně těch, kterými se zabývá článek 6 Smlouvy o Evropské unii a Listina základních práv Evropské unie, a aby se řídily zásadami integrace rovnosti mužů a žen a rovnosti pohlaví. Při provádění programu by měla být také zohledněna podpora úlohy žen ve vědě a výzkumu.

(26)

Společný program AAL by měl rovněž usilovat o podporu spravedlivého a zjednodušeného přístupu k produktům a službám založeným na IKT ve všech členských státech.

(27)

Komise by měla do roku 2010 provést průběžné hodnocení, aby posoudila kvalitu a účinnost provádění společného programu AAL a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů, jakož i závěrečné hodnocení. V rámci tohoto hodnocení by se rovněž mělo posoudit, zda bude třeba dalšího průběžného hodnocení před závěrečným hodnocením na konci roku 2013,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Při provádění sedmého rámcového programu Společenství poskytuje finanční příspěvek pro společný program výzkumu a vývoje pro oblast asistovaného žití (Ambient Assisted Living) (dále jen „společný program AAL“) prováděný společně Belgií, Dánskem, Finskem, Francií, Irskem, Itálií, Kyprem, Lucemburskem, Maďarskem, Německem, Nizozemskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Rumunskem, Řeckem, Slovinskem, Spojeným královstvím, Španělskem a Švédskem (dále jen „zúčastněné členské státy“) a Izraelem, Norskem a Švýcarskem.

2.   V souladu se zásadami stanovenými v příloze I, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, poskytne Společenství na provádění společného programu AAL finanční příspěvek ve výši maximálně 150 milionů EUR po dobu trvání sedmého rámcového programu.

3.   Finanční příspěvek Společenství se hradí z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie vyčleněných na téma informačních a komunikačních technologií (IKT) v rámci zvláštního programu „Spolupráce“.

Článek 2

Finanční příspěvek Společenství se uhradí za těchto podmínek:

a)

zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko prokáží, že společný program AAL, popsaný v příloze I, byl skutečně zahájen;

b)

zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko, nebo organizace, které zúčastněné státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko určí, formálně zřídí nebo určí specializovanou prováděcí strukturu s právní subjektivitou, která bude odpovědná za provádění společného programu AAL a za přijetí, přidělení a monitorování finančního příspěvku Společenství v rámci nepřímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a článkem 56 finančního nařízení a článkem 35, čl. 38 odst. 2 a článkem 41 prováděcích pravidel;

c)

zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program AAL v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí;

d)

specializovaná prováděcí struktura účinně provádí činnosti v rámci společného programu AAL, popsaného v příloze I, která ukládá zveřejňování výzev k podání návrhů na udělení grantů;

e)

zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se zaváží podílet se na financování společného programu AAL a na skutečném uhrazení finančního příspěvku, především na financování účastníků projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, které byly zveřejněny na základě programu;

f)

zajistí se soulad s pravidly Společenství pro poskytování státní podpory, především s pravidly stanovenými v rámci Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj a inovace (10);

g)

zajistí se vysoká úroveň vědecké kvality a dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu, uplatňování hlediska postavení žen a mužů a rovnosti pohlaví a udržitelného rozvoje a

h)

vypracují se ustanovení upravujících práva duševního vlastnictví, která vyplývají z činností prováděných v rámci společného programu AAL a z provádění a koordinace programů a činností v oblasti výzkumu a vývoje prováděných zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem na vnitrostátní úrovni tak, aby podporovala tvorbu uvedených znalostí a rozsáhlé využití a šíření vytvořených znalostí.

Článek 3

Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení a průhlednosti, předvídatelnosti pro žadatele a hodnocení nezávislými odborníky. Finanční podpora třetím stranám se v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí udělí na základě vynikající vědecké kvality, socioekonomických dopadů na evropské úrovni a významu z hlediska celkových cílů programu.

Článek 4

Úpravy finanční účasti Společenství a pravidla finanční odpovědnosti a práv k duševnímu vlastnictví, jakož i prováděcí pravidla pro poskytování finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou se přijímají společně prostřednictvím všeobecné dohody, kterou uzavře Komise jménem Společenství se specializovanou prováděcí strukturou, a prostřednictvím ročních dohod o financování.

