EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0033(01)

2009/59/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. prosince 2008 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy rezervy Evropské centrální banky ze strany Národní banky Slovenska (ECB/2008/33)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 74 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/59(1)/oj

24.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/83


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 31. prosince 2008

o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy rezervy Evropské centrální banky ze strany Národní banky Slovenska

(ECB/2008/33)

(2009/59/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na články 30.1, 30.3, 49.1 a 49.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2008/608/ES ze dne 8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (1) Slovensko splňuje podmínky nezbytné pro přijetí eura a výjimka v jeho prospěch podle článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003 (2) se s účinkem od 1. ledna 2009 zrušuje.

(2)

Článek 49.1 statutu ESCB stanoví, že národní centrální banka členského státu, na který se přestala vztahovat výjimka, je povinna splatit svůj upsaný podíl na základním kapitálu Evropské centrální banky (ECB) ve stejném rozsahu jako národní centrální banky ostatních zúčastněných členských států. Národní centrální banky stávajících zúčastněných členských států splatily své podíly na upsaném základním kapitálu ECB v plné výši (3). Podle článku 2 rozhodnutí ECB/2008/23 ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (4) činí vážený podíl Národní banky Slovenska v klíči pro upisování základního kapitálu ECB 0,6934 %. Národná banka Slovenska již splatila část svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB v souladu s článkem 1 rozhodnutí ECB/2006/26 ze dne 18. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (5). Zbývající dlužná částka proto činí 37 216 406,81 EUR a je výsledkem násobku upsaného základního kapitálu ECB (5 760 652 402,58 EUR) a váženého podílu Národní banky Slovenska v klíči pro upisování základního kapitálu (0,6934 %) po odečtení části jejího podílu na upsaném základním kapitálu ECB, která byla již splacena.

(3)

Článek 49.1 ve spojení s článkem 30.1 statutu ESCB stanoví, že národní centrální banka členského státu, na který se přestala vztahovat výjimka, je též povinna převést na ECB devizové rezervy. Podle článku 49.1 statutu ESCB se výše těchto převodů určuje násobkem hodnoty devizových rezerv, které již byly v souladu s článkem 30.1 statutu ESCB převedeny na ECB, vyjádřené v eurech podle platných směnných kurzů, a poměru mezi počtem podílů upsaných dotyčnou národní centrální bankou a počtem podílů již splacených národními centrálními bankami ostatních zúčastněných členských států. Při určování „devizových rezerv, které již byly v souladu s článkem 30.1 převedeny na ECB“, je třeba náležitě zohlednit předchozí úpravy klíče pro upisování základního kapitálu (6) podle článku 29.3 statutu ESCB a rozšíření klíče pro upisování základního kapitálu ECB podle článku 49.3 statutu ESCB (7). Proto podle rozhodnutí ECB/2008/27 ze dne 12. prosince 2008 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (8) činí hodnota devizových rezerv, které již byly podle článku 30.1 statutu ESCB převedeny na ECB, vyjádřená v eurech, 44 154 040 257,26 EUR.

(4)

Devizové rezervy, které má Národná banka Slovenska převést, by měly být v amerických dolarech a zlatě, anebo by měly být v amerických dolarech a zlatě denominovány.

(5)

Článek 30.3 statutu ESCB stanoví, že ECB musí připsat ve prospěch každé národní centrální banky zúčastněného členského státu pohledávku ve výši devizových rezerv, jež tato národní centrální banka převedla na ECB. Ustanovení o denominaci a úročení pohledávek, které již byly připsány ve prospěch národních centrálních bank stávajících zúčastněných členských států (9), by se měla vztahovat též na denominaci a úročení pohledávek Národní banky Slovenska.

(6)

Článek 49.2 statutu ESCB stanoví, že národní centrální banka členského státu, na který se přestala vztahovat výjimka, je povinna přispívat do rezervních fondů ECB, do rezerv rovnocenných rezervním fondům a na částku, jež má být ještě vyčleněna na rezervní fondy a rezervy odpovídající zůstatku účtu zisků a ztrát k 31. prosinci roku, který předcházel roku zrušení výjimky. Výše tohoto příspěvku se určuje podle článku 49.2 statutu ESCB.

(7)

Analogicky k článku 3.5 jednacího řádu Evropské centrální banky (10) měl guvernér Národní banky Slovenska možnost vznést připomínky k tomuto rozhodnutí před jeho přijetím,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal euro,

„devizovými rezervami“ cenné papíry, zlato nebo hotovost,

„zlatem“ troyské unce ryzího zlata ve formě zlatých cihel (London Good Delivery) podle standardů London Bullion Market Association,

„Eurosystémem“ ECB a národní centrální banky zúčastněných členských států,

„cennými papíry“ cenné papíry nebo finanční nástroje určené ECB,

„hotovostí“ zákonná měna Spojených států (americký dolar).

