EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

Úř. věst. L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; Zrušeno 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/5


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1524/2007

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 191 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 (2) stanoví, že Evropský parlament zveřejní zprávu o uplatňování uvedeného nařízení, která může obsahovat případné návrhy změn systému financování.

(2)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 23. března 2006 o evropských politických stranách (3) shledal, že by nařízení (ES) č. 2004/2003 mělo být na základě zkušeností získaných od jeho vstupu v platnost v roce 2004 v řadě ohledů zdokonaleno, přičemž hlavním cílem těchto změn by mělo být zlepšení finanční situace těchto politických stran a nadací k nim přidružených.

(3)

Měla být přijata ustanovení o poskytování finanční podpory pro politické nadace na evropské úrovni, neboť politické nadace na evropské úrovni přidružené k politickým stranám na evropské úrovni mohou prostřednictvím svých aktivit podporovat a napomáhat plnění cílů politických stran na evropské úrovni, zejména pokud jde o jejich příspěvek k diskusi o problematice evropské veřejné politiky a evropské integrace, kupříkladu poskytováním prostoru pro nové myšlenky, analýzu a politické možnosti. Finanční podpora by měla být zajištěna v rámci oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie nadepsaného „Parlament“, jak je tomu také v případě politických stran na evropské úrovni.

(4)

I nadále zůstává důležitým cílem zajistit co nejširší zapojení občanů do demokratického života Evropské unie. V této souvislosti mohou sehrát zvláštní úlohu stranicko-politické mládežnické organizace, které mohou přispět k posílení zájmu o politický systém Evropské unie a konkrétních znalostí o něm mezi mladými lidmi a aktivně podporovat jejich zapojení do demokratických aktivit na evropské úrovni.

(5)

Za účelem zlepšení podmínek pro financování politických stran na evropské úrovni a jejich současné motivace k zajištění vhodného dlouhodobého finančního plánování by měl být upraven požadavek na minimální podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků. Stejný podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků by měl být stanoven pro politické nadace na evropské úrovni.

(6)

Pro další rozšíření a posílení evropského charakteru voleb do Evropského parlamentu by mělo být jasně stanoveno, že prostředky obdržené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie mohou být rovněž použity na financování kampaní politických stran na evropské úrovni, pokud jde o volby do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo kandidátů. Politické strany na evropské úrovni vystupují v kontextu voleb do Evropského parlamentu zejména proto, aby zdůraznily evropský charakter těchto voleb. Podle článku 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, přiloženého k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (4), se financování a omezení volebních nákladů ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států. Vnitrostátní právo členských států se vztahuje rovněž na prostředky vynaložené v souvislosti s vnitrostátními volbami a referendy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2004/2003

Nařízení (ES) č. 2004/2003 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové body, které znějí:

„4)

‚politickou nadací na evropské úrovni‛ subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní subjektivitu v některém členském státě, je přidružená k některé politické straně na evropské úrovni a svými činnostmi v rámci cílů a základních hodnot Evropské unie podporuje a doplňuje cíle této politické strany na evropské úrovni plněním zejména těchto úkolů:

sledování diskuse o problematice evropské veřejné politiky a procesu evropské integrace, její analýza a přispívání do ní,

vyvíjení činností souvisejících s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání a podpora evropských seminářů, školení, konferencí a studií této problematiky mezi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně organizací mládeže a dalších zástupců občanské společnosti,

rozvíjení spolupráce s podobnými subjekty za účelem podpory demokracie,

poskytnutí rámce, v němž mohou na evropské úrovni společně pracovat vnitrostátní politické nadace, členové akademické obce a další subjekty;

5)

‚finančními prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie‛ grant ve smyslu čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5) (dále jen ‚finanční nařízení‛).

2)

V článku 3 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce, které znějí:

„2.   Politická nadace na evropské úrovni musí splňovat tyto podmínky:

a)

je přidružená k jedné z politických stran na evropské úrovni uznaných podle odstavce 1, která toto přidružení potvrdí;

b)

musí mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Tato právní subjektivita je oddělena od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je nadace přidružená;

c)

musí dodržovat zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

nepodporuje ziskové cíle;

e)

její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.

3.   V rámci tohoto nařízení má každá politická strana a nadace na evropské úrovni právo vymezit konkrétní podobu jejich vztahu v souladu s vnitrostátním právem členského státu, včetně příslušné míry oddělení každodenního řízení a řídících struktur politické nadace na evropské úrovni na jedné straně a politické strany na evropské úrovni, k níž je tato nadace přidružena, na straně druhé.“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se nahrazuje písmeno a) tímto:

„a)

doklady o tom, že žadatel splňuje podmínky stanovené v článcích 2 a 3;“.

b)

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pouze prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

5.   Finanční prostředky pro politickou nadaci na evropské úrovni se přidělují na základě přidružení této nadace k politické straně na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 1. Na takto přidělené prostředky se použijí články 9 a 9a.

6.   Finanční prostředky přidělené politické nadaci na evropské úrovni se použijí pouze pro účely financování jejích činností v souladu s čl. 2 odst. 4. V žádném případě nesmějí být použity na financování předvolebních kampaní nebo kampaní k referendům.