Článek 5

V případě, že společný program AAL není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně Společenství může snížit svůj finanční příspěvek nebo může pozdržet či zastavit jeho vyplácení v závislosti na skutečném provádění společného programu AAL.

V případě, že zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně či opožděně, Společenství může snížit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečné výši veřejných prostředků přidělených zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

Článek 6

Při provádění společného programu AAL přijmou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko veškerá nezbytná legislativní, regulační, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko zejména přijmou nezbytná opatření, která zajistí, že Společenství získá zpět v plném rozsahu veškeré dlužné částky v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení a čl. 38 odst. 2 prováděcích pravidel.

Článek 7

Komise a Účetní dvůr mohou prostřednictvím svých úředníků nebo zástupců provádět veškeré kontroly a inspekce nezbytné pro zajištění řádné správy finančních prostředků Společenství a pro ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za tím účelem poskytnou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nebo specializovaná prováděcí struktura v odpovídajícím termínu Komisi a Účetnímu dvoru veškeré náležité doklady.

Článek 8

Komise sdělí veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předaly Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají v souladu se všeobecnými požadavky na předkládání zpráv stanovenými v čl. 12 odst. 1.

Článek 9

Ke společnému programu AAL se může připojit kterýkoli členský stát v souladu s kritérii stanovenými v čl. 2. písm. e) až h).

Článek 10

Ke společnému programu AAL se může připojit jakákoli třetí země v souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 písm. e) až h) a za předpokladu, že se na uvedenou účast vztahuje příslušná mezinárodní dohoda a že s účastí souhlasí Komise a zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko.

Článek 11

Na základě pravidel stanovených v tomto rozhodnutí, popřípadě v prováděcích pravidlech a podmínkách může Společenství schválit podmínky svého finančního příspěvku souvisejícího s účastí jakékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu na společném programu AAL, nebo, pokud je to důležité pro provádění společného programu AAL, s účastí jakékoli jiné země.

Článek 12

1.   Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 173 Smlouvy, obsahuje zprávu o činnostech vykonaných v rámci společného programu AAL.

2.   Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku 2010. Pokud to bude po prvním průběžném přezkumu považováno za nutné, mohou být provedena další průběžná hodnocení.

Průběžná hodnocení se budou týkat pokroku při plnění cílů stanovených v příloze I společného programu AAL a budou zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace, kvality a účinnosti provádění včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financování společného programu AAL a otázku, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných členských států, Izraele, Norska a Švýcarska přiměřená vzhledem k případným požadavkům jejich různých národních vědeckých komunit. Zohlední se také zkušenosti z ostatních společných programů realizovaných podle článku 169 Smlouvy.

Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

3.   Na konci roku 2013 přistoupí Komise k závěrečnému hodnocení společného programu AAL. Výsledky tohoto závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 13

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. července 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008.

(2)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

(4)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1233/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 10).

(6)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměnění nařízením Komise (ES, Euratom) č. 487/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

POPIS CÍLŮ, ČINNOSTÍ A PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO PROGRAMU AAL

I.   Specifické cíle

Společný program AAL má tyto specifické cíle:

podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT pro zajištění důstojného stáří v domácím prostředí, v komunitě a v práci, a zlepšovat tak kvalitu života, samostatnost, účast na společenském životě, kvalifikaci a schopnost profesního zařazení starších občanů a snižovat náklady na zdravotní a sociální péči. Plnění tohoto cíle může být založeno např. na inovačním využití IKT, nových způsobech interakce se zákazníky nebo nových typech hodnotových řetězců pro služby na podporu nezávislého života. Výsledky společného programu AAL lze využít i pro jiné skupiny obyvatel, konkrétně zdravotně postižené osoby,

vytvořit kritický objem výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU v oblasti technologií a služeb pro zajištění důstojného stáří v informační společnosti, včetně vytvoření příznivého prostředí pro účast malých a středních podniků na programu,

zlepšovat podmínky pro průmyslové využití výsledků výzkumu vytvořením soudržného evropského rámce pro rozvoj společných přístupů včetně společných minimálních standardů a pro snazší umísťování a přizpůsobování společných řešení, která jsou slučitelná s měnícími se sociálními preferencemi a regulačními aspekty na vnitrostátní nebo regionální úrovni v celé Evropě.