Článek 2

Splacení základního kapitálu

1.   S účinkem od 1. ledna 2009 splatí Národná banka Slovenska zbývající část svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB, která činí 37 216 406,81 EUR.

2.   Národná banka Slovenska splatí ECB částku uvedenou v odstavci 1 dne 2. ledna 2009 zvláštním převodem uskutečněným prostřednictvím transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2).

3.   Dne 2. ledna 2009 splatí Národná banka Slovenska ECB zvláštním převodem prostřednictvím TARGET2 úrok, který vznikne 1. ledna 2009 z částky splatné ve prospěch ECB podle odstavce 2.

4.   Výpočet úroku, který vznikne podle odstavce 3, se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů / 360, pomocí sazby rovnající se mezní úrokové sazbě, kterou použil Eurosystém při své poslední hlavní refinanční operaci.

Článek 3

Převod devizových rezerv

1.   S účinkem od 1. ledna 2009 a v souladu s tímto článkem a opatřeními přijatými na jeho základě převede Národná banka Slovenska na ECB částku devizových rezerv denominovaných v amerických dolarech a zlatě rovnající se částce 443 086 155,98 EUR takto:

Hodnota cenných papírů denominovaných v amerických dolarech a hotovosti vyjádřená v eurech

Hodnota zlata vyjádřená v eurech

Celková částka vyjádřená v eurech

376 623 232,58

66 462 923,40

443 086 155,98

2.   Částka devizových rezerv, vyjádřená v eurech, kterou má Národná banka Slovenska převést podle odstavce 1, se vypočte na základě směnných kurzů mezi eurem a americkým dolarem stanovených v rámci 24hodinového písemného konzultačního řízení mezi Eurosystémem a Národní bankou Slovenska dne 31. prosince 2008 a v případě zlata podle ceny v amerických dolarech za troyskou unci ryzího zlata stanovené v Londýně (London gold fixing) v 10:30 londýnského času dne 31. prosince 2008.

3.   ECB potvrdí Národní bance Slovenska částku vypočtenou podle odstavce 2 co nejdříve.

4.   Národná banka Slovenska převede na ECB portfolio cenných papírů denominovaných v amerických dolarech a hotovosti, jehož relativní rizikový potenciál (Value-at-Risk) ve vztahu k taktické referenční hodnotě ECB v době převodu nepřesahuje limit, který se uplatňuje v případě obchodních portfolií ve vztahu k taktické referenční hodnotě stanovené ECB. Portfolio cenných papírů denominovaných v amerických dolarech a hotovosti by mělo být rovněž v souladu s úvěrovými limity stanovenými ECB.

5.   Převod hotovosti se uskuteční na účty, které určí ECB. Dnem vypořádání pro převod hotovosti na ECB je 2. leden 2009. Národná banka Slovenska udělí pokyny k uskutečnění tohoto převodu na ECB.

6.   Hodnota zlata, které Národná banka Slovenska převádí na ECB v souladu s odstavcem 1, se co nejvíce blíží částce 66 462 923,40 EUR, avšak tuto částku nepřesáhne.

7.   Národná banka Slovenska převede zlato ve smyslu odstavce 1 v neinvestované podobě na účty a místa, které určí ECB. Dnem vypořádání pro převod zlata na ECB je 5. leden 2009. Národná banka Slovenska udělí pokyny k uskutečnění tohoto převodu na ECB.

8.   Převede-li Národná banka Slovenska zlato na ECB v hodnotě nižší, než je částka stanovená v odstavci 1, převede 5. ledna 2009 částku hotovosti v amerických dolarech odpovídající výslednému rozdílu na účet ECB, který určí ECB. Tato hotovost v amerických dolarech netvoří součást devizových rezerv denominovaných v amerických dolarech, které Národná banka Slovenska převádí na ECB v souladu s odstavcem 1.

9.   Národná banka Slovenska převede cenné papíry na ECB na účty, které ECB určí. Dnem vypořádání pro převod cenných papírů na ECB je 2. leden 2009. V den vypořádání udělí Národná banka Slovenska pokyny k převodu cenných papírů na ECB. Hodnota všech těchto cenných papírů se vypočte na základě cen, které určí ECB.

10.   Součet hodnoty všech cenných papírů převedených na ECB a hotovosti, vyjádřený v eurech, se rovná částce uvedené v odstavci 1.

11.   Případný rozdíl mezi celkovou částkou vyjádřenou v eurech, která je uvedena v odstavci 1, a částkou uvedenou v čl. 4 odst. 1 se vyrovná v souladu s dohodou ze dne 31. prosince 2008 mezi Evropskou centrální bankou a Národní bankou Slovenska o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Národní banky Slovenska podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (11).

