EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0723

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Úř. věst. L 165, 27.6.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/723/oj

27.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 723/2007

ze dne 18. června 2007,

kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63 a 64, čl. 65 odst. 2 a přílohy VII a XI uvedeného služebního řádu a na čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

V Estonsku došlo v období od června do prosince roku 2006 ke značnému zvýšení životních nákladů, a proto je třeba upravit opravné koeficienty, které se vztahují na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. ledna 2007 se opravný koeficient použitelný podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců vykonávajících službu v níže uvedené zemi stanoví takto:

Estonsko 83,4.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. června 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1895/2006 (Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 6).


Top