Svým zaměřením na aplikovaný výzkum společný program AAL doplní související dlouhodobé výzkumné aktivity, stanovené v rámci Sedmého rámcového programu, a demonstrace tvořící součást rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (2007–2013), zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (1), které se zaměřuje na využití stávajících řešení ve velkém rozsahu.

Společný program AAL svými činnostmi přispívá k dosažení cílů obnovené Lisabonské strategie a k vytvoření společnosti založené na znalostech, přičemž zajistí, aby využívání nových technologií nebylo příčinou vyloučení. V této souvislosti je nezbytné podpořit uplatňování hospodárných řešení, s jejichž pomocí lze ve všech regionech Evropy, včetně venkovských a okrajových oblastí, zajistit spravedlivý a jednodušší přístup k vhodným produktům a službám založeným na IKT, včetně možnosti volby různých způsobů poskytování služeb, které budou respektovat soukromí a důstojnost starších občanů.

Dále by měl společný program AAL podporovat inovace a spolufinancování projektů souvisejících s trhem ze strany soukromých subjektů, zejména malých a středních podniků, a přizpůsobování technologií a řešení vyvíjených v rámci projektů potřebám starších občanů za účelem jejich většího sociálního zapojení.

Kdykoli to bude možné, je nezbytné zajistit doplňkovost a vzájemně přínosné propojení společného programu AAL a dalších programů na úrovni Společenství, členských států a regionů.

Náležitá pozornost se věnuje případným etickým otázkám a problematice soukromí v souladu s mezinárodními směrnicemi.

II.   Činnosti

Hlavní náplní společného programu AAL jsou činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jsou prováděny prostřednictvím nadnárodních projektů se sdílenými náklady, na nichž se podílejí partneři nejméně ze tří zúčastněných členských států, Izraele, Norska a Švýcarska nebo jiných zúčastněných států zabývajících se výzkumem, technologickým rozvojem, demonstracemi a osvětovou činností. Tyto projekty by měly být zaměřeny na tržně orientovaný výzkum, měly by mít krátkodobý nebo střednědobý charakter a měly by prokázat schopnost využití výsledků projektů v reálném časovém rámci.

Činnosti v oblasti zprostředkování, propagace programů a vytváření sítí mohou být navíc prováděny prostřednictvím specializovaných akcí nebo v kombinaci s již existujícími akcemi, k nimž se řadí pořádání pracovních seminářů a navazování kontaktů s jinými zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci.

Společný program AAL vyžaduje konzultace s příslušnými evropskými zúčastněnými stranami (jako jsou rozhodovací orgány na ministerstvech a orgány veřejné správy, poskytovatelé služeb a pojištění ze soukromého sektoru, jakož i zástupci průmyslu, malých a středních podniků a uživatelů) ohledně priorit v oblasti výzkumu, kterými je třeba se zabývat, a provádění programu.

Společný program AAL by měl rovněž zohledňovat demografické trendy a demografický výzkum v různých evropských zemích, aby poskytl řešení, která budou odpovídat sociální a hospodářské situaci v členských státech.

III.   Provádění programu

Roční pracovní program a výzvy k podávání návrhů

Společný program AAL je prováděn na základě ročních pracovních programů určujících témata pro výzvy k podání návrhů, které schvaluje Komise jako základ pro finanční příspěvek Společenství.

Společný program AAL zveřejňuje pravidelné výzvy k podání návrhů v souladu se schváleným pracovním programem. Žadatelé předkládají návrhy specializované prováděcí struktuře centrálně (jediné kontaktní místo).

