Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1519

Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1519/oj

20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1519/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny podmínek povolení doplňkové látky v návaznosti na žádost držitele povolení.

(2)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 (2). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(3)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 418/2001 (3). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(4)

Používání doplňkové látky diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) náležející do skupiny „kokcidiostatika a jiné léčebné látky“ bylo povoleno na 10 let pro kuřice nařízením Komise (ES) č. 162/2003 (4). Povolení bylo vázáno na osobu odpovědnou za uvádění doplňkové látky do oběhu.

(5)

Držitel povolení, Janssen Animal Health BVBA, předložil žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména osoby odpovědné za uvádění doplňkových látek uvedených ve 2. a 4. bodu odůvodnění tohoto nařízení do oběhu. Spolu s žádostí uvedený subjekt předložil údaje o tom, že obchodní práva u těchto doplňkových látek byla převedena na Janssen Pharmaceutica NV, jeho belgickou mateřskou společnost, a to s účinností od 2. července 2007.

(6)

Převedení povolení doplňkové látky vázaného na osobu odpovědnou za její uvádění do oběhu na jinou osobu je založeno toliko na administrativním postupu a neobnáší nové hodnocení doplňkových látek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(7)

K tomu, aby mohla společnost Janssen Pharmaceutica NV od 2. července 2007 využívat svých vlastnických práv, je nutno odpovídajícím způsobem změnit jméno osoby odpovědné za uvádění daných doplňkových látek do oběhu, a to s účinností od 2. července 2007. Je proto nezbytné, aby toto nařízení bylo použitelné se zpětnou platností.

(8)

Nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(9)

Je třeba stanovit přechodné období k vypotřebování stávajících zásob.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

2.   V příloze III nařízení (ES) č. 418/2001 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

3.   V příloze nařízení (ES) č. 162/2003 ve sloupci 2 záznamu pro E 771 se slova „Janssen Animal Health BVBA“ nahrazují slovy „Janssen Pharmaceutica NV“.

Článek 2

Stávající zásoby, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 30. dubna 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 249/2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 3.


Top