Článek 4

Denominace, úročení a splatnost pohledávek ve výši příspěvků

1.   S účinkem od 1. ledna 2009 a za podmínek úpravy týkající se dnů vypořádání převodů devizových rezerv v článku 3 připíše ECB ve prospěch Národní banky Slovenska pohledávku denominovanou v eurech ve výši celkové částky jejího příspěvku na devizové rezervy, vyjádřené v eurech. Tato pohledávka činí 399 443 637,59 EUR.

2.   Pohledávka, kterou ECB připíše ve prospěch Národní banky Slovenska, se úročí ode dne vypořádání. Výpočet úroků se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů / 360, pomocí sazby rovnající se 85 % mezní úrokové sazby, kterou použil Eurosystém při své poslední hlavní refinanční operaci.

3.   Pohledávka se úročí na konci každého účetního roku. ECB čtvrtletně informuje Národní banku Slovenska o souhrnné částce.

4.   Pohledávka není splatitelná.

Článek 5

Příspěvky na rezervní fondy a rezervy ECB

1.   S účinkem od 1. ledna 2009 a v souladu s čl. 3 odstavci 5 a 6 přispívá Národná banka Slovenska do rezervních fondů ECB a do rezerv rovnocenných rezervním fondům a na částku, jež má být ještě vyčleněna na rezervní fondy a rezervy odpovídající zůstatku účtu zisků a ztrát k 31. prosinci 2008.

2.   Výše příspěvku Národní banky Slovenska se určuje podle článku 49.2 statutu ESCB. Odkaz v článku 49.2 na „počet podílů upsaných dotyčnou centrální bankou“ se vztahuje na vážený podíl Národní banky Slovenska v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a odkaz na „počet podílů již splacených ostatními centrálními bankami“ se vztahuje na vážené podíly národních centrálních bank stávajících zúčastněných členských států v klíči pro upisování základního kapitálu ECB podle rozhodnutí ECB/2008/23.

3.   Pro účely odstavce 1 zahrnují pojmy „rezervní fondy ECB“ a „rezervy rovnocenné rezervním fondům“ všeobecný rezervní fond ECB, zůstatky na účtech přecenění a rezervy na krytí kurzového a úrokového rizika, rizika tržních cen a rizika souvisejícího s cenou zlata.

4.   ECB vypočítá a potvrdí Národní bance Slovenska výši jejího příspěvku podle odstavce 1 nejpozději v první pracovní den následující po schválení účetní závěrky ECB za rok 2008 Radou guvernérů.

5.   V druhý pracovní den následující po schválení účetní závěrky ECB za rok 2008 Radou guvernérů Národná banka Slovenska splatí ECB prostřednictvím TARGET2:

a)

částku splatnou ve prospěch ECB podle odstavce 4 a

b)

úroky, které za období od 1. ledna 2009 do dne platby vzniknou z částky splatné ve prospěch ECB podle odstavce 4.

6.   Výpočet úroků, které vzniknou podle odst. 5 písm. b), se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů / 360, pomocí sazby rovnající se mezní úrokové sazbě, kterou použil Eurosystém při své poslední hlavní refinanční operaci.

Článek 6

Pravomoci

1.   Výkonná rada ECB vydává v potřebném rozsahu pokyny Národní bance Slovenska s cílem upřesnit a provést jakákoli ustanovení tohoto rozhodnutí a stanovit vhodná opatření k řešení případných problémů.

2.   Veškeré pokyny Výkonné rady podle odstavce 1 se neprodleně oznamují Radě guvernérů, přičemž Výkonná rada se řídí rozhodnutím, které v dané věci přijme Rada guvernérů.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. prosince 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  Rozhodnutí ECB/2006/22 ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 3).

(4)  Viz strana 66 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 15.

(6)  Rozhodnutí ECB/2003/17 ze dne 18. prosince 2003 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 27) a rozhodnutí ECB/2008/23.

(7)  Rozhodnutí ECB/2004/5 ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 205, 9.6.2004, s. 5) a rozhodnutí ECB/2006/21 ze dne 15. prosince o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 1).

(8)  Viz strana 77 v tomto čísle Úředního věstníku.

(9)  Podle obecných zásad ECB/2000/15 ze dne 3. listopadu 1998 ve znění obecných zásad ze dne 16. listopadu 2000 o složení a ocenění devizových rezerv, metodách jejich prvního převodu a o denominaci a úročení odpovídajících pohledávek (Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 114).

(10)  Přijatý rozhodnutím ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).

(11)  Úř. věst. C 18, 24.1.2009, s. 3.


Top