Po uzávěrce pro podávání návrhů provede specializovaná prováděcí struktura ve spolupráci s vnitrostátní agenturou odpovědnou za řízení programů kontrolu způsobilosti. Tato kontrola se provede na základě níže uvedených kritérií obecné způsobilosti k účasti na společném programu AAL zveřejněných společně s ročním pracovním programem. Mezi minimální kritéria obecné způsobilosti patří:

včasné předložení úplného návrhu elektronickou cestou a

povinnosti týkající se složení konsorcií.

Specializovaná prováděcí struktura ve spolupráci s vnitrostátní agenturou odpovědnou za řízení programů dále posoudí, zda jsou splněna vnitrostátní kritéria způsobilosti zveřejněná společně s ročním pracovním programem. Tato vnitrostátní kritéria způsobilosti uvedená v příslušných výzvách se vztahují pouze k právnímu postavení a finanční situaci jednotlivých účastníků a nikoli k obsahu návrhu a týkají se:

typu účastníka, např. právní formy a předmětu činnosti,

odpovědnosti a životaschopnosti, např. finančního zdraví, plnění daňových a sociálních povinností atp.

Návrhy způsobilých projektů se hodnotí a vybírají centrálně za účasti nezávislých odborníků na základě průhledných a společných hodnotících kritérií stanovených v pracovním programu. Jakmile tento výběr schválí valná hromada, stává se závazným pro zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko.

Specializovaná prováděcí struktura je odpovědná za monitorování projektů a společných operačních postupů, aby mohla zajistit zavedení celého projektového cyklu.

Jelikož správní záležitosti týkající se vybraných projektů vyřizuje jejich vnitrostátní agentura pro řízení programů, uplatňují se rovněž vnitrostátní kritéria způsobilosti, jež se týkají výhradně právního postavení a finanční situace jednotlivých účastníků, jak je uvedeno výše, a vnitrostátní správní zásady.

Pokud ve fázi uzavírání smlouvy účastník nesplňuje některé z výše uvedených vnitrostátních kritérií způsobilosti, zabezpečí vysokou vědeckou kvalitu společný program AAL. Za tímto účelem se může z rozhodnutí výkonné rady provést dodatečné centrální nezávislé hodnocení příslušného návrhu ve spolupráci s nezávislými odborníky, v jehož rámci se návrh posoudí bez účasti příslušného účastníka nebo, na doporučení projektového konsorcia, se zástupcem účastníka.

Každá země financuje své vnitrostátní účastníky, jejichž návrhy jsou úspěšné, prostřednictvím vnitrostátních agentur, které dodatečně rozdělují centrální prostředky ze specializované prováděcí struktury na základě dohody uzavírané na každý projekt mezi příslušnými vnitrostátními agenturami a vnitrostátními účastníky.

Zajištění integrace v oblasti vědy, řízení a financí

Společný program AAL zajistí vědeckou integraci zúčastněných vnitrostátních programů na základě vypracování společných pracovních programů a témat pro výzvy pro všechny vnitrostátní programy.

Integraci řízení vnitrostátních programů zajišťuje právní subjekt zřízený zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem. Řízení společného programu AAL zahrnuje:

centrální organizování výzev k podání návrhů,

centrální, nezávislé a transparentní hodnocení experty na evropské úrovni opírající se o společná pravidla a kritéria pro hodnocení a výběr návrhů na základě vynikající vědecké kvality,

jednotnou adresu pro podání (uvažuje se o elektronickém podávání návrhů).

Společný program AAL posílí finanční integraci:

zajištěním souhrnných závazků vnitrostátního financování po dobu trvání iniciativy a ročních závazků pro každý navrhovaný pracovní program,

zajištěním závaznosti konečného pořadí návrhů schválených na základě hodnocení pro zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko, jak je uvedeno výše, včetně ve fázi uzavírání smluv,

prosazováním maximální flexibility v přidělování prostředků z vnitrostátního rozpočtu umožňující řešení výjimek, např. zvyšováním vnitrostátních příspěvků nebo křížovým financováním.

Zúčastněné členské státy vyvinou v rámci iniciativy maximální úsilí k posílení integrace a odstranění stávajících vnitrostátních právních a správních překážek mezinárodní spolupráce.

