EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Nařízení Komise (ES) č. 1498/2007 ze dne 18. prosince 2007 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1498/2007

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (1), a zejména na čl. 6 odst. 4 pátý pododstavec přílohy III uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí 2001/822/ES je kumulace původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ povolena pro množství stanovená v uvedeném rozhodnutí pro produkty kapitoly KN 17 a kódů KN 1806 10 30 a 1806 10 90.

(2)

Pro uvedené produkty byla za účelem umožnění kontrol dovozu množství, která jsou stanovena v rozhodnutí 2001/822/ES, stanovena zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí nařízením Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ (2).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótové období začínající dnem 1. ledna 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, právního postavení žadatele a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne celního kvótového období. Aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovení tímto nařízením, musí se použít nařízení (ES) č. 1301/2006.

(4)

Je proto třeba použít pravidla stanovená uvedeným nařízením na nařízení (ES) č. 192/2002. Je však třeba upravit určitá pravidla, aby byly zohledněny zvláštnosti obchodu, který je předmětem nařízení (ES) č. 192/2002. V zájmu jasnosti a účelnosti by nařízení (ES) č. 192/2002 mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Je třeba také použít nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), nestanoví-li zvláštní ustanovení tohoto nařízení jinak.

(6)

Za účelem zajištění řádného řízení, zabránění spekulacím a umožnění účinné kontroly by měla být stanovena prováděcí pravidla pro podávání žádostí o licence a měly by být určeny doklady, které musí dotyčné strany předložit. V tomto ohledu je třeba použít zásady nařízení (ES) č. 1301/2006.

(7)

Měly by být stanoveny specifické rysy žádosti o dovozní licenci pro příslušné produkty a, za účelem zajištění řádné správy těchto dovozů, stanovena nepřevoditelnost práv vyplývajících z těchto licencí.

(8)

Měla by být rovněž stanovena pravidla týkající se lhůt pro podávání žádostí o licenci a vydávání licencí příslušnými orgány členských států,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006 se vztahují na dovoz produktů s nulovou celní sazbou kapitoly KN 17 a kódů KN 1806 10 30 a 1806 10 90 původu ZZÚ v případě kumulace s cukrem původu AKT a/nebo ES, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2.   Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení se opatří pořadovým číslem 09.4652.

Článek 2

Pojem „původní výrobky“ a příslušné administrativní metody pro účely tohoto nařízení jsou vymezeny v příloze III rozhodnutí 2001/822/ES.

Článek 3

1.   Žádost o dovozní licenci se podává pro množství, které nesmí být nižší než 25 tun.

2.   K žádosti o dovozní licence musí být připojeny tyto doklady:

a)

vývozní licence, kterou vydaly orgány ZZÚ v souladu se vzorovým tiskopisem uvedeným v příloze I, který vydaly orgány odpovědné za vydávání osvědčení EUR 1;

b)

důkaz, že žadatel složil jistotu ve výši 12 EUR za 100 kilogramů.

Článek 4

V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci musí být uveden jeden z těchto údajů:

a)

v kolonce 7 se uvede ZZÚ, odkud se produkt dováží, a slovo „ano“ se označí křížkem;

b)

v kolonce 8 se uvede ZZÚ původu a slovo „ano“ se označí křížkem;

c)

v kolonce 20 licence jeden z údajů uvedených v příloze II.

Článek 5

Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 se žádosti o licenci podávají během prvních sedmi dnů v měsíci lednu, dubnu, červenci a říjnu každého roku.

Žadatel může předložit pouze jednu žádost o licenci na měsíc, v němž žádost podává. Pokud v průběhu určitého měsíce předloží žadatel více než jednu žádost, všechny jeho žádosti předložené v průběhu daného měsíce jsou odmítnuty a jistoty složené při podání žádostí propadají ve prospěch příslušného členského státu.

2.   Sdělení o žádostech o licenci se učiní nejpozději do dvanáctého dne měsíce, v němž byly žádosti podány, a jsou členěna podle osmimístného kódu KN a podle ZZÚ původu.

3.   Dovozní licence vydávají členské státy od 25. a nejpozději do 30. dne měsíce, v němž byly žádosti podány.

Článek 7

Dovozní licence jsou platné ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 192/2002 se zrušuje.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/249/ES (Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).


PŘÍLOHA I

Vzor vývozní licence uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a)

Image


PŘÍLOHA II

Údaje podle čl. 4 písm. c):

:

v bulharštině

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

ve španělštině

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

v češtině

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v dánštině

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

v němčině

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

v estonštině

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

v řečtině

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

v angličtině

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

ve francouzštině

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

v lotyštině

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

v litevštině

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

v maďarštině

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

v maltštině

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

v nizozemštině

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

v polštině

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

v portugalštině

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

ve slovenštině

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

ve slovinštině

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

ve finštině

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

ve švédštině

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top