7.   Při posuzování žádostí o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se na politické nadace na evropské úrovni obdobně použijí odstavce 1 a 3.“

4)

V článku 5 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Odstavec 2 se obdobně použije na politické nadace na evropské úrovni.

5.   Pozbude-li politická strana na evropské úrovni tohoto postavení, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.

6.   Jestliže Evropský parlament zjistí, že některá z podmínek podle čl. 3 odst. 2 písm. c) již není splněna, je dotyčná politická nadace na evropské úrovni vyloučena z financování podle tohoto nařízení.“

5)

Články 6, 7 a 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Povinnosti spojené s financováním

1.   Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni:

a)

zveřejňuje každý rok své příjmy a výdaje a rozvahu;

b)

zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 EUR ročně na dárce.

2.   Politická strana na evropské úrovni a politická nadace na evropské úrovni nepřijímá:

a)

anonymní dary;

b)

dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

c)

dary od podniků, v nichž mohou na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv orgány veřejné moci;

d)

dary, které přesahují 12 000 EUR ročně na dárce od jakékoli fyzické či právnické osoby, jež není podnikem ve smyslu písmene c), a aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4;

e)

dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci třetí země včetně jakýchkoli podniků, v nichž mohou orgány veřejné moci uplatňovat přímo či nepřímo převládající vliv na základě vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě předpisů platných pro podnik.

3.   Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, nebo od fyzické osoby, která je členem politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Příspěvky politické straně na evropské úrovni, které pocházejí od vnitrostátních politických stran nebo od fyzických osob, nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této strany na evropské úrovni.

4.   Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu této nadace na evropské úrovni a nesmějí pocházet z prostředků získaných politickou stranou na evropské úrovni podle tohoto nařízení ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Článek 7

Zákaz financování

1.   Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran či kandidátů. Vnitrostátní politické strany a kandidáti se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

2.   Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie či z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran nebo kandidátů na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo nadací na vnitrostátní úrovni.

Článek 8

Povaha výdajů

Aniž je dotčeno financování politických nadací, rozpočtové prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s tímto nařízením lze použít pouze na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v politickém programu podle čl. 4 odst. 2 písm. b).

Tyto výdaje zahrnují správní výdaje a výdaje spojené s technickou pomocí, jednáními, výzkumem, přeshraničními akcemi, studiemi, informacemi a zveřejňováním.

Výdaje politických stran na evropské úrovni mohou zahrnovat i financování volebních kampaní prováděných politickými stranami na evropské úrovni, pokud se tyto kampaně týkají voleb do Evropského parlamentu, jichž se politické strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d). V souladu s článkem 7 nesmí být tyto rozpočtové prostředky přímo ani nepřímo na financování vnitrostátní politické strany nebo kandidátů.

Tyto výdaje nesmějí být použity na financování kampaní k referendům.

Avšak v souladu s článkem 8 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení volebních nákladů pro všechny politické strany a kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států.“

6)

V článku 9 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.   Rozpočtové prostředky pro financování politických stran na evropské úrovni a politických nadací na evropské úrovni se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu a provádějí se v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Prováděcí postupy k tomuto nařízení stanoví schvalující osoba.

2.   Ocenění movitého a nemovitého majetku a jeho odpisy se provádějí v souladu s ustanoveními platnými pro orgány, jak jsou stanoveny v článku 133 finančního nařízení.

3.   Kontrola finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení se provádí v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími předpisy.

Kontrola se provádí na základě ročního auditu, který provádí externí a nezávislý auditor. Auditorský nález je do šesti měsíců od konce daného účetního období předložen Evropskému parlamentu.“

7)

Vkládá se nový článek, který zní

„Článek 9a

Průhlednost

Evropský parlament zveřejní společně, ve zvlášť k tomu účelu vytvořeném oddílu svých internetových stránek, následující dokumenty:

výroční zprávu s tabulkou uvádějící výši částek vyplacených každé politické straně a každé politické nadaci na evropské úrovni za každý rozpočtový rok, kdy byly granty vypláceny,

zprávu Evropského parlamentu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech v souladu s článkem 12,

prováděcí předpisy k tomuto nařízení.“

8)

V článku 10 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„2.   Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % nákladů politické strany nebo politické nadace na evropské úrovni, které jsou způsobilé pro poskytnutí těchto prostředků. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.“

9)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Hodnocení

Evropský parlament zveřejní do 15. února 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení a financovaných činnostech. Tato zpráva může obsahovat případné návrhy změn systému financování.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na granty poskytnuté politickým stranám na evropské úrovni počínaje od rozpočtového roku 2008.

Pro rozpočtový rok 2008 se všechny žádosti o finanční prostředky politických nadací na evropské úrovni podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 2004/2003 musejí týkat výhradně způsobilých nákladů vzniklých po 1. září 2008.

Politické strany na evropské úrovni, které řádně podaly žádost o grant na rok 2008, mohou do 28. března 2008 podat dodatečnou žádost o finanční prostředky, ve které budou zapracovány změny zavedené tímto nařízením, a popřípadě i žádost o grant pro politickou nadaci na evropské úrovni přidruženou k této politické straně. Evropský parlament přijme příslušná prováděcí opatření.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007.

(2)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s.9).“


Top