IV.   Zásady financování

Příspěvek Společenství představuje paušální procentuální částku z celkového objemu veřejných prostředků na financování zúčastněných vnitrostátních programů, ale v žádném případě nepřesahuje 50 % z celkového objemu veřejných prostředků na financování jednoho účastníka v projektu vybraném na základě výzev k podání návrhů v rámci společného programu AAL. Tato paušální procentuální částka je definována v dohodě mezi specializovanou prováděcí strukturou a Komisí a je založena na víceletém závazku zúčastněných členských států a Izraele, Norska a Švýcarska a příspěvku Společenství.

Na příspěvek na celkové provozní náklady společného programu AAL se použije nejvýše 6 % finančního příspěvku Společenství.

Na zajištění efektivního provádění společného programu AAL přispějí rovněž zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko.

Projekty jsou spolufinancovány účastníky projektů.

V.   Očekávané výsledky provádění společného programu AAL

Specializovaná prováděcí struktura předkládá výroční zprávu obsahující podrobný přehled o provádění společného programu AAL (počet podaných projektů a počet projektů vybraných k financování, použití prostředků Společenství, rozdělení vnitrostátních finančních prostředků, druh účastníků, statistické údaje o zemi, případy zprostředkování a osvětové činnosti, atd.) a o pokroku při dosahování hlubší integrace.

Očekávané výsledky budou podrobněji stanoveny v dohodě, která má být uzavřena mezi Komisí – jménem Společenství – a specializovanou prováděcí strukturou.


(1)  Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.


PŘÍLOHA II

HLAVNÍ SMĚRY ŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO PROGRAMU AAL

Organizační struktura pro společný program AAL je tvořena takto:

 

Sdružení pro asistované žití (AAL Association), mezinárodní nezisková organizace založená podle belgického práva, představuje specializovanou prováděcí strukturu vytvořenou zúčastněnými členskými státy a Izraelem, Norskem a Švýcarskem.

 

Sdružení pro asistované žití je odpovědné za veškeré aktivity v rámci společného programu AAL. K úkolům sdružení náleží řízení smluv a rozpočtu, vypracování ročních pracovních programů, vyhlašování výzev k podání návrhů, zajišťování hodnocení a klasifikace projektů. Sdružení kromě toho dohlíží na monitorování projektů a převádí související platby příspěvků Společenství na vybrané agentury odpovědné za vnitrostátní programy. Rovněž organizuje osvětovou činnost.

 

Sdružení pro asistované žití je řízeno valnou hromadou. Valná hromada, která je rozhodovacím orgánem společného programu AAL, jmenuje členy výkonné rady a dohlíží nad prováděním společného programu AAL, což mimo jiné znamená, že schvaluje roční pracovní programy, příděly z vnitrostátních rozpočtů na financování projektů a žádosti o nová členství. Jeho činnost bude založena na zásadě jedna země – jeden hlas. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou, kromě rozhodnutí o nástupnictví, přijetí nebo vyloučení členů, nebo rozpuštění sdružení, pro něž mohou být ve stanovách sdružení zakotveny zvláštní podmínky hlasování. Komise má na jednáních valné hromady status pozorovatele.

 

Výkonná rada AAL – složená alespoň z předsedy, místopředsedy a pokladníka – je volena valnou hromadou k výkonu specifických řídících funkcí, jako je plánování rozpočtu, personální obsazení a uzavírání smluv. Právně zastupuje sdružení a podléhá valné hromadě.

 

Vnitrostátní agentury odpovědné za řízení programů jsou zmocněny zúčastněnými členskými státy a Izraelem, Norskem a Švýcarskem k provádění prací souvisejících s řízením projektu a správními a právními aspekty v zastoupení partnerů vnitrostátního projektu a k poskytování podpory při hodnocení a projednávání návrhů projektů. Práce těchto agentur probíhá pod dohledem Sdružení po asistované žití.

 

Poradní výbor složený ze zástupců průmyslu a dalších zúčastněných stran, včetně zástupců občanů různých generací, předkládá doporučení týkající se priorit a témat, která mají být předmětem výzev pro podání návrhů v rámci společného programu AAL.


Top