EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0932

Nařízení Komise (ES) č. 932/2007 ze dne 3. srpna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o podkvótu II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady

OJ L 204, 4.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/932/oj

4.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 932/2007

ze dne 3. srpna 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, pokud jde o podkvótu II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle čl. XXIV:6 dohody GATT (2) schválená rozhodnutím Rady 2007/444/ES (3) stanoví zvýšení celní kvóty pro pšenici obecnou pro Kanadu o 853 tun. Podkvóta II pro pšenici obecnou dováženou z Kanady v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2375/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (4) by proto měla být zvýšena o 853 tun.

(2)

Vydávání licencí na množství, o která bylo požádáno po 13:00 hodin (bruselského času) 16. dubna 2007 a která spadají do podkvóty II podle nařízení (ES) č. 2375/2002, bylo pozastaveno nařízením Komise (ES) č. 421/2007 ze dne 18. dubna 2007, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 9. dubna 2007 do 16. dubna 2007 pro celní podkvótu II v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, nařízením (ES) č. 2375/2002 (5). Vzhledem ke zvýšení celní kvóty pro pšenici obecnou pro Kanadu o 853 tun by mělo být toto pozastavení zrušeno, jakmile toto nařízení vstoupí v platnost.

(3)

Nařízení (ES) č. 2375/2002 a nařízení (ES) č. 421/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2375/2002 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Celní kvóta ve výši 2 989 240 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, kódu KN 1001 90 99 se tímto otevírá.“

2)

V čl. 3 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

podkvóta II (pořadové číslo 09.4124): 38 853 tun pro Kanadu,“.

Článek 2

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 421/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2022/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 70).

(5)  Úř. věst. L 102, 19.4.2007, s. 